MAGCAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAGCAR 48 CIGNEME TABLETI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAGCAR 48 CIGNEME TABLETI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sıradan tuz kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525084002
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

MAGCAR çiğnemetableti

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herbirçiğnemetableti,

Kalsiyumkarbonat 680mg

Magnezyumkarbonat 80mg

Yardımcımadde(ler):Mısırnişastası,prejelatinizenişasta,şeker,likitparafin,toznane

aroması,tozlimonaroması,talk,magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Builaçsizinreçetesizolarakteminedipbirdoktoryardımıolmadaneczacınızıntavsiyesiile

hafifbirhastalığıtedavietmeniziçindir.Bunakarşın,yinedeMAGCAR’daneniyisonuçları

alabilmeniziçindikkatlikullanmanızgerekmektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MAGCARnedirveneiçinkullanılır?

2. MAGCAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAGCARnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MAGCAR’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/7

1. MAGCARnedirveneiçinkullanılır?

MAGCAR,

680mgkalsiyumkarbonat,80mgmagnezyumkarbonatiçerir.

48tabletlikambalajlardasunulmaktadır.

Mideasidininbağlanmasınıgerektirenhastalıklarda:

-Retrosternalyanmaveağrı(mideyadagöğsünaltkısımlarındanboyunadoğruyayılan

biryanmaveağrıhissi)

-Mideyanmasıveasitsalgısınabağlımideşikayetleri

-Mideveonikiparmakbarsağıülserlerinebağlışikayetleringiderilmesiiçinkullanılır.

2. MAGCAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAGCAR’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer;

lacıbileşenlerindenherhangibirinekarşıaşırıhassasiyetinizvarsa,

Kankalsiyumdüzeyinizyüksekseve/veyabunanedenolabilecekparatiroidbezinin

aşırıçalışması,vitaminDaşımı,paraneoplastiksendromdenenkansertürlerinin

gelişimisırasındaortayaçıkanpatolojikbulgularvarsa,

Ağırböbrekyetmezliğinizvarsa,

Böbrektaşınızvarsa,

Kanfosfatdüzeyinizdüşükse,

drardakalsiyumdüzeyinizyüksekse,

MAGCAR’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ.

Eğer,böbrekyetmezliğinizvarsadikkatlikullanınız.

Yüksekdozlardauzunsürekullanıldığındakandakalsiyumvemagnezyumseviyeleridüzenli

kontroledilmelidir.

Belirtilendozaşılmamalıdır.Uzunsürelikullanımdankaçınılmalıdır,şikayetlerdevamederse

veyayalnızcakısmenkaybolursadoktorunuzabaşvurunuz.

3/7

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MAGCAR’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Sütürünleriyüksekorandakalsiyumiçerir.1litresüt1200mg’akadarvaranmiktarlarda

kalsiyumiçerir.MAGCARkullanımındabubilgidikkatealınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MAGCAR,önerilendozlardahamilelikdönemindegüvenlekullanılabilir.Hamilelikte

kullanılırkentedbirliolunuz.Uzunsüreliveyüksekdozdakullanmayınız.Önerilen

maksimumgünlükdozuaşmayınız.(bkz.3.MAGCARnasılkullanılır?)

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

MAGCAR,önerilendozlardaemzirmedönemindegüvenlekullanılabilir.Uzunsürelive

yüksekdozkullanımdankaçınılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımınaolumsuzetkisiyoktur.

MAGCAR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünşekeriçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

kihaftaveyadahauzunsürekullanmanızhalindedişlerinizezararlıolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaMAGCAR’ınyadakullanılandiğerilacınetkisi

değişebilir.

4/7

MAGCARkinolongrubundanbellibazıantibiyotiklere(örneğinsiprofloksazin,norfloksazin

veyapefloksazin)eşzamanlıkullanılmamaktadır.Aksitakdirdeantibiyotiketkinlikazalabilir.

Tetrasiklin,sefalosporingrubuantibiyotikler

Dvitamini

Tiyazidtürüidrarsöktürücüilaçlar

Digoksintürükalpilaçları

Klorokin(sıtmanınönlenmesivetedavisiiçinkullanılanilaç)

Allopurinol(diğertedavileryanındaromatizmaveguttedavisindekullanılanilaç)

zoniazid(veremtedavisindekullanılanantibiyotik)

Kaptopril,propranol(yüksektansiyonilaçları)

Levotiroksin(tiroidbezininaşırıçalışmasıdurumundakullanılanilaç),

Ketokonazol(mantarhastalığınakarşıkullanılanilaç)

Gabapentin(saravesinirselkökenliağrılarıntedavisindekullanılanbirilaç)

-blokerler(mideyanmasınakarşıkullanılanilaçlar),

Bifosfattüreviilaçlar(kemikerimesitedavisindekullanılanilaçlar)

Fosfat,florüryadademiriçerenilaçlar

Klorpromazin(psikotikhastalıklarıntedavisindekullanılanilaç)

Dikumarol(kanpıhtılaşmasınıönleyenilaç)

Eltrombopag(Kandapıhtılaşmayısağlayantrombosithücrelerininsayısındaazalma

ilebirlikte,vücuttapurpuradenenkırmızı-mordöküntüleresebepolanhastalığın

tedavisindekullanılanilaç)

OlasıetkilenmelerinönlenmesiamacıylaMAGCAR,diğerilaçlardan2saatönceveyasonra

alınmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. MAGCARnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça;yetişkinlerve12yaşüzerindekiçocuklarda

tercihenyemeklerdenbirsaatsonragünde3defayakadarveyatmadanönce1veya2tablet

alınız.Günde11tabletigeçmemekşartıyla,mideve/veyagöğüsteyanmaveyamideağrısı

olduğunda1veya2tabletalabilirsiniz.

5/7

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmeliyadaemilmelidir.

DoktorunuzMAGCARiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşınaltındakiçocuklardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Özelbirkullanımgerektirmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:MAGCARböbrekyetmezliğiolanlardauzunsürekullanılmamalıdır.

Ağırböbrekyetmezliğiolanlardaisehiçkullanılmamalıdır.

EğerMAGCAR’ınetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAGCARkullandıysanız:

MAGCARiletekseferdeyüksekdozalımınınbirbelirtivermesibeklenmez.Ancakuzun

süreyle(birkaçay)yüksekdozlardakullanılmasıkankalsiyumseviyesininartışı,idrar

kalsiyumseviyesininartışı,hidrojenkaybınedeniylekanpH’sınınartmasına(metabolik

alkaloz)veböbrekyetmezliğinenedenolabilir.

MAGCAR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MAGCAR’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiMAGCAR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

6/7

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAGCAR’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Döküntü

Kabartılıkızarıklıklar

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMAGCAR’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Diğeryanetkiler:

Özellikleböbrekyetmezliğiolanhastalarda:bulantı,kusma,kasgüçsüzlüğü,kalpte

ritimbozukluğu,bilinçbulanıklığı,tansiyondüşüklüğü,reflekslerinzayıflaması,

kemikağrısı,kabızlık,karınağrısı

Miderahatsızlıkları

shal

Süt-alkalisendromusözkonusuolanhastalarda:Tatalamama,kireçlenme,kronik

yorgunluk,başağrısı,iştahsızlık,yemeklerdensonraağırlık,uyuşukluk

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

7/7

5. MAGCAR’ınsaklanması

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

MAGCAR’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMAGCAR’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı………………..tarihindeonaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-9-2018

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Active substance: sevelamer (carbonate)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6225 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/993/X/39

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Active substance: Sevelamer carbonate) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6214 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3971/X/11

Europe -DG Health and Food Safety