MAGCAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAGCAR 100ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAGCAR 100ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sıradan tuz kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525704054
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

MAGCARsüspansiyon

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Her5mlsüspansiyon;680mgkalsiyumkarbonatve80mgmagnezyum

karbonatiçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Sorbitol,gliserin,ksanthangum,tartarikasit,benzilalkol,metil

paraben,propilparaben,naneesansı,limonesansı,sakkarinsodyum,deiyonizesu

BuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler

içermektedir.

Builaçsizinreçetesizolarakteminedipbirdoktoryardımıolmadaneczacınızıntavsiyesiile

hafifbirhastalığıtedavietmeniziçindir.Bunakarşın,yinedeMAGCAR'daneniyisonuçları

alabilmeniziçindikkatlikullanmanızgerekmektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MAGCARnedirveneiçinkullanılır?

2. MAGCAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAGCARnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MAGCAR’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/7

1. MAGCARnedirveneiçinkullanılır?

MAGCAR,

Herbirölçeğinde(1ölçek=5ml)680mgkalsiyumkarbonat,80mgmagnezyum

karbonatiçerir.

100mililitrelikşişelerdesunulmaktadır.

Mideasidininbağlanmasınıgerektirenhastalıklarda:

-Retrosternalyanmaveağrı(mideyadagöğsünaltkısımlarındanboyunadoğruyayılanbir

yanmaveağrıhissi)

-Mideyanmasıveasitsalgısınabağlımideşikayetleri

-Mideveonikiparmakbarsağıülserlerinebağlışikayetleringiderilmesiiçinkullanılır.

2. MAGCAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAGCAR’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

lacınbileşenlerindenherhangibirinekarşıaşırıhassasiyetinizvarsa,

Kankalsiyumdüzeyinizyüksekseve/veyabunanedenolabilecekparatiroidbezinin

aşırıçalışması,vitaminDaşımı,paraneoplastiksendromdenenbazıkansertürlerinin

gelişimisırasındaortayaçıkanpatolojikbulgularvarsa

Ağırböbrekyetmezliğinizvarsa,

Böbrektaşınızvarsa,

Kanfosfatdüzeyinizdüşükse,

drardakalsiyumdüzeyinizyüksekse.

MAGCAR’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Böbrekyetmezliğinizvarsa

Kankalsiyumdüzeyinizyüksekse

Kanfosfatdüzeyinizdüşükse

Vücudunuzunböbrektaşıoluşturmaeğilimivarsa

Böbrekdokusundakireçdepolanması(kalsiyumiçerentuzçökelmesi)varsa

Çokmiktardasütveşarküteriürünlerikullanıyorsanız,

3/7

MAGCARileeşzamanlıkullanılanilaçlar,MAGCAR'dan2saatönceveya2saatsonra

alınmalıdır.Kinolontipiantibiyotikleriletedavisırasındaantiasittedavisitavsiyeedilmez.

Yüksekdozlardauzunsürekullanıldığındakandakalsiyumvemagnezyumseviyeleridüzenli

olarakkontroledilmelidir.

Belirtilendozaşılmamalıdır.Uzunsürelikullanımdankaçınılmalıdır,şikayetlerdevamederse

veyayalnızcakısmenkaybolursadoktorunuzadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MAGCAR’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Sütürünleriyüksekorandakalsiyumiçerir.1litresüt1200mg'akadarvaranmiktarlarda

kalsiyumiçerir.MAGCARkullanımındabubilgidikkatealınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MAGCAR’ıönerilendozlardahamilelikdönemindegüvenlekullanabilirsiniz.Hamilelik

dönemindekullanırkentedbirliolunuz.Uzunsüreliveyüksekdozdakullanmayınız.Önerilen

maksimumgünlükdozuaşmayınız.(bkz.3.MAGCARnasılkullanılır?)

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

MAGCAR’ıönerilendozlardaemzirmedönemindegüvenlekullanabilirsiniz.Uzunsürelive

yüksekdozdakullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımınaolumsuzetkisiyoktur.

4/7

MAGCAR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünmetilparabenvepropilparabeniçerdiğindenalerjikreaksiyonlarasebebiyet

verebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaMAGCAR’ınyadakullanılandiğerilacınetkisi

değişebilir.

