MAJEZIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAJEZIK 100 MG 15 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAJEZIK 100 MG 15 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536090115
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALĐMATI

MAJEZĐK50mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:50mgflurbiprofen

Yardımcımaddeler:Laktoz,mikrokristalinselüloz,kroskarmellossodyum,

hidroksipropilselüloz,kolloidalsilikondioksit,magnezyumstearat,hidroksipropil

metilselüloz,talk,titanyumdioksit(E171),polietilenglikol4000.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MAJEZĐKnedirveneiçinkullanılır?

2.MAJEZĐK’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MAJEZĐKnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MAJEZĐK’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MAJEZĐKnedirveneiçinkullanılır?

MAJEZĐKbeyazrenkli,yuvarlakfilmkaplıtablettir.Herbirfilmtablet,50mgflurbiprofen

içeren15ve30tabletlikblisterambalajlardakullanımasunulmuştur.

MAJEZĐKçeşitliağrılarıortadankaldırmakyadahafifletmekamacıilekullanılansteroid

olmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAĐĐ)olarakbilinengruptayeralır.

MAJEZĐK,

Eklemlerdeağrı,şişlikveşekilbozukluğunanedenolandevamlı(kronik)birhastalık

(romatoidartrit)

Eklemlerinaşınmasısonucuortayaçıkanvehalkarasındakireçlenmeolarakdabilinenbir

hastalık(osteoartrit)

Eklemlerdeağrı,şişlikveşekilbozukluğunanedenolandevamlı(kronik)birhastalık

(Ankilozanspondilit)

Akutkasiskeletsistemiağrıları

Akutgutartriti

Adetağrısı(dismenore)

tedavisindekullanılır.

2

2.MAJEZĐK’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAJEZĐK’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

MAJEZĐK’iniçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlığınızvarsa,

Aspirinveyabaşkabirsteroidolmayanantiinflamatuvarilaçkullanımısonrasıastım,

kurdeşenveyabaşkabiralerjiktiptereaksiyonyaşadıysanız,

Koroneratardamarbypasscerrahisindenhemenöncevesonraağrınızolursa,

Ağırkaraciğeryetmezliğinizvarsa,

Ağırböbrekyetmezliğinizvarsa,

Şiddetlikalpyetmezliğinizvarsa,

Aktifveyadahaöncedengeçirmişolduğunuzpeptikülserhastalığınızvarsa,

DahaöncedenNSAĐĐkullanımınabağlıolarakortayaçıkanmideyadabarsaklarınızda

kanamayadadelinmeöykünüzvarsa,

Mideyadabarsaklarınızdakanamanız,beyinkanamanızvediğerherhangibir

kanamanızvarsa,

Hamileliğingeçevresinde(6.aydanitibaren)isenizkullanmayınız.

MAJEZĐK’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Bilinenkalpvekandamarlarıileilgili(kardiyovasküler)birrahatsızlığınızvarsa.Böyle

birdurumda,doktorunuzendüşüketkilidozukullanacaktır.Dahaöncekardiyovasküler

belirtileryaşamamışolsanızbiledoktorunuzvesizbutürolaylarınortayaçıkmasına

karşıdikkatliolmalısınız,doktorunuzböylebirdurumdaneyapmanızgerektiğihakkında

sizebilgiverecektir.

Kanbasıncınızyüksek(hipertansiyon)ise.MAJEZĐKtedavisininbaşlatılmasısırasında

vetedaviseyriboyuncakanbasıncınızıdoktorunuzyakındantakipedecektir.

Sıvıtutulmasıveyaödemolursa,

Öncedenmevcutkalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerde

büyümeilebelirginhastalığınızvarsa,

Midevebarsaklardailtihap,kanamavedelinmeolursa,

Yaşlıysanız,kalpvekandamarlarıhastalığınızvarsa,eşzamanlıaspirinkullanıyorsanız

veyaülserasyon,mide-barsakyolunuzdakanamaoluştuysaveyailtihaplırahatsızlıklar

gibimide-barsakhastalığıyaşadıysanızveyayaşıyorsanız,

Öncedenvarolanastımhastalığınızsözkonusuise,

Kansızlık(anemi)oluşursayadakanpıhtılaşmasıileilgilirahatsızlıklarınızvarsa,

Hamilekalmayıplanlıyorsanız,

Sistemiklupuseritematozus(SLE)yadadiğerbağdokusuhastalıklarınızvarsa,

Kalpyetmezliği,karaciğersirozuveileriböbrekhastalığınızvarsa.Böbrek

fonksiyonlarınızdabozuklukvarsadoktorunuzdüşükdozflurbiprofenverecektir.

Deridöküntüsü,mukozabozukluklarıveyabaşkahertürlüaşırıduyarlılıkbelirtisiolursa.

Böylebirdurumdadoktorunuztedavinizikesecektir.

Gözünüzileilgilişikayetleroluşursa.Böylebirdurumdagözdoktorunadanışınız.

Diğerbenzeriağrıkesicilerilebirliktekullanmayınız.

3

Flurbiprofenileilişkiliolarakçoknadirenvebazılarıölümcülolabilen,eksfoliyatifdermatit

denilenbirtürderihastalığı,cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkile

seyredeniltihap(Stevens-Johnsonsendromu)vetoksikepidermalnekrolizdahilciddideri

reaksiyonlarıgörülebilir.Ençoktedavinizinbaşlarındabuolaylarlailgiliriskaltındaolursunuz,

olgularınçoğunluğundaolaybaşlangıcıtedavininbirinciayındameydanagelmektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MAJEZĐK,gerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

Gebeliğinsondöneminde(6.aydanitibaren)MAJEZĐKkullanmayınız.Doktorunuztarafından

tavsiyeedilmedikçehamilelikdönemindekullanımıönerilmez.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Builacıalırkenemzirmeyiniz.Çünkü,sütünüzegeçervebebeğinizezararverebilir.

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

MAJEZĐKbaşdönmesi,huzursuzluk,titreme,uyuklamagibiyanetkilerenedenolabilir.Bu

nedenlesizdebubelirtilermevcutsaaraçvemakinekullanmayınız.

MAJEZĐK’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;içerdiğisodyum

miktarıgözönünealındığındaherhangibiryanetkibeklenmez.

Tabletlerlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

tahammülsüzlüğünüzolduğusöylenmişsebuilacıalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MAJEZĐKileetkileşimiolabilecekbazıilaçlar:

ADEinhibitörleriveanjiyotensinIIantagonistleri(yüksektansiyontedavisinde

kullanılırlar)

Aspirin(ağrıkesici,kansulandırıcıilaç)

Antikoagulanlar(kanınpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar)

Betablokörler(yüksektansiyontedavisindekullanılır)

Diüretikler(idrarsöktürücüler)

Kortikosteroidler(alerjivehormonyerinekoymatedavisindekullanılır)

Zidovudin,tiklopidin,takrolimusvesiklosporin(organnaklindekullanılanilaçlar)

Lityumveyaselektifserotoningerialıminhibitorleri(psikiyatrikilaçlar)

Metotreksat(kansertedavisindekullanılır)

Digoksin(kalpyetmezliğindekullanılır)

Oralhipoglisemikajanlar(şekerhastalığıtedavisiilaçları)

Kinolongrubuantibiyotikler(bazıenfeksiyonlarakarşıkullanılırlar)

4

Antiplateletajanlar(tromboztedavisindekullanılırlar)

Simetidin,ranitidin,antiasitler(bazımiderahatsızlıklarındakullanılırlar)

kullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.BuilaçlarMAJEZĐKileetkileşimgösterirler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MAJEZĐKnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Tavsiyeedilengünlüktoplamdozbölünmüşdozlarhalinde150mg-200mg’dır.

Bu,gündebirbuçukveya2tabletalmanızdemektir.Hastalığınızınbelirtilerininşiddetinegöre

dozgünde300mg’akadararttırılabilir.

Romatoidartrit(vücuduneklemlerdevebazendediğerdokulardailtihapüretmesi)veya

osteoartrit(çoğunluklayaşlılardagörülenenflamatuvarolmayaneklemlerdeoluşanhasar,ağrıve

sertlikdurumu)belirtivesemptomlarınıngiderilmesiiçinMAJEZĐK’intavsiyeedilendozu,

gündeiki,üçveyadörtdefayabölünerekuygulanmaküzeregünde200ila300mg’dır.

Adetsancılarında,başlangıçta100mgyani1tabletalmalısınız.Bunutakiben4-6saattebir50

mg-100mgalabilirsiniz.

GündebirdenfazlakezMAJEZĐKkullanacaksanızbirkeredealacağınızdoz100mg’ı

geçmemelidir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleri,yeterlimiktardasıvı(birbardaksu)ileyemeklerdenhemensonraalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşaltıçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalarciddiyanetkileraçısındanrisklidurumdaolduklarındandolayı,endüşükdoz

verilmeyeçalışılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Uzunsürelitedavi,hastalardaböbrekhasarlarınayolaçabileceğindenözellikleböbrekyada

karaciğeryetmezliğiolanlardakullanılmamalıdır.

Bununyanındaağırböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.Böbrekyetmezliğine

dairbirişaretvarsadikkatlikullanılmalıdır.

EğerMAJEZĐK’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

5

KullanmanızgerekendendahafazlaMAJEZĐKkullandıysanız:

MAJEZĐK’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MAJEZĐK’iaşırıdozdakullandıysanız,genellikleuyuşukluk,bulantı,kusmavekarınağrısı

meydanagelir.Budurumdahastaneninacilbölümündeuyguntedaviuygulanmalıdır.

MAJEZĐK’inalınmasındansonraki4saatiçerisindeaktifkarbonkullanılmasıyararlıolur.Bu

konudadoktorunuzyadaeczacınızsizeyardımcıolacaktır.

MAJEZĐK’ikullanmayıunutursanız:

Tabletlerinizizamanındaalmayıunutursanızhatırladığınızzamanalın.Eğerbirsonraki

tabletlerinizialmasaatiyaklaşmışsaekdozalmadannormaltedavinizedevamediniz.Đlacınızı

alıpalmadığınızıhatırlamıyorsanız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız;dozsiziniçinaşırıolabilir.

Birdenfazladozualmayıunutursanızdoktorunuzabildiriniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MAJEZĐK’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAJEZĐK’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Çokyaygın :10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000hastanınbirindenaz,fakat10000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek :10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygın:

Buruniltihabı(rinit)

Đdraryoluenfeksiyonu

Vücutağırlığındadeğişiklikler

Đçhuzursuzluk(anksiyete)

Depresyon

Uykusuzluk

Sinirlilik

Unutkanlık(amnezi)

Başdönmesi

Başağrısı

Reflekslerdeartma

Uykululukhali(somnolans)

Titreme

Görmededeğişiklikler

Kulakçınlaması(tinnutus)

6

Karınağrısı

Kabızlık

Đshal

Hazımsızlık(dispepsi)

Gaz

Midevebarsakkanaması(Gastrointestinalkanama)

Bulantı

Kusma

Cilttedöküntü

Bitkinlik(asteni)

Vücuttasıvıbirikimi,örneğinayakbileklerindeşişlik(ödem)

Halsizlik,hastahissetme

Yükselmişkaraciğerenzimleri

Yaygınolmayan:

Kansızlık(demireksikiğianemisi)

Kandaürikasitseviyesininartması(hiperürisemi)

Sıvıtutulumu(sıvıretansiyonu)

Bilinçbulanıklığı(konfüzyon)

Kaskoordinasyonbozukluğu(ataksi)

Beynegidenkanakımındaazalma(serebrovasküleriskemi)

Uyuşma(parestezi)

Kokualmadabozukluk(parosmi)

Göziltihabı(konjunktivit)

Kalpyetmezliği

Damarhastalıkları

Kandamarlarınıngenişlemesi(vazodilatasyon)

Yüksektansiyon(hipertansiyon)

Astım

Burunkanaması(epistaksis)

Bronşlarındaralması(bronkospazm)

Kanlıishal

Yemekborusuhastalığı

Mideiltihabı(gastrit)

Kankusma(hematemez)

Mideyadaonikiparmakbarsağındayara(peptikülser)

Ağıziltihabı(stomatit)

Mide-barsakkanalındayara(gastrointestinalülser)

Karaciğeriltihabı(hepatit)

Karaciğerfonksiyonbozukluğu

Birçeşitalerjikrahatsızlık(anjiyoödem)

Egzema

Kaşıntı

Kurdeşen(ürtiker)

Seğirme

Đdardakangörülmesi(hematüri)

Böbrekyetmezliği

Ürperme

Ateş

Bazıtestsonuçlarındadeğişiklikler(hemoglobinvehemotokritdüzeylerindeazalma)

7

Seyrek:

Ciddialerjikreaksiyonlar(anafilaktikreaksiyonlar)

Kalpkrizi(miyokardinfarktüsü)

Mide-barsakkanalındadelinme(gastrointestinalperforasyon)

Böbrekteiltihap(glomerulonefrit)

Böbrektedokuölümü(renalpapillernekroz)

Böbreğinenküçükyapıbiriminefronlardayapıbozukluğu(nefrotiksendrom)

Bilinmiyor:

Kanınpıhtılaşmasınınengellenmesi(trombositagregasyonuinhibisyonu)

Aşağıdakiyanetkilertemelolarakdünyagenelindekipazarlamasonrasıdeneyimlerdenve

literatürlerdeneldeedilmiştir.Kesinsıklıktahminigenelliklemümkündeğildir.

Kansızlık(aplastikanemi,hemolitikanemi)

Kandakiplateletseviyesininazalması(trombositopeni)

Kandakiparçalıhücresayısındaazalma(nötropeni)

Alerjikşok(Anaflaksi)

Kalınbarsakiltihabı(kolit)

Đltihabibarsakhastalığışiddetlenmesi

Kanveproteinkaybıilebirlikteincebarsakinflamasyonu

Sarılık

Birçeşitciltiltihabı(eksfoliyatifdermatit)

Işığaduyarlıklık(fotosensitivite)

Derihastalıkları(Stevens-Johnsonsendromu,toksikepidermalnekroz)

Beyinzarıiltihabı(aseptikmenenjit)

Kusmaileseyredenböbrekiltihabı(interstisyelnefrit)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MAJEZĐK’insaklanması

MAJEZĐK’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMAJEZĐK’ikullanmayınız.

8

Ruhsatsahibi:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34460Đstinye-Đstanbul

Üretimyeri:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

KazımOrbayCad.No:98Şişli-Đstanbul

Bukullanmatalimatı………….tarihindeonaylanmıştır.