MAGNIS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAGNIS %1 30 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAGNIS %1 30 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nadifloxacin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699527350013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

KULLANMA TALİMATI

MAGNİS ® %1 krem

Haricen uygulanır.

Etkin madde:1 g krem10 mg nadiflaksosin içerir.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyum klorür, yumuşak beyazparafin, hafif sıvı parafin,

stearil alkol, setilalkol, polioksietilen 20 setil eter, polioksietilen 02 setileter, gliserin,

dietanolamin, disodyum EDTA, sodyumhidroksit, deiyonize su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAGNİS ®

nedir ve ne için kullanılır?

2. MAGNİS ®

’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAGNİS ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. MAGNİS ® ’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. MAGNİS ® nedir ve ne içinkullanılır?

MAGNİS ® beyaz renkli kremdir.

Temelaktifmaddesiolannadifloksasinbakteri-mikropöldürücüözelliğesahiptir.30g’lık

tüplere doldurulur.

MAGNİS ® iltihaplıakne(sivilce)veyüzeyelderienfeksiyonlarınıntopikal(yüzeyden

uygulanan) tedavisinde kullanılır.

2. MAGNİS ® ’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAGNİS ® ’i

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

EğernadifloksasineyadaMAGNİS ® ’iniçerdiğiherhangibirmaddeyealerjinizvarsa

kullanmayınız.

MAGNİS ® 14yaşınaltındakiçocuklardatestedilmediğinden,builacı14yaşınaltındaki

çocukların akne tedavisinde kullanmayınız.

MAGNİS ® ’i

aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

MAGNİS ® ’in gözlerle, ağız ve burunile temasını önleyiniz.

Eğerbunarağmenkremgözünüzle,ağzınızlaveyaburnunuziletemasagirerse,temasettiği

bölgeyi bol su ile iyice yıkayınız. MAGNİS ® ’i uyguladıktan sonra ilacın istenmeyen bölgelere

temasını önlemek için ellerinizi yıkayınız.

2/4

Yapılanaraştırmalardaherhangibiretkigörülmemişsede,MAGNİS ® ’inuygulandığı

bölgeninmümkünolduğuncagüneşışığıylatemasından,kullanımısırasındaultraviyole

ışınlarından, güneşlenmekten yada solaryumdan kaçınınız.

Kaşıntı,rahatsızlık,kabarcık,kistyadaherhangibirbüyükrahatsızlıkolmasıdurumunda

ürünü kullanmayı bırakınızve doktorunuza danışınız.

MAGNİS ® ’i açık yaraların olduğu bölgelere uygulamayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

MAGNİS ® ’inyiyecek ve içecekilekullanılması

MAGNİS ® ’in uygulamayolu itibariyle yiyecekve içeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

HamileysenizyadahamileolmaihtimalinizvarsaMAGNİS ® iletedaviyebaşlamadanönce

doktorunuza danışınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

MAGNİS ® krememzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Emzirmedönemindekikadınlar,MAGNİS ® kremihiçbirşekildegöğüslerine

uygulamamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MAGNİS ® ’in sürücülük ve makine kullanımıüzerinde herhangi bir etkisigösterilmemiştir.

MAGNİS ® ’iniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

MAGNİS ® ,bölgeselderitepkimelerine[örneğintemaslaortayaçıkanderihastalığı(kontakt

dermatite)]neden olabilecek olanstearil alkolve setil alkoliçermektedir.

AyrıcaMAGNİS ® ,cilttetahrişevederitepkimelerinesebepolabilecekbenzalkonyumklorür

içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAGNİS ® cildisoymayoluylaetkigösterenürünlerleyadatahribatyaratacakmaddeli

ürünlerle(alkol,aromatiketkenler)beraberkullanıldığıtakdirdeciltteoluşabilecek

rahatsızlığın artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

MAGNİS ® diğer akne tedavileriile kullanımauygundur.

3. MAGNİS ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

MAGNİS ® haricencildeuygulananbirkremdir.MAGNİS ® ’iaknelibölgeye,sabahlarıve

yatmadanönceolmaküzere,gündeikikereuygulayınız.Tedavinintoplamsüresisekiz(8)

haftadır.DoktorunuzsizeMAGNİS ® ileuyguntedavisüresinibildirecektir.İstenilensonuç

elde edilmeden tedaviye ara vermeyiniz.

3/4

Uygulama yolu ve metodu:

Kremiuygulamadanöncecildinizidikkatliceyıkayınızvekurulayınız.Birparçakremi

herhangibirolasıenfeksiyonuönlemekiçinbirparçapamukileuygulayınız.Kremingözlerle

ve dudaklarla temasından kaçınınız. Uygulamadan sonra ellerinizyıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

14 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Özel kullanımıyoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Özel kullanımıyoktur.

Eğer MAGNİS ®

’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNİS ® kullandıysanız

MAGNİS ® ağız yoluyla kullanımiçin değil, deri üzerine sürerek uygulama için tasarlanmıştır.

Tekrarlananveaşırıuygulamalariyileşmeyihızlandırmazyadailerletmez,tamaksine

kızarıklıklara ve rahatsızlıklara neden olabilir.

MAGNİS ® krem,yanlışlıklayutulduğuvealınanmiktardaazolduğutakdirde,uygunbir

mide yıkama yönteminin uygulanması düşünülmelidir.

MAGNİS ®

’ten kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

MAGNİS ® ’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

MAGNİS ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNİS ® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,MAGNİS ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı, kabarıklık, kuruluk, deride tahriş, sıcaklık hissi, kızarıklık, deri renginde açılma.

Bunlar MAGNİS ® ’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

4/4

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MAGNİS ® ’insaklanması

MAGNİS ® ’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

MAGNİS ® ’i 25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılıolan son kullanma tarihinden sonra MAGNİS ® ’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajda bozukluklar fark ederseniz MAGNİS ®

’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

SofalıçeşmeSokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanmatalimatı24/06/2015 tarihinde onaylanmıştır.

1/4

KULLANMA TALİMATI

MAGNİS ® %1 krem

Haricen uygulanır.

Etkin madde:1 g krem10 mg nadiflaksosin içerir.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyum klorür, yumuşak beyazparafin, hafif sıvı parafin,

stearil alkol, setilalkol, polioksietilen 20 setil eter, polioksietilen 02 setileter, gliserin,

dietanolamin, disodyum EDTA, sodyumhidroksit, deiyonize su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAGNİS ® nedir ve ne için kullanılır?

2. MAGNİS ® ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAGNİS ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. MAGNİS ® ’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. MAGNİS ® nedir ve ne içinkullanılır?

MAGNİS ® beyaz renkli kremdir.

Temelaktifmaddesiolannadifloksasinbakteri-mikropöldürücüözelliğesahiptir.30g’lık

tüplere doldurulur.

MAGNİS ® iltihaplıakne(sivilce)veyüzeyelderienfeksiyonlarınıntopikal(yüzeyden

uygulanan) tedavisinde kullanılır.

2. MAGNİS ® ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAGNİS ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

EğernadifloksasineyadaMAGNİS ® ’iniçerdiğiherhangibirmaddeyealerjinizvarsa

kullanmayınız.

MAGNİS ® 14yaşınaltındakiçocuklardatestedilmediğinden,builacı14yaşınaltındaki

çocukların akne tedavisinde kullanmayınız.

MAGNİS ® ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

MAGNİS ® ’in gözlerle, ağız ve burunile temasını önleyiniz.

Eğerbunarağmenkremgözünüzle,ağzınızlaveyaburnunuziletemasagirerse,temasettiği

bölgeyi bol su ile iyice yıkayınız. MAGNİS ® ’i uyguladıktan sonra ilacın istenmeyen bölgelere

temasını önlemek için ellerinizi yıkayınız.

2/4

Yapılanaraştırmalardaherhangibiretkigörülmemişsede,MAGNİS ® ’inuygulandığı

bölgeninmümkünolduğuncagüneşışığıylatemasından,kullanımısırasındaultraviyole

ışınlarından, güneşlenmekten yada solaryumdan kaçınınız.

Kaşıntı,rahatsızlık,kabarcık,kistyadaherhangibirbüyükrahatsızlıkolmasıdurumunda

ürünü kullanmayı bırakınızve doktorunuza danışınız.

MAGNİS ® ’i açık yaraların olduğu bölgelere uygulamayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

MAGNİS ® ’inyiyecek ve içecekilekullanılması

MAGNİS ® ’in uygulamayolu itibariyle yiyecekve içeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

HamileysenizyadahamileolmaihtimalinizvarsaMAGNİS ® iletedaviyebaşlamadanönce

doktorunuza danışınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

MAGNİS ® krememzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Emzirmedönemindekikadınlar,MAGNİS ® kremihiçbirşekildegöğüslerine

uygulamamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MAGNİS ® ’in sürücülük ve makine kullanımıüzerinde herhangi bir etkisigösterilmemiştir.

MAGNİS ® ’iniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

MAGNİS ® ,bölgeselderitepkimelerine[örneğintemaslaortayaçıkanderihastalığı(kontakt

dermatite)]neden olabilecek olanstearil alkolve setil alkoliçermektedir.

AyrıcaMAGNİS ® ,cilttetahrişevederitepkimelerinesebepolabilecekbenzalkonyumklorür

içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAGNİS ® cildisoymayoluylaetkigösterenürünlerleyadatahribatyaratacakmaddeli

ürünlerle(alkol,aromatiketkenler)beraberkullanıldığıtakdirdeciltteoluşabilecek

rahatsızlığın artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

MAGNİS ® diğer akne tedavileriile kullanımauygundur.

3. MAGNİS ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

MAGNİS ® haricencildeuygulananbirkremdir.MAGNİS ® ’iaknelibölgeye,sabahlarıve

yatmadanönceolmaküzere,gündeikikereuygulayınız.Tedavinintoplamsüresisekiz(8)

haftadır.DoktorunuzsizeMAGNİS ® ileuyguntedavisüresinibildirecektir.İstenilensonuç

elde edilmeden tedaviye ara vermeyiniz.

3/4

Uygulama yolu ve metodu:

Kremiuygulamadanöncecildinizidikkatliceyıkayınızvekurulayınız.Birparçakremi

herhangibirolasıenfeksiyonuönlemekiçinbirparçapamukileuygulayınız.Kremingözlerle

ve dudaklarla temasından kaçınınız. Uygulamadan sonra ellerinizyıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

14 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Özel kullanımıyoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Özel kullanımıyoktur.

Eğer MAGNİS ® ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNİS ® kullandıysanız

MAGNİS ® ağız yoluyla kullanımiçin değil, deri üzerine sürerek uygulama için tasarlanmıştır.

Tekrarlananveaşırıuygulamalariyileşmeyihızlandırmazyadailerletmez,tamaksine

kızarıklıklara ve rahatsızlıklara neden olabilir.

MAGNİS ® krem,yanlışlıklayutulduğuvealınanmiktardaazolduğutakdirde,uygunbir

mide yıkama yönteminin uygulanması düşünülmelidir.

MAGNİS ® ’ten kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

MAGNİS ® ’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

MAGNİS ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNİS ® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,MAGNİS ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı, kabarıklık, kuruluk, deride tahriş, sıcaklık hissi, kızarıklık, deri renginde açılma.

Bunlar MAGNİS ® ’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

4/4

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MAGNİS ® ’insaklanması

MAGNİS ® ’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

MAGNİS ® ’i 25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılıolan son kullanma tarihinden sonra MAGNİS ® ’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajda bozukluklar fark ederseniz MAGNİS ® ’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

SofalıçeşmeSokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanmatalimatı24/06/2015 tarihinde onaylanmıştır.