LOPRESOR-SR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LOPRESOR-SR 200 MG 14 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LOPRESOR-SR 200 MG 14 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metoprolol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504030044
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

LOPRESOR ®

SR200divitab

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirbölünebilirtablet200mgmetoprololtartaratiçerir.

Yardımcımaddeler:Aerosil200(silikaaerojel),AviselPH101(selüloz),dikalsiyum

fosfat,EudragitE30D,magnezyumstearat,hidroksimetilselüloz,gliserilpalmitostearat,

selülozHP-M603,demiroksit,sarı17268,polisorbat,talk,titandioksit.

BuKullanmaTalimatında:

1.LOPRESORnedirveneiçinkullanılır?

2.LOPRESOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LOPRESORnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LOPRESOR’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LOPRESORnedirveneiçinkullanılır?

LOPRESORtabletler,açıksarı,kapsülşekilli,biryüzünde“CG/CG”diğeryüzünde

“CDC/CDC”baskılıikiyüzeyidışadoğrueğimliveçentiklibölünebilirtabletlerdir.

Herbirtabletetkinmaddeolarak200mgmetoprololtartaratiçerir.

LOPRESOR,14adettabletiçerenambalajlardatakdimedilmektedir.

LOPRESORbeta-blokörlerolarakadlandırılanilaçgrubunadahildir.Builaçlarçeşitlitıbbi

sorunlardakullanılırlar:

Yüksekkanbasıncınıntedaviedilmesiiçin

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Düzensizkalpatımlarınındüzeltilmesivekalbindüzenliatmayadevametmesinin

sağlanmasıiçin

Birkalpkrizisonrasındakalbinkorunmasınayardımcıolmakiçin

Tiroidbezininaşırıçalışmasınıntedavisininbirparçasıolarak

Migreninönlenmesiiçin

Sinirselgerginlikyadaanksiyeteninnedenolduğuçarpıntının(kalbinçokhızlıatmasıya

daçarpmasıhissi)tedaviedilmesiiçin

LOPRESOR’unnasıletkigösterdiğiyadanedenverildiğihakkındaherhangibirsorunuz

varsadoktorunuzadanışınız.

2. LOPRESOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LOPRESORsizesadecebirdoktortarafındanyazılabilir.

Doktorunuzuntümtalimatlarına–bukullanmatalimatındakigenelbilgilerdenfarklıolsalar

bile–dikkatleuyunuz.

LOPRESOR’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Metoprolole,bukullanmatalimatınınbaşındasayılmışLOPRESORiçindekimaddelerden

herhangibirineyadabirbaşkabetablokörekarşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)varsa.

Kalphastalığınedeniyleayakbileklerinizdeşişme,nefesdarlığıve/veyayorgunluğunuz

varsa.

Kalpatımınızalışılmadıkölçüdeyavaşsayadasizdekalpbloğuolduğusöylenmişse.

Bazenanidenbilincinizkapanıyorsa.

Kolvebacaklarınızdakikandolaşımızayıfsa(örneğin,çoksoğuk,solukelveayaklar,ya

dayürüdüğünüzdebacakkaslarınızdaağrı).

Kanbasıncınızalışılmadıkölçüdedüşükse.

Astımınızvarsayadabazennefesdarlığıvehırıltıoluyorsa.

LOPRESOR’uaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Diyabetinizvarsa.

Karaciğerhastalığınızvarsa.

Ciddialerjikreaksiyonlarınızvarsa(örneğinböcekısırmasıvesokmalarınaalışılmadık

ölçüdeşiddetlireaksiyonlar).

Đstirahatesnasındagöğüsağrınızvarsa.

Aşırıçalışanbirtiroidbezinizvarsa.

Durumunuzbunlardanherhangibirineuyuyorsadoktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuz

LOPRESORkullanmayabaşlayıpbaşlayamayacağınıza/devamedipedemeyeceğinizekarar

verecektir.

Herhangibircerrahiyadadişleilgilitedavidenönce,sorumludoktoryadadişhekiminize

LOPRESORalmaktaolduğunuzusöyleyiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

LOPRESOR’unyiyecekveiçecekilekullanılması

LOPRESORbazıkişilerdeyorgunluğanedenolabilir.Đlaçkullanılırkenalkolalımıbu

yorgunluğuarttırabilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileysenizyadahamilekalmayıdüşünüyorsanız,bunudoktorunuzasöyleyiniz.

LOPRESORçokgerekliolmadıkçagebeliksüresince,özellikledegebeliğinilk3ayında

kullanılmamalıdır.DoktorunuzgebeliksırasındaLOPRESORkullanımınınolasırisklerini

sizeaçıklayacaktır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanızbunudoktorunuzasöyleyiniz.LOPRESORemzirmedöneminde

dikkatlekullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

LOPRESORbazıkişilerdebaşdönmesi,yorgunlukyadabulanıkgörmeyenedenolabilir.Bu

türbelirtilerlekarşılaşırsanızaraçyadaişmakinelerikullanmayınızvetamdikkatvehızlı

tepkiverebilmeyigerektirenbaşkaişleryaparkendikkatliolunuz.Alkolalımıyorgunluğu

arttırabilir.

LOPRESOR’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

LOPRESOR’uniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Şuandabaşkaherhangibirilaçalıyorsanızyadayakınzamandaaldıysanız–bitkiselve

reçetesizilaçlardadahilolmaküzere–dozundeğiştirilmesiyadabazıdurumlardailaçlardan

birininkesilmesigerekebilir.

BazıbaşkailaçlarLOPRESORileetkileşimegirebilir.Bunlardanbazıları:

Yüksekkanbasıncının(ör.Prazosin,klonidin,verapamil,diltiazem),göğüsağrısının

(angina)(ör.Nitrogliserin)yadadüzensizkalpatımının(ör.Amiodaron,propafenon,

kinidin,disopiramid,digoksingibidijitalglikozidleri,lidokain)tedavisindekullanılan

ilaçlar,

Bazıinhalasyonanestezikleri,

Bazıgözveburundamlalarıilebazıöksürükilaçlarıyadasoğukalgınlığıilaçlarının

içindebulunanadrenalinyadabenzerimaddeler,

Insülinyadadiyabetiçinağızdanalınanilaçlar,

Ağrıyadaenflamasyonilaçları(indometazingibinonsteroidantienflamatuvarilaçlar),

Bazımideülseriilaçları(ör.Simetidin),

Bazıantibiyotikler(ör.Rifampisin),

Bazıantiviraller(ör.Ritonavir),

Bazıantihistaminikler(ör.Difenhidramin),

Bazısıtmailaçları(ör.Hidroksiklorokinyadakinidin),bazıantipsikotikilaçlar(ör.

Tioridazin),

Bazıantidepresanlar(ör.Fluoksetin,paroksetinyadabupropion),

Bazıantifungaller(ör.Terbinafin).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. LOPRESORnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzuntalimatlarınadikkatleuyunuz.Önerilendozuaşmayınız.

DoktorunuzsizetamolarakkaçtabletLOPRESORalmanızgerektiğinisöyleyecektir.

Geneldegünlükdozşuaralıktadır:gündebirkez(sabah)yadaikiayrıdozabölünmüşolarak

(sabahbirveakşambir)günde100ila200mg.LOPRESORtiroidbezininaşırıçalışmasının

tedavisindekullanıldığında,dozgeneldeüçyadadörtayrıdozşeklindeverilengündeila150

-200mg’dır.Düzensizkalpatımındadozgeneldeikiyadaüçayrıdozşeklindeverilengünde

100-150mg’dır.

Tedaviyeverdiğinizyanıtagöredoktorunuzdahayüksekyadadahadüşükbirdozönerebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

LOPRESORbirmiktarsıvıileçiğnenmedenyutulmalıdır.

LOPRESORbölünebilirtabletlerkırmaçizgisindenikiyebölünebilirler;dahasonrabuyarım

tabletlerçiğnenmedenbirazsıvıileyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:ÇocuklardaLOPRESORkullanımıylailgilideneyimsınırlıdır.Bu

nedenle,LOPRESOR’unçocuklardakullanımıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:LOPRESOR65yaşüzerindekikişilercekullanılabilir.65yaşından

büyükseniz,sizediğererişkinlerleaynıdozverilecektir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:LOPRESOR’unböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolan

hastalardakullanımıylailgilideneyimmevcutdeğildir.

Builacıkullanırkendoktoruntalimatınatamolarakuyunuz.

Doktorunuzlakonuşmadandozudeğiştirmeyinizvetedaviyibırakmayınız.LOPRESOR

almayıçokanikeserseniz,durumunuzbirsüreiçindahakötüolabilir.Doktorunuztedaviyi

tamamenkesmedenöncedozuyavaşyavaşazaltmanızıisteyebilir.

EğerLOPRESOR’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLOPRESORkullandıysanız

Kazaylaçokfazlatabletalırsanız,hemendoktorunuzlakonuşunuz.Tıbbibakımgörmeniz

gerekebilir.

LOPRESORdozaşımınınbazıetkilerişunlardır:anormalderecedeyavaşkalpatımı,çok

düşükkanbasıncı,düşükkanşekeri,düzensizkalpatımı,nefesdarlığı,kalpkanıyeterince

hızlıpompalayamadığındanşuurkaybı,nöbetler(konvülsiyonlar).

LOPRESOR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LOPRESOR’ukullanmayıunutursanız:

BirLOPRESORdozunualmayıunutursanız,kaçırdığınızdozuhatırladığınızdahemenalınız.

Ancakneredeysebirsonrakidozunzamanıgelmişse,kaçırılandozuatlayınızvenormaldoz

düzeninizegeridönünüz.Bukonuylailgiliherhangibirsorunuzvarsadoktorunuzadanışınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

LOPRESORiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

LOPRESORtedavisinikesmekhastalığınızınbirsüreboyuncadahakötüyegitmesineneden

olabilir.Doktorunuztarafındansizesöylenmedikçe,tedaviyikesmeyiniz.

4 Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LOPRESOR’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakiistenmeyenetkilerdenherhangibirinigörürsenizenkısazamandadoktorunuzla

birliktekontrolediniz:

Yaygın:Çokyavaşkalpatımı;nefesdarlığıve/veyahışıltı.

Seyrek:Ayakbileğindeşişme;düzensizkalpatımı;ellerdeveayaklardanormalegöre

soğukluk;depresyonyadakişilikdeğişikliği;halüsinasyonlar;cilttedöküntüyadakaşınma;

gözlerdekurumayadayanma;kolaykanamayadaçürüme;gözünbeyazkısmında

karaciğerinenflamasyonunun(hepatit)belirtisiolansararmailebirlikteveyadeğiltekbaşına,

karnınüstsağtarafında(mide)ağrı.

Bunlardanherhangibirinigörürseniz,hemendoktorunuzlakonuşunuz.

LOPRESOR’untıbbimüdahaleyegerekgöstermeyenvetedavisüresincevücutilacaalıştıkça

ortadankalkanistenmeyenetkileriolabilir.Ancakaşağıdakiistenmeyenetkilerdenherhangi

biridevamederyadasorunyaratmayabaşlarsadoktorunuzasöylemelisiniz:

Yaygın:Yorgunluk;başdönmesi(bazenayağahızlıkalktığınızdabaşdönmesiyada

bayılma);başağrısı;bulantıvekusma;mideağrısı.

Seyrek:Kaskramplarıyadaeklemağrısı;ürpermehissi;göğüskemiğininarkasındaağrı

(anginaağrısındanfarklı);günboyuuykuhissi,uyumadagüçlükyadakabuslar;ishalyada

kabızlık;ağızkuruluğu;terleme;saçdökülmesi;sedefhastalığıolarakbilinentekrarlayıcıbir

derihastalığıolanpsoriazisinkötüleşmesi;burunakıntısıveyatıkanması;cinselsorunlar;

bulanıkgörme;kulakçınlamasıyadadiğerişitmegüçlükleri;kiloalma;anormalkaraciğer

fonksiyontestisonuçları.

BazıhastalardaLOPRESORtedavisisüresincebilinçbulanıklığı,trigliseridyadakolesterol

düzeylerindeanormallikgörülmüştür.

Bunlardanherhangibirisiziciddiolaraketkilerse,doktorunuzasöyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5 LOPRESOR’unsaklanması

LOPRESOR’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

LOPRESOR,25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

BlisterveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraLOPRESOR’u

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizLOPRESOR’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi: NovartisÜrünleri

34912Kurtköy–Đstanbul

Üretici: NovartisÜrünleri

34912Kurtköy–Đstanbul

Bukullanmatalimatı……………..tarihindeonaylanmıştır.

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety