LYRICA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LYRICA 75 MG 14 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LYRICA 75 MG 14 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532154477
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LYRICA ® 75mg kapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birLYRICAkapsül75 mg pregabalin içerir.

YardımcıMaddeler: Laktozmonohidrat,mısırnişastası,talk,jelatin,titanyumdioksit(E171),

kırmızıdemiroksit(E172),sodyumlorilsülfat,silika(koloidalsusuz),şellak,siyahdemir

oksit(E172), propilen glikol(E1520), potasyumhidroksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINI

dikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Kullanma talimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

dışındayüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.LYRICAnedirveneiçinkullanılır?

2.LYRICA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LYRICAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LYRICA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LYRICAnedirveneiçinkullanılır?

LYRICA75mgkapsül,siyahmürekkeplekapağında“Pfizer”,gövdesinde“PGN75”yazılı

turuncu-beyaz,sertjelatinbirkapsüldür.Herkapsül75mgpregabaliniçerirve14 kapsüllük

alüminyumblisterleriçerenambalajlardasunulmaktadır.

LYRICA,ağızdanalınanvekısmisara(epilepsi)nöbetlerinintedavisindediğernöbetilaçları

ilebirlikteektedaviolarak;merkezdenuzak(periferik)sinirhasarınabağlıağrının(nöropatik

ağrı)tedavisinde,yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğununtedavisindevefibromiyalji(esas

olarakkaslarıvekaslarınkemiğeyapıştığıbölgelerietkileyenveyaygınağrıyanedenolanbir

çeşityumuşak dokuromatizması)tedavisindekullanılanbirilaçtır.

LYRICA,18yaşveüstüolanyetişkinlerdekullanılır,18yaşınaltındakilerdeyeterli

güvenlilik veetkinlik bilgisibulunmadığıiçin, kullanımıönerilmez

1

Nöropatik Ağrı

LYRICAyetişkinlerde,merkezdenuzak(periferik)sinirlerinhasargörmesindenkaynaklanan

uzunsüreliağrılardakullanılır.Şekerhastalığıvezonagibibirçokhastalıksinirlerinizezarar

verereksinirhasarınabağlıağrıyasebepolabilir.Buağrıhissi,sıcaklık,yanma,batma,

vurma,zonklama,sızlama,uyuşma,karıncalanmaşeklindeyadaelektrikçarpması,iğne

batmasıgibi, delici, keskin veyakramp tarzındabirağrışeklindetanımlanabilir.

Nöropatikağrı,duygudurumunuzdadeğişikliklere,uyumasorunlarınaveyorgunluğaneden

olup fizikselvesosyalyaşamınızıvegenelyaşamkalitenizietkileyebilir.

Epilepsi

LYRICAyetişkinlerde,saranöbetlerininbirçeşidinitedavietmekiçinkullanılır(sekonder

jeneralizekonvülsiyonlarıneşlikettiğiyadaetmediğiparsiyelkonvülsiyonlar).Doktorunuz,

almaktaolduğunuzilaçlarladurumunuzukontrolaltındatutamadığızaman,LYRICA’yı

tedavinizeekleyebilir.LYRICAsaranöbetlerinintedavisindetek başınakullanımiçin değildir

veherzamansaranöbetlerinikontrolaltındatutmakiçinkullanılandiğerilaçlarlabirlikte

kullanılır

Yaygın AnksiyeteBozukluğu

LYRICAyetişkinlerde,yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğunutedavietmekiçinkullanılır.

Yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğununbelirtilerikontroletmesizorolan,uzunsüreliaşırı

kaygıveendişedir.Yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğuaynızamandahuzursuzluk,anive

şiddetliheyecan,köşeyesıkıştırılmışlıkhissi,kolaylıklabitkindüşme,konsantrasyon

güçlüğü,aniunutkanlık,alınganlıkhissi,kassertliğiveyauykusorunlarıgibidurumlarayol

açabilir. Bu günlükyaşamın sıkıntılarından vestresinden farklıdır.

Fibromiyalji

LYRICAyetişkinlerdefibromiyaljitedavisindekullanılır.Fibromiyaljiesasolarakkaslarıve

kaslarınkemiğeyapıştığıbölgelerietkileyenveyaygınağrıyanedenolanbirçeşityumuşak

doku romatizmasıolup, dahaçokerişkinlerin hastalığıdır.

2. LYRICAkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LYRICA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

EğerLYRICAnınetkinmaddesiolanpregabalineveyailacıniçeriğindebulunandiğer

maddelerdenherhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıhassasiyetiniz)varsaLYRICA

kullanmayınız.

LYRICA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Saratedavisindeetkili(antiepileptik)ilaçlarlatedaviedilenbazıhastalarda intihar

düşüncesivedavranışıgörülmüştür.Aklınızdanbutipdüşüncelergeçiyorveyabutür

davranışlarsergiliyorsanızdoktorunuzdanyardımalmalısınız.

LYRICAiletedavi,uykuhalivebaşdönmesinenedenolabileceğinden,yaşlıhastalarda

kazasonucuyaralanmaların(düşme)oranınıartırabilir.Dolayısıyla,65yaşın

üzerindeyseniz,ilacıntümyanetkilerikonusundayeterlideneyimesahipoluncaya

kadardikkatliolmalısınız.

2

Diyabetiniz(şekerhastalığı)varsavepregabalinkullanımısırasındakiloaldıysanız,

diyabetilaçlarınızdabirdeğişiklikyapılmasınagerekduyabilirsiniz.

Konjestifkalpyetmezliğiolanhastalardakullanımınailişkinsınırlıbilgiolması

nedeniylebudurumileilgilibirgeçmişinizvarsapregabalintedavisinebaşlamadan

öncedoktorunuzasöyleyiniz.

LYRICAkullananbazıhastalardaböbrekyetmezliğibildirilmiştir.Eğeridrara

çıkmanızdaazalmafarkedersenizdoktorunuzabildiriniz.Doktorunuzbudurumu

düzeltmek için ilaçkullanımınıkesebilir.

Pazarlamasonrasındaalerjisonucuyüzveboğazdaşişmeyideiçerenaşırıduyarlılık

durumubildirilmiştir.Yüzde,ağıziçindeveyaüstsolunumyolundaşişmegibibelirtiler

ortayaçıkarsaLYRICAderhal kesilmelidir.

Pazarlamasonrasıdeneyimdegeçiciolarakgörmekaybı,görmedebulanıklıkvegörme

netliğindedeğişiklikbildirilmiştir.BubelirtilerLYRICA ’ nınkesilmesiileiyileşebilir

veyasonaerebilir.

Omurilikhasarısonrasıgelişennöropatikağrıtedavisigörüyorsanız,butedaviiçin

kullandığınızaynıetkiyigösterendiğerilaçlarında(ağrıvespastisiteilaçlarıgibi)

etkisinedeniileuyku haligibibazıyanetkilerin şiddetiartabilir.

Pazarlamasonrasıdeneyimlerde,LYRICA’nınmorfinvebenzeriağrıkesiciler(opioid

analjezikler)gibikabızlığasebepolabilecekilaçlarlabirliktealınmasısonucubağırsak

fonksiyonlarındaazalma(örn. bağırsak tıkanması, kabızlık)bildirilmiştir.

Alkolveyaherhangibirilaçbağımlılığıveyakötüyekullanımöykünüzvarise

doktorunuzasöyleyiniz. Reçeteedilendendahafazlailaçkullanmayınız.

LYRICA iletedavisırasındaveyatedavisonlandırıldıktankısabirsüresonra,status

epileptikus(30dakikadanuzunsürennöbet)vegrandmalnöbetleri(büyüknöbet)dahil

olmaküzerekonvülsiyonlar(nöbetler)bildirilmiştir.Eğernöbetgeçirirsenizderhal

doktorunuzileiletişimegeçiniz.

LYRICA kullananbazıhastalarda,diğerkoşullarındaetkisiilebeyinfonksiyonlarında

azalma(ensefalopati)bildirilmiştir.Ciddibirkaraciğerveyaböbrekhastalığıöykünüz

varise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LYRICA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

LYRICAaçyadatok olarak kullanılabilir.

LYRICAkullanırkenalkolalmayınız.LYRICA ilebirliktealkolalınmasıuykuhalivebaş

dönmesigibiyan etkilerin görülmesıklığınıartıracaktır. Bu tehlikeliolabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

LYRICAdoktorunuztarafındanönerilmedikçehamileliktekullanılmamalıdır.Çocuk

doğurmapotansiyeliolankadınlargebeliktenetkin birdoğumkontrolyöntemiile

korunmalıdır.Eğertedavisırasındahamilekaldıysanız,hamileolduğunuzudüşünüyorsanız

veyahamilekalmayıplanlıyorsanızderhaldoktorunuzadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

3

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AnnesütünegeçtiğiiçinLYRICAkullanırkenbebeğiniziemzirmemenizönerilir.

Araçvemakinekullanımı

LYRICAbaşdönmesiveuykuhaliyaratabilirvedikkatiniziazaltabilir.LYRICA’nın sizi

nasıletkilediğinianlayanakadararabaveyamakinekullanmayınızvetehlikeliolabilecek

aktivitelerdebulunmayınız.

LYRICA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Buürünlaktoziçerir. Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

dayanıksızolduğunuzsöylenmişsebu ilacıalmadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Bu ürün her dozunda23mg’dan dahaazsodyumiçeriryanisodyumiçermediğikabuledilir.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

LYRICAvediğerbazıilaçlarbirbiriyleetkileşebilir.

LYRICA’nın merkezisinirsisteminietkileyenbellibaşlıbazıilaçlarlabirlikte

kullanımısonucundabuilaçlarileortayaçıkabilensolunumyetmezliğivekomagibi

yanetkilerdeartışgörülebilir.

LYRICA’nınoksikodon gibinarkotikağrıkesicilerle,lorazepamgibikaygı(anksiyete)

tedavisindekullanılanilaçlarlaveyasakinleştiricilerlevealkoliçerenürünlerlebirlikte

kullanılmasıgörülebilecekbaşdönmesinin,uykusuzluğunvedikkatazalmasının

şiddetiniartırabilir.

LYRICAağızyoluylaalınan doğumkontrolilaçlarıilebirliktekullanılabilir.

PazarlamasonrasıdeneyimlerdeLYRICA’nınmorfinvebenzeriağrıkesiciler(opioid

analjezikler)gibikabızlığanedenolabilecekilaçlarlabirliktealınmasısonucubarsak

fonksiyonlarındaazalma(örnek barsak tıkanması,kabızlık)bildirilmiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınıza bunlarhakkındabilgiveriniz.

3. LYRICAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

LYRICA’yıherzamandoktorunuztarafındansizetarifedildiğişekliylekullanınız.Emin

değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

LYRICA’yınezaman venekadaralmanızgerektiğininidoktorunuzsöyleyecektir.

Dozgenelliklegünde2ayrıdozdaalınmaküzeretoplam150mgile600mgarasında

değişmektedir.Doktorunuztedavisırasındaaldığınızdozudeğiştirebilir.Doktorunuzla

görüşmeden dozu kendinizdeğiştirmeyiniz.

LYRICA’yıhergün aynısaattealınız.

LYRICA’nınetkisininsiziniçinçokkuvvetliveyazayıfolduğunudüşünüyorsanız,

doktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz.

DoktorunuzilegörüşmedenLYRICA’yıaniden bırakmayınız.

4

Uygulama yoluvemetodu:

LYRICAağızyoluylaalınır

LYRICA’yı birbardaksu ilebütün olarakyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

LYRICA’nınçocuklardavegençlerde(18yaşındanküçüklerde)kullanımınailişkinyeterli

güvenlilikveetkinlikbilgisibulunmadığıiçinbuyaşgrubundakihastalarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrekfonksiyonlarınormalolanyaşlı(65yaşüstü)hastalardaLYRICAnormaldozlarında

kullanılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbreklerinizileilgilibirsorununuzvarsadoktorunuzsiziniçindahadeğişikbirdoz

planlamasıve/veyadozureçeteleyebilir.

Karaciğeryetmezliğindekullanım:

Karaciğeryetmezliğiolan hastalardadozayarlamasıgereklideğildir.

EğerLYRICA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLYRICAkullandıysanız:

LYRICA’yıkullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğeralmanızgerekendenfazlaLYRICAkullandıysanız,doktorunuzuarayınızyada

kullanmaktaolduğunuzLYRICAkutusunudayanınızaalarak,derhalenyakınsağlık

merkezinebaşvurunuz.Budurumabağlıolarakuykuluhissetme,kafakarışıklığı,saldırganlık

veyahuzursuzluk hissedebilirsiniz.

LYRICA’yıkullanmayıunutursanız:

LYRICA’yıhergün aynısaattedüzenliolarak kullanmanızönemlidir.

Almanızgereken dozu almayıunuttuğunuztaktirde:

Hatırladığınızdabirsonrakidozzamanınızdeğilse,hatırlarhatırlamazalınız.

Hatırladığınızdabirsonrakidozualacağınızzamangelmişveyaonayakınise

unuttuğunuzdozualmayınız.Birsonrakidozureçetenizdebelirtildiğişekildezamanında

alarak normaldoztakviminizedevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

5

LYRICAiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

DoktorunuzlagörüşmedenLYRICA’yıanidenbırakmayınız.Tedavinizenaz1haftasüre

ilekademeliolarakazaltılaraksonlandırılacaktır.Uzunyadakısasürelitedavi

sonrasında,tedavinizsonlandırıldığındabazıyanetkiler(çekilmebelirtileri)görülebilir.

Buyanetkiler,uyumazorluğu,başağrısı,midebulantısı,kaygı,ishal,nezlebenzeri

belirtiler,havale,sinirlilik,depresyon,ağrı,terleme,sersemlikveanlamlıfiziksel

bağımlılıktır.DahauzunsüreLYRICAkullanmanızhalinde,buyanetkilerinsıklığıve

şiddetikullandığınızdozagöreartabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LYRICA’nıniçeriğindebulunanmaddelerekarşıaşırıduyarlılığıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzdeşişme

Dildeşişme

Aşağıdalistelenenyanetkileralttayatanbirhastalıktanveyabirliktekullanılanilaçlardanda

kaynaklanıyorolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazfakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın:

Başdönmesi, uykuhali,başağrısı

Yaygın:

İştahartışı

Abartılıbirşekildekendiniolduğundan dahaiyihissetme,bilinçbulanıklığı, cinsel istekte

azalma, çevreseluyarılarakarşıaşırıhassasiyet(irritabilite),kişininyervezaman

kavramınıyitirmesi(dezoryantasyon)

Dikkatbozukluğu,sakarlık,hafızabozukluğu,hafızakaybı,titreme(tremor),konuşma

bozukluğu(dizartri),yanma,batma,karıncalanmahissi,uyuşma,sakinlik,uyuşukluk,

uykusuzluk(insomni),aşırıhalsizlik, anormallikhissi

Bulanık görme, çiftgörme

Başdönmesi(vertigo), dengebozukluğu, düşme

Ağızkuruluğu, kabızlık, kusma, gaz,ishal, bulantı, karın boşluğundaşişkinlik

Penistesertleşmebozukluğu

Sarhoşluk hissi,yürüyüşteanormallik

Vücuttakolvebacaklardahilşişlik(periferik ödem), ödem

6

Kiloartışı

Kaskrampları, eklemağrısı, sırtağrısı, kolveyabacaklardaağrı, boyun bölgesindekramp

(servikalspazm)

Boğazkuruluğu

İstemlikashareketlerindedüzensizlik (ataksi)

Göğüsteağrı

Yüzkemiklerinin içindekihavaboşluklarınıniltihabı(sinüzit)

Sıvıtutulumu

Kaslardakasılma(spazm)

Kaygıhali(anksiyete)

Yutak vegırtlaktaağrı

Yaygınolmayan:

İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerininyükselmesi

Kendineyabancılaşma,kişiselkimlikduygusukaybı(depersonalizasyon), huzursuzluk,

depresyon, ajitasyon, ruhhali(duygudurum)dalgalanması, kelimebulmadazorluk, sanrı

(halüsinasyon), anormalrüyalar,sinirlilik,aşırımutlulukhali,bilmevekavramayailişkin

zihinselaktivitelerdebozukluk, düşünmedezorluk,cinselistekteartış,orgazmolamamayı

dakapsayancinselişlevbozuklukları,geçboşalma,kısasüreliaşırıhuzursuzlukdurumu

(panikatak), çevreseluyarılarailgisizkalma(apati)

Görmealanındabozukluklar,anormalgözhareketleri,tünelgörüşüşeklindegörme

değişiklikleri,ışıkparlamasıgibigörmedeğişiklikleri,düzensizhareketler,reflekslerde

zayıflama,artmışaktivite,ayağakalkarkengörülenbaşdönmesi,hassasderi,tat

alamama,yanmaduygusu, amaçlıhareketlerdetitreme(tremor),bilincinazalması,bilinç

kaybı,bayılmahali,sese/gürültüyehassasiyet,iyihissetmeme,istemli hareketlerin

bozulması(diskinezi)

Gözkuruluğu, gözlerdeşişme, görselkeskinlikteazalma, gözlerdeağrı, gözyaşında

artma, gözlerdeiritasyon,gözyorgunluğu (astenopi)

Ritimbozuklukları, kalpatımhızındaartma, düşük kan basıncı,yüksek kan basıncı, kalp

yetmezliği, kalbin normaldenyavaşatması

Yüzkızarması, sıcakbasması, elveayaklardasoğukluk

Nefesdarlığı, burundakuruluk, burundatıkanma

Tükürük salgısındaartma,mideekşimesi,ağızdaçevresindehissizleşme

Terleme, kırmızırenklikabartılı(papüler)döküntüler,ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı

Kasseğirmesi, eklemlerdeşişme, kasağrısınıdaiçeren ağrı, kassertliği, boyun ağrısı

Memeağrısı

Ağrılıvegüçlükleidraraçıkma, istemdışıidrarkaçırma

Halsizlik, susuzluk, göğüstesıkışma,yaygınödem,ağrı,üşüme,ateş,vücutısısının

normaldenyüksek olması

Bazıkanvekarciğertestsonuçlarındadeğişiklikler(alanin aminotransferaz, kreatinin

fosfokinazveaspartataminotransferazdayükselme), trombositsayısındaazalma,kandaki

alyuvarsayısının azalması,nötropeni, kan kreatinindeartma, kan potasyumundadüşme

Aşırıduyarlılık,yüzdeşişme,kaşınma,kurdeşen,burunakıntısı,burunkanaması,

öksürük, horlama, burunboşluğu iltihabı(rinit)

Ağrılımenstürasyon(adet)dönemi(dismenore)

Ağızdakiduyulardauyaranlarakarşıhassasiyetkaybı(oralhipoestezi),konuşma

bozukluğu,düşünceuçuşması(psikomotorhiperaktivite),sersemlik/uyuşukluk,

unutkanlık, saldırganlık (agresyon)

7

Seyrek:

Varolmayan birkokuyualgılama(parosmi),gözlebakılancisimlerintitreşiyorizlenimi

vermesi(osilopsi), görselderinlik algısındadeğişme, görselparlaklık, görmekaybı,

Gözbebeklerindebüyüme,şaşılık, görmealanındakıvılcımşeklindeışık verenk algısı

(fotopsi)Soğuk terleme,boğazdagerginlik, dildeşişme, boğazkuruluğu

Pankreasiltihabı

Yutmadazorluk

Hareketlerdeyavaşlamaveyaazalma

Yazıyazmayeteneğindebozulma(disgrafi)

Karın boşluğundasıvıtoplanması

Akciğerlerdesıvıtoplanması

Nöbet

Kalp ritimdüzensizliğianlamınagelen kalptekielektirikselaktivitekayıtlarında(EKG)

değişiklik

Kalpritmininhızlanması(sinüstaşikardisi),kalpritminindüzensizleşmesi(sinüsaritmisi)

Kashasarı, kaslardaşiddetlizayıflık veağrı(rabdomiyoliz)

Memedeakıntı, anormalmemebüyümesi, erkeklerdememebüyümesi

Aybaşıyokluğu;adetgörememe(amenore)

Böbrekyetmezliği, idrarhacmindeazalma, normalden azidraryapma,mesanede idrar

birikmesi(idrarretansiyonu)

Beyazkan hücresayısındaazalma(kandakiakyuvarlarınazalması)

Uygunsuzdavranışlar, artmışruh hali(duygudurum)

Alerjik reaksiyonlar(nefesalmadazorluk, gözlerdeiltihaplanma(keratit)vedöküntü,

kabartı, cildin soyulmasıveciltteağrıilekarakterizeciddibirderienfeksiyonunu

(Stevens-Johnson sendromu)daiçerebilir)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi’ne(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. LYRICA’nınsaklanması

LYRICA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

LYRICA’yı25°Cvealtındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındakison kullanmatarihinden sonraLYRICA’yıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizLYRICA’yıkullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızLYRICA’yışehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konudaeczacınızadanışınız.

8

RuhsatSahibi:PfizerİlaçlarıLtd.Şti.MuallimNaciCaddesiNo:5534347Ortaköy

İSTANBUL

Üretimyeri:PfizerManufacturing DeutschlandGmbH/Freiburg ALMANYA

Bukullanmatalimatı................tarihindeonaylanmıştır.

9

Document Outline

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5223 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/546/T/95

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5234 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/T/24

Europe -DG Health and Food Safety