LYPRE 150 MG 56 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LYPRE 150 MG 56 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LYPRE 150 MG 56 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578152451
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-05-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 21

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LYPRE

150 mg kapsül

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Pregabalin 150 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral kullanım için kapsül.

Baş ve gövde beyaz renkli, sert jelatin kapsül.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Nöropatik Ağrı

LYPRE periferik nöropatik ağrıda endikedir.

Epilepsi

LYPRE

sekonder

jeneralize

konvülsiyonların

eşlik

ettiği

etmediği

parsiyel

konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

LYPRE yaygın anksiyete bozukluğunda endikedir.

Fibromiyalji

LYPRE fibromiyalji tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Günlük doz aralığı 150-600 mg aç ya da tok karnına alınabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Nöropatik Ağrı

LYPRE tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg'dır

(150 mg/gün).

2 / 21

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan

sonra günde iki kez 150 mg'a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300

mg'lık maksimum doza çıkartılabilir.

Epilepsi

LYPRE tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg'dır

(150 mg/gün). Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1 haftadan

sonra günde iki kez 150 mg'a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg'lık

maksimum doza çıkartılabilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Doz aralığı ikiye bölünmüş dozlar halinde, günlük 150 - 600 mg'dır. Tedaviye devam

edilmesinin gerekliliği düzenli olarak tekrar değerlendirilmelidir.

LYPRE tedavisi günlük 150 mg dozunda başlatılabilir. Hastaların tedaviye bireysel

yanıtına ve tolere edebilirliklerine göre 1 hafta sonra doz günlük 300 mg'a çıkartılabilir. Bu

haftayı takip eden, ilave 1 hafta sonrasında günlük doz 450 mg'a artırılabilir ve ek 1

haftadan sonra 600 mg'lık maksimum günlük doza ulaşılabilir.

Fibromiyalji

Doz aralığı ikiye bölünmüş dozlar halinde günlük 300 - 450 mg'dır. Başlangıç dozu günde

iki kez 75 mg'dır (150 mg/gün). Etkinlik ve tolerabiliteye göre 1 hafta içinde doz günde iki

mg’a

(300

mg/gün)

çıkartılabilir.

mg’lık

günlük

dozdan

yeterli

fayda

sağlayamayan hastalar dozu, günde iki kez 225 mg (450 mg/gün) şeklinde arttırabilir.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

Pregabalin tedavisine son verilmesi:

Nöropatik ağrı, epilepsi, yaygın anksiyete bozukluğu veya fibromiyalji için uygulanan

pregabalin tedavisinin sona erdirilmesi gerekirse, en az bir haftaya yayılarak, kademeli

şekilde sonlandırılması tavsiye edilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pregabalin

sistemik

dolaşımdan

başlıca

renal

yolla

değişmemiş

ilaç

şeklinde

atılır.

Pregabalin klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılı olduğundan (bkz. Farmakokinetik

3 / 21

Özellikleri), renal fonksiyonları yetersiz hastalarda doz, Tablo 1'de gösterildiği şekilde,

aşağıdaki formül kullanılarak kreatinin klerensine (CL

) göre bireyselleştirilmelidir (bkz.

Bölüm

Farmakokinetik

Özellikler,

Hastalardaki

karakteristik

özellikler,

Böbrek

yetmezliği)

1.23 [140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)

(ml/dak) = (x 0.85 kadın hastalar için)

Serum kreatinin (µmol/L)

Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin şekilde plazmadan uzaklaştırılır (4 saat içinde ilacın

%50'si). Hemodiyaliz gören hastalarda, pregabalinin günlük dozu renal fonksiyonlara göre

ayarlanmalıdır. Günlük doza ek olarak, her bir 4 saatlik hemodiyaliz tedavisinin hemen

sonrasında ek bir doz verilmelidir (bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Renal Fonksiyonlara Bağlı Olarak Pregabalin Dozunun Ayarlanması

Kreatinin Klerensi

) (ml/dak)

Toplam Pregabalin Günlük Dozu *

Doz Rejimi

Başlangıç Dozu (mg/gün)

Maksimum Doz (mg/gün)

≥ 60

BID veya TID

≥ 30 - <60

BID veya TID

≥15 - <30

25 - 50

QD veya BID

< 15

Hemodiyaliz sonrası ek doz (mg)

Tek doz

TID = Günde üç doz

BID = Günde iki doz

QD = Günde tek doz

* Toplam günlük doz (mg/gün) mg/doz sağlayacak şekilde doz rejimiyle belirtildiği gibi

bölünmelidir.

Ek doz, tek bir ilave dozdur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur (bkz.

Bölüm

Farmakokinetik

Özellikler,

Hastalardaki

Karakteristik

Özellikler,

Karaciğer

yetmezliği).

4 / 21

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin 12 yaş altı pediyatrik hastalarda ve adolesanlarda (12-17 yaş arası) güvenlilik

ve etkililiği belirlenmemiştir. Mevcut verilere Bölüm 4.8, 5.1 ve 5.2’de yer verilmiştir

ancak pozoloji tavsiyesinde bulunmak mümkün değildir.

Geriyatrik popülasyon (≥65yaş):

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek

yoktur

(Bkz.

Tablo

Böbrek fonksiyonları azalan

yaşlı

hastalarda

pregabalinin

dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik Özellikler, Hastalardaki

Karakteristik Özellikler, Geriyatrik Popülasyon).

4.3 Kontrendikasyonlar

Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı

duyarlılığı

olan

hastalarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Antiepileptik

ilaçlarla

tedavi

edilen

hastalarda

intihar

düşüncesi

davranışı

bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından

izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının

tıbbi destek alması önerilmektedir.

Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen diyabet

hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.

Pazarlama sonrasında anjiyoödemi de içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi anjiyoödem belirtileri ortaya

çıkarsa pregabalin derhal kesilmelidir.

Pregabalin tedavisi, somnolans (uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı

hastalarda

kaza

sonucu

yaralanmaların

(düşme)

oranını

artırabilir.

Pazarlama

sonrası

raporlarda bilinç kaybı, konfüzyon ve

zihinsel

bozukluk

bildirilmiştir. Dolayısıyla

hastalar, ilacın tüm potansiyel etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar

dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Kontrollü klinik çalışmalarda, pregabalin ile tedavi gören hastalarda plasebo ile tedavi

gören

hastalara

kıyasla

bulanık

görme

daha

yüksek

oranda

bildirilmiştir.

Ancak

tedaviye

devam

edilmesi

etki

hastaların

büyük

kısmında

ortadan

5 / 21

kalkmıştır. Oftalmolojik testlerin değerlendirildiği kontrollü klinik çalışmalarda, görüş

keskinliğinde azalma ve görme alanında değişiklikler, pregabalin tedavi grubunda

plasebo grubuna göre daha sık bildirilmiştir. Plasebo tedavi grubunda ise, fundoskopik

değişiklikler daha fazla bildirilmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimde, pregabalin ile tedavi gören hastalarda geçici olarak

görme kaybı, görmede bulanıklık ve görme netliğinde başka değişiklikler bildirilmiştir.

Pregabalinin kesilmesi ile bu semptomlar iyileşebilir veya sona erebilir.

Antiepileptik ilaç tedavisine pregabalin eklenmesi ile nöbet kontrolü sağlandıktan

sonra, pregabalin ile monoterapiye geçilirken eş zamanlı kullanılan antiepileptiklerin

çekilmesine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Pregabalinle kısa veya uzun dönem tedavinin kesilmesinden sonra, bazı hastalarda çekilme

semptomları görülmüştür. Aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

Uykusuzluk, baş ağrısı, bulantı, ishal, grip benzeri semptomlar, anksiyete, sinirlilik,

depresyon,

ağrı,

hiperhidroz,

baş

dönmesi

anlamlı

fiziksel

bağımlılık.

Tedaviye

başlarken hasta bunlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Pregabalin tedavisi süresince veya tedavinin kesilmesinden kısa bir süre sonra, status

epileptikus ve grand mal nöbetleri de dahil olmak üzere, konvülsiyonlar meydana gelebilir.

Uzun

süreli

pregabalin

tedavisinin

sonlandırılması

ilgili

olarak

veriler,

çekilme

semptomlarının

sıklığı

şiddetinin

pregabalin

dozuyla

ilişkili

olabileceğini

göstermektedir.

Tüm antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, pregabalin de tedricen, en hızlı bir

hafta içinde kesilmelidir.

Pregabalin tedavisine son verilmesinin, böbrek yetmezliğinin geri dönüşümüne etkileri ile

ilgili

çalışma

yapılmamış

olmakla

birlikte,

tedaviye

verilmesini

veya

dozun

azaltılmasını takiben böbrek fonksiyonunda iyileşme bildirilmiştir.

Sebep-sonuç ilişkisi belirlenmemiş olsa da, pazarlama sonrası raporlarda, pregabalin alan

bazı

hastalarda

konjestif

kalp

yetmezliğinin

geliştiği

rapor

edilmiştir.

etkilere

nöropatik ağrılara karşı pregabalin kullanan yaşlı hastalarda daha sık rastlanmaktadır.

Klinik olarak anlamlı bir kalp veya periferik vasküler hastalığı olmayan hastalarla yapılmış

kısa

süreli

klinik

çalışmalarda,

hipertansiyon

veya

konjestif

kalp

yetmezliği

gibi

kardiyovasküler komplikasyonlar ve periferik ödemle belirgin bir ilişki gösterilmemiştir.

6 / 21

Şiddetli konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda sınırlı veri olduğu için, bu hastalarda

pregabalin dikkatle kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen Etkiler). Pregabalinin

kesilmesi ile semptomlar iyileşebilir.

Spinal kord hasarına bağlı santral nöropatik ağrı tedavisinde, özellikle somnolans olmak

üzere merkezi sinir sisteminde görülen advers reaksiyonların görülme sıklığı artmıştır. Bu

artış tedavide birlikte kullanılan diğer ilaçların (anti-spastik ajanlar gibi) ilave etkisi ile

oluşabilir.

Spinal

kord

hasarına

bağlı

santral

nöropatik

ağrı

tedavisinde

pregabalin

reçetelendirilirken bu durum göz önüne alınmalıdır.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin opioid analjezikler gibi konstipasyon

yapma potansiyelleri olan ilaçlar ile birlikte kullanımı sonucunda alt gastrointestinal

kanal

fonksiyonlarında

azalma

(intestinal

tıkanma,

paralitik

ileus,

konstipasyon

gibi)

bildirilmiştir.

Pregabalin

opioidler

birlikte

kullanılacak

ise,

konstipasyonu

önleyici

tedbirler alınması düşünülmelidir (özellikle kadın hastalarda ve yaşlı hastalarda).

İlaç suistimali, kötüye kullanım ve bağımlılık bildirilmiştir. Daha önce ilaç kötüye kullanım

hikayesi olan hastalar pregabalinin suistimali, kötüye kullanımı ya da bağımlılık belirtilerine

karşı gözlenmelidir.

Çoğunlukla ensefalopatiye zemin hazırlayan koşullar altındaki hastalarda, ensefalopati

raporları bildirilmiştir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Pregabalin çoğunlukla idrarla değişmeden atıldığı, önemsiz derecede metabolize olduğu

(dozun <%2'si metabolit şeklinde idrarla atılır),

in vitro

olarak ilaç metabolizmasını

inhibe etmediği ve plazma proteinlerine bağlanmadığı için farmakokinetik etkileşim

yaratma veya farmakokinetik etkileşime uğrama olasılığı düşüktür.

Buna

göre,

in

vivo

çalışmalarda

pregabalin

fenitoin,

karbamazepin,

valproik

asit,

lamotrijin, gabapentin, lorazepam, oksikodon veya etanol arasında klinik açıdan önemli bir

farmakokinetik

etkileşim

gözlenmemiştir.

Buna

olarak,

popülasyon

farmakokinetik

analizi oral antidiyabetikler, diüretikler, insülin, fenobarbital, tiagabin ve topiramat gibi sık

kullanılan ilaçların pregabalin klerensi üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını

göstermiştir.

7 / 21

Pregabalinin noretisteron ve/veya etinil östradiol içeren oral kontraseptifler ile birlikte

alınması her iki ilacın da kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.

Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir. Kontrollü klinik çalışmalarda,

pregabalinin oksikodon, lorazepam veya etanolle birlikte kullanılan çoklu oral dozları

solunum

üzerinde

klinik açıdan önemli etkilere yol açmamıştır. Pazarlama sonrası

edinilen deneyimlerde, pregabalin ve diğer merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçları alan

hastalarda solunum yetmezliği ve koma rapor edilmiştir. Pregabalin, kognitif ve gros

motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa katkı sağlar gibi görünmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde gerçekleştirilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı gönüllülerde spesifik bir farmakodinamik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar

LYPRE tedavisi almakta iken uygun bir doğum kontrol yöntemi (kontrasepsiyon) kullanma

konusunda hekimine danışmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir

(bkz. Bölüm 5.3 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk

bilinmemektedir. Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut

değildir.

Anneye sağlayacağı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik

sırasında pregabalin kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Pregabalin insanlarda anne sütüne geçmektedir (bkz bölüm 5.2).

Pregabalinin yeni

doğanlar /infantlar üzerine etkisi bilinmemektedir. Emzirmeye mi yoksa tedaviye mi

son verileceği kararı, emzirmenin bebek için faydası ile tedavinin emziren kadın için

faydası arasında değerlendirme yapılarak verilmelidir.

8 / 21

Üreme yeteneği/ Fertilite

Pregabalinin kadın fertilitesi üzerine etkisi ile ilgili klinik veri bulunmamaktadır.

Pregabalinin sperm hareketliliği üzerine etkisini değerlendirmek için yürütülen bir

klinik çalışmada, sağlıklı erkek deneklere 600 mg/gün dozunda pregabalin verilmiştir. 3

aylık tedavi sonrası sperm hareketliliği üzerinde bir etkisi olmamıştır.

Dişi

sıçanlarda

yürütülen

fertilite

çalışmasında

üreme

üzerine

advers

etkiler

gözlenmiştir. Erkek sıçanlardaki fertilite çalışmalarında üreme ve gelişme üzerine

advers etkiler gözlenmiştir. Bu bulgulardaki klinik ilişki bilinmemektedir (bkz. Bölüm

5.3).

4.7 Araç ve

makine kullanımı üzerindeki etkiler

Pregabalin

baş

dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi

aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları, karmaşık

makineleri

çalıştırmaları

veya

tehlike

potansiyeli

barındıran

başka

aktivitelerde

bulunmaları tavsiye edilmez.

4.8 İstenmeyen etkiler

Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalışmalardaki 5600'den fazla

hasta

dahil

olmak

üzere

toplam

8900'den fazla hasta katılmıştır. En yaygın şekilde

bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde hafif ve

orta şiddettedir. Bütün kontrollü çalışmalarda, advers etkiler yüzünden çalışmadan ayrılma

oranı pregabalin alan hastalarda %12 iken, bu oran plasebo alan hastalarda %5'tir.

Pregabalin

tedavi

gruplarında

çalışmadan

ayrılmaya

neden

olan

yaygın

advers

reaksiyonlar

baş

dönmesi

uyku

halidir.

Fibromiyalji

hastaları

yürütülen

klinik

çalışmalarda pregabalin tedavi grubunda yan etkilere bağlı tedaviyi bırakma en sık baş

dönmesi

uyku

hali

nedeniyle

olmuştur.

hasta

grubunda,

tedaviyi

bırakmaya sebep olan diğer yan etkiler arasında ise yorgunluk, baş ağrısı, denge bozukluğu

ve kilo artışı pregabalin tedavi grubunda plaseboya göre daha sık görülmüştür.

Klinik çalışmaların toplu analizinde tedavi ile ilişkili olan istenmeyen etkiler aşağıdaki

kategorilere göre listelenmiştir: çok yaygın ≥1/10; yaygın ≥1/100 ila <1/10; yaygın

olmayan ≥1/1.000 ila <1/100; seyrek ≥1/10.000 ila <1/1.000; çok seyrek <1/10.000;

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan

da kaynaklanıyor olabilir.

Spinal kord hasarına bağlı santral nöropatik ağrı tedavisinde, özellikle somnolans olmak

üzere merkezi sinir sisteminde görülen advers reaksiyonların görülme sıklığı artmıştır.

9 / 21

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen advers reaksiyonlar italik olarak gösterilmiştir.

Vücut Sistemi

Advers İlaç Reaksiyonları

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın

Nazofarenjit

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan

Nötropeni

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan

Aşırı duyarlılık

Seyrek

Anjiyoödem, alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın

İştah artışı

Yaygın olmayan

Anoreksi, hipoglisemi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın

Öfori hali, konfüzyon, irritabilite, dezoryantasyon, insomnia, libidoda

azalma, anksiyete*

Yaygın olmayan

Halüsinasyon, panik atak, huzursuzluk, ajitasyon, depresyon, depresif

duygu durumu, yükselmiş duygu durumu,

agresyon,

duygu durum

dalgalanmaları, depersonalizasyon, kelime bulmada zorluk, anormal

rüyalar, libidoda artış, anorgazm, apati

Seyrek

Disinhibisyon

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın

Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı

Yaygın

Ataksi, koordinasyon bozukluğu, denge bozukluğu, amnezi, dikkat

bozukluğu, hafıza bozukluğu, tremor, dizartri, parestezi, sedasyon,

letarji, hipoestezi

Yaygın olmayan

Senkop sersemlik/uyuşukluk, miyoklonus,

bilinç kaybı,

psikomotor

hiperaktivite, diskinezi, postural baş dönmesi, amaçlı hareketlerde

tremor nistagmus, kognitif bozukluk,

zihinsel bozukluk

, konuşma

bozukluğu, hiporefleksi, , hiperestezi, yanma duygusu, tat alamama,

malaz (halsizlik, kırıklık)

Seyrek

Konvülsiyon,

hipokinezi, parozmi, disgrafi

Göz bozuklukları

Yaygın

Bulanık görme, diplopi

10 / 21

Yaygın olmayan

Periferal görme kaybı, görme bozuklukları, görme alanında

bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte

azalma, gözlerde ağrı, astenopi, fotopsi, gözyaşında artma,

gözlerde iritasyon

Seyrek

Görme kaybı, keratit,

osilopsi, görsel derinlik algısında değişme,

midriyazis, şaşılık, görsel parlaklık

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın

Vertigo

Yaygın olmayan

Hiperakuzi

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olmayan

Birinci derece AV blok, taşikardi, sinüs bradikardisi,

konjestif kalp

yetmezliği

Seyrek

QT uzaması

, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi

Vasküler bozukluklar

Yaygın olmayan

Hipotansiyon, hipertansiyon, yüz kızarması, sıcak basması, periferal

soğukluk

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozukluklar

Yaygın

Göğüste ağrı*, sinüzit*, faringolaringeal ağrı*

Yaygın olmayan

Dispne, epistaksis, öksürük, nazal konjesyon, rinit, horlama, burunda

kuruluk

Seyrek

Pulmoner ödem

, boğaz kuruluğu

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın

Kusma,

bulantı,

abdominal şişkinlik, konstipasyon,

diyare,

ağız

kuruluğu, gaz

Yaygın olmayan

Tükürük salgısında artma, gastroözofageal reflü, oral hipoestezi

Seyrek

Asit, disfaji, pankreatit,

dilde şişme

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan

Terleme, papüler döküntü, ürtiker,

kaşıntı

Seyrek

Soğuk terleme,

Stevens-Johnson sendromu

Kas-iskelet, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın

Kas krampları, artralji, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, servikal

spazm, kas spazmı

Yaygın olmayan

Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, miyalji, kas sertliği, boyunda ağrı

Seyrek

Rabdomiyoliz

11 / 21

Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

Yaygın olmayan

Dizüri, üriner inkontinans

Seyrek

Oligüri, böbrek yetmezliği,

üriner retansiyon

Üreme sistemi ve meme bozuklukları

Yaygın

Erektil disfonksiyon

Yaygın olmayan

Cinsel disfonksiyon ejakülasyonda gecikme, dismenore, meme ağrısı

Seyrek

Amenore, memede akıntı, meme büyümesi,

jinekomasti

Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın

Periferik ödem, ödem, yürüyüşte anormallik, sarhoşluk hissi,

anormallik hissi, yorgunluk, düşme, sıvı retansiyonu

Yaygın olmayan

Yaygın ödem, göğüste sıkışma,

yüz ödemi,

ağrı, üşüme, asteni, pireksi,

susuzluk

Araştırmalar

Yaygın

Kilo artışı

Yaygın olmayan

Kan kreatinin fosfokinazda yükselme, alanin aminotransferazda

yükselme, aspartat aminotransferazda yükselme, trombosit sayısında

azalma, kan glukozunda yükselme, kan kreatininde artma, kan

potasyumunda düşme, kilo kaybı

Seyrek

Lökosit sayısında azalma

*Bu yan etkiler fibromiyalji hastaları ile yürütülen kontrollü klinik çalışmalarda bildirilmiştir.

Kısa ve uzun süreli pregabalin tedavisi sonrası, ilacın kesilmesinin ardından bazı

hastalarda

kesilme

semptomları

görülmüştür.

semptomlar;

insomnia,

baş

ağrısı,

bulantı,

anksiyete,

diyare,

grip

sendromu,

konvülsiyon,

sinirlilik,

depresyon,

ağrı,

hiperhidroz, sersemlik, baş dönmesi ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Hastalar tedaviye

başlamadan bu durum konusunda bilgilendirilmelidir.

Pregabalinin

uzun

süreli

kullanımındaki

veriler,

kesilme

semptomlarının

sıklığının

şiddetinin kullanım dozuna bağlı olabileceğini göstermektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin, 2 pediyatrik çalışmada (farmakokinetik ve tolerabilite çalışması n=65; 1 yıllık

devam eden açık etiketli güvenlilik çalışması n=54) gözlenen güvenlilik profili, yetişkin

çalışmalarında gözlenen profil ile benzerdir (bkz. Bölüm 4.2, 5.1 ve 5.2).

12 / 21

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi’ne

(TÜFAM)

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

15 g'a kadar olan doz aşımlarında, beklenmeyen bir advers etki bildirilmemiştir.

Pazarlama sonrası edinilen deneyimde, pregabalinin aşırı dozda alındığında gözlenen en

yaygın advers etkiler olarak somnolans, konfüzyon durumu, ajitasyon

huzursuzluk

bildirilmiştir.

Nadir olarak koma vakaları bildirilmiştir.

Pregabalin

aşımının

tedavisinde

genel

destekleyici

önlemler

alınmalı,

gerekirse

hemodiyalize de başvurulmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Tablo 1).

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler

ATC kodu: N03AX16

Etken

madde

pregabalin,

gama-aminobütirik

asit

(GABA)

analoğudur

((S)-3-

(aminometil)-5-metilhekzanoik asit).

Etki mekanizması:

Pregabalin santral sinir sistemindeki voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının yardımcı alt

ünitesine (α

-δ proteini) bağlanır.

Elde

edilen

kanıtlar,

hayvan

modellerinde

analjezik

antikonvülzan

aktivite

için

pregabalinin

bölgesine

bağlanması

gerektiğini

göstermektedir.

Buna

olarak,

pregabalin

glutamat,

noradrenalin

maddesi

dahil

olmak

üzere

çok

sayıda

nörotransmiterin

salıverilmesini

azaltmaktadır.

etkilerin

pregabalinin

klinik

farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir.

Pregabalin reseptör bölgelerine afinite göstermez veya konvülsiyon ya da ağrı tedavisinde

kullanılan birçok yaygın ilacın etkisine bağlı yanıtlarda değişikliğe yol açmaz. Pregabalin

13 / 21

GABA

veya GABA

reseptörleriyle etkileşime girmez; direk olarak GABA

, GABA

veya

benzodiazepin reseptörlerine bağlanmaz, metabolik şekilde GABA'ya veya bir GABA

agonistine dönüştürülmez; GABA geri alınımı veya yıkımının inhibitörü değildir. Bununla

birlikte,

uzun

süreli

pregabalin

uygulaması

GABA

taşıyıcı

proteinin

yoğunluğunu

fonksiyonel GABA transport hızını artırır.

Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası ağrı

bulunan hayvan modellerinde ağrıyla ilgili davranışları önler.

Pregabalin

aynı

zamanda

fareler

sıçanlarda

maksimum

elektroşok

tonik

ekstensör

nöbetleri,

pentilentetrazol

kaynaklı

eşik

klonik

nöbetler,

hipokampal

doğum

yapmış

sıçanlardaki davranışsal ve elektrografik nöbetler ve DBA/2 odyojen farelerdeki tonik ve

klonik nöbetler de dahil olmak üzere hayvan nöbet modellerinde de etkilidir. Pregabalin

Strazburg

Sıçanlarında

genetik

absans

nöbetlerindeki

spontan

absans

nöbetlerinin

meydana gelme sıklığını azaltmaz.

Klinik Deneyim

Nöropatik Ağrı

Etkinlik,

diyabetik

nöropati,

postherpetik

nevralji

omurilik

yaralanmaları

çalışmalarında

gösterilmiştir.

Etkinlik

nöropatik

ağrının

diğer

modellerinde

çalışılmamıştır.

Pregabalin, 10 kontrollü klinik araştırmada; 13 haftaya kadar günde iki kez (BID) ve 8

haftaya kadar günde üç kez (TID) dozunda çalışılmıştır. BID ve TID doz rejimlerinin tümü,

güvenlilik ve etkililik profilleri açısından benzer bulunmuştur.

santral

periferik nöropatik ağrı için

haftaya

kadar

yürütülen

klinik

çalışmaların 1. haftasında ağrıda azalma görülmüş ve bu düzelme tedavi süresince devam

etmiştir.

Periferik nöropatik ağrı için yürütülen kontrollü klinik çalışmalarda pregabalin ile tedavi

edilen hastaların %35'i ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %18'i, ağrı skorlarında

%50'lik bir iyileşme göstermiştir. Somnolans gözlenmeyen pregabalin kullanan hastalarda

ilgili iyileşme %33, plasebo kullananlarda ise %18 bulunmuştur. Somnolans gözlenen

hastalarda yanıt oranı pregabalin için %48, plasebo için %16 olmuştur.

Santral nöropatik ağrı için yürütülen kontrollü klinik çalışmalarda pregabalin kullanan

hastaların %22'si ve plasebo kullananların %7'si ağrı skorlarında %50'lik bir iyileşme

göstermiştir.

14 / 21

Epilepsi

Ekleme tedavi:

Pregabalinin ek tedavi olarak etkinliği, günde iki veya üç kez uygulanan 1052 hastanın

yer aldığı üç

adet 12 haftalık, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli

çalışmada

araştırılmıştır.

Hastalarda

sekonder

jeneralizasyonu

olan

veya

olmayan

refraktör parsiyel nöbetler var olup, başlangıç seviyesindeki ortalama nöbet oranları 28 gün

başına 21-22, başlangıçtaki medyan nöbet oranları ise 28 gün başına 10-12 nöbettir.

Pregabalinin epilepsideki etkinliği, plaseboya oranla nöbetteki azalmaya dayanan bütün

çalışmalarda

gösterilmiştir.

Yanıt

verenlerin

oranı,

tedavi

sırasında

parsiyel

nöbet

sıklıklarında başlangıca göre ≥%50'lik bir azalma meydana gelen hastaların oranı olarak

tanımlanmıştır. Yanıt verenlerin oranı, günde 150 mg'da %14 - 31, günde 300 mg'da

%40, günde 600 mg'da %43 - 51 iken bu oran plasebo için %6 - 14 olup, doz yanıtına

işaret etmektedir.

Pregabalin, 3 kontrollü klinik araştırmada, 12 haftaya kadar günde iki kez veya günde üç

dozunda çalışılmıştır. BID ve TID doz rejimlerinin tümü, güvenlilik ve etkililik profilleri

açısından benzer bulunmuştur.

1. haftada nöbet sıklığında anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Genel olarak, 12 haftalık

tedavi döneminde nöbet sıklığında anlamlı bir azalma meydana gelmiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin epilepside 12 yaş altındaki pediyatrik hastalarda ve adölesanlarda ekleme

tedavi olarak kullanılmasına ilişkin etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir. 3 aylıktan 16

yaşına kadar olan hastaların katıldığı (n=65) farmakokinetik ve tolerabilite çalışmasında

gözlenen

advers

reaksiyonlar,

yetişkinlerinki

benzer

olmuştur.

aylık-

yaş

aralığındaki 54 pediyatrik epilepsi hastasının katıldığı bir yıllık açık etiketli güvenlilik

çalışmasının sonucunda, advers olaylardan pireksi ve üst solunum yolları enfeksiyonları

pediyatrik hastalarda yetişkin hastalara göre daha sık gözlenmiştir (bkz. Bölüm 4.2, 4.8 ve

5.2).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Pregabalin 4 - 6 hafta süreli 6 kontrollü araştırmada, yaşlılarda yürütülen 8 haftalık bir

çalışmada

süreli

çift-kör,

uzun dönemde relaps önleme araştırmasında

çalışılmıştır.

15 / 21

Yaygın anksiyete bozukluğu semptomlarında 1 hafta içinde düzelme olduğu Hamilton

Anksiyete Değerlendirme Skalasında (HAM-A) gözlenmiştir.

4-8 hafta süren kontrollü klinik araştırmalarda, pregabalin ile tedavi edilen hastaların

%52'si ve plasebo alan hastaların %38'i başlangıçtan çalışma sonuna kadar HAM-A

toplam puanında en az %50 iyileşme kaydetmiştir.

Kontrollü klinik

çalışmalarda pregabalin ile tedavi

gören hastalarda

plasebo

ile tedavi

görenlere göre daha yüksek oranda bulanık görme bildirilmiş olup, vakaların çoğunluğunda

devam eden dozlarda son bulmuştur.

Kontrollü klinik çalışmalarda 3600’ü aşkın hastada oftalmolojik testler (görsel keskinlik,

formal

görme

alanı

testi

dilate

funduskobik

incelemeyi

içerecek

şekilde)

değerlendirilmiştir. Pregabalin ile tedavi gören hastaların %6.5’i ve plasebo ile tedavi gören

hastaların

%4.8’inde

görsel

keskinlik

azalmıştır.

Pregabalin

tedavi

gören

hastaların

%12.4’ünde ve plasebo ile tedavi gören hastaların %11.7’sinde görme alanı değişiklikleri

belirlenmiştir. Pregabalin ile tedavi gören hastaların %1.7’sinde ve plasebo ile tedavi gören

hastaların %2.1’inde funduskobik değişiklikler gözlenmiştir.

Fibromiyalji

Pregabalinin etkinliği 14 hafta süren çift-kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışmada

ve 6 ay süren randomize geri çekilme çalışmasında gösterilmiştir.

14 haftalık çalışmada pregabalinin günlük 300 mg, 450 mg ve 600 mg dozları plasebo ile

karşılaştırılmıştır. 11 puanlı ağrı değerlendirme sistemine göre 4 puan ve üzerinde ve 100

mm ağrı görsel analog skalasına (VAS) göre 40 mm ve daha üzerinde olan hastalar

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada ortalama başlangıç ağrı skoru 6,7’dir. Pregabalin

grubuna randomize edilen hastaların %64’ü çalışmayı tamamlamıştır. 450 mg/gün dozuna

göre 600 mg/gün dozu ile ağrı skorlarında daha fazla etki gözlenmemiş, bunun yanısıra

doza

bağlı

advers

etkiler

bildirilmiştir.

Hastaların

kısmında

haftadan

itibaren

başlayan ağrıda azalma çalışma boyunca devam etmiştir.

Tedavide

herhangi

iyileşme

gösteren

hasta

oranı;

plasebo

grubunda

%47,6

iken,

pregabalin 300 mg/gün grubunda %68,1, pregabalin 450 mg/gün grubunda %77,8 ve

pregabalin 600 mg/gün grubunda %66,1’dir.

16 / 21

2. çalışma olan randomize geri çekilme çalışmasında hastalar 6 hafta boyunca toplam

günlük doz 300 mg, 450 mg veya 600 mg olacak şekilde açık etiketli doz optimizasyon

fazında

titre

edildiler.

skalasında

ağrıda

azalma

hastanın

kendi

değerlendirmesinde “çok iyi” veya “iyi” düzelme olduğunu bildirenler tedaviye yanıt

verenler olarak tanımlandı. Tedaviye yanıt verenler çift kör tedavi fazına alınarak; ya açık

etiketli

dönemde

ulaşılan

dozla

devam

edecek

şekilde

plasebo

alacak

şekilde

randomize edilerek 6 ay boyunca takip edildiler. Açık etiketli dönemin başlangıcına göre

çift kör fazın 2 ardışık ziyaretinde VAS skorunda %30’dan daha az bir azalma veya

alternatif bir tedavi gerektirecek şekilde fibromiyalji semptomlarında kötüleşme şeklinde

tanımlanan terapötik cevap kaybına kadar olan süre ölçülerek etkinlik değerlendirildi. 6

haftalık açık etiketli faz sırasında hastaların %54’ü etkili ve tolere edilebilen bir doza titre

edilebildiler.

Randomize

tedavi

fazına

giren

hastalardan

haftalık

tedaviyi

tamamlayanların oranı pregabalin grubunda %38 iken plasebo grubunda %19 olmuştur.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Pregabalinin kararlı durum farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde, antiepileptik ilaç alan

epilepsi hastalarında ve kronik ağrısı olan hastalarda benzerdir.

Emilim:

Pregabalin aç olarak uygulandığı zaman süratle emilip, hem tek hem de çoklu doz uygulama

sonrasında

doruk

plazma

konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır.

Pregabalinin

oral

biyoyararlanımı ≥%90 olup dozdan bağımsızdır. Tekrarlanan uygulama sonrasında, kararlı

duruma 24 ila 48 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin emilim hızı gıdalarla birlikte alındığında

düşer ve C

maks

'ta yaklaşık %25-30 bir azalmaya, T

maks

'ta ise yaklaşık 2.5 saatlik bir gecikmeye

yol açar. Yine de pregabalinin gıdalarla birlikte alınmasının emilen pregabalin miktarı

üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Dağılım:

Preklinik çalışmalarda, pregabalinin fareler, sıçanlar ve maymunlarda kan beyin bariyerini

geçtiği gösterilmiştir. Pregabalinin sıçanlarda plasentayı geçtiği ve laktasyon dönemindeki

sıçanların

sütünde

olduğu

gösterilmiştir.

İnsanlarda,

pregabalinin

oral

uygulama

sonrasındaki görünen dağılım hacmi yaklaşık 0.56 L/kg'dır. Pregabalin plazma proteinlerine

bağlanmaz.

17 / 21

Biyotransformasyon:

Pregabalin insanlarda göz ardı edilebilir bir metabolizmaya

uğrar.

Radyoaktif

işaretli

pregabalin

dozu

sonrasında,

idrardaki

radyoaktivitenin

yaklaşık

%98'i

değişmemiş

pregabalindir. Pregabalinin idrarda bulunan

ana metaboliti olan

N-metillenmiş türevi,

dozun %0.9'unu oluşturur. Preklinik çalışmalarda, pregabalin (S-enantiomer) rasemizasyon

ile R-enantiomere dönüşmemiştir.

Eliminasyon:

Pregabalin sistemik dolaşımdan esas olarak renal eliminasyon yoluyla değişmemiş ilaç

şeklinde atılır. Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 6.3 saattir. Pregabalinin

plazma klerensi ve renal klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılıdır (bkz. Bölüm 5.2

Farmakokinetik

Özellikler,

Hastalardaki

Karakteristik

Özellikler,

Böbrek

Yetmezliği).

Böbrek fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda doz ayarlaması

gereklidir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Tablo1)

Doğrusallık / Doğrusal Olmayan Durum:

Pregabalinin

farmakokinetiği,

tavsiye

edilen

günlük

aralığında

doğrusaldır.

Pregabalinin gönüllüler arasındaki farmakokinetik değişkenliği düşüktür (<20%). Çoklu doz

farmakokinetiği tek doz verilerinden tahmin edilebilir. Dolayısıyla, pregabalinin plazma

konsantrasyonlarının rutin kontrolüne gerek yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:

Klinik

çalışmalar,

cinsiyetin

pregabalinin

plazma

konsantrasyonları

üzerinde

klinik

açıdan önemli bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir.

Böbrek yetmezliği:

Pregabalinin klerensi kreatinin klerensiyle doğru orantılıdır. Buna ek olarak, pregabalin

plazmadan

hemodiyalizle

etkin

şekilde

uzaklaştırılmaktadır

saatlik

hemodiyaliz

sonrasında plazma pregabalin konsantrasyonları yaklaşık olarak %50 düşmüştür). Böbrek ana

atılım

yolu

olduğu

için,

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

dozun

azaltılması

hemodiyalizin ardından doz ilavesi gereklidir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama

Şekli, Tablo 1).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik farmakokinetik çalışmalar yürütülmemiştir.

Pregabalin önemli oranda metabolize edilmediği ve idrarla çoğunlukla değişmemiş ilaç

18 / 21

şeklinde

atıldığı

için

karaciğer

fonksiyon

bozukluğunun

pregabalin

plazma

konsantrasyonlarını önemli derecede değiştirmesi beklenmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyondaki (yaş grupları: 1 ila 23 aylık, 2 ila 6 yaş, 7 ila 11 yaş ve 12 ila 16

yaş)

epilepsi

hastalarında

pregabalinin

farmakokinetiği,

farmakokinetik

tolerabilite

çalışmasında değerlendirilmiştir.

Açlık durumunda pregabalinin oral alımını takiben plazma pik konsantrasyonuna ulaşma

zamanı pediyatrik hastalarda genellikle tüm yaş gruplarınınki ile benzer olmuştur ve 0.5

saat ila 2 saat arasındadır.

Pregabalinin C

maks

ve eğri altı alan (EAA) parametreleri her yaş grubunda artan doz ile

doğrusal olarak artmıştır. 30 kg’ın altındaki pediyatrik hastalarda pregabalinin EAA’sı,

artmış vücut ağırlığı klerensi bu hastalar için %43’e ayarlandığından, ≥ 30 kg olan hastalara

göre %30 daha düşük olmuştur.

Pregabalinin terminal yarılanma ömrü 6 yaşına kadar olan çocuklarda ortalama 3 ila 4 saat

arasında, 7 ve daha büyük yaş grubundaki hastalarda ise 4 ila 6 saat arasında olmuştur.

Popülasyon farmakokinetiği analizleri; kreatinin klerensi ile pregabalinin oral klerensinin

belirgin şekilde eş değişken olduğunu, vücut ağırlığı ile de pregabalinin görünür oral

dağılım hacmininin belirgin şekilde eş değişken olduğunu göstermiştir ve bu ilişkiler

pediyatrik ve yetişkin hastalar için benzer olmuştur.

Pregabalinin farmakokinetiği 3 aydan küçük hastalar için çalışılmamıştır (bkz. Bölüm 4.2,

4.8 ve 5.1)

Geriyatrik popülasyon:

Pregabalin klerensi yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterir. Pregabalinin oral klerensindeki

azalma, yaş ilerlemesine bağlı olarak kreatinin klerensinde meydana gelen değişikliklerle

tutarlılık göstermektedir. Yaşa bağlı olarak renal fonksiyonları azalan hastalarda pregabalin

dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli Tablo 1).

Emziren anneler:

Pregabalinin farmakokinetiği, en az 12 haftalık doğum sonrası dönemindeki 10 emziren

annede,

saatte

pregabalin

(300

günlük

doz)

verilerek

değerlendirilmiştir. Emzirmenin, pregabalinin farmakokinetiği üzerine çok az etkisi olmuş

19 / 21

hiç

etkisi

olmamıştır.

Pregabalin

maternal

plazmada

ortalama

kararlı

durum

konsantrasyonları yaklaşık %76 olan hastalarda anne sütüne geçmektedir. 300 mg/gün veya

maksimum doz olan 600 mg/gün dozlarında pregabalin kullanan hastaların anne sütünden

(ortalama

süt

tüketiminin

ml/kg/gün

olduğu

varsayılmıştır)

geçen

tahmini

infant

dozunun sırasıyla 0.31 veya 0.62 mg/kg/gün olması beklenmektedir. Bu tahmini dozlar,

mg/kg bazında toplam günlük maternal dozunun yaklaşık %7’sidir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlardaki

konvansiyonel

güvenlilik

farmakoloji

çalışmalarında,

pregabalin

klinik

olarak ilgili dozlarda iyi tolere edilmiştir. Sıçanlarda ve maymunlarda tekrarlanan doz

toksisite çalışmalarında hipoaktivite, hiperaktivite ve ataksi de dahil olmak üzere MSS

etkileri görülmüştür. İnsanlara önerilen maksimum klinik doz uygulamasının ≥5 katı

doza, yaşlı albino sıçanların uzun dönem maruziyeti sonrasında, retinal atrofi insidansında

artış genel olarak gözlenmiştir.

Teratojenite:

Pregabalin fareler, sıçanlar veya tavşanlarda teratojen değildir. Sıçanlarda ve tavşanlarda

fetal

toksisite

yalnızca

insan

maruziyetinin

üzerindeki

dozlarda

ortaya

çıkmıştır.

Prenatal/postnatal

toksisite

çalışmalarında,

pregabalin

tavsiye

edilen

maksimum

insan

maruziyet

seviyesinin

≥2

katı

maruz

kalma

seviyelerinde

sıçanlarda

yavru

gelişim

toksisitesine yol açmıştır.

Fertilite:

Erkek ve dişi sıçanlarda fertilite üzerine advers etki yalnızca terapötik maruziyeti aşan

maruziyet ile gözlenmiştir. Erkek üreme organlarında ve sperm parametreleri üzerine advers

etkiler

geri

dönüşlüdür

yalnızca

terapötik

maruziyeti

aşan

yeterli

maruziyet

sonrası

oluşmuş

veya

sıçanda

erkek

üreme

organının

spontan

dejenaretif

gelişimleri

ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle etkinin çok az olduğu ya da hiç olmadığı düşünülmüştür.

Mutajenite:

Pregabalin bir dizi

in vitro

in vivo

testlerin sonuçlarına göre genotoksik değildir.

Karsinogenez:

Pregabalin ile fareler ve sıçanlar üzerinde iki yıllık karsinogenez çalışmaları yürütülmüştür.

Önerilen maksimum klinik doz olan 600 mg/gün'deki ortalama insan dozu maruziyetinin 24

katında sıçanlarda tümör gözlenmemiştir. Farelerde, ortalama insan dozu uygulaması benzeri

maruziyetlerde

tümör

insidansında

artış

gözlenmemiştir,

ancak

artan

maruziyette

20 / 21

hemanjiosarkom insidansında artış gözlenmiştir. Farelerde pregabalin ile ilgili genotoksik

olmayan

tümör

oluşma

mekanizması

trombosit

değişiklikleri

endotel

hücre

proliferasyonunu içermektedir. Kısa dönem ve sınırlı sayıda uzun dönem klinik veriler

doğrultusunda

trombosit

değişiklikleri

sıçanlarda

veya

insanlarda

bulunmamıştır.

İnsanlarla ilgili bir risk olduğu izlenimini oluşturacak bir kanıt bulunmamaktadır.

Genç sıçanlarda görülen toksisite tipleri kalitatif olarak yetişkin sıçanlarda görülenlerden

farklı olmamıştır. Ancak genç sıçanlar daha hassastır. Terapötik dozlarda MSS klinik

belirtileri hiperaktivite ve bruksizm ve büyümede bazı değişiklikler (kilo almanın geçici

olarak baskılanması) bulunmaktadır. Çiftleşme dönemlerine olan etkisi insan terapötik doz

uygulamasının 5 katında incelenmiştir. Genç sıçanlar üzerinde maruziyetten 1-2 hafta sonra

insan

terapötik

dozlarının

>2

katında

(akustik

irkilme

yanıtı)

veya

>5

katında

(öğrenme/hafıza)

nörodavranışsal/kognitif

etkileri

izlenmiştir.

Genç

sıçanlarda,

insan

terapötik dozlarının >2 katında maruziyetten 1-2 hafta sonra gözlenen azalmış akustik

irkilme yanıtı, maruziyetten 9 hafta sonra artık gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin Selüloz

Mısır Nişastası

Susuz Kolloidal Silika

Talk (E553b)

Jelatin (E441)

Titanyum dioksit (E171)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3

Raf ömrü

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, Alüminyum folyo-şeffaf PVC/PE/PVDC blisterlerde, 56 kapsül.

21 / 21

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"

"Ambalaj

ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha

edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / İstanbul

Telefon : (0216) 398 10 63 (Pbx)

Faks

: (0216) 419 27 80

8. RUHSAT NUMARASI

255/65

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 30.12.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 74 flavouring substances from subgroup 1.1.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 200 Revision 1 (FGE.200 Rev1). In FGE.200, genotoxicity studies were provided for one representative substance, namely hex‐2(trans)‐enal [FL‐no: 05.073], and for other two substances in the same subgroup, namely 2‐dodecenal [FL‐no: 05.03...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-10-2018

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Today the New York State Department of Agriculture and Markets alerted consumers to a pasteurization problem with one of Sprout Creek Farm's pasteurized cow's milk cheeses, "Margie," made on 8/28/2018. Sprout Creek Farm is located in Poughkeepsie, NY. The reason for the recall is the air temperature at the start and end of the pasteurization process is required to be above 150deg F per the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance; the batch in question did not meet that standard. The recall pertains only to...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE‐IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE‐IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, France, for the pesticide active substance ABE‐IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623) are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

3-8-2018

Scientific guideline: Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

K9 Natural Ltd recalls K9 Natural Frozen Chicken Feast Raw Pet Food 11lb bags

K9 Natural Ltd recalls K9 Natural Frozen Chicken Feast Raw Pet Food 11lb bags

K9 Natural Ltd is voluntarily recalling K9 Natural Frozen Chicken Feast 11lb bags, batch number #150517, that were imported into the Canadian market in July 2017 because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. No other K9 Natural products are affected in Canada.

Health Canada

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1-8-2017

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

German and Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency are now withdrawing the fourth batch of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batch contains counterfeit packs.

Danish Medicines Agency

27-7-2017

Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

One German and several Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency have withdrawn several batches of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batches contained counterfeit packs.

Danish Medicines Agency

6-4-2017

More batches of EpiPen® are withdrawn

More batches of EpiPen® are withdrawn

MEDA has decided to withdraw four more batches of EpiPen®. The withdrawal concerns two batches of EpiPen® 300 micrograms/dose and two batches of EpiPen® Jr 150 micrograms/dose. The latter is used for acute hypersensitivity reactions in children. The reason for the withdrawal is that there is a risk that the auto-injector does not work.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Docetaxel Zentiva (Zentiva k.s.)

Docetaxel Zentiva (Zentiva k.s.)

Docetaxel Zentiva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8039 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/808/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Volibris (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Volibris (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Volibris (Active substance: Ambrisentan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7339 of Wed, 31 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/839/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Celsentri (ViiV Healthcare BV)

Celsentri (ViiV Healthcare BV)

Celsentri (Active substance: maraviroc) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6467 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/811/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5223 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/546/T/95

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5234 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Prialt (RIEMSER Pharma GmbH)

Prialt (RIEMSER Pharma GmbH)

Prialt (Active substance: ziconotide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4334 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/551/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody against programmed death ligand-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4088 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1383 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1383 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1383 (Active substance: Single-chain urokinase plasminogen activator) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3150 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/125/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1763 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Active substance: Tadekinig alfa) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1825 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety