MAGCAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAGCAR FORTE SUSPANSIYON 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAGCAR FORTE SUSPANSIYON 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • aljinik asit

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525704498
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

MAGCARFORTEsüspansiyon

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Her5mlsüspansiyon;600mgkalsiyumkarbonat,70mgmagnezyumkarbonat

ve150mgsodyumaljinatiçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Sorbitol,gliserin,ksantangum,tartarikasit,benzilalkol,propil

parabensodyum,naneesansı,çikolataesansı,sakkarinsodyum,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MAGCARFORTEnedirveneiçinkullanılır?

2. MAGCARFORTE’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAGCARFORTEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MAGCARFORTE’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MAGCARFORTEnedirveneiçinkullanılır?

MAGCARFORTE,

Herölçeğinde(1ölçek=5ml)600mgkalsiyumkarbonat,70mgmagnezyumkarbonat

ve150mgsodyumaljinatiçerir.

2/7

100mililitrelikşişelerdesunulmaktadır.

Midedeasidininağızagerigelmesigibimidedenyemekborusunamideiçeriğiningeri

kaçmasına(gastroözofagealreflü)bağlıbelirtilerilemideağrısı,mideyanması,

midededolulukveyaağırlıkhissi,hazımsızlık,şişkinlik,bulantı,kusmagibimidede

asitfazlalığınabağlıbelirtileringiderilmesindekullanılır.

2. MAGCARFORTE’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAGCARFORTE’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

Builacınbileşenlerindenherhangibirisineaşırıduyarlılığınızvarsa,

Kandakalsiyumyüksekliğive/veyaidrardakalsiyumfazlalığınasebepolan

rahatsızlığınızvarsa,

Böbreğinizdekalsiyumbirikimiveyaböbrektaşlarıtespitedilmişise,

Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

Kanınızdakifosfatseviyesinindüşükolduğutespitedilmişise,

MAGCARFORTE’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Butıbbiürünüuzunsüreliolarakvetavsiyeedilendozunüzerindekullanmayınız.Butıbbi

ürünükullanmanızarağmenşikâyetlerinizdevamederseyadayalnızcakısmenortadan

kalkarsadoktorunuzadanışınız.

Eğer;

Böbrekyetmezliğinizyadaböbrekişlevlerinizdebozuklukvarsa

drardakalsiyumdüzeyinizyüksekse

Kabızlık,hemoroid(basur)vesarkoidozunuz(vücuttakipekçokorganıetkileyebilen

iltihabibirhastalık)varsa

Ciddivekronikleşmişmidebağırsakileilgilirahatsızlığınızvarsa

Çokmiktardasütveşarküteriürünükullanıyorsanız

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3/7

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MAGCARFORTE’u,önerilendozlardaalmanızkoşuluylahamilelikdöneminde

kullanabilirsiniz.Hamilelerkullanırkentedbirliolmalıdır.Uzunsüreliyüksekdozda

kullanmayınız.Önerilenmaksimumgünlükdozuaşmayınız.(bkz.3.MAGCARFORTEnasıl

kullanılır?)

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

MAGCARFORTE’u,önerilendozlardaalmanızkoşuluylaemzirmedöneminde

kullanabilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımınaolumsuzetkigöstermesibeklenmemektedir.

MAGCARFORTE’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünherdozunda(2ölçek=10ml)2mgpropilparahidroksisodyumbenzoatve10

mgsodyumsakariniçermektedir.Budurum,kontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçin

gözönündebulundurulmalıdır.

MAGCARFORTE,propilparahidroksisodyumbenzoatiçermektedir.Alerjikreaksiyonlara

(gecikmiş)sebebiyetverebilir.

MAGCARFORTE,tat1andırıcıolaraksakariniçerirvediyabetiklertarafındanda

kullanılabilir.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaMAGCARFORTE’unyadakullanılandiğerilacın

etkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz:

4/7

Birantibiyotikolantetrasiklinler,kinolonlar,

Kalphastalıklarınıntedavisindekullanılanglikozitler

Levotiroksin(tiroidbezininaşırıçalışmasıdurumundakullanılanilaç)

Eltrombopag(kandapıhtılaşmayısağlayantrombosithücrelerininsayısındaazalmaile

birlikte,vücuttapurpuradenenkırmızı-mordöküntüleresebepolanhastalığın

tedavisindekullanılanilaç)

Fosfat,florüryadademiriçerenilaçlar

drarsöktürücüilaçlar

MAGCARFORTE'udiğerilaçlardan1-2saatönceveyasonraalınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. MAGCARFORTEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinlerdeve12yaşındanbüyükçocuklardadoktortarafındanbaşkaşekildetavsiye

edilmediğitakdirdestandartdoz10ml=2ölçektir(1ölçek=5ml).Budozu,anaöğünlerden

birsaatsonravegeceyatarkenalmanızönerilmektedir.Mideve/veyagöğüstehissedilen

yanmaşikayetinizolmasıdurumundailavebirdoz(=2ölçek)dahaalabilirsiniz.

MAGCARFORTE’ugünde12ölçeğe(1ölçek=5ml)kadarkullanabilirsiniz.

Uygulamayoluvemetodu:

Kullanmadanönceiyiceçalkalayınız.

DoktorunuzMAGCARFORTEiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.14gün

boyuncakesintisizMAGCARFORTEkullanmanızarağmenşikayetlerinizdevamederse

doktorunuzabaşvurunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşınaltındakiçocuklardakullanılmasıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Özelbirkullanımgerektirmez.

5/7

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:BöbrekyetmezliğinizvarsaMAGCARFORTE’u,dikkatli

kullanmalısınız.AğırböbrekyetmezliğinizvarsaMAGCARFORTEkullanmamalısınız.

Karaciğeryetmezliği:Özelbirkullanımgerektirmez.

EğerMAGCARFORTE’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAGCARFORTEkullandıysanız:

Bolmiktardasuiçinvedoktorunuzaveyaeczacınızadanışın.Tavsiyeedilendozdanfazla

kullanmadandoğacakaşırıdozbelirtileribulantıvekusma,kabızlık,yorgunluk,idrar

üretimindeartış,susuzlukhissindeartış,normalolmayankaszayıflıklarıdır.

MAGCARFORTE’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilakonuşunuz.

MAGCARFORTE’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiMAGCARFORTE’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAGCARFORTE’ukullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Döküntü,kurdeşen,anjiyoödem(gözkapakları,ağızçevresi,elveayaklardaşişlik)ve

anafilâksigibiaşırıduyarlılıkreaksiyonları

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMAGCAR

FORTE'akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

6/7

Diğeryanetkiler:

Özellikleböbrekyetmezliğiolanhastalarda;bulantı,kusma,kasgüçsüzlüğü,kalpte

ritimbozukluğu,bilinçbulanıklığı,tansiyondüşüklüğü,reflekslerinzayıflaması,

kemikağrısı,kabızlık,karınağrısı

Miderahatsızlıkları

shal

Süt-alkalisendromusözkonusuolanhastalarda:Tatalamama,kireçlenme,kronik

yorgunluk,başağrısı,iştahsızlık,yemeklerdensonraağırlık,uyuşukluk

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MAGCARFORTE’unsaklanması

MAGCARFORTE’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMAGCARFORTE’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

7/7

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı……………tarihindeonaylanmıştır.

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.