LUMIGAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LUMIGAN RC %0,01 2,5 ML GOZ DAMLASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LUMIGAN RC %0,01 2,5 ML GOZ DAMLASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • reçetesiz

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699490561287
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

LUMIGAN RC % 0,01 gözdamlası

Gözedamlatılır.

Steril

Etkin madde:Her 1 ml’de 0,1 mgbimatoprost içerir.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyum klorür, dibazik sodyumfosfat heptahidrat, sitrik asit

monohidrat, sodyumklorür, hidroklorikasit veya sodyumhidroksit (pH ayarıiçin), safsu.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LUMIGAN RC nedir ve ne için kullanılır?

2. LUMIGAN RC'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LUMIGAN RC nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. LUMIGAN RC’nin saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. LUMIGAN RC nedir ve ne için kullanılır?

LUMIGAN RC, 2,5 ml çözelti içeren 5 ml’lik, plastikşişede kullanımasunulan bir göz

damlasıdır.

LUMIGAN RC etkin madde olarak bimatoprost içerir, bimatoprost prostamidler adıverilen

ilaç grubunun bir üyesidir.

LUMIGAN RC gözdeki yüksek basıncıdüşürmek için kullanılır. Tek başına ya da beta

blokerler adıverilen ve gözdeki yüksek basıncıdüşürmek için kullanılan başkailaçlarile

birlikte kullanılabilir.

Gözünüzde, gözün iç tarafınıbesleyen berrak, su benzeri bir sıvıbulunmaktadır.Bu sıvı

sürekli olarak gözün dışına boşaltılmakta ve bunun yerini yeni yapılan sıvıalmaktadır. Sıvı,

yeterince hızlıbirşekilde dışarıboşaltılmazsa gözün iç tarafındaki basınç artar. LUMIGAN

RC, gözün dışına boşaltılan sıvımiktarınıartırarak etki gösterir. Böylece göz içindeki basıncı

azaltır.Eğer yüksek basınç azaltılamazsa, glokomadıverilen bir hastalığa yol açabilir ve bu

durumgörmenizi bozabilir.

2

2. LUMIGAN RC’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUMIGAN RC’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Bimatoprost’a veya yardımcımaddelerden herhangi birine karşıalerjiniz varsa

Geçmişte damlanın içindeki koruyucu madde benzalkonyumklorürün yan etkisi

nedeniyle göz damlasıuygulamasınıbıraktıysanız

LUMIGAN RC’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ.

Eğer;

-Daha önceden size maküler ödemriski altında olduğunuz söylendiyse

-Solunumproblemleriniz varsa

-Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

-Daha önceden katarakt ameliyatıgeçirdiyseniz

-Göz kuruluğunuz varsa

-Korneanızda (gözün ön tarafında bulunanşeffaf yapı) sorunlar varsa veya geçmişte

olduysa

-Kontakt lenskullanıyorsanız (bkz.LUMIGAN RC’nin içeriğinde bulunan bazı

yardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler)

-Tansiyonunuz ya da kalp hızınız düşükse veya geçmişte bu sorunu yaşadıysanız

-Gözünüzde viral bir enfeksiyon veya iltihap varsa

-Yüksek göz içi basıncınıdüşürmek için başka bir ilaç kullanıyorsanız

-Benzalkonyumklorür içeren başkabirilaçkullanıyorsanız

LUMIGAN RC kirpik renginin koyulaşmasına ve uzamasına, ayrıca göz kapağıçevresindeki

derinin koyulaşmasına neden olabilir.Gözünüzün renkli kısmınıoluşturanirisinrengi de

zaman içinde koyulaşabilir. Bu değişiklikler kalıcıolabilir. Değişiklikler tek gözün tedavi

edilmesi durumunda dahabelirgin olabilir.

LUMIGAN RC’nin sıklıkla temas ettiği cilt bölgelerinde tüylenmeolabilir. Bu durumu

önlemek için,LUMIGAN RC’nintevsiye edilenşekilde kullanılmasıyanak veya diğer cilt

alanlarınaakmasınıönlemek önemlidir.

LUMIGAN RC, 18 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmadığından,18 yaşın altındaki hastalarda

kullanılmamalıdır.

LUMIGAN RC’nin içinde koruyucu madde olarak bulunan benzalkonyumklorür, gözde

tahrişe ve kontakt lenslerin renginin bozulmasına yol açabilir. LUMIGAN RC kullanılmadan

önce kontakt lenslerin çıkartılmasıve ilacın verilmesinden 15 dakika sonra tekrar takılması

gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

LUMIGAN RC’nin yiyecek veiçecek ile kullanılması

LUMIGAN RC’nin yiyecek veiçecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

3

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

LUMIGAN RC, doktorunuz tarafından önerilmediği sürece hamilelik sırasında

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

LUMIGAN RC, anne sütüne geçebilir, bu nedenle emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LUMIGAN RCkullanıldığında kısasüreli bulanıklığa neden olabilir. Görüşünüz düzelene

kadar araç veya makine kullanmayınız.

LUMIGAN RC’nin içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

LUMIGAN RC benzalkonyumklorür içerir. Gözde tahrişe sebebiyet verebilir. Yumuşak

kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan öncekontakt lensi çıkartınız ve lensi

takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşakkontakt lenslerin renklerinin

bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

LUMIGAN RC’nin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LUMIGAN RC’yi başka bir göz damlasıile birlikte kullanacaksanız, ilaçların en az 5 dakika

ara ile uygulanmasıgerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LUMIGAN RC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

İlacınızıher zaman doktorunuzun tavsiye ettiğişekildekullanınız. Emin olmadığınız

durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tek başına veya diğer ilaçlara ekolarak kullanıldığında, etkilenen göze günde bir kez,

akşamlarıbir damla LUMIGAN RCdamlatılır.

Uygula

LUMIG

Kullanm

kullanm

Yanağın

Eğer da

Bulaşm

ettirmey

Doktoru

Eğer LU

en az 5

Değişik

Çocukl

saptanm

Yaşlılar

Özel ku

Böbrek

olduğun

dikkatli

Eğer LU

doktoru

Kullanm

LUMIG

olasıde

LUMIG

mayolu ve

GAN RC, gö

madan önce

mayınız.

Ellerinizi

Alt gözk

Şişeyi te

sıkınız.

Alt gözk

nıza taşanfa

amlayıgözü

mayıönleme

yiniz.Kulla

unuz başka

UMIGANR

dakika bekl

kyaşgrupla

arda kul

mamıştır. 18

rda kullanı

ullanım dur

k/karaciğer

ndan,bu ra

kullanınız.

UMIGANR

unuz veya ec

manızgere

GAN RC’de

eğildir. Birs

GAN RC’den

emetodu:

öze damlatıl

eşişeninka

iyıkayınız.

kapağınızıkü

rs çeviriniz

kapağınızıb

fazla solüsyo

ünüze damla

ek için,şiş

andıktan hem

bir tavsiyed

RC’yibaşka

leyiniz.

arı

llanım:L

8yaşın altın

ım:Yaşlıh

rumları

ryetmezli

ahatsızlıkla

RC’ninetkis

czacınız ilek

ekenden da

en kullanma

sonraki dozu

larak uygula

apağıüzerin

Başınızıark

üçükbir cep

zve tedavi

ırakınız ve

onu siliniz.

atmayıbaşar

şe ucunug

men sonrak

de bulunmad

abir göz ila

LUMIGAN

dakilerdeL

astalarda he

iği:LUMI

rsizde va

sininçok gü

konuşunuz .

aha fazla LU

anız gereke

unuzu norm

anır.

nde bulunan

kaya doğru

poluşacak

igerekeng

gözünüzü3

ramadıysan

gözünüzev

kapağınıkap

dıkça, bu ta

acıile birlik

RC’nin

LUMIGANR

erhangi bird

IGAN RC

arsa doktoru

üçlü veya za

UMIGANR

enden fazla

mal zamanın

nkoruyucu

eğerek tava

şekildeyav

gözünüzeb

30 saniyebo

nız, yeniden

veya başka

patınız.

alimatlara uy

kte kullanıy

çocuklard

RC kullanıl

dozayarlam

C,bu has

unuza söyl

ayıf olduğu

RC kulland

kullanırsan

nızda alınız.

ubant zarar

ana bakınız.

aşça aşağıd

bir damlad

oyunca kapa

deneyiniz.

aherhangi

yunuz.

orsanız, iki

a etkililik

lmamalıdır.

masına gerek

sta grubun

eyiniz ve

na dair bir

dıysanız

nız, herhang

rgörmüşis

.

doğru çekin

damlayacak

alıtutunuz.

bir yüzey

iuygulama

kve gü

kyoktur.

nda incele

LUMIGAN

rizleniminiz

gi bir zarar

doktor vey

se ürünü

niz.

kşekilde

ye temas

arasında

üvenliliği

enmemiş

NRC’yi

zvar ise

vermesi

ya eczacı

5

LUMIGAN RC’yi kullanmayıunutursanız

LUMIGAN RC’yi kullanmayıunutursanız, hatırlar hatırlamaz bir damla damlatınız. Bir

sonraki dozu normal zamanında uygulayınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

LUMIGAN RC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

LUMIGAN RC’nin etki gösterebilmesiiçin her gün düzenli olarak kullanılmasıgereklidir.

LUMIGAN RC’yi kullanmayıkestiğinizde, göz içi basıncınız artabilir, bu nedenle tedavinizi

sonlandırmadan önce doktorunuza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, LUMIGAN RC’nin içeriğinde bulunan maddelere karşıduyarlıolan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın: 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen yan etkiler

Yaygın: 10 hastada 1’den az,100 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen yan etkiler

Yaygın olmayan: 100 hastada 1’denaz, 1,000 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen yan etkiler

Seyrek: 1,000 hastada 1’den az, 10,000 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen yan etkiler

Çok seyrek: 10,000 hastada 1’den az kişiyi etkileyen yan etkilet

Çok yaygın görülen yan etkiler:

-Hafif kızarıklık

Yaygın görülen yan etkiler:

-Göz yüzeyinde iltihaplıolan veya olmayan ince yarıklar

-Gözde tahriş

-Gözde kaşıntı

-Kirpiklerde uzama

-Gözde ağrı

-Damlatılan bölgede tahriş

-Göz kapağındakızarıklık

-Göz kapağındakaşıntı

-Göz çevresindeki deride renk koyulaşması

-Göz çevresinde kıllanma

Yaygın olmayan yan etkiler:

-Başağrısı

-Göz yorgunluğu

-Bulanık görme

-Göz yüzeyindeşişme

-İris renginde koyulaşma

-Kirpik dökülmesi

-Hastaymışgibi hissetme

-Deride kuruluk

-Göz kapağıkenarında kabuklanma

-Göz kapağınınşişmesi

-Kaşıntı

6

Çok seyrek görülen yan etkiler:

-Gözün ön yüzünü oluşturanşeffaf tabaka üzerinde bulanık benekler

LUMIGAN RC ile görülen yan etkilere ilave olarak % 0.3 mg/ml bimatoprost içeren göz

damlasıile görülen yan etkiler aşağıdaki gibidir.

Yaygın görülen yan etkiler:

-Gözde yanma

-Gözde alerjik reaksiyon (aşıduyrlılık reaksiyonu)

-Göz kapağında iltihap

-Net görmede zorluk

-Görüşün kötüleşmesi

-Göz yüzeyini kaplayan görmeye yardımcıtabakadaşişlik

-Gözde yabancıcisimhissi

-Gözde kuruluk

-Işığa karşıhassasiyet

-Göz yaşarması

-Gözde yapışkanlık

-Kirpiklerin renginde koyulaşma

-Kan basıncında artış

-Karaciğerinize ait kan testlerinin sonuçlarında artış

Yaygın olmayan yan etkiler:

-Başdönmesi

-Retinada kanama

-Göz içinde iltihap

-Kistoid makula ödemi(gözün içindeki retinanın görmede kötüleşmeye yol açan

şişmesi)

-Göz kapağıseyirmesi

-Göz çevresinde kırmızılık

-Halsizlik

Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:

-Göz küresinin göz boşluğunda daha derinde yerleşmişgibi durması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarakyada

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

7

5. LUMIGAN RC’nin saklanması

LUMIGAN RC’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25ºC’ nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Şişe açılıştan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihindensonra LUMIGAN RC’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

AllerganİlaçlarıTicaret A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.

İz Plaza Giz, Kat: 12

Maslak-Şişli, 34398İstanbul

Tel : 0212 365 50 00

Faks: 0212 290 72 11

Üretici:

Allergan Sales, LLC

8301 Mars Drive

Waco, TX 76712

ABD

Bu kullanma tarihi 19.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.

KT-01/21.08.2014/09.2013