MAJEZIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAJEZIK %0,25 GARGARA 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAJEZIK %0,25 GARGARA 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536640013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

MAJEZİK ® PLUS gargara KULLANMA TALİMATI

Ağızda çalkalanarakuygulanır.

Etkin madde:200 mlgargara 0.50 g flurbiprofen ve0.24 g klorheksidin glukonat içerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol 70, sakkarin sodyum, gliserin, polioksil 40 hidrojene hint yağı, etil

alkol, patent blue E131 (mavi), nane yağı, sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında,doktora veyahastaneye gittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaç hakkındasize önerilendozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu KullanmaTalimatında:

1. MAJEZİK PLUS nedirvene içinkullanılır?

2. MAJEZİK PLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAJEZİK PLUS nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkilernelerdir?

5. MAJEZİK PLUS’ın saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MAJEZİK PLUS nedirvene içinkullanılır?

MAJEZİK PLUS,steroidyapıda olmayan(non-steroidal),yangıönleyici veağrıkesicibirilaç

olanflurbiprofenveantiseptik (mikrop öldürücü)etkiyesahipklorheksidin glukonat içermektedir.

MAJEZİK PLUS gargara,200 mlamber renkli camşişede, polipropilen kapak, 15 mlölçek ile

birlikte karton kutu ambalajda sunulmaktadır.Mavi renkli çözeltidir.

MAJEZİK PLUS aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;

Ağız ve boğaz mukozasında iltihap(enflamasyon)veağrıyla seyredendişeti iltihabı

(gingivit), ağız içi iltihabı(stomatit),boğaz iltihabı(farenjit), bademcikiltihabı(tonsillit)ve

pamukçuklarda (aftözlezyonlar),

Ağız ve boğazda mikroorganizmaların üremesinindurdurulması, yutmaişlevinin

rahatlatılmasıvedişeti rahatsızlıklarında belirtigidericiolarak,

Dişhekimliğinde işlemlerden öncevesonra,

Radyoterapi(ışın tedavisi)ve kemoterapi(ilaçtedavisi) sonrasıveyadiğer nedenlerebağlı

ağız içi yaralarda(mukozit),

Dişplaklarının önlenmesindekullanılır.

2/4

2. MAJEZİK PLUS’ıkullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler

MAJEZİK PLUS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Flurbiprofene, klorheksidin glukonataveya ürünün formülünde bulunan yardımcı

maddelerden herhangibirinekarşıaşırıhassasiyetinizvarsa,

Asetilsalisilikasitveyadiğersteroid olmayan antiinflamatuarilaçlara karşıhassasiyetiniz

varsa,

Öncedenbronkospazm(bronşiyal daralmanedenlinefes almagüçlüğü), asetilsalisilikasitya

da diğer steroidolmayanantiinflamatuarilaçların kullanımına bağlınezle (rinit) ya da

kurdeşen (ürtiker)geçirdiyseniz,

Mideya da onikiparmakbağırsağımukozasında oluşan yaralarınız (peptikülser)varsa

veya geçmişte buhastalığıgeçirdiyseniz,

Hamile isenizya da emziriyorsanız.

MAJEZİK PLUS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer böbrekyetmezliği, kalpyetmezliğiya da karaciğer yetmezliğiniz varsa,

MAJEZİK PLUS 12 yaşın altındakullanılmamalıdır. 12yaşve üzerindekiçocuklarda

doktor tavsiyesiylekullanılmalıdır.

MAJEZİK PLUS, içeriğindeki klorheksidinglukonatnedeniyle, ağız içinde,dil ve diş

üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Geri dönüşümlüolan bu renk

değişikliği, ilacın kullanımıkesildikten sonrakendiliğinden ortadankalkacaktır.

MAJEZİK PLUSyalnızca ağız içindekullanılır; gözlervekulaklarile temasettirilmesinden

kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

MAJEZİK PLUS’ın yiyecekve içecekilekullanılması

MAJEZİK PLUS’ın kullanımyolunedeniyle yiyecekveiçeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanönce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz MAJEZİK PLUS Gargara’yıkullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzu fark edersenizhemendoktorunuzaveya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanönce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

MAJEZİK PLUS’ıkullanırken emzirmeye sonverilmeli yadailaçkesilmelidir.

Araç vemakinekullanımı

MAJEZİK PLUS’ın araç ve makinekullanımına olanetkisikonusundaçalışılmamıştır, fakat

farmakodinamik özelliklerivegenelemniyetprofilinedayanılarak biretkioluşmasıbeklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

MAJEZİK PLUS’ın içeriğindeki flurbiprofen, furosemidindiüretik faaliyetini nadiren

azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofennadirenantikoagülan ilaçlarlaetkileşime girebilir. Bununyanısıra

flurbiprofenin digoksin,tolbutamidve antiasitile biretkileşimi bulunmamaktadır. MAJEZİK

PLUS’ın içeriğindeki klorheksidinglukonatın diğerilaçlarlaetkileşimi ileilgiliherhangibirbilgi

bulunmamaktadır.

3/4

Eğerreçeteli yadareçetesiz herhangi birilacışu anda kullanıyorsanız veyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MAJEZİK PLUSnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığıiçin talimatlar:

Yarımbardak suya10mlgargara solüsyonuilave edilir vegünde ikiveya üçdefa çalkalamaveya

gargara yapılır.

Uygulama yoluvemetodu:

MAJEZİK PLUS gargaraağızdaçalkalamakve/veya gargara yapmak içindir. Gargarayaptıktan

sonra kalankısım dışarıatılmalı, yutulmamalıdır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımıileilgiliveribulunmamaktadır.

Özelkullanım durumları

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği olanhastalarda dikkatlikullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer MAJEZİK PLUS’ınetkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dair bir izleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekenden dahafazlaMAJEZİK PLUSkullandıysanız

MAJEZİK PLUS dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanızbir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

MAJEZİK PLUS’ıkullanmayıunutursanız

İlacınızıkullanmayıunutursanızbekleyinizvebirsonraki dozunu zamanında alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift dozalmayınız.

MAJEZİK PLUS iletedavisonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAJEZİK PLUS ile tedavisonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi

bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlar gibi,MAJEZİK PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelereduyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biriolursaMAJEZİK PLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveyasizeen yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar

Aşırıduyarlılık reaksiyonları(hipersensitivite)

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü,yüzde ve/veya dildeşişme (anaflaksi)

4/4

Bunlarçok ciddi yan etkilerdir.Eğer bunlardanbiri sizde mevcut ise,sizinMAJEZİK PLUS’a

karşıciddi alerjinizvardemektir.Acil tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerinhepsi oldukçaseyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz

Hassasiyetbulguları

Lokaliritasyonlar

Ağız içinde,dil ve dişüzerindegeridönüşümlü renk değişikliği

Tatalmadadeğişiklik

Ağızda iğne batmasıveyanma hissi

Ağız kuruluğu veya susuzlukhissi

Diştaşıoluşumunda artış

Bunlar MAJEZİK PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanmatalimatında bahsi geçmeyenherhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması:

Kullanma talimatında yeralanveyaalmayanherhangibir yan etki meydanagelmesidurumunda

hekiminiz, eczacınız veyahemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaç YanEtki Bildirimi”ikonunatıklayarakyada0 800 314

00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelen yan etkileri bildirerekkullanmaktaolduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MAJEZİK PLUS’ın saklanması

MAJEZİK PLUS’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarakkullanınız.

Kutu üzerindeyazılıolansonkullanma tarihinden sonraMAJEZİK PLUS’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Adı: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Adresi : İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, No:14, 34460 Sarıyer/İstanbul

Tel : 0 212 362 18 00

Faks : 0 212 362 17 38

Üretim yeri:

Adı: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Balaban Mahallesi, Cihaner Sokağı,No:10, 34580 Silivri/İstanbul

Tel : 0 212 746 52 52

Faks : 0 212 746 53 94

Bu kullanmatalimatı11.12.2015tarihindeonaylanmıştır.