LUCRIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LUCRIN DEPOT 3 AY IM/SC 11,25 MG KULLANIMA HAZIR TOZ VE COZUCU ICEREN CIFT BOLMELI ENJEKTOR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LUCRIN DEPOT 3 AY IM/SC 11,25 MG KULLANIMA HAZIR TOZ VE COZUCU ICEREN CIFT BOLMELI ENJEKTOR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • leuprorelin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680656080124
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-12-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LUCRINDEPOT ®

-3M11.25mg

KullanımaHazır3AylıkEnjektör

Kasiçineyadaderialtınauygulanır.

- Etkinmaddeler:

11.25mgleuprolidasetat

- Yardımcımaddeler:

Polilaktikasit(PLA),mannitol,sodyumkarboksimetilselüloz,polisorbat80’dir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. LUCRINDEPOT ® -3Mnedirveneiçinkullanılır?

2. LUCRINDEPOT ® -3Mkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. LUCRINDEPOT ® -3Mnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler

5. LUCRINDEPOT ® -3M’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.LUCRINDEPOT ® -3Mnedirveneiçinkullanılır?

LUCRINDEPOT ® -3M11.25mgKullanımaHazır3AylıkEnjektörkutusunda,iğne

ilebirliktebiradetöncedendoldurulmuşikihaznelikullanımahazırenjektör,biradet

pistonveikiadetalkollükağıtbulunmaktadır.

LUCRINDEPOT ® –3M,adaleiçineveyaciltaltınazerkedilerekkullanılansteril

liyofilizetozhaldekimikrokürelerdenoluşmuştur.

LUCRINDEPOT ® -3M'ninaktifmaddesiolanleuprolidasetat,vücuttadoğalolarak

varolangonadotropinserbestleştiricihormonun(GnRHveyaLH-RH)sentetikbir

eşdeğeridir.Bunedenle,doğalhormondandahagüçlübiretkiyapar.

LUCRINDEPOT ® –3Maşağıdakidurumlardakullanılmalıdır:

a.ProstatKanseri:LucrinDepot–3M,hormonalmüdahaleyeuygunprostatkanserinde

kullanılır.

b.Endometriyozis:LucrinDepot–3M,6aysüreileendometriyozistedavisindekullanılır.

LucrinDepot–3Mtekbaşınaveyacerrahimüdahaleyeekolarakkullanılabilir.

c.RahimMiyomu:LucrinDepot–3Mrahimdebulunanmiyomuntedavisinde6ayakadar

kullanılır.Tedavimiyomunameliyatlaalınmasıveyarahiminalınmasındanönce

uygulanabilir;ameliyatolmakistemeyenmenapozdönemineyaklaşmaktaolankadınlarda

görülenbelirtilerdeiyileşmesağlar.

d.MemeKanseri:LUCRİNDepot–3M,estrojenve/veyaprogesteronreseptörpozitif

premenopozalveperimenopozalmemekanserliolgularınhormonaltedavisinde(adjuvant

veyametastatikolgular)overkaynaklıestrojensekresyonunuönlemekamacıylaendikedir.

2.LUCRINDEPOT ®

–3Mkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LUCRINDEPOT ®

–3M’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

EtkinmaddeleuprolidasetatayadaLUCRINDEPOT ® –3M’iniçeriğindekiyardımcı

maddelerdenherhangibirisinekarşıalerjinizvarsa,

Nedenibelirlenmeyenvajinalkanamasıolankadınhastalarda,

Hamileisenizyadailacıalırkenhamilekalmaolasılığınızvarsakullanılmamalıdır.

LUCRINDEPOT ®

–3M’yiaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer:

KadınveErkek

Kontrolaltınaalınabilengeçicikemikağrısıartışlarıortayaçıkarsa,

Kemikmineralyoğunluğunuzdaazalmaolursadikkatlikullanınız.

Saratedavisigörüyorsanız,hidrokortizonveyaprednizolongibisteroidleriveya

bupropionyadaSSRItipiilaçlarkullanıyorsanız.

Erkek

Vertebralmetastazlıve/veyaidraryolutıkanıklığıveyaidrardakangörülenhastalarda

tedavininilkbirkaçhaftasındabelirtilerdekötüleşmeyadailavebelirtilerortaya

çıkarsa,

Şekerhastasıisenizkanşekerikontrolüzorlaşabilir.Buyüzdendiyabethastalarının

kandakiglukozseviyelerinidahasıkkontroletmelerigerekebilir.

Kalpelektrobulgularınındeğişmesine(UzunQTsendromuna)nedenolabilir.Bu

nedenletanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuhastaları

doktorunadanışarakkullanmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LUCRINDEPOT ®

–3M’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.Builacıhamileliksırasındakullanırsanız

bebeğinciddizarargörmesinenedenolabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızdoktorunuzabilgilendiriniz.EmzirenkadınlarınLUCRIN

DEPOT ® –3Mkullanmamalarıgerekmektedir.

Araçvemakinekullanımı

LUCRINDEPOT ® başdönmesivebayılmagibiyanetkilerenedenolabilir.Bunedenlearaç

vemakinekullanmayeteneğiüzerineönemlietkisiolabilir.

LUCRINDEPOT ®

–3M’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

LUCRINDEPOT ® –3M’niniçeriğindebulunanyardımcımaddelerdenmannitolünhafif

ishaletkisiolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

LUCRINDEPOT ® –3M’nindiğerilaçlarlabirliktekullanımındabirsakıncayoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.LUCRINDEPOT ®

–3Mnasılkullanılır?

Diğerenjeksiyonlukilaçlarlaolduğugibi,enjeksiyonyeriherseferindedeğiştirilmelidir.

Hernekadarilacın,sulandırıldıktansonra24saatdayanıklıolduğugösterilmişsede;ilaçta

herhangibirkoruyucumaddebulunmadığındanhemenkullanılmalıdır;kullanılmazsa

atılmalıdır.

Diğerenjeksiyonlukilaçlarlaolduğugibi,enjeksiyonyeriherseferindedeğiştirilmelidir.

Hernekadarilacın,sulandırıldıktansonra24saatdayanıklıolduğugösterilmişsede;ilaçta

herhangibirkoruyucumaddebulunmadığındanhemenkullanılmalıdır;kullanılmazsa

atılmalıdır.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

TavsiyeedilenLUCRINDEPOT–3Mdozuüçaydabirkez11.25mg’dır.

Prostatkanseriolanrisklihastalarda,ilkikihaftatedaviyegünlükleuprolideasetat

enjeksiyonuilebaşlamak;gerektiğindeilacıkesmeyikolaylaştıracaktır.

Uygulamayoluvemetodu:

LUCRINDEPOTkasiçineyadaderialtınauygulanır.

Uygulamaiçinhazırlama

Öncedendoldurulmuşçiftbölmelienjektörüneniyiperformansıalmakiçinaşağıdaki

talimatlarıokuyunuzveuygulayınız:

1. Enjeksiyonuhazırlamakiçinbeyazpistonu,en

sondakitıpadönmeyebaşlayanakadartıpanın

içinevidalayınız.

2. EnjektörüDİKKONUMDAtutunuz.Birincitıpa

hazneninortasındakimaviçizgiyegelenekadar

pistonuyavaşçaiterek(6–8saniye)seyrelticiyi

serbestbırakınız.

3. EnjektörüDİKKONUMDAtutunuz.Homojenbir

süspansiyoneldeetmeküzeremikroküreleri

yavaşçakarıştırınız.Süspansiyonsütgibi

görünecektir.

4. EnjektörüDİKKONUMDAtutunuz.Diğer

elinizle,iğneyikılıfındançevirmedençıkarınız.

5. EnjektörüDİKKONUMDAtutunuz.Pistonu

hafifçeiterekenjektördekihavayıçıkarınız.

Not:Yanlışlıklakandamarınagirildiğinde,aspireolankaniğnebağlantıbölümününhemen

altındagörünür.Böylebirdurumolduğunda,iğneninşeffafkapağındakangörülebilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Kızlarda11yaşındanönceveerkeklerde12yaşındanönceLucrinDepotkullanımının

bırakılmasıgözönünealınmalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlıhastalariçinözelbirdozönerisiyoktur.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzLUCRINDEPOT ® –3Miletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Eğer LUCRINDEPOT ® –3M’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminiz

varisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLUCRINDEPOT ®

–3Mkullandıysanız:

Doktorunuzbirsonrakinezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

LUCRİNDEPOT ® –3M’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

LUCRINDEPOT ®

-3M’yialmayıunutursanız:

Doktorunuzbirsonrakidozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

LUCRINDEPOT ® –3Miletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkiler

Tümilaçlargibi,LUCRİNDEPOT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

LUCRİNDEPOT’unkullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LUCRİNDEPOT’ukullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kalpağrısı,kalpritmindedüzensizlik

Kalpdamarlarındagenişleme

Kalpyetmezliği,kalpkrizi

Göğüsvekalpbölgesindeağrı

Kanbasıncındayükselme/alçalma

Erkeklerdememegelişimi

Bacaklardahissizlik

Hemoptizi

Diyabet,tiroidbüyümesi

Boğazdasertnodül

Kalpçarpıntısı,

Bayılma

Lenfadenopati

Cinselolgunlaşmadahızlanma

Rahimağzıhastalığı

Midekanaması

Karaciğerfonksiyontestlerindeanormallik

Rektalpolip

Ankilozanspondilit

İdraryolutıkanıkları

Deri/kulakkarsinomu

Omurgakırığı

Pnömoni(akciğerenfeksiyonu)

Solunumbozuklukları

Nabızyavaşlaması

İnme/geçicihafızakaybı

Peptikülser

Felç

Nefesdarlığı

Akciğerdepıhtı

Kanamabozuklukları

Kanbileşimindebozulma

Kasağrısı

Sanrılar

NöbetGeçirme

İdrardaKan

İntihardüşüncesi

İntihargirişimi

Sarılık

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kemikağrısı,

Kasağrısı,kasgerilmesi

Bacaklardakarıncalanma

İdrardakanolması,sıkidraragitme,idraryapamama,idrarenfeksiyonu

Testisağrısı,testisboyutundaküçülme

Tedirginlikhissi,kişilikbozukluğu,bellekbozukluğu,sinirlilik,uyuşukluk,

Enfeksiyon

Dişetiiltihabı

Burunkanaması

Karındabüyüme

Depresyon

Mideülseri,duodenumülseri

Adetdüzensizlikleri

Düşüktansiyon

YüksekTansiyon,

Penisşişmesi,

Penisbozuklukları,

Prostatağrısı,

Anemi

Hiperlipidemi(Toplamkolestrol,LDL-kolestrol,trigliserid)

Kasbozuklukları

Hisbozuklukları

Zatüree

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

İştahkaybı,ağızkuruluğu,susamahissi

Ishal,kabızlık,gaz

Bulantı,kusma

Cinselistekteazalma/artışı

Uykusuzluk/uykuhali

Deridöküntüsü,kaşıntı,deriderenkdeğişiklikleri,kıllanmasorunları

Ciltlezyonları,

Ürtiker

Ateş/ürperme

Kiloalma,

Saçdökülmesi

Gözileilgilisorunlar

Sinirlilik

Vajinalkoku,vücutkokusu

Tırnaklardabozukluk

Gripbenzeribelirtiler

Başağrısı

Ödem

Işığakarşıduyarlılık

Başdönmesi

Öksürük

Gözkuruması,gözbulanıklığı,anormalgörme

Kulakçınlaması,işitmebozuklukları

Tatbozukluğu

Kuvvetsizlik

Genelağrı

Varis

Eklembozuklukları,

Eklemağrısı,

Farenjit,

Ürinerbozukluklar,sıkidraryapma,ürinerobstrüksiyon,ürinerkanal

enfeksiyonu,aciliyet

BunlarLUCRİNDEPOT’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.LUCRINDEPOT ®

–3M’ninsaklanması

LUCRINDEPOT ® -3M’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutusundabelirtilensonkullanmatarihindensonraLUCRINDEPOT-3M’yikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

AbbottLaboratuarlarıİth.İhr.veTic.Ltd.Şti.

EkincilerCad.HedefPlazaNo:3

Kavacık–Beykoz34810İstanbul

ÜretimYeri:

TakedaPharmaceuticalCompany,Ltd.,Japonyatarafındanüretilmişveprimer

ambalajlanmış;Abbott-İspanya'dasekonderambalajlanmıştır.

Bukullanmatalimatı..........tarihindeonaylanmıştır.