LUMINAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LUMINAL 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Yeşil
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LUMINAL 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenobarbital

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546010608
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LUMINAL ® tablet 0.1 g

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:100mgfenobarbital

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,talk,magnezyumstearat,sodyumnişastaglikolat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.LUMINALnedirveneiçinkullanılır?

2.LUMINAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LUMINALnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LUMINAL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LUMINALnedirveneiçinkullanılır?

LUMINALtabletşeklindepiyasayasunulmuştur.Hertablet,100mgfenobarbital

içerir.

LUMINAL’inetkinmaddesiolanfenobarbital,barbitüratlaradıverilenilaçgrubuna

aittir.Barbitüratlar,merkezisinirsistemininçalışmasınıbaskılayıcıilaçlardır,

nöbetleriönleyicivesakinleştiricietkiyesahiptir.

LUMINAL,10tabletlikblisterambalajlardabulunur,tabletleryuvarlakvebeyaz

renktedir.

LUMINAL,sarahastalığınıntedavisivenöbetlerinönlenmesivetedavisinde

kullanılır.

2.LUMINAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LUMINAL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Fenobarbitalekarşıalerjinizvarsa,

Alkolzehirlenmesigeçiriyorsanız,

Aynızamandauykuilacıyadaağrıkesicikullanıyorsanız,

Psikiyatrikilaçlarlazehirlendiyseniz,

Belirginnefesdarlığınızyadatıkayıcısolunumyoluhastalığınızvarsa,

Kimyasalmaddelerinkaraciğerdebiriktiğiporfirinizvarsa,

Karaciğerveyaböbrekyetmezliğinizvarsa,

Ağırkalpkasıhasarınızvarsa,

Hamileysenizyadaemziriyorsanız.

LUMINAL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Karaciğerve/veyaböbrekyetmezliğinizvarsa,(Buhastalardadozunazaltılması

önerilir.)

Solunumdepresyonuriskinizvarsa,

Bilinçbozukluğunuzvarsa,

Sakinleştiriciolarakkullanılanbenzodiazepingrububirilaçkullanıyorsanız

Özellikletedavininilkhaftalarındakabartılarveyamukozallezyonlarlabirlikteartan

döküntügibiciltreaksiyonlarıgözlenirse(bubelirtilerhayatıtehditedebilecekolan

Stevens-Johnsonsendromuvetoksikepidermalnekrolizolarakisimlendirilen

reaksiyonlarıngöstergesiolabilir;böylebirdurumdaacilolarakdoktorunuza

başvurunuz),

Çocuklarda,

Yaşlılarda,

Uyuşturucumaddebağımlısıiseniz,

Eşzamanlıolarakalkolyadadiğerdepresanilaçlarıkullanıyorsanız,

Ağrınızvarsa,

Başdönmesi,sersemlikyadauyuşuklukortayaçıkarsa,

Nefesdarlığınızyadatıkayıcısolunumyoluhastalığınızvarsa.

LUMINALalışkanlıkyapabilir.Uzunsürelikullanımdansonra,hempsikolojikhemde

fizikseltoleransvebağımlılıkortayaçıkabilir.

Builaçlatedaviedilenhastalardaintihardüşüncesivegirişimibildirilmiştir.İntihardüşüncesi

vegirişimiortayaçıktığında,hastavehastayakınınındoktorabaşvurmasıönerilmektedir.

lacabağımlılıkgelişmişiseuzunsürelikullanımdansonratedavininanidenkesilmesi,

çekilmesemptomlarınınortayaçıkmasınayolaçabilir.Builaç,uzunsürediraşırıdozaldığı

bilinenhastalardakademeliolaraksonlandırılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

LUMINAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

LUMINAL’inalkolileberaberkullanımındankaçınılmalıdır,kullanılmasıdurumundalütfen

doktorunuzasöyleyiniz.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

LUMINAL,gerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

ÇocukdoğurmapotansiyelibulunankadınlardaLUMINALkullanımısırasındauygunbir

doğumkontrolyöntemiuygulanmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

LUMINALannesütünegeçer.Emzirenannelerdekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

LUMINALkullanımısırasındaaraçvemakinekullanımıönerilmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaLUMINAL’inyadakullanılandiğerilacınetkisi

değişebilir.Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz:

Merkezisinirsistemiüzerineetkiliilaçlar,

Kansulandırıcıilaçlar(kumarinveyaindandiontürevleri),

Kortizontürüilaçlar,

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılangriseofulvin,

Birantibiyotikolandoksisiklin,

Sarahastalığındakullanılanfenitoin,sodyumvalproat,valproikasit,

DepresyontedavisindekullanılanMAOinhibitörleri,

Doğumkontrolhapları,

Psikiyatrikhastalıklardakullanılankarbamazepin,

Böbreküstübezihormonuolankortikotropin,

Romatizmalhastalıklarvekansertedavisindekullanılanmetotreksat,

St.John’swort(sarıkantaron)içerendoğalmaddelerveyabitkiekstreleri.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.LUMINALnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,yetişkinlerdegünde1-3mg/kgkullanılmalıdır.

Günlüktoplamdozgenellikle12saataraylaolacakşekilde2dozhalindealınmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleryeterlimiktardaılıksuileyutulmalıdır.

LUMINALsüreklialınmasıgerekenbirilaçtır.Tedaviyesonverildiğindenöbetsıklığı

artabilir.Tedavianiolarakkesilmemelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklariçingündeikidozhalinde1-6mg/kgverilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardadikkatlikullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozunazaltılması

önerilmektedir.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozunazaltılması

önerilmektedir.

DoktorunuzLUMINALiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

EğerLUMINAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLUMINALkullandıysanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaLUMINALkullanırsanızzihinbulanıklığı,gözdehızlıve

istemdışıhareketler,dikkatazalması,reflekslerdeazalma,dengebozukluğu,uyuşukluk,ateş,

vücutsıcaklığındaazalma,yarıkomahali,solunumbaskılanması,kalpatışlarındayavaşlama,

konuşmabozukluğu,gözbebeğindebüyümeveşokgörülebilir.

UzunsüreboyuncayüksekdozLUMINALkullanıldığındazihinbulanıklığı,süreklisinirlilik,

mantıkyürütmekabiliyetindebozukluk,uykuproblemleri,karaciğerlezyonlarıgörülebilir.

LUMINAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LUMINAL’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

LUMINAL iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedaviyesonverildiğindenöbetsıklığıartabilir.Tedavianiolarakkesilmemelidir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LUMINAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LUMINAL’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

ntihardüşüncesiveintiharaeğilimlidavranışlar,

Konfüzyon(bilinçbulanıklığı,çocuklardaveyaşlılardazamanzaman),

lacınanidenkesilmesiilegeriçekilmebulguları(yoksunluksendromu),

ntoleransreaksiyonları(Vücudunuzilacatepkigösterdiğindekarşılaşabileceğiniz

kaşıntı,öksürük,solunumzorluğugibidurumlar),

lacabağlıaşırıduyarlılıksendromuolarakdaadlandırılaneozinofili(birtürkan

hücresi)vesistemikbulgular(bütünvücudunuzdakibelirtiler(başdönmesi,başağrısı,

bulantı,kusma)ilebirlikteilacabağlıdöküntüveyafotosensitivite(ışığahassasiyet)

reaksiyonu,ciddiderireaksiyonları(örn.Dudak,göz,ağız,burunvecinselbölgede

oluşanşiddetlikabartılarvekanamaylabelirginbirderihastalığıolanStevens-Johnson

sendromuvetoksikepidermalnekroliz,derininsoyulupdökülmesinenedenolanderi

iltihabı(eksfoliyatifdermatit)),

Kemikiliğibozukluklarıylailgilisemptomlar;(vücuttadöküntüler,kanama)

Megaloblastikanemi(kanhücrelerininnormaldenbüyükolmasınabağlı

kansızlık)(İstisnaolarakveuzunsüreliuygulamayıtakiben),

Agranulositoz(beyazhücresayısınınazalmasınabağlıenfeksiyonlara

yatkınlık),

Trombositopeni(pıhtılaşmayısağlayankanhücresindeazalmayabağlıkanama

riski),

Böbrekbozukluğuylailgilibulgular(idrarsıklığındayadamiktarındaazalma,idrarda

kan),

Ateş,

Karaciğerfonksiyonbozukluğu,

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Derireaksiyonlarıoluşursatedavikesilmelidir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bradikardi(nabızsayısındadüşme)gibidolaşımbozuklukları,

okolasılığıylabirliktehipotansiyon(tansiyondüşüklüğü)gibidolaşımbozuklukları,

ltihapsonucukandamarındaşişkinlik,kızarıklık(tromboflebit),

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Sinirlilikhali(çocuklardaveyaşlılardazamanzaman),

Yorgunluk–çoğunluklatedavininbaşındagörülür,tedavisüresindeortadankalkar,

Başdönmesi,

Kusma,

Başağrısı,

Depresyonhali,

Paradoksikalreaksiyonadıverilenajitasyon,sinirlilik,saldırganlık,öfke

reaksiyonugibibelirtiler(İstisnaolarakveuzunsüreliuygulamayıtakiben),

ErişkinlerdeDvitaminieksikliğinebağlıolarakgörülenbirkemikhastalığıolan

osteomalasi,

ÇocuklardaDvitaminieksikliğindenkaynaklananraşitizm,

Özelliklemenopozsonrasıdönemdekikadınlardaveyaşlıerkeklerdegörülenbir

kemikhastalığıolanosteoporoz.

BunlarLUMINAL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.LUMINAL’insaklanması

LUMINAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraLUMINAL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,

FatihSultanMehmetMah.BalkanCad.No:53

34770Ümraniye-İstanbul

Tel:0216-5283600Faks:02166453950

Üretimyeri:BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı ..................tarihindeonaylanmıştır.