MAGCARkinolongrubundanbellibazıantibiyotiklerle(örneğinsiprofloksazin,norfloksazin

veyapefloksazin)eşzamanlıkullanılmamalıdır.Aksitakdirdeantibiyotiketkinlikazalabilir.

Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz:

Tetrasiklin,sefalosporingrubuantibiyotikler

Dvitamini

Tiyazidtürüidrarsöktürücüilaçlar

Digoksintürükalpilaçları

Klorokin(sıtmanınönlenmesivetedavisiiçinkullanılanilaç)

Allopurinol(diğertedavileryanındaromatizmaveguttedavisindekullanılanilaç)

Diklofenak,asetilsalisilikasit,penisilamin(non-steroidalanti-inflamatuvarilaçlar)

zoniazid(veremtedavisindekullanılanantibiyotik)

Kaptopril,propranol(yüksektansiyonilaçları),

Levotiroksin(tiroidbezininaşırıçalışmasıdurumundakullanılanilaç)

Ketokonazol(mantarhastalığınakarşıkullanılanilaç)

Gabapentin(saravesinirselkökenliağrılarıntedavisindekullanılanbirilaç)

-blokerler(Mideyanmasınakarşıkullanılanilaçlar),

Bifosfonattüreviilaçlar(kemikerimesitedavisindekullanılanilaçlar)

Demir,florürvefosfatiçerenilaçlar

Klorpromazin(psikotikhastalıklarıntedavisindekullanılanilaç)

Dikumarol(kanpıhtılaşmasınıönleyenilaç)

Eltrombopag(Kandapıhtılaşmayısağlayantrombosithücrelerininsayısındaazalmaile

birlikte,vücuttapurpuradenenkırmızı-mordöküntüleresebepolanhastalığın

tedavisindekullanılanilaç)

5/7

OlasıetkilenmelerinönlenmesiamacıylaMAGCAR,diğerilaçlardan2saatönceveyasonra

alınmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. MAGCARnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,yetişkinlerve12yaşüzerindekiçocuklarda

günde3defa10ml(=2ölçek;(1ölçek=5ml))kullanılır.Tercihenyemeklerden1saatsonra

veyatmadanönce10ml=2ölçekkullanınız.

htiyaçhalindedoz10mlkadarartırılabilir.

10ml(2ölçek)dahaalabilirsiniz.8g’lıkgünlükmaksimumkalsiyumkarbonatdozuna

karşılıkgelen55ml(=11ölçek)’yiaşmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Kullanmadanönceiyiceçalkalayınız.

DoktorunuzMAGCARiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşınaltındakiçocuklardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Özelbirkullanımgerektirmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:MAGCAR,böbrekyetmezliğiolanlardauzunsürekullanılmamalıdır.

Ağırböbrekyetmezliğiolanlardaisehiçkullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:Özelbirkullanımgerektirmez.

EğerMAGCAR’ınetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

6/7

KullanmanızgerekendendahafazlaMAGCARkullandıysanız:

MAGCARiletekseferdeyüksekdozalımınınbirbelirtivermesibeklenmez.Ancakuzun

süreyle(birkaçay)yüksekdozlardakullanılmasıkankalsiyumseviyesininartışına,idrar

kalsiyumseviyesininartışına,metabolikalkaloz(hidrojenkaybınedeniylekanpH'sının

artması)veböbrekyetmezliğinenedenolabilir.

MAGCAR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MAGCAR’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiMAGCAR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAGCAR’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Döküntü

Kabartılıkızarıklıklar

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMAGCAR’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Diğeryanetkiler:

Özellikleböbrekyetmezliğiolanhastalarda:bulantı,kusma,kasgüçsüzlüğü,kalpte

ritimbozukluğu,bilinçbulanıklığı,tansiyondüşüklüğü,reflekslerinzayıflaması,

kemikağrısı,kabızlık,karınağrısı

Miderahatsızlıkları

shal

Süt-alkalisendromusözkonusuolanhastalarda:Tatalamama,kireçlenme,kronik

yorgunluk,başağrısı,iştahsızlık,yemeklerdensonraağırlık,uyuşukluk

7/7

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MAGCAR’ınsaklanması

MAGCAR’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMAGCAR'ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı………………tarihindeonaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-9-2018

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Active substance: sevelamer (carbonate)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6225 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/993/X/39

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Active substance: Sevelamer carbonate) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6214 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3971/X/11

Europe -DG Health and Food Safety