MADOPAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MADOPAR HBS 125 MG 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MADOPAR HBS 125 MG 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodopa ve dekarboksilaz inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525150059
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/13

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MADOPAR

HBS 125 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Levodopa

100.00 mg

Benserazid hidroklorür

25 mg benserazide eşdeğer miktarda

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kontrollü salım yapan kapsül.

Açık opak mavi renkli kap ve koyu opak yeşil renkli kapaktan oluşan kapsül içerisinde hemen

hemen beyaz-uçuk sarımsı renkte ince granüler toz.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik Endikasyonlar

Parkinson

hastalığının

tüm

evrelerinin

tedavisinde

endikedir.

Levodopa

plazma

konsantrasyonları veya doz zamanlamasıyla ilgili dalgalanma görülen hastaların (örn. doz

sonu kötüleşmesi veya yavaş yavaş azalma etkileri) MADOPAR HBS’ye geçişten faydalanma

olasılıkları daha yüksektir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Dozaj ve uygulama hastaya göre değişiklik göstermekte olup, verilen bilgiler yalnızca tavsiye

amaçlıdır.

Geriyatrik popülasyon da dahil yetişkinler

Dozaj ve uygulama oldukça değişken olup hastanın ihtiyaçları doğrultusunda titre edilmelidir.

MADOPAR HBS kapsüller her zaman bir miktar su ile yutulmalıdır. MADOPAR HBS

kapsüllerin yiyeceklerle birlikte alınmasında bir sakınca yoktur fakat antiasit ile birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır.

Nokturnal immobilitesi olan hastalarda, yatmadan önce alınan MADOPAR HBS dozunun

kademeli olarak iki adet MADOPAR HBS 125 mg kapsüle çıkarılması sonucunda olumlu

etkiler gözlenmiştir.

Hâlihazırda levodopa ile tedavi edilmeyen hastalar

Hafif ve orta dereceli hastalarda MADOPAR HBS başlangıç dozu günde üç kez yemeklerle

birlikte bir adet MADOPAR HBS 125 mg kapsüldür. Azalmış biyoyararlanımı nedeniyle,

yüksek

dozlarda

tedavide,

konvansiyonel

levodopa+dekarboksilaz

inhibitörlerin

2/13

kombinasyonuna göre genellikle daha yüksek MADOPAR HBS dozu gereklidir. Başlangıç

dozu günlük 600 mg levodopayı aşmamalıdır.

MADOPAR HBS’nin kademeli başlangıç etkisi nedeniyle bazı hastalar MADOPAR HBS’nin

sabah

dozunun

yanında

tamamlayıcı

tedavi

olarak

standart

MADOPAR’a

ihtiyaç

duyabilirler.

Toplam günlük levodopa dozunun 1200 mg’a karşılık geldiği, MADOPAR HBS ile birlikte

konvansiyonel

MADOPAR

kullanımında

MADOPAR

HBS’ye

yanıt

yetersiz

ise,

MADOPAR HBS kullanımı durdurulmalı ve alternatif tedavi düşünülmelidir.

Hâlihazırda levodopa ile tedavi edilen hastalar

MADOPAR HBS her 100 mg levodopa başına bir kapsül MADOPAR HBS 125 mg olacak

şekilde standart levodopa+dekarboksilaz inhibitörü preparatının yerine geçmelidir. Örneğin,

önceden 200 mg levodopa ile dekarboksilaz inhibitörü almış bir hastanın daha sonraki tedavisi

iki adet MADOPAR HBS 125 mg kapsül ile başlatılmalıdır. Tedavi önceki tedavi ile aynı dozaj

sıklığında devam etmelidir.

Devam

etmekte

olan

tedaviye

kıyasla

günlük

MADOPAR

dozunun

ortalama

arttırılması uygun bulunmuştur. Dozun optimizasyonu için 4 haftalık bir süreye kadar her 2-3

günde bir doz günlük MADOPAR HBS 125 mg kapsül doz artışları ile titre edilmelidir.

Halihazırda

levodopa

tedavi

edilen

hastalar,

optimal

rejimi

tespit

edilene

kadar

durumlarının

başlangıçta

kötüleşebileceği

konusunda

uyarılmalıdır.

Başlangıç

dozları

ayarlanırken hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Benzerazid özellikle böbrek ve karaciğerde konsantre olur ve metabolitleri esas olarak idrar

ile atılır. MADOPAR HBS karaciğer fonksiyon testlerinde düzensizliklere ve böbrek üre

artışına sebep olabilir. Dikkat edilmelidir (bkz. Bölüm 4.3).

Pediyatrik popülasyon:

25 yaşın altındaki hastalara verilmemelidir; bu sebeple, MADOPAR HBS’nin çocuklarda

kullanımıyla ilgili doz önerisinde bulunulmamıştır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Levodopa, benserazid veya içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı

duyarlılığı olduğu bilinen hastalara MADOPAR HBS verilmemelidir.

MADOPAR

selektif

olmayan

monoamin

oksidaz

(MAO)

inhibitörleri

birlikte

verilmemelidir. Bununla birlikte, selejilin ve rasajilin gibi selektif MAO-B inhibitörleri veya

moklobemid gibi selektif MAO-A inhibitörleri kontrendike değildir. MAO-A ve MAO-B

3/13

inhibitörleri kombinasyonunun etkisi, non-selektif MAO inhibisyonuna eşittir. Bu nedenle bu

kombinasyon MADOPAR HBS ile birlikte verilmemelidir (bkz. Bölüm 4.5).

MADOPAR HBS endokrin (ör. feokromositoma, hipertiroidizm, Cushing sendromu), böbrek

(diyaliz tedavisi gören huzursuz bacak sendromu (RLS) olan hastalar hariç) veya karaciğer

fonksiyonu

dekompanse

olan,

kalp

hastalıkları

(ör.

şiddetli

kardiyak

aritmisi

kalp

yetmezliği), psikotik bileşenli psikiyatrik hastalıkları veya kapalı açılı glokomu (intraoküler

basıncın kontrol altında kalması kaydıyla geniş açılı glokomda kullanılabilir) olan hastalara

verilmemelidir

MADOPAR HBS 25 yaşın altındaki hastalara verilmemelidir (iskelet oluşumu tam olmalıdır).

Yeterli

doğum

kontrolü

uygulamayan,

çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

kadınlara

veya

gebelere

MADOPAR

verilmemelidir

(bkz.

Bölüm

4.6).

MADOPAR

alırken

gebelik

oluşması

durumunda

ilaç

kullanımı

sonlandırılmalıdır

(reçeteyi

veren

doktor

tarafından tavsiye edildiği şekilde).

Levodopanın, malign melanomu aktive edebileceğine dair şüpheler oluşmuştur. Bu sebeple,

MADOPAR HBS, malign melanom öyküsü olan veya malign melanomu olabilecek kişilerde

kullanılmamalıdır.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Başka

ilaçların

MADOPAR

birlikte

verilmesinin

gerektiği

durumlarda,

hasta

beklenmedik istenmeyen etkiler veya artan etkiler açısından dikkatlice izlenmelidir.

Hassas bireylerde aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir.

Levodopanın teorik olarak intraoküler (göz içi) basıncı yükseltme potansiyeli olduğundan

açık açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncın düzenli olarak ölçülmesi tavsiye

edilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda MADOPAR HBS kullanılırken dikkatli olunmalıdır:

Endokrin, renal, pulmoner veya kardiyovasküler hastalık, özellikle miyokard enfarktüsü veya

aritmi öyküsü varlığında; psikiyatrik rahatsızlıklar (ör. depresyon); hepatik bozukluk; peptik

ülser; osteomalazi; levodopanın kardiyovasküler etkilerinin yoğunlaşması olasılığından dolayı

sempatomimetik

ilaçların

gerekebileceği

durumlarda

(ör.

bronşiyal

astım);

olası

yüksek

hipotansif etkiden dolayı antihipertansif ilaçların kullanıldığı durumlarda.

MADOPAR HBS önceden koroner arter bozuklukları, kardiyak aritmisi veya kalp yetmezliği

olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.3). Tedavinin başlangıcında

tedavi

süresince,

hastaların

kalp

fonksiyonu

düzenli

olarak

özel

dikkatle

izlenmelidir.

4/13

Ortostatik hipertansiyon risk faktörleri (ör. yaşlı hastalar, eşzamanlı olarak antihipertansif

veya ortostatik potansiyeli olan diğer ilaçlar alındığında) veya öyküsü olan hastaların özellikle

tedavi başlangıcında veya doz artışlarında yakından izlenmesi önerilir.

MADOPAR

HBS’nin

sayımında

düşüşe

(ör.

hemolitik

anemi,

trombositopeni

lökopeni) neden olduğu bildirilmiştir. Birkaç vakada, agranülositoz ve pansitopeni bildirilmiş

olup bu durum ne MADOPAR HBS ile ilişkilendirilmiş ne de MADOPAR HBS’nin etkisi

göz

ardı

edilmiştir.

sebeple,

tedavi

süresince

sayımı

periyodik

olarak

değerlendirilmelidir.

Depresyon, parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromu (RLS) olan hastalarda, klinik

tablonun bir parçası olabilir ve MADOPAR HBS ile tedavi edilen hastalarda da ortaya

çıkabilir ancak bu altta yatan bir hastalığın etkisi de olabilir. Tüm hastalar, intihar düşüncesi

olsun veya olmasın psikolojik değişiklikler ve depresyon açısından dikkatle izlenmelidir.

MADOPAR HBS, ürünün aşırı kullanımına yol açan dopamin disregülasyonu sendromuna

sebep

olabilir.

Parkinson

hastalarının

küçük

grubu,

bilişsel

davranışsal

rahatsızlıklardan şikâyetçidir; bu durum hastaların, motor bozukluklarının tedavisi için, tıbbi

önerinin aksine gerekli dozların oldukça üzerinde ilaç almasıyla doğrudan ilişkilendirilebilir.

Levodopa

kullanmakta

olan

hastada

genel

anestezi

yapılması

gerekiyorsa,

halotan

kullanımı haricinde, normal MADOPAR HBS rejimi, operasyona mümkün olan en yakın

zamana kadar sürdürülmelidir. Halotanla yapılan genel anestezide, MADOPAR HBS, cerrahi

müdahaleden 12-48 saat önce kesilmelidir, çünkü MADOPAR HBS tedavisi alan hastalarda

kan basıncında dalgalanmalar ve/veya aritmiler oluşabilir. Cerrahiyi takiben MADOPAR

tedavisine

devam

edilebilir;

doz,

operasyon

öncesi

düzeye

kademeli

olarak

yükseltilmelidir.

Bir hastanın, MADOPAR HBS kesilmemişken acil cerrahi müdahale görmesi gerektiğinde,

halotanlı anesteziden kaçınılmalıdır.

MADOPAR HBS aniden kesilmemelidir. Preparatın ani olarak kesilmesi, yaşamı tehdit eden

nöroleptik malign sendrom (hiperpreksi ve kas rijiditesi, olası psikolojik değişiklikler ve

yüksek serum kreatinin fosfokinaz düzeyleri, ciddi vakalarda miyoglobinüri, rabdomiyoliz

gibi ek belirtiler ve akut böbrek yetmezliği) ile sonuçlanabilir. Bu tür belirti ve bulguların bir

kombinasyonu ortaya çıkarsa, hasta tıbbi gözetim altında tutulmalıdır, gerekirse hastaneye

yatırılmalıdır;

hızlı

uygun

semptomatik

tedavi

verilmelidir.

Uygun

değerlendirme

sonrasında MADOPAR HBS tedavisine yeniden devam edilebilir.

Dekarboksilaz inhibitörünün varlığında, piridoksin (vitamin B6) tarafından kolaylaştırılan

periferik levodopa transformasyonuna karşı koruma sağlandığı için MADOPAR HBS ile

birlikte piridoksin (vitamin B6) kullanılabilir.

5/13

Levodopa, somnolans ve ani olarak uykuya dalma atakları ile ilişkilendirilmiştir. Günlük

aktiviteler esnasında ani olarak uykuya dalma (bazı vakalarda farkında olmadan veya uyarı

belirtileri olmaksızın) çok seyrek olarak bildirilmiştir. Hastalara bu konuda bilgi verilmelidir

ve levodopa tedavisi esnasında araba veya makine kullanırken dikkatli olmaları tavsiye

edilmelidir. Somnolans ve/veya ani olarak uykuya dalma atağı yaşamış olan hastalar araba

veya

makine

kullanmaktan

kaçınmalıdır.

Ayrıca,

dozun

azaltılması

veya

tedavinin

sonlandırılması düşünülebilir (bkz. Bölüm 4.7).

Dürtü kontrol bozuklukları

Hastalar, dürtü kontrol bozuklukları açısından düzenli olarak izlenmelidir. Hastalar ve hasta

bakıcılar,

dopamin

agonistleri

ve/veya

MADOPAR

dahil

levodopa

içeren

diğer

dopaminerjik

tedaviler

alan

hastalarda

patolojik

kumar

oynama,

yüksek

libido,

hiperseksüelite, kompülsif harcama veya satın alma, aşırı yeme veya kompülsif yeme dahil

dürtü

kontrol

bozukluklarına

ilişkin

davranışsal

semptomların

meydana

gelebileceği

konusunda bilgilendirilmelidir. Bu tür semptomların gelişmesi halinde tedavinin gözden

geçirilmesi önerilir.

Laboratuvar Testleri

Tedavi esnasında karaciğer, hemapoetik, böbrek ve kardiyovasküler fonksiyonlar ile kan

hücre sayımları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Diyabeti olan hastalarda, kan şekeri sık sık ölçülmeli ve anti-diyabetik ajanların dozu kan

şekeri düzeylerine göre ayarlanmalıdır.

MADOPAR

tedavisiyle

iyileşme

gösteren

hastalara,

hızlı

hareketlenme

yaralanma

riskini artırabileceği için, normal aktivitelerine kademeli olarak dönmeleri önerilmelidir.

Malign melanom

Epidemiyolojik

çalışmalar,

Parkinson

hastalarının,

melanom

gelişmesi

açısından

genel

popülasyondan

daha

büyük

risk

taşıdığını

göstermiştir

(takriben

daha

yüksek).

Gözlemlenen yüksek riskin Parkinson hastalığından mı yoksa Parkinson hastalığının tedavisi

için

kullanılan

levodopa

gibi

faktörlerden

kaynaklandığı

kesin

değildir.

sebeple

hastalara ve hekimlere, herhangi bir endikasyon için MADOPAR HBS kullanılırken düzenli

olarak melanom takibi yapmaları önerilir. İdeal olanı, uygun kalifikasyona sahip kişiler (ör.

Dermatologlar) tarafından periyodik cilt muayeneleri yapılmasıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokinetik etkileşmeler:

Antikolinerjik

ilaç

olan

triheksifenidilin

MADOPAR

birlikte

uygulanması,

levodopanın

absorpsiyon

hızını

azaltır,

fakat

miktarını

değiştirmez.

MADOPAR

formülasyonu ile birlikte verilen triheksifenidil levodopanın farmakokinetiğini etkilemez.

MADOPAR HBS formülasyonu ile antiasitlerin birlikte verilmesi levodopa emilimini %32

azaltır.

6/13

Demir sülfat, levodopaya bağlanarak levodopanın maksimum plazma konsantrasyonunu ve eğri

altı alanını (EAA) %30-50 azaltır. Bu sebeple, demir ve levodopa dozları farklı zamanlarda

verilmelidir. Demir sülfat ile birlikte tedavi sırasında, hastaların tümünde değil ama bazılarında,

klinik olarak anlamlı farmakokinetik değişiklikler gözlenmiştir.

Rauwolfia alkoloidleri (rezerpin), tetrabenazin, metoklopramid, fenotiyazinler, tiyoksantenler,

bütirofenonlar, amfetaminler ve papaverin gibi merkezi amin mekanizmaları ile etkileşen

opioidler ve ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Ancak kullanımlarının zorunlu

görülmesi halinde, potansiyalizasyon, antagonizm veya diğer etkileşimler ve beklenmedik

istenmeyen etkiler açısından son derece dikkatli olunmalı ve yakından izleme sürdürülmelidir.

Metoklopramid, levodopanın emilim oranını artırır.

Domperidon, mide boşalmasını uyararak levodopanın biyoyararlanımını artırabilir.

Farmakodinamik etkileşmeler:

Dopamin

reseptör

bloke

edici

özellikleri

olan

anti-psikotiklerle

(özellikle

D2-reseptör

antagonistleri) eşzamanlı olarak uygulanması, MADOPAR HBS’nin anti-parkinson etkilerini

antagonize edebilir; bu nedenle, birlikte uygulanırken dikkatli olunmalı, hasta antiparkinson

etkinin kaybı ve Parkinson semptomlarının kötüleşmesi açısından yakından takip edilmelidir

Halihazırda antihipertansif alan hastaların tedavisine levodopa ve dekarboksilaz inhibitörü

kombinasyonları eklendiğinde semptomatik ortostatik hipotansiyon oluşmuştur. Antihipertansif

ilaç

tedavisi

alan

hastalarda

MADOPAR

tedavisine

dikkatle

başlanması

gerekir.

Gerektiğinde ilaçlardan biri için potansiyel doz ayarlamasına imkan vermek amacıyla kan

basıncının izlenmesi gerekir.

MADOPAR HBS’nin sempatomimetikler (sempatik sinir sistemini stimüle eden epinefrin,

norepinefrin,

izoproterenol

veya

amfetamin

gibi

ajanlar)

eşzamanlı

kullanımı

sempatomimetiklerin etkilerini artırabilir, bu sebeple belirtilen bu kombinasyonlar önerilmez.

Eşzamanlı

kullanımın

gerekli

olduğunun

kanıtlanması

halinde,

kardiyovasküler

sistemin

yakın

şekilde

takip

edilmesi

gerekir

sempatomimetik

ajanların

dozunun

azaltılması

gerekebilir.

İreversibl selektif olmayan MAO inhibitörleri alan hastalara MADOPAR HBS verilirse, MAO

inhibitörlerinin kesilmesi ile MADOPAR HBS’ye başlanması arasında en az iki haftalık bir ara

olmalıdır. Aksi takdirde, hipertansif kriz gibi istenmeyen etkiler meydana gelebilir (bkz. Bölüm

4.3). Selejilin ve rasajilin gibi selektif MAO-B inhibitörleri ve moklobemid gibi selektif MAO-

inhibitörleri,

levodopa-benserazid

tedavisindeki

hastalara

reçete

edilebilir;

etkinlik

tolerans göz önüne alınarak, hastanın bireysel ihtiyacına göre levodopa dozunun yeniden

ayarlanması önerilir. MAO-A ve MAO-B inhibitörleri kombinasyonunun etkisi, non-selektif

inhibisyonuna

eşittir.

nedenle

kombinasyon

MADOPAR

birlikte

verilmemelidir (bkz. Bölüm 4.3).

7/13

Diğer antiparkinson ilaçlarla (antikolinerjikler, amantadin, selejilin, bromokriptin, dopamin

agonistleri) kombinasyon yapılabilir, ancak bu hem istenen, hem de istenmeyen etkilerin

şiddetini artırabilir. MADOPAR HBS veya diğer ilacın dozunu azaltmak gerekebilir. Bir

katekol-O-metil transferaz (KOMT) inhibitörü ile adjuvan tedaviye başlarken, MADOPAR

HBS’nin

dozunun

azaltılması

gerekli

olabilir.

MADOPAR

tedavisi

başladığında

antikolinerjikler aniden bırakılmamalıdır çünkü levodopanın etkisi bir süre başlamayabilir.

Levodopa;

katekolaminler,

keton

cisimleri,

kreatinin,

ürik

asit

glukoz

ilişkili

laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. İdrar tahlili, keton cisimcikleri açısından

yanlış pozitif sonuç verebilir. Levodopa tedavisinin tiroid fonksiyon testlerinde protireline

verilen yanıtı inhibe ettiği bildirilmiştir. MADOPAR HBS kullananlarda Coombs testleri

hatalı pozitif sonuç verebilir.

MADOPAR HBS, protein bakımından zengin bir diyetle alındığında etkide azalma gözlenir.

Halotanla

yapılan

genel

anestezi:

MADOPAR HBS,

halotanla

genel

anestezi

yapılması

gereken

cerrahi

müdahaleden

12-48

saat

önce

kesilmelidir,

çünkü

basıncında

dalgalanmalar ve/veya aritmiler oluşabilir (diğer anestezikler ile genel anestezi için bkz.

Bölüm 4.4).

MADOPAR

antasitlerle

birlite

verildiğinde

konvansiyonel

MADOPAR’a

göre

biyoyararlanımı azalır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

MADOPAR HBS

yeterli doğum kontrolü uygulamayan, çocuk doğurma potansiyeli olan

kadınlarda, kesinlikle kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3 ve Bölüm 5.3). MADOPAR HBS alırken

gebelik oluşması durumunda ilaç kullanımı sonlandırılmalıdır.

Gebelik dönemi

MADOPAR HBS, gebelikte kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

Benserazidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, MADOPAR HBS tedavisi gerekli

olan anneler bebeklerini emzirmemelidir, zira, yenidoğanda iskelet malformasyonları oluşumu

önlenemez.

8/13

Üreme yeteneği/fertilite

Veri bulunmamaktadır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levodopa ile tedavi edilen ve somnolans ve/veya ani uyku epizotları yaşayan hastalar, uyanıklık

düzeyinde yaşadıkları bozukluk kendilerini ve başkalarını ciddi sakatlık ve ölüm riski altına

soktuğunda, bu tür reküren epizotlar ve somnolans hali ortadan kalkana kadar araç kullanmayı

bırakma konusunda bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

4.8 İstenmeyen etkiler

Levodopa-benserazid kullanımında aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir. İstenmeyen

etkiler sistem organ sınıfı (SOC) ve sıklığa göre şu şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor:

İştah azalması

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor:

Dopamin

düzensizliği

sendromu,

konfüzyon

durumu,

depresyon,

ajitasyon*,

anksiyete*,

uykusuzluk*,

halüsinasyon*,

delüzyon*,

dezoryantasyon*, patolojik kumar oynama, libidoda artış, hiperseksüalite,

kompulsif alışveriş, çok fazla yeme, yeme bozukluğu belirtisi.

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Tat almada bozukluk, disguzi, diskinezi (koreiform ve atetoik), tedaviye

yanıtta dalgalanmalar, donma epizotları, doz sonu kötüleşmesi, açık ve

kapalı fenomeni (on-off fenomeni), somnolans, ani uyku basması

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor:

Aritmi

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor:

Ortostatik hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor:

Bulantı, kusma, ishal, tükürükte renk değişikliği, dilde renk değişikliği

dişte renk değişikliği, ağız mukozasında renk değişikliği

9/13

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor:

Transaminaz

artışı,

alkalin

fosfataz

artışı,

gamma-glutamiltransferaz

artışı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor:

Prurit, döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor:

Huzursuz bacak sendromu

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Bilinmiyor:

Kanda üre artışı, idrarda renk değişikliği

*Bu olaylar özellikle yaşlı ve önceden bu tür rahatsızlık öyküsü olanlarda ortaya çıkabilir.

Dürtü Kontrol Bozuklukları:

Dopamin agonistleri ve/veya MADOPAR HBS dahil levodopa içeren diğer dopaminerjik

tedaviler alan hastalarda patolojik kumar oynama, yüksek libido, hiperseksüelite, kompülsif

harcama veya satın alma, aşırı yeme veya kompülsif yeme meydana gelebilir (bkz. Bölüm

4.4).

Sinir Sistemi Bozuklukları:

Levodopa ile tedavi edilmiş olanlar dahil Parkinson hastalarında, hafif elasyon, anksiyete,

ajitasyon, uykusuzluk, sersemlik, depresyon, agresyon, delüzyonlar, halüsinasyonlar, geçici

dezoryantasyon ve psikozların “açığa çıkması” dahil olmak üzere psikiyatrik rahatsızlıklar

yaygındır.

Tedavinin ileri evrelerinde, diskinezi (koreiform veya ateotik) ortaya çıkabilir. Bu durum, doz

azaltımı ile ortadan kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Uzun süreli tedavi ile

terapötik cevaplarda dalgalanma da gözlenebilir.

Bunlara donma epizotları, doz sonu kötüleşmesi ve “açık-kapalı” etkisi de dâhildir. Bu durum,

dozda yapılan ayarlama ve daha küçük tek dozların daha sık olarak verilmesi ile ortadan

kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Terapötik etkiyi arttırmak için bunun

ardından

dozu

tekrar

artırma

denemesi

yapılabilir.

Levodopa-benserazid

somnolans

nadiren aşırı gün içi somnolans ve ani uyku basması epizotları ile ilişkilendirilmiştir.

Gastrointestinal Bozukluklar:

Genellikle tedavinin başlarında ortaya çıkan istenmeyen gastrointestinal etkiler, MADOPAR

HBS’nin yiyecek veya içecek eşliğinde alınması veya dozu yavaşça artırılması ile büyük

ölçüde kontrol edilebilir.

Levodopa tedavisi ile gastrointestinal kanma bildirilmiştir.

10/13

İzole vakalarda tat kaybı ya da tat almada değişiklik bildirilmiştir.

Vasküler Bozukluklar:

Ortostatik şikayetler MADOPAR HBS dozunun azaltılmasından sonra genellikle düzelir.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Huzursuz Bacak Sendromu: Augmentasyon gelişimi (semptomlarda gece/akşamdan itibaren

öğlene doğru ve sonraki gece dozunun alınmasından önce akşama doğru zaman kayması)

uzun süreli dopaminerjik tedavinin en yaygın istenmeyen etkisidir.

Diğer:

Levodopa ile birlikte cilt kızarması ve terleme bildirilmiştir.

Araştırmalar:

İdrar

rengi

değişebilir

(genellikle

beklediğinde

koyulaşan

hafif

kırmızı

renk).

değişiklikler, metabolitlerden dolayıdır ve endişe edilmesini gerektirmez.

Tükürük, dil, dişler veya ağız mukozası gibi diğer vücut sıvıları veya dokuları da renk

değişikliğine uğrayabilir veya boyanabilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Belirti ve bulgular

Doz aşımının belirti ve bulguları, niteliksel olarak terapötik dozlarda uygulanan MADOPAR

HBS’nin yan etkilerine benzer ama daha şiddetli olabilir.

Aşırı

kardiyovasküler

istenmeyen

etkilere

(örn.

kardiyak

aritmiler),

psikiyatrik

rahatsızlıklara (örn. konfüzyon ve insomni), gastrointestinal etkilere (örn. bulantı ve kusma)

ve anormal istem dışı hareketlere neden olabilir.

Tedavi

Doz aşımının tedavisinde, hastanın vital bulgularının takip edilmesi ve klinik durumunun

endikasyonuna

göre

destekleyici

tedavi

uygulanması

önerilmektedir.

Özellikle

kardiyovasküler etkiler için (ör: anti-aritmikler) veya merkezi sinir sistemi etkileri için (ör:

solunum uyarıcıları, nöroleptikler) semptomatik tedavi gerekli olabilir.

Buna ek olarak, MADOPAR HBS’nin daha fazla emilmesini önleyici bir yöntem kullanılabilir.

11/13

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Levodopa ve dekarboksilaz inhibitörleri

ATC kodu: N04BA02

MADOPAR HBS anti-parkinson bir ajandır. Levodopa dopaminin metabolik öncüsüdür.

Dopamin, Parkinson hastalarının striatumunda, pallidumunda ve substantia nigrasında (siyah

madde) ciddi şekilde tükenmiştir ve levodopa kullanımının bu merkezlerde bulunan dopamin

düzeyini artırdığı düşünülmektedir. Ancak, dopa dekarboksilaz enzimi tarafından levodopanın

dopamine dönüştürülmesi de ekstraserebral dokularda gerçekleşir. Sonuç olarak tam terapötik

etki elde edilemeyebilir ve yan etkiler meydana gelebilir.

Levodopayla birlikte levodopanın ekstraserebral dekarboksilasyonunu bloke eden periferal

dekarboksilaz inhibitörünün eklenmesinin önemli avantajları vardır; bunlar azalmış gastro-

intestinal

istenmeyen

etkiler,

tedavinin

başlangıcında

daha

hızlı

cevap

alınması

rejiminin daha basit olmasıdır. MADOPAR HBS levodopa ve benserazit’in 4:1 oranında

kombinasyonudur. Klinik çalışmalarda ve terapötik kullanımda bu oranın en iyi sonuçları

sağladığı gösterilmiştir.

Her replasman tedavisi gibi, MADOPAR HBS ile uzun süreli tedavi gerekli olacaktır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

MADOPAR

kontrollü

daha

uzun

süreli

salım

yapar

plazma

konsantrasyonları

standart

MADOPAR’a

levodopanın

diğer

konvansiyonel

formülasyonlarına göre daha düşüktür.

Emilim:

MADOPAR HBS’nin aktif maddeleri midede yavaşça serbest bırakılır ve uygulamadan 3 saat

kadar sonra levodopanın maksimum plazma konsantrasyonuna erişilir. Levodopanın plazma

konsantrasyon-zaman

eğrisi

standart

MADOPAR’dan

daha

uzun

‘yarılanma

ömrü’

(maksimum plazma konsantrasyonunun yarısına eşit ya da yarısından daha yüksek bir zaman

aralığı) gösterir ki bu belirgin kontrollü salınım özelliklerini işaret eder. MADOPAR HBS’nin

biyoyararlanımı standart MADOPAR’ın % 60’ıdır ve besinlerden etkilenmez. Levodopanın

maksimum plazma konsantrasyonu gıda alımından etkilenmez ancak MADOPAR HBS’nin

postprandial uygulamasından sonra daha geç (5 saat) görülür.

Antiasitlerin MADOPAR HBS ile birlikte verilmesi levodopa emilimini %32 azaltır.

Dağılım:

Levodopa kan-beyin engelini doyurulabilir bir transport sistemi ile geçer. Plazma proteinlerine

bağlanmaz. Levodopa’nın tersine, benserazid terapötik dozlarda kan-beyin engelini geçmez.

Başlıca böbrek, akciğer, ince barsak ve karaciğerde toplanır.

12/13

Biyotransformasyon:

Levodopa iki ana yol (dekarboksilasyon ve O-metilasyon) ve iki küçük yolla (transaminasyon

ve oksidasyon) ile metabolize olur.

Aromatik aminoasit dekarboksilaz, levodopayı dopamine çevirir.

yolun başlıca ürünü

homovanilik

asit

dihidroksifenilasetik

asittir.

Katekol-O-metil

transferaz

(KOMT),

levodopayı 3-O-metildopaya metilleştirir. Bu ana plazma metabolitinin 15 saatlik eliminasyon

yarı-ömrü vardır ve terapötik dozda MADOPAR HBS alan hastalarda bu hızlanır.

Benserazid

birlikte

uygulandığında

levodopa’nın

azalmış

periferik

dekarboksilasyonu,

levodopa

3-O-metildopanın

plazma

seviyelerinin

artışı

katekolamin

(dopamin,

noradrenalin) ve fenolkarboksilik asidin (homovanilik asit ve dihidroksifenilasetik asit) plazma

seviyelerinin

azalması

olarak

yansır.

Benserazid,

barsak

mukozası

karaciğerde

trihidroksibenzilhidrazine

hidroksillenir.

metabolit

aromatik

aminoasit

dekarboksilazın

güçlü bir inhibitörüdür.

Eliminasyon:

Periferik dekarboksilaz inhibitörü benserazitin varlığında, levodopanın eliminasyon yarı-ömrü

yaklaşık 1.5 saattir. Parkinson hastalığı olan yaşlılarda (65-78 yaş), eliminasyon yarı-ömrü biraz

(yaklaşık

olarak

%25)

daha

uzundur.

Levodopa’nın

plazmadan

klerensi

yaklaşık

mL/dak’dır.

Benserazid hemen hemen tümüyle metabolize olarak elimine olur. Metabolitler esas olarak

idrarla (%64) ve çok az da feçesle (%24) atılırlar.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Veri bulunmamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Metilhidroksipropilselüloz

Hidrojene bitkisel yağ

Kalsiyum hidrojen fosfat (susuz)

Povidon

Talk

Magnezyum stearat

Boyar maddeler:

İndigo karmin (E132)

Titanyum dioksit (E171)

Demir oksit sarı (E172)

6.2

Geçimsizlikler

Yoktur.

13/13

6.3

Raf ömrü

36 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın Yapısı ve İçeriği

MADOPAR HBS 125 mg tablet, 30 adet kapsül, içinde pamuk-viskoz ped bulunan ve entegre

desikan üniteli emniyet kilitli plastik vidalı kapaklı amber renkli cam şişede bulunmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

250/98

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.05.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENMETARİHİ

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety