MADOPAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MADOPAR 125 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MADOPAR 125 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodopa ve dekarboksilaz inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525094841
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/13

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MADOPAR

125 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir MADOPAR 125 mg tablet;

Etkin madde:

Levodopa

100.00 mg

Benserazid hidroklorür

25 mg benserazide eşdeğer miktarda

Yardımcı maddeler :

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Silindirik, her iki yüzü de dış bükey ve + şeklinde çentikli soluk kırmızı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik Endikasyonlar

Parkinsonizm – idiyopatik post-ensefalitik.

Önceden geçirilmiş beyin cerrahisi MADOPAR için bir kontendikasyon değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Dozaj ve uygulama hastaya göre değişiklik göstermekte olup, verilen bilgiler yalnızca tavsiye

amaçlıdır.

Yetişkinler

Hâlihazırda levodopa ile tedavi edilmeyen hastalar

Önerilen başlangıç dozu, günde üç veya dört kez bir adet MADOPAR 62.5 mg kapsüldür.

Hastalığın

ilerlemiş

aşamada

olması

halinde,

başlangıç

dozu

günde

üç

adet

MADOPAR 125 mg tablettir.

Tam bir terapötik etki elde edilene veya istenmeyen etkiler meydana gelene kadar günlük doz,

haftada

veya

adet

MADOPAR

tablet

eşdeğeri

ölçüde

artırılmalıdır.

Bazı yaşlı hastalarda, tedaviye günde bir veya iki kez bir adet MADOPAR 62.5 mg kapsül ile

başlamak yeterli olabilir, her üçüncü veya dördüncü gün bir kapsül artırılabilir.

Etkili doz genellikle, bölünmüş dozlar halinde günlük dört ila sekiz adet MADOPAR 125 mg

tablet olup hastaların çoğunda günde altı adetten fazla MADOPAR 125 mg tablete ihtiyaç

duyulmaz.

2/13

Optimum iyileşme genelde bir ila üç haftada görülür, fakat MADOPAR’ın tam terapötik

etkisi bir süre belirgin olmayabilir. Bu sebeple ortalama doz aralığının üzerinde doz artışı

düşünülmeden önce birkaç hafta beklenmesi önerilir. Buna rağmen yeterli iyileşmenin elde

edilmemesi halinde, MADOPAR’ın dozu dikkatli şekilde artırılabilir. Günde on adetten fazla

MADOPAR 125 mg tablet nadiren gerekir.

Klinik yanıt olmamasından dolayı tedavinin başarısız olduğu sonucuna varılmadan önce

tedaviye en az altı hafta devam edilmelidir.

Her hastanın kendi ihtiyaçlarına göre doz ayarlamasını kolaylaştırmak için MADOPAR 62.5

mg kapsül kullanılabilir. Tedaviye verilen yanıtta dalgalanma yaşayan hastalara, günlük

toplam doz değiştirilmeden, MADOPAR 62.5 mg kapsül verilerek daha düşük ve daha sık

doz uygulaması yapılabilir.

Optimum doz, MADOPAR 125 mg tablet kullanılarak belirlendikten sonra MADOPAR 250

mg tablet sadece idame tedavisi için kullanılır.

Hâlihazırda levodopa ile tedavi edilen hastalar

Aşağıdaki prosedür önerilir:

başına

levodopa

uygulamasına

verilmeli

ertesi

gün

MADOPAR

tedavisine

başlanmalıdır.

Hastaya

daha

önce

aldığı

toplam

levodopa

tablet

veya

kapsül

sayısından toplamda bir eksik sayıda MADOPAR 125 mg tablet başlanmalıdır (örneğin,

hastanın önceden günde 2 g levodopa alması halinde, ertesi gün üç adet MADOPAR 125 mg

tablet başlanmalıdır). Hasta bir hafta boyunca gözlemlenir ve gerekirse doz, yeni hastalar için

belirtilen şekilde artırılır.

Hâlihazırda

diğer

levodopa/dekarboksilaz

inhibitörü

kombinasyonları

ile

tedavi

edilen

hastalar

Devam

etmekte

olan

tedavi

saatliğine

kesilmelidir.

Levodopanın

kesilmesinin

olası

etkilerini en aza indirmek için tedaviyi geceden kesmek ve sabahına MADOPAR tedavisine

başlamak faydalı olabilir. Başlangıç MADOPAR dozu, günde üç veya dört kez bir adet

MADOPAR 62.5 mg kapsüldür. Daha sonra bu doz, daha önce levodopa ile tedavi edilmemiş

hastalar için belirtilen şekilde artırılabilir.

MADOPAR

birlikte

diğer

antiparkinson

ilaçlar

verilebilir.

Antikolinerjikler

veya

amantadin gibi diğer antiparkinson ilaçlar ile yapılan mevcut tedavi, MADOPAR tedavisine

başlanırken

sürdürülmelidir.

Ancak

MADOPAR

tedavisi

ilerledikçe

terapötik

etkiler

görüldükçe, diğer ilaçların dozunun düşürülmesi gerekebilir veya ilaçlar kademeli olarak

kesilebilir.

Uygulama şekli:

MADOPAR

oral

yoldan

kullanım

içindir.

Yemeklerle

veya

yemeklerden

hemen

sonra

alınmalıdır.

MADOPAR, protein bakımından zengin bir diyetle alındığında etkide azalma gözlenir.

3/13

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Benzerazid özellikle böbrek ve karaciğerde konsantre olur ve metabolitleri esas olarak idrar

ile atılır. MADOPAR karaciğer fonksiyon testlerinde düzensizliklere ve böbrek üre artışına

sebep olabilir. Dikkat edilmelidir (bkz Bölüm 4.3).

Pediyatrik popülasyon:

yaşın

altındaki

hastalara

verilmemelidir;

sebeple,

MADOPAR’ın

çocuklarda

kullanımıyla ilgili doz önerisinde bulunulmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon:

Levodopa

toleransında

yaşa

bağlı

azalma

ortaya

çıksa

MADOPAR yaşlı hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir ve istenmeyen etkiler genelde

rahatsızlık verici değildir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Levodopa, benserazid veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara MADOPAR verilmemelidir.

MADOPAR non-selektif monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte verilmemelidir.

Bununla birlikte, selejilin ve rasajilin gibi selektif MAO-B inhibitörleri veya moklobemid gibi

selektif

MAO-A

inhibitörleri

kontrendike

değildir.

MAO-A

MAO-B

inhibitörlerinin

kombinasyonunun

etkisi,

non-selektif

inhibisyonuna

eşittir.

nedenle

kombinasyon MADOPAR ile eş zamanlı olarak verilmemelidir (Bkz. Bölüm 4.5).

MADOPAR,

endokrin

(ör.

feokromositoma,

hipertiroidizm,

Cushing

sendromu),

böbrek

(diyaliz

tedavisi

gören

huzursuz

bacak

sendromu

(RLS)

hastalar

hariç)

veya

karaciğer

fonksiyonu

dekompanse

olan,

kalp

hastalıkları

(ör.

şiddetli

kardiyak

aritmisi

kalp

yetmezliği), psikotik bileşenli psikiyatrik hastalıkları veya kapalı açılı glokomu (intraoküler

basıncın kontrol altında kalması kaydıyla geniş açılı glokomda kullanılabilir) olan hastalara

verilmemelidir.

MADOPAR

yaşın

altındaki

hastalara

verilmemelidir

(iskelet

gelişimi

tamamlanmış

olmalıdır).

Yeterli

doğum

kontrolü

uygulamayan,

çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

kadınlara

veya

gebelere MADOPAR verilmemelidir (bkz. Bölüm 4.6). MADOPAR alırken gebelik oluşması

durumunda ilaç kullanımı sonlandırılmalıdır (reçeteyi veren doktor tarafından tavsiye edildiği

şekilde).

Levodopanın, malign melanomu aktive edebileceğine dair şüpheler oluşmuştur. Bu sebeple,

MADOPAR, malign melanom öyküsü olan veya malign melanomu olabilecek kişilerde

kullanılmamalıdır.

4/13

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Başka ilaçların MADOPAR ile birlikte verilmesinin gerektiği durumlarda, hasta beklenmedik

istenmeyen etkiler veya artan etkiler açısından dikkatlice izlenmelidir.

Hassas bireylerde aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir.

Levodopanın teorik olarak intraoküler (göz içi) basıncı yükseltme potansiyeli olduğundan

açık açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncın düzenli olarak ölçülmesi tavsiye

edilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda MADOPAR kullanılırken dikkatli olunmalıdır:

Endokrin, renal, pulmoner veya kardiyovasküler hastalık, özellikle miyokard enfarktüsü veya

aritmi öyküsü varlığında; psikiyatrik rahatsızlıklar (ör. depresyon); hepatik bozukluk; peptik

ülser; osteomalazi; levodopanın kardiyovasküler etkilerinin yoğunlaşması olasılığından dolayı

sempatomimetik

ilaçların

gerekebileceği

durumlarda

(ör.

bronşiyal

astım);

olası

yüksek

hipotansif etkiden dolayı antihipertansif ilaçların kullanıldığı durumlarda.

MADOPAR önceden koroner arter bozuklukları, kardiyak aritmisi veya kalp yetmezliği olan

hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.3). Tedavinin başlangıcında ve

tedavi süresince, bu hastaların kalp fonksiyonu düzenli olarak özel bir dikkatle izlenmelidir.

Ortostatik hipertansiyon risk faktörleri (ör. yaşlı hastalar, eşzamanlı olarak antihipertansif

veya ortostatik potansiyeli olan diğer ilaçlar alındığında) veya öyküsü olan hastaların özellikle

tedavi başlangıcında veya doz artışlarında yakından izlenmesi önerilir.

MADOPAR’ın kan sayımında düşüşe (ör. hemolitik anemi, trombositopeni ve lökopeni)

neden olduğu bildirilmiştir. Birkaç vakada, agranülositoz ve pansitopeni bildirilmiş olup bu

durum ne MADOPAR ile ilişkilendirilmiş ne de MADOPAR’ın etkisi göz ardı edilmiştir. Bu

sebeple, tedavi süresince kan sayımı periyodik olarak değerlendirilmelidir.

Depresyon, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromu (RLS) olan hastalarda, klinik

tablonun bir parçası olabilir ve MADOPAR ile tedavi edilen hastalarda da ortaya çıkabilir.

Tüm hastalar, intihar düşüncesi olsun veya olmasın psikolojik değişiklikler ve depresyon

açısından dikkatle izlenmelidir.

MADOPAR, ürünün aşırı kullanımına yol açan dopamin disregülasyon sendromuna sebep

olabilir. Parkinson hastalarının küçük bir alt grubu, bilişsel ve davranışsal rahatsızlıktan

şikâyetçidir; bu durum hastaların, motor bozukluklarının tedavisi için, tıbbi önerinin aksine

gerekli dozların oldukça üzerinde ilaç almasıyla doğrudan ilişkilendirilebilir.

Levodopa

kullanmakta

olan

hastada

genel

anestezi

yapılması

gerekiyorsa,

halotan

kullanımı haricinde, normal MADOPAR rejimi, operasyona mümkün olan en yakın zamana

kadar sürdürülmelidir. Halotanla yapılan genel anestezide, MADOPAR, cerrahi müdahaleden

12-48 saat önce kesilmelidir, çünkü MADOPAR tedavisi alan hastalarda kan basıncında

5/13

dalgalanmalar ve/veya aritmiler oluşabilir. Cerrahiyi takiben MADOPAR tedavisine devam

edilebilir; doz, operasyon öncesi düzeye kademeli olarak yükseltilmelidir.

hastanın,

MADOPAR

kesilmemişken

acil

cerrahi

müdahale

görmesi

gerektiğinde,

halotanlı anesteziden kaçınılmalıdır.

MADOPAR aniden kesilmemelidir. Preparatın ani olarak kesilmesi,

yaşamı tehdit eden

nöroleptik malign sendrom (hiperpreksi ve kas rijiditesi, olası psikolojik değişiklikler ve

yüksek serum kreatinin fosfokinaz düzeyleri, ciddi vakalarda miyoglobinüri, rabdomiyoliz

gibi ek belirtiler ve akut böbrek yetmezliği) ile sonuçlanabilir. Bu tür belirti ve bulguların bir

kombinasyonu ortaya çıkarsa, hasta tıbbi gözetim altında tutulmalıdır, gerekirse hastaneye

yatırılmalıdır;

hızlı

uygun

semptomatik

tedavi

verilmelidir.

Uygun

değerlendirme

sonrasında MADOPAR tedavisine yeniden devam edilebilir.

Dekarboksilaz inhibitörünün varlığında, piridoksin (vitamin B6) tarafından kolaylaştırılan

periferik levodopa transformasyonuna karşı koruma sağlandığı için MADOPAR ile birlikte

piridoksin (vitamin B6) kullanılabilir.

Levodopa, somnolans ve ani olarak uykuya dalma atakları ile ilişkilendirilmiştir. Günlük

aktiviteler esnasında ani olarak uykuya dalma (bazı vakalarda farkında olmadan veya uyarı

belirtileri olmaksızın) çok seyrek olarak bildirilmiştir. Hastalara bu konuda bilgi verilmelidir

ve levodopa tedavisi esnasında araba veya makine kullanırken dikkatli olmaları tavsiye

edilmelidir. Somnolans ve/veya ani olarak uykuya dalma atağı yaşamış olan hastalar araba

veya

makine

kullanmaktan

kaçınmalıdır.

Ayrıca,

dozun

azaltılması

veya

tedavinin

sonlandırılması düşünülebilir (bkz. Bölüm 4.7).

Dürtü kontrol bozuklukları

Hastalar, dürtü kontrol bozuklukları açısından düzenli olarak izlenmelidir. Hastalar ve hasta

bakıcıları, dopamin agonistleri ve/veya MADOPAR dahil levodopa içeren diğer dopaminerjik

tedaviler alan hastalarda patolojik kumar oynama, yüksek libido, hiperseksüelite, kompülsif

harcama veya satın alma, aşırı yeme veya kompülsif yeme dahil dürtü kontrol bozukluklarına

ilişkin davranışsal semptomların meydana gelebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu tür

semptomların gelişmesi halinde tedavinin gözden geçirilmesi önerilir.

Laboratuvar Testleri

Tedavi esnasında karaciğer, hemapoetik, böbrek ve kardiyovasküler fonksiyonlar ile kan

hücre sayımları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Diyabeti olan hastalarda, kan şekeri sık sık ölçülmeli ve anti-diyabetik ajanların dozu kan

şekeri düzeylerine göre ayarlanmalıdır.

MADOPAR tedavisiyle iyileşme gösteren hastalara, hızlı hareketlenme yaralanma riskini

artırabileceği için, normal aktivitelerine kademeli olarak dönmeleri önerilmelidir.

6/13

Malign melanom

Epidemiyolojik

çalışmalar,

Parkinson

hastalarının,

melanom

gelişmesi

açısından

genel

popülasyondan

daha

büyük

risk

taşıdığını

göstermiştir

(takriben

daha

yüksek).

Gözlemlenen yüksek riskin Parkinson hastalığından mı yoksa Parkinson hastalığının tedavisi

için

kullanılan

levodopa

gibi

faktörlerden

kaynaklandığı

kesin

değildir.

sebeple

hastalara ve hekimlere, herhangi bir endikasyon için MADOPAR kullanılırken düzenli olarak

melanom

takibi

yapmaları

önerilir.

İdeal

olanı,

uygun

kalifikasyona

sahip

kişiler

(ör.

dermatologlar) tarafından periyodik cilt muayeneleri yapılmasıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokinetik etkileşmeler:

Antikolinerjik bir ilaç olan triheksifenidilin MADOPAR ile birlikte uygulanması, levodopanın

absorpsiyon hızını azaltır, fakat miktarını değiştirmez. Kontrollü salım levodopa-benserazit

kombinasyonu ile birlikte verilen triheksifenidil, levodopanın farmakokinetiğini etkilemez.

Demir sülfat, levodopa’ya bağlanarak levodopa’nın maksimum plazma konsantrasyonunu ve

eğri

altı

alanı

(EAA)

%30-50

azaltır.

sebeple,

demir

levodopa

farklı

dozlarda

verilmelidir.

Demir

sülfat

birlikte

tedavi

sırasında,

hastaların

tümünde

değil

bazılarında, klinik olarak anlamlı farmakokinetik değişiklikler gözlenmiştir.

Rauwolfia alkoloidleri (rezerpin), tetrabenazin, metoklopramid, fenotiyazinler, tiyoksantenler,

bütirofenonlar, amfetaminler ve papaverin gibi merkezi amin mekanizmaları ile etkileşen

opioidler ve ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Ancak kullanımlarının zorunlu

görülmesi halinde, potansiyalizasyon, antagonizm veya diğer etkileşimler ve beklenmedik

istenmeyen etkiler açısından son derece dikkatli olunmalı ve yakından izleme sürdürülmelidir.

Metoklopramid, levodopanın emilim oranını artırır.

Domperidon, mide boşalmasını uyararak levodopanın biyoyararlanımını artırabilir.

Farmakodinamik etkileşmeler:

Dopamin

reseptör

bloke

edici

özellikleri

olan

anti-psikotiklerle

(özellikle

D2-reseptör

antagonistleri)

eşzamanlı

olarak

uygulanması,

MADOPAR’ın

anti-parkinson

etkilerini

antagonize edebilir; bu nedenle, birlikte uygulanırken dikkatli olunmalı, hasta antiparkinson

etkinin kaybı ve Parkinson semptomlarının kötüleşmesi açısından yakından takip edilmelidir.

Halihazırda antihipertansif alan hastaların tedavisine levodopa ve dekarboksilaz inhibitörü

kombinasyonları

eklendiğinde

semptomatik

ortostatik

hipotasnsiyon

oluşmuştur.

Antihipertansif

ilaç

tedavisi

alan

hastalarda

MADOPAR

tedavisine

dikkatle

başlanması

gerekir. Gerektiğinde ilaçlardan biri için potansiyel doz ayarlamasına imkan vermek amacıyla

kan basıncının izlenmesi gerekir.

MADOPAR’ın

sempatomimetikler

(sempatik

sinir

sistemini

stimüle

eden

epinefrin,

norepinefrin,

izoproterenol

veya

amfetamin

gibi

ajanlar)

eşzamanlı

kullanımı

sempatomimetiklerin

etkilerini

artırabilir,

sebeple

kombinasyonlar

önerilmez.

7/13

Eşzamanlı

kullanımın

gerekli

olduğunun

kanıtlanması

halinde,

kardiyovasküler

sistemin

yakın

şekilde

takip

edilmesi

gerekir

sempatomimetik

ajanların

dozunun

azaltılması

gerekebilir.

İreversibl selektif olmayan MAO inhibitörleri alan hastalara MADOPAR verilirse, MAO

inhibitörlerinin kesilmesi ile MADOPAR’a başlanması arasında en az iki haftalık bir ara

olmalıdır. Aksi takdirde hipertansif kriz gibi istenmeyen etkiler meydana gelebilir (bkz.

Bölüm 4.3). Selegilin ve rasagilin gibi selektif MAO-B inhibitörleri ve moklobemid gibi

MAO-A inhibitörleri, levodopa-benserazid tedavisindeki hastalara reçete edilebilir; etkinlik

ve tolerans gözönüne alınarak, hastanın bireysel ihtiyacına göre levodopa dozunun yeniden

ayarlanması önerilir. MAO-A ve MAO-B inhibitörleri kombinasyonunun etkisi non-selektif

inhibisyonuna

eşittir

nedenle

kombinasyon

MADOPAR

birlikte

verilmemelidir (bkz. Bölüm 4.3).

Diğer antiparkinson ilaçlarla (antikolinerjikler, amantadin, selejilin, bromokriptin, dopamin

agonistleri) kombinasyon yapılabilir, ancak bu hem istenen, hem de istenmeyen etkilerin

şiddetini artırabilir. MADOPAR veya diğer ilacın dozunu azaltmak gerekebilir. Bir katekol-

O-metil

transferaz

(KOMT)

inhibitörü

adjuvan

tedaviye

başlarken,

MADOPAR’ın

dozunun

azaltılması

gerekli

olabilir.

MADOPAR

tedavisi

başladığında

antikolinerjikler

aniden bırakılmamalıdır çünkü levodopanın etkisi bir süre başlamayabilir.

Levodopa;

katekolaminler,

keton

cisimleri,

kreatinin,

ürik

asit

glukoz

ilişkili

laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. İdrar tahlili, keton cisimcikleri açısından

yanlış pozitif sonuç verebilir. Levodopa tedavisinin tiroid fonksiyon testlerinde protireline

verilen yanıtı inhibe ettiği bildirilmiştir. MADOPAR kullananlarda Coombs testleri hatalı

pozitif sonuç verebilir.

MADOPAR, protein bakımından zengin bir diyetle alındığında etkide azalma gözlenir.

Halotanla yapılan genel anestezi: MADOPAR, halotanla genel anestezi yapılması gereken

cerrahi müdahaleden 12-48 saat önce kesilmelidir, çünkü kan basıncında dalgalanmalar

ve/veya aritmiler oluşabilir (diğer anestezikler ile genel anestezi için bkz. Bölüm 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

MADOPAR yeterli doğum kontrolü uygulamayan, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda,

kesinlikle kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3 ve Bölüm 5.3).

8/13

Gebelik dönemi

MADOPAR, gebelikte kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

Benserazidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, MADOPAR tedavisi gerekli olan

anneler

bebeklerini

emzirmemelidir,

zira,

yenidoğanda

iskelet

malformasyonları

oluşumu

önlenemez.

Üreme yeteneği/fertilite

Veri bulunmamaktadır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levodopa ile tedavi edilen ve somnolans ve/veya ani uyku epizotları yaşayan hastalar, uyanıklık

düzeyinde yaşadıkları bozukluk kendilerini ve başkalarını ciddi sakatlık ve ölüm riski altına

soktuğunda, bu tür reküren epizotlar ve somnolans hali ortadan kalkana kadar araç kullanmayı

bırakma konusunda bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

4.8 İstenmeyen etkiler

Levodopa-benserazit kullanımında aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir. İstenmeyen

etkiler sistem organ sınıfı (SOC) ve sıklığa göre şu şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor:

İştah azalması

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor:

Dopamin

düzensizliği

sendromu,

konfüzyon

durumu,

depresyon,

ajitasyon*,

anksiyete*,

uykusuzluk*,

halüsinasyon*,

delüzyon*,

dezoryantasyon*,

patolojik

kumar

oynama,

libidoda

artış,

hiperseksüalite, kompulsif alışveriş, çok fazla yeme, yeme bozukluğu

belirtisi.

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Tat almada bozukluk, disguzi, diskinezi (koreiform ve atetoik), tedaviye

yanıtta dalgalanmalar, donma epizotları, doz sonu kötüleşmesi, açık ve

kapalı fenomeni (on-off fenomeni), somnolans, ani uyku basması

9/13

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor:

Aritmi

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor:

Ortostatik hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor:

Bulantı, kusma, ishal, tükürükte renk değişikliği, dilde renk değişikliği

dişte renk değişikliği, ağız mukozasında renk değişikliği

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor:

Transaminaz artışı, alkalin fosfataz artışı, gamma-glutamiltransferaz

artışı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor:

Prurit, döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor:

Huzursuz bacak sendromu

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Bilinmiyor:

Kanda üre artışı, idrarda renk değişikliği

*Bu olaylar özellikle yaşlı ve önceden bu tür rahatsızlık öyküsü olanlarda ortaya çıkabilir.

Dürtü Kontrol Bozuklukları:

Dopamin agonistleri ve/veya MADOPAR dahil levodopa içeren diğer dopaminerjik tedaviler

alan hastalarda patolojik kumar oynama, yüksek libido, hiperseksüelite, kompülsif harcama

veya satın alma, aşırı yeme veya kompülsif yeme meydana gelebilir (bkz. Bölüm 4.4).

Sinir Sistemi Bozuklukları:

Levodopa ile tedavi edilmiş olanlar dahil Parkinson hastalarında, hafif elasyon, anksiyete,

ajitasyon, uykusuzluk, sersemlik, depresyon, agresyon, delüzyonlar, halüsinasyonlar, geçici

dezoryantasyon ve psikozların “açığa çıkması” dahil olmak üzere psikiyatrik rahatsızlıklar

yaygındır.

Tedavinin ileri evrelerinde, diskinezi (koreiform veya ateotik) ortaya çıkabilir. Bu durum, doz

azaltımı ile ortadan kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Uzun süreli tedavi ile

terapötik cevaplarda dalgalanma da gözlenebilir.

Bunlara donma epizotları, doz sonu kötüleşmesi ve “açık-kapalı” etkisi de dahildir. Bu durum,

dozda yapılan ayarlama ve daha küçük tek dozların daha sık olarak verilmesi ile ortadan

kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Terapötik etkiyi arttırmak için bunun

10/13

ardından

dozu

tekrar

artırma

denemesi

yapılabilir.

Levodopa-benserazid

somnolans

nadiren aşırı gün içi somnolans ve ani uyku basması epizotları ile ilişkilendirilmiştir.

Gastrointestinal Bozukluklar:

Genellikle

tedavinin

başlarında

ortaya

çıkan

istenmeyen

gastrointestinal

etkiler,

MADOPAR’ın yiyecek veya içecek eşliğinde alınması veya dozu yavaşça artırılması ile

büyük ölçüde kontrol edilebilir.

Levodopa tedavisi ile gastrointestinal kanma bildirilmiştir.

İzole vakalarda tat kaybı ya da tat almada değişiklik bildirilmiştir.

Vasküler Bozukluklar:

Ortostatik şikayetler MADOPAR dozunun azaltılmasından sonra genellikle düzelir.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Huzursuz Bacak Sendromu: Augmentasyon gelişimi (semptomlarda gece/akşamdan itibaren

öğlene doğru ve sonraki gece dozunun alınmasından önce akşama doğru zaman kayması)

uzun süreli dopaminerjik tedavinin en yaygın istenmeyen etkisidir.

Diğer:

Levodopa ile birlikte cilt kızarması ve terleme bildirilmiştir.

Araştırmalar:

İdrar

rengi

değişebilir

(genellikle

beklediğinde

koyulaşan

hafif

kırmızı

renk).

değişiklikler, metabolitlerden dolayıdır ve endişe edilmesini gerektirmez.

Tükürük, dil, dişler veya ağız mukozası gibi diğer vücut sıvıları veya dokuları da renk

değişikliğine uğrayabilir veya boyanabilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Belirti ve bulgular

Doz aşımının belirti ve bulguları, niteliksel olarak terapötik dozlarda uygulanan MADOPAR’ın

yan etkilerine benzer ama daha şiddetli olabilir.

11/13

Aşırı

kardiyovasküler

istenmeyen

etkilere

(örn.

kardiyak

aritmiler),

psikiyatrik

rahatsızlıklara (örn. konfüzyon ve insomni), gastrointestinal etkilere (örn. bulantı ve kusma)

ve anormal istem dışı hareketlere neden olabilir.

Tedavi

Doz aşımının tedavisinde, hastanın vital bulgularının takip edilmesi ve klinik durumunun

endikasyonuna

göre

destekleyici

tedavi

uygulanması

önerilmektedir.

Özellikle

kardiyovasküler etkiler için (ör: anti-aritmikler) veya merkezi sinir sistemi etkileri için (ör:

solunum uyarıcıları, nöroleptikler) semptomatik tedavi gerekli olabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Levodopa ve dekarboksilaz inhibitörleri

ATC kodu: N04BA02

MADOPAR anti-parkinson bir ajandır. Levodopa dopaminin metabolik öncüsüdür. Dopamin,

Parkinson hastalarının striatumunda, pallidumunda ve substantia nigrasında (siyah madde)

ciddi şekilde tükenmiştir ve levodopa kullanımının bu merkezlerde bulunan dopamin düzeyini

artırdığı

düşünülmektedir.

Ancak,

dopa

dekarboksilaz

enzimi

tarafından

levodopanın

dopamine dönüştürülmesi de ekstraserebral dokularda gerçekleşir. Sonuç olarak tam terapötik

etki elde edilemeyebilir ve yan etkiler meydana gelebilir.

Levodopayla birlikte levodopanın ekstraserebral dekarboksilasyonunu bloke eden periferal

dekarboksilaz inhibitörünün eklenmesinin önemli avantajları vardır; bunlar azalmış gastro-

intestinal

istenmeyen

etkiler,

tedavinin

başlangıcında

daha

hızlı

cevap

alınması

rejiminin

daha

basit

olmasıdır.

MADOPAR

levodopa

benserazitin

oranında

kombinasyonudur.

Klinik

çalışmalarda

terapötik

kullanımda

oranın

sonuçlarısağladığı gösterilmiştir.

Her replasman tedavisi gibi, MADOPAR ile uzun süreli tedavi gerekli olacaktır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Doz öncesi kan tahlillerinde düşük seviyelerde endojen levodopa görülür.

Emilim:

MADOPAR’ın oral uygulamasından sonra, levodopa başlıca ince barsağın çoğunlukla üst

bölümlerinden absorbe olur ve bu kısımdaki absorpsiyon, bölgeden bağımsızdır. Etkileşim

çalışmaları,

başına

levodopa

uygulamasıyla

karşılaştırıldığında

benserazitle

birlikte

uygulanan levodopanın emiliminin daha yüksek olduğunu göstermektedir. MADOPAR’ın

oral alımından yaklaşık 1 saat sonra, levodopa maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır.

Standart

MADOPAR

kullanımı

levodopanın

mutlak

biyoyararlanımı

98’dir.

Levodopanın maksimum plazma konsantrasyonu ve levodopa absorpsiyon miktarı dozla

12/13

orantılı olarak artar (50-200 mg levodopa). Pik levodopa plazma konsantrasyonu % 30 daha

düşüktür ve MADOPAR standart bir öğünden sonra verildiğinde daha geç oluşur. Gıda alımı

levodopa absorpsiyonunu genel olarak %15 kadar azaltmaktadır ancak bu değişken olabilir.

Dağılım:

Levodopa

beyin

engelini

doyurulabilir

transport

sistemi

geçer.

Plazma

proteinlerine bağlanmaz.

Levodopanın

tersine,

benserazid

terapötik

dozlarda

beyin

engelini

geçmez.

Başlıca

böbrek, akciğer, ince barsak ve karaciğerde toplanır.

Biyotransformasyon:

Levodopa iki ana yol (dekarboksilasyon ve O-metilasyon) ve iki küçük yolla (transaminasyon

ve oksidasyon) ile metabolize olur.

Aromatik amino asit dekarboksilaz, levodopayı dopamine çevirir. Bu yolun başlıca son ürünü

homovanilik

asit

dihidroksifenilasetik

asittir.

Katekol-O-metil

transferaz

(KOMT),

levodopayı 3-O-metildopaya metiller. Bu ana plazma metabolitinin eliminasyon yarı-ömrü 15

saatlik eliminasyon yarı-ömrü vardır ve terapötik dozda MADOPAR alan hastalarda bu

hızlanır.Benserazid ile birlikte verilince levodopanın azalmış periferik dekarboksilasyonu,

yüksek levodopa ve 3-O-metildopanın plazma seviyeleri ve düşük katekolamin (dopamin,

noradrenalin) ve fenolkarboksilik asidin (homovanilik asit ve dihidroksifenilasetik asit) olarak

yansır. Benserazid, barsak mukozası ve karaciğerde trihidroksibenzilhidrazine hidroksillenir.

Bu metabolit, aromatik amino asit dekarboksilazın etkili bir inhibitörüdür.

Eliminasyon:

Periferik dekarboksilaz inhibitörü benserazitin varlığında levodopanın eliminasyon yarı-ömrü

yaklaşık 1.5 saattir. Parkinson hastalığı olan yaşlılarda (65-78 yaş), eliminasyon yarı-ömrü

biraz

daha

uzundur

(yaklaşık

%25).

Levodopanın

plazmadan

klerensi

yaklaşık

mL/dak’dır.

Benserazid hemen hemen tümüyle metabolize olarak elimine olur. Metabolitler esas olarak

idrarla (%64) ve çok az da feçesle (%24) atılırlar.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Bkz. Bölüm 4.6

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Kalsiyum hidrojen fosfat

Mikrokristalize sellüloz

Prejelatinize mısır nişastası

Krospovidon

13/13

Etil selüloz

Magnezyum stearat

Kırmızı demir oksit

Kolloidal susuz silika

Dokusat sodyum

6.2

Geçimsizlikler

Yoktur.

6.3

Raf ömrü

24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

MADOPAR 125 mg tablet, 30 adet, cam şişede

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

F. Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, İsviçre lisansı ile

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

218/94

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 05.05.2009

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENMETARİHİ

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety