LOPERMID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LOPERMID 2 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LOPERMID 2 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • loperamide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699511010077
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

LOPERMİD 2mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birtablet 2 mgloperamid HCliçerir.

Yardımcımadde(ler):Sodyum nişastaglukolat, mikrokristalin selüloz

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.LOPERMİDnedir veneiçinkullanılır?

2.LOPERMİD’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.LOPERMİDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LOPERMİD’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LOPERMİDnedir veneiçinkullanılır?

LOPERMİDtabletlerbeyaz,yuvarlak,düzgünkenarlıtabletlerdir.Kutuda20tabletlik

blisterambalajlardabulunur.

LOPERMİD,etkinmaddeolarak 2 mgloperamidHCliçerir.

Loperamid,bağırsakkaslarıüzerinedoğrudanetkigöstererekbağırsakhareketliliğini

engeller.Bununsonucuolarakbağırsakiçeriğininbağırsaktangeçişsüresiuzar,