LUMINALETTEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LUMINALETTEN 15 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Yeşil
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LUMINALETTEN 15 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenobarbital

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546010615
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LUMINALETTEN ®

15mg

tablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:15mgfenobarbital

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,laktoz,talk,magnezyumstearat,sodyumnişasta

glikolat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksize reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.LUMINALETTENnedir veneiçinkullanılır?

2.LUMINALETTEN’ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3.LUMINALETTENnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LUMINALETTEN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LUMINALETTENnedir veneiçinkullanılır?

LUMINALETTENtabletşeklindepiyasayasunulmuştur.Hertablet,etkinmadde

olarak15mgfenobarbital içerir.

LUMINALETTEN’inetkinmaddesiolanfenobarbital,barbitüratlaradıverilenilaç

grubunaaittir.Barbitüratlar,merkezisinirsistemininçalışmasınıbaskılayıcıilaçlardır,

nöbetleri önleyici ve sakinleştirici etkiyesahiptir.

LUMINALETTEN,30tabletlikblisterambalajlardabulunurtabletleryuvarlakve

beyazrenktedir.

LUMINALETTEN,sarahastalığınıntedavisivenöbetlerinönlenmesivetedavisinde

kullanılır.

2.LUMINALETTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LUMINALETTEN’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Fenobarbitale karşı alerjinizvarsa,

Alkol zehirlenmesi geçiriyorsanız,

Aynı zamandauyku ilacıyadaağrı kesici kullanıyorsanız,

Psikiyatrik ilaçlarla zehirlendiyseniz,

Belirgin nefes darlığınızyadatıkayıcı solunumyolu hastalığınızvarsa,

Kimyasal maddelerin karaciğerdebiriktiği porfirinizvarsa,

Karaciğerveyaböbrekyetmezliğinizvarsa,

Ağır kalp kası hasarınızvarsa,

Hamileysenizyadaemziriyorsanız.

LUMINALETTEN’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Karaciğerve/veyaböbrekyetmezliğinizvarsa(Buhastalardadozunazaltılması

önerilir.),

Solunumdepresyonuriskinizvarsa,

Bilinç bozukluğunuzvarsa,

Sakinleştirici olarak kullanılan benzodiazepin grubu bir ilaçkullanıyorsanız,

Özellikletedavininilkhaftalarındakabartılarveyamukozallezyonlarlabirlikteartan

döküntügibiciltreaksiyonlarıgözlenirse(bubelirtilerhayatıtehditedebilecekolan

Stevens-Johnsonsendromuvetoksikepidermalnekrolizolarakisimlendirilen

reaksiyonlarıngöstergesiolabilir;böylebirdurumdaacilolarakdoktorunuza

başvurunuz),

Çocuklarda,

Yaşlılarda,

Uyuşturucu maddebağımlısı iseniz,

Eş zamanlı olarak alkolyadadiğer depresan ilaçları kullanıyorsanız,

Ağrınızvarsa,

Baş dönmesi, sersemlikyadauyuşukluk ortayaçıkarsa,

Nefes darlığınızyadatıkayıcı solunumyolu hastalığınızvarsa.

LUMINALETTENalışkanlıkyapabilir.Uzunsürelikullanımdansonra,hempsikolojikhem

defiziksel tolerans vebağımlılık ortayaçıkabilir.

Builaçlatedaviedilenhastalardaintihardüşüncesivegirişimibildirilmiştir.İntihardüşüncesi

vegirişimiortayaçıktığında, hasta vehastayakınınındoktorabaşvurmasıönerilmektedir.

İlacabağımlılıkgelişmişiseuzunsürelikullanımdansonratedavininanidenkesilmesi,

çekilmesemptomlarınınortayaçıkmasınayolaçabilir.Builaç,uzunsürediraşırıdozaldığı

bilinen hastalardakademeliolarak sonlandırılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

LUMINALETTEN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

LUMINALETTEN’inalkolileberaberkullanımından kaçınılmalıdır, kullanılması durumunda

lütfen doktorunuzasöyleyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LUMINALETTEN,gerekliolmadıkçahamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

ÇocukdoğurmapotansiyelibulunankadınlardaLUMINALETTENkullanımısırasındauygun

bir doğum kontrolyöntemiuygulanmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LUMINALETTENannesütünegeçer. Emziren annelerdekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

LUMINALETTENkullanımı sırasında araçvemakine kullanımıönerilmemektedir.

LUMINALETTEN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

LUMINALETTENlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz(toleransınızınolmadığı)olduğusöylenmişsebu

tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanım

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaLUMINALETTEN’inyadakullanılandiğerilacın

etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Merkezi sinir sistemi üzerineetkiliilaçlar,

Kan sulandırıcı ilaçlar (kumarin veyaindandion türevleri),

Kortizon türü ilaçlar,

Mantar enfeksiyonlarınıntedavisindekullanılan griseofulvin,

Bir antibiyotik olan doksisiklin,

Sarahastalığında kullanılan fenitoin, sodyum valproat, valproik asit,

Depresyon tedavisindekullanılan MAOinhibitörleri,

Doğum kontrol hapları,

Psikiyatrik hastalıklardakullanılan karbamazepin,

Böbrek üstü bezi hormonu olan kortikotropin,

Romatizmal hastalıklarvekansertedavisindekullanılan metotreksat,

St.John’s wort (sarı kantaron)içeren doğal maddelerveyabitki ekstreleri.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.LUMINALETTENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,yetişkinlerdegünde1-3mg/kgkullanılmalıdır.

Günlük toplam dozgenellikle 12 saat araylaolacak şekilde2 dozhalindealınmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletleryeterli miktardaılık suileyutulmalıdır.

LUMINALETTENsüreklialınmasıgerekenbirilaçtır.Tedaviyesonverildiğindenöbet

sıklığı artabilir. Tedaviani olarak kesilmemelidir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklariçingündeikidozhalinde1-6 mg/kgverilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardadikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozunazaltılması

önerilmektedir.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozunazaltılması

önerilmektedir.

DoktorunuzLUMINALETTENiletedavinizin ne kadar süreceğinisizebildirecektir.

EğerLUMINALETTEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaLUMINALETTENkullandıysanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaLUMINALETTENkullanırsanızzihinbulanıklığı,gözde

hızlıveistemdışıhareketler,dikkatazalması,reflekslerdeazalma,dengebozukluğu,

uyuşukluk,ateş,vücutsıcaklığındaazalma,yarıkomahali,solunumbaskılanması,kalp

atışlarındayavaşlama, konuşmabozukluğu, gözbebeğindebüyüme veşokgörülebilir.

UzunsüreboyuncayüksekdozLUMINALETTENkullanıldığındazihinbulanıklığı,sürekli

sinirlilik,mantıkyürütmekabiliyetindebozukluk,uykuproblemleri,karaciğerlezyonları

görülebilir.

LUMINALETTEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz

LUMINALETTEN’ikullanmayı unutursanız:

Unutulandozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

LUMINALETTEN iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Tedaviyeson verildiğindenöbet sıklığı artabilir.Tedavi ani olarakkesilmemelidir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LUMINALETTEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LUMINALETTEN’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İntihar düşüncesi ve intiharaeğilimlidavranışlar,

Konfüzyon(bilinç bulanıklığı,çocuklardaveyaşlılardazaman zaman),

İlacın aniden kesilmesi ile geri çekilme bulguları (yoksunluk sendromu),

İntoleransreaksiyonları(Vücudunuzilacatepkigösterdiğindekarşılaşabileceğiniz

kaşıntı, öksürük, solunum zorluğu gibidurumlar),

İlacabağlıaşırıduyarlılıksendromuolarakdaadlandırılaneozinofili(birtürkan

hücresi)vesistemikbulgular(bütünvücudunuzdakibelirtiler(başdönmesi,başağrısı,

bulantı,kusma)ilebirlikteilacabağlıdöküntüveyafotosensitivite(ışığahassasiyet)

reaksiyonu,ciddiderireaksiyonları(örn.Dudak,göz,ağız,burunvecinselbölgede

oluşanşiddetlikabartılarvekanamaylabelirginbirderihastalığıolanStevens-Johnson

sendromuvetoksikepidermalnekroliz,derininsoyulupdökülmesinenedenolanderi

iltihabı(eksfoliyatif dermatit)),

Kemik iliği bozukluklarıylailgili semptomlar; (vücuttadöküntüler, kanama)

-Megaloblastik anemi(kan hücrelerinin normalden büyük olmasına bağlıkansızlık)(

İstisna olarak veuzun süreliuygulamayı takiben),

-Agranulositoz(beyazhücresayısının azalmasınabağlıenfeksiyonlarayatkınlık),

-Trombositopeni(pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresinde azalmayabağlıkanama riski),

Böbrekbozukluğuylailgilibulgular(idrarsıklığındayadamiktarındaazalma,idrarda

kan),

Ateş,

Karaciğerfonksiyon bozukluğu,

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Deri reaksiyonları oluşursatedavi kesilmelidir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Bradikardi (nabızsayısındadüşme)gibidolaşımbozuklukları,

Şokolasılığıylabirliktehipotansiyon(tansiyondüşüklüğü)gibidolaşım

bozuklukları,

İltihap sonucu kan damarında şişkinlik, kızarıklık(tromboflebit),

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sinirlilik hali(çocuklardaveyaşlılardazaman zaman),

Yorgunluk–çoğunluklatedavinin başındagörülür, tedavi süresinde ortadankalkar,

Baş dönmesi,

Kusma,

Baş ağrısı,

Depresyon hali,

Paradoksikalreaksiyonadıverilenajitasyon,sinirlilik,saldırganlık,öfkereaksiyonu

gibi belirtiler(İstisna olarak veuzun süreliuygulamayı takiben),

ErişkinlerdeDvitaminieksikliğinebağlıolarakgörülenbirkemikhastalığıolan

osteomalasi,

ÇocuklardaD vitaminieksikliğinden kaynaklanan raşitizm,

Özelliklemenopozsonrasıdönemdekikadınlardaveyaşlıerkeklerdegörülenbir

kemik hastalığı olan osteoporoz.

BunlarLUMINALETTEN’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.LUMINALETTEN’insaklanması

LUMINALETTEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraLUMINALETTEN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: Bayer Türk KimyaSan.Ltd. Şti.,

Fatih Sultan MehmetMah. Balkan Cad.No:53

34770 Ümraniye-İstanbul

Tel:0216-528 36 00 Faks: 0216-645 39 50

Üretimyeri: Bayer Türk KimyaSan.Ltd. Şti., Topkapı-İstanbul

Bu kullanma talimatı (gün, ay, yıl)tarihindeonaylanmıştır.