MAGNEZINC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAGNEZINC 40 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAGNEZINC 40 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer mineral ürünleri

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699591010363
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 /5

KULLANMA TALİMATI

MAGNEZİNC film tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin madde:

Her bir film tablet 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ve 300 mg

magnezyum (magnezyum oksit halinde) içerir.

Yardımcı maddeler:

75.9 mg laktoz ve ayrıca nişasta, povidon K 30, sodyum nişasta glikolat,

magnezyum stearat, hipromelloz, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171) ve karmin (E120).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

doktorunuza

bu

ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1-

MAGNEZİNC nedir ve ne için kullanılır?

2-

MAGNEZİNC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3-

MAGNEZİNC nasıl kullanılır?

4-

Olası yan etkiler nelerdir?

5-

MAGNEZİNC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1 – MAGNEZİNC nedir ve ne için kullanılır?

MAGNEZİNC; çinko sülfat monohidrat ve magnezyum oksit içeren ve ağızdan kullanılan bir

tablettir.

Her bir film tablet 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ve 300 mg magnezyum

(magnezyum oksit halinde) içerir.

Her kutuda toplam 40 tablet içeren 4 adet blister bulunur. Çinko ve magnezyum eksikliğinin

giderilmesinde veya eksikliğin önlenmesinde kullanılır.

2 – MAGNEZİNC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAGNEZİNC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Ciddi böbrek yetersizliğiniz varsa

MAGNEZİNC’in bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise

kullanmayınız.

2 /5

MAGNEZİNC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Daha önceden doktorunuz tarafından böbrek yetmezliğiniz olduğu söylenmişse

Hamile iseniz veya emzirme döneminde iseniz

Daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız

olduğu

söylenmişse

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

MAGNEZİNC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri MAGNEZİNC’in emilimini azaltacağından besinlerle birlikte

kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEZİNC hamilelikte doktor tavsiyesiyle çinko ve magnezyum desteği olarak kullanılabilir.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEZİNC

emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

MAGNEZİNC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

dayanıksızlığınız

olduğu

söylenmişse

MAGNEZİNC’i

almadan

önce

doktorunuzla

temasa

geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum

içermez”.

İçerdiği boyar maddeler nedeniyle, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko ve magnezyum tuzları ile tetrasiklinler, kinolonlar ve penisilaminlerin birlikte alımı etki

azalmasına neden olabilir, bu maddeler MAGNEZİNC ile 2 saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek

dozda

demir

preparatları

MAGNEZİNC’in

emilimini

önleyeceğinden

birlikte

kullanılmamalıdır.

Doğum kontrol ilaçları kan çinko düzeylerini azaltabilir.

İçeriğindeki magnezyumdan dolayı aşağıdaki ilaçlarla aynı anda kullanılmamalıdır:

3 /5

Böbrekte magnezyum kaybının artmasına sebep olduklarından dolayı diüretikler, aminoglikozidler

(gentamisin,

tobramisin,

amfoterisin

immunosüpresanlar

(siklosporin

sitostatikler

(sisplatin) kullanılmamalıdır.

Magnezyum emilimini artırdığından indometasin alınmamalıdır.

Levotiroksin içeren ilaçlar (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) MAGNEZİNC ile birlikte

alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 - MAGNEZİNC

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MAGNEZİNC yetişkinlerde günde bir defa alınmalıdır.

Wilson hastasıysanız günde 5 tablete kadar, Akrodermatitis Enteropatika hastasıysanız günde 3-5

tablet kullanılmaktadır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

MAGNEZİNC ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

MAGNEZİNC’in

çocuk

hastalardaki

güvenilirlik

etkinliği

incelenmemiştir.

Yaşlılarda

kullanımı:

MAGNEZİNC’in

yaşlı

hastalardaki

güvenilirlik

etkinliği

incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

MAGNEZİNC; orta derecede böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalı

veya doz azaltılmalıdır; toksik etki riski artar.

Karaciğer yetmezliği:

MAGNEZİNC böbrek yetmezliği riski varsa karaciğerde koma durumunda

kullanılmamalıdır.

Eğer MAGNEZİNC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNEZİNC kullandıysanız:

MAGNEZİNC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNEZİNC kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı,

ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya siyanoz hatta şok gelişebilir.

MAGNEZİNC’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

4 /5

MAGNEZİNC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAGNEZİNC

Film

Tablet

tedavisi

sonlandırıldığında,

herhangi

olumsuz

etki

oluşması

beklenmez.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAGNEZİNC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

MAGNEZİNC’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

MAGNEZİNC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

İshal

Bulantı

Baş dönmesi

Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ağrısı ve kramp

Bunlar MAGNEZİNC’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5 - MAGNEZİNC’in saklanması

MAGNEZİNC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

5 /5

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

MAGNEZİNC’i

blisterin

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

önce

kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGNEZİNC’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-7-2017

The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

On 26 June 2017, the European Commission adopted a decision to withdraw all marketing authorisations for veterinary medicinal products containing zinc oxide administered orally to food producing species. The medicinal products affected by the decision appear from Annex I to the decision.

Danish Medicines Agency

21-3-2017

New recommendation for phasing out zinc oxide for young pigs

New recommendation for phasing out zinc oxide for young pigs

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) has confirmed a previous decision to phase out zinc oxide. Consequently, the CVMP has once more recommended to the European Commission that medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs should be withdrawn from the market.

Danish Medicines Agency

5-1-2017

Re-examination of the CVMP's decision to phase out zinc oxide for young pigs

Re-examination of the CVMP's decision to phase out zinc oxide for young pigs

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) will re-examine the decision to phase out medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs.

Danish Medicines Agency

19-12-2016

Zinc oxide for young pigs to be phased out

Zinc oxide for young pigs to be phased out

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) has recommended to the European Commission that medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs should be withdrawn from the market.

Danish Medicines Agency

8-9-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

On 3 september 2009, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds).

Danish Medicines Agency

4-5-2009

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Danish Medicines Agency

12-6-2018

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human iduronate 2-sulfatase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3811 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/168/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1955 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1955 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1955 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human alpha L-iduronidase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3810 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/167/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety