MAJEZIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAJEZIK DUO 100 MG/8 MG 14 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAJEZIK DUO 100 MG/8 MG 14 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536092492
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

MAJEZĐKODT100mgağızdadağılantablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:100mgflurbiprofen

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,mannitol,kollidon,nanearoması,tuttifuritti

aroması,sukraloz,eudragit,stearikasit,kolloidalsilikondioksit,sodyumstearilfumarat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MAJEZĐKODTnedirveneiçinkullanılır?

2.MAJEZĐKODT’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MAJEZĐKODTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MAJEZĐKODT’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MAJEZĐKODTnedirveneiçinkullanılır?

MAJEZĐKODTbeyazrenkli,biryüzündeODTbaskılı,dikdörtgen,ağızdadağılantablettir.Her

birağızdadağılantablet,100mgflurbiprofeniçeren15ve30tabletlikblisterambalajlarda

sunulmuştur.

MAJEZĐKODTçeşitliağrılarıortadankaldırmakyadahafifletmekamacıilekullanılansteroid

olmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAĐĐ)olarakbilinengruptayeralır.

MAJEZĐKODT;

Eklemiltihabıilegörülenromatizmalhastalık(romatoidartrit)

Dejeneratifeklemhastalığı(osteoartrit)

Omurlararasıeklemlerinsertleşmesivehareketyeteneğininazalmasıilekarakterize

romatizmalbirhastalık(ankilozanspondilit)

Eklemçevresindekiyumuşakdokununiltihabihastalıkları(bursitvetendinit)

Yumuşakdokuyaralanmaları

Adetağrısı(dismenore)

içinkullanılır.

2.MAJEZĐKODT’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAJEZĐKODT’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

MAJEZĐKODT’niniçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlığınızvarsa,

Aspirinveyabaşkabirsteroidolmayanantiinflamatuvarilaçkullanımısonrasıastım,

kurdeşenveyabaşkabiralerjiktiptereaksiyonyaşadıysanız,

Koroneratardamarbypasscerrahisindenhemenöncevesonraağrınızolursa,

Ağırkaraciğeryetmezliğinizvarsa,

Ağırböbrekyetmezliğinizvarsa,

Şiddetlikalpyetmezliğinizvarsa,

Aktifveyadahaöncedengeçirmişolduğunuzpeptikülser,ülseratifkolitveyaCrohn’s

hastalığınızvarsa,

Hamileliğingeçevresinde(6.aydanitibaren)isenizkullanmayınız.

MAJEZĐKODT’yiaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Bilinenkalpvekandamarlarıileilgili(kardiyovasküler)birrahatsızlığınızvarsa.Böyle

birdurumda,doktorunuzendüşüketkilidozukullanacaktır.Dahaöncekardiyovasküler

belirtileryaşamamışolsanızbiledoktorunuzvesizbutürolaylarınortayaçıkmasına

karşıdikkatliolmalısınız,doktorunuzböylebirdurumdaneyapmanızgerektiğihakkında

sizebilgiverecektir,

Kanbasıncınızyüksek(hipertansiyon)ise.MAJEZĐKODTtedavisininbaşlatılması

sırasındavetedaviseyriboyuncakanbasıncınızıdoktorunuzyakındantakipedecektir,

Sıvıtutulmasıveyaödemolursa,

Öncedenmevcutkalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerde

büyümeilebelirginhastalığınızvarsa,

Đltihap,kanama,midedeyaravemidede,incebarsaktaveyakalınbarsaktadelinme

olursa,

Yaşlıysanız,kalpvekandamarlarıhastalığınızvarsa,eşzamanlıaspirinkullanıyorsanız

veyaülserasyon,mide-barsakyolunuzdakanamaoluştuysaveyailtihaplırahatsızlıklar

gibimide-barsakhastalığıyaşadıysanızveyayaşıyorsanız,

Kalpyetmezliği,karaciğersirozu,nefrotiksendromveyaaşikarböbrekhastalığınızvarsa.

Böbrekfonksiyonlarınızdabozuklukvarsadoktorunuzdüşükdozflurbiprofenverecektir,

Deridöküntüsü,mukozabozukluklarıveyabaşkahertürlüaşırıduyarlılıkbelirtisiolursa.

Böylebirdurumdadoktorunuztedavinizikesecektir,

Gözünüzileilgilişikayetleroluşursa.Böylebirdurumdagözdoktorunadanışınız,

COX-2inhibitörleriilekasveeklemtedavisindekullanılandiğerilaçlarıbirliktekullanmayınız.

Flurbiprofenileilişkiliolarakçoknadirenvebazılarıölümcülolabilen,eksfoliyatifdermatit

denilenbirtürderihastalığı,cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkile

seyredeniltihap(Stevens-Johnsonsendromu)vetoksikepidermalnekrolizdahilciddideri

reaksiyonlarıgörülebilir.Ençoktedavinizinbaşlarındabuolaylarlailgiliriskaltındaolursunuz,

olgularınçoğunluğundaolaybaşlangıcıtedavininbirinciayındameydanagelmektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MAJEZĐKODT,gerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

Gebeliğingeçsafhalarında(6.aydanitibaren)MAJEZĐKODTkullanmayınız.Doktorunuz

tarafındantavsiyeedilmedikçehamilelikdönemindekullanımıönerilmez.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Builacıkullanırkenbebeğiniziemzirmeyiniz.Çünküflurbiprofenannesütünegeçer,budurum

dabebeğinizezararverebilir.

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

MAJEZĐKODTbaşdönmesi,huzursuzluk,titreme,uyuklamagibiyanetkilerenedenolabilir.

Bunedenlesizdebubelirtilermevcutsaaraçvemakinekullanmayınız.

MAJEZĐKODT’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda23mg’dandahaazsodyumihtivaeder;içerdiğisodyummiktarıgöz

önünealındığındaherhangibiryanetkibeklenmez.

MAJEZĐKODTherdozunda10g’dandahaazmannitoliçermektedir.Dozunedeniileherhangi

biruyarıgerekmemektedir.

Butıbbiürünsukraloziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MAJEZĐKODTileetkileşimiolabilecekbazıilaçlar:

ADEinhibitörleriveanjiyotensinIIantagonistleri(yüksektansiyontedavisinde

kullanılır)

Aspirin(ağrıkesici,kansulandırıcıilaç)

Antikoagülanlar(kansulandırıcıilaçlar)

Betaadrenerjikblokerler(yüksektansiyontedavisindekullanılır)

Diüretikler(idrarsöktürücüler)

Kortikosteroidler(alerjivehormondengesizliğitedavisindekullanılır)

Zidovudin,tiklopidinvesiklosporin(organnaklindekullanılanilaçlar)

Lityumveyaselektifserotoningerialıminhibitorleri(psikiyatrikilaçlar)

Metotreksat(kansertedavisindekullanılır)

Digoksin(kalpyetmezliğindekullanılır)

Oralhipoglisemikajanlar(şekerhastalığıtedavisiilaçları)

Kinolongrubuantibiyotikler

kullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.BuilaçlarMAJEZĐKODTileetkileşimgösterirler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MAJEZĐKODTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Tavsiyeedilengünlüktoplamdozbölünmüşdozlarhalinde150mg-200mg’dır.

Bu,gündebirbuçukveya2ağızdadağılantabletalmanızdemektir.Hastalığınızınbelirtilerinin

şiddetinegöredoz300mg’akadararttırılabilir.

Romatoidartrit(vücuduneklemlerdevebazendediğerdokulardailtihapüretmesi)veya

osteoartrit(çoğunluklayaşlılardagörülenenflamatuvarolmayaneklemlerdeoluşanhasar,ağrıve

sertlikdurumu)belirtivesemptomlarınıngiderilmesiiçinMAJEZĐKODT’nintavsiyeedilen

dozu,gündeiki,üçveyadörtdefayabölünerekuygulanmaküzeregünde200ila300mg’dır.

Adetsancılarında,başlangıçta100mgyani1ağızdadağılantabletalmalısınız.Bunutakiben4-6

saattebir50-100mgalmalısınız.

Çokludozuygulamalarındatavsiyeedilenenyüksektekdoz100mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleri,yemeklerdensonra,ağızdadağılmasınıtakibenyutmaksuretiylekullanınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardaetkililiğivegüvenliliğikanıtlanmadığından,çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalarciddiyanetkileraçısındanrisklidurumdaolduklarındandolayı,endüşükdoz

verilmeyeçalışılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Uzunsürelitedavi,hastalardaböbrekhasarlarınayolaçmışolduğundanözellikleböbrekyada

karaciğeryetmezliğiolanlardadikkatlikullanılmalıdır.

Bununyanındaağırböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanımıönerilmez.

EğerMAJEZĐKODT’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAJEZĐKODTkullandıysanız:

MAJEZĐKODT’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MAJEZĐKODT’yiaşırıdozdakullandıysanız,genellikleuyuşukluk,bulantı,kusmavekarın

ağrısımeydanagelir.Budurumdasemptomatikvedestekleyicitedaviuygulanmalıdır.Spesifik

birantidotuyoktur.MAJEZĐKODT’ninalınmasındansonraki4saatiçerisindeaktifkarbon

kullanılmasıyararlıolur.Bukonudadoktorunuzyadaeczacınızsizeyardımcıolacaktır.

MAJEZĐKODT’yikullanmayıunutursanız:

Tabletlerinizizamanındaalmayıunutursanızhatırladığınızzamanalın.Eğerbirsonraki

tabletlerinizialmasaatiyaklaşmışsaekdozalmadannormaltedavinizedevamediniz.Đlacınızı

alıpalmadığınızıhatırlamıyorsanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız;dozsiziniçinaşırıolabilir.

Birdenfazladozualmayıunutursanızdoktorunuzabildiriniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MAJEZĐKODT’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAJEZĐKODT’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eğer;

Solunumgüçlüğü(bronkospazm)

Midevebağırsakkanaması(kusmukyadadışkıdakanama)

Gözvederirengininsarıyadönmesi

Halüsinasyon(olmayanşeylerivarmışgibigörmek)

Bulanıkveçiftgörme

Vücuttasıvıbirikimi(örneğinayakbileklerindeşişlik)

Ciddibaşağrısı,yüksekateş,görmededeğişiklik

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttedöküntü(ürtiker)

Hipotansiyonveyahipertansiyon

Đştahsızlık,aşırısusama,kusmaileseyredenböbrekiltihabı(interstisyelnefrit)

Böbrekyetmezliği

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Karınağrısı

Bulantı

Đştahtadeğişiklikler

Tatalmadadeğişiklikler

Ağızkuruluğu,ürperme,ateş,terleme,çarpıntı

Halsizlik,hastahissetme

BunlarMAJEZĐKODT’ninhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması:

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MAJEZĐKODT’ninsaklanması

MAJEZĐKODT’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMAJEZĐKODT’yikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMAJEZĐKODT’yikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Adı :SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi:ĐstinyeMahallesi,BalabandereCaddesi,No:14,34460Sarıyer/Đstanbul

Tel :02123621800

Faks :02123621738

Üretimyeri:

Adı :SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi:BalabanMahallesi,CihanerSokağı,No:10,34580Silivri/Đstanbul

Tel :02127465252

Faks :02127465394

Bukullanmatalimatı08.09.2015tarihindeonaylanmıştır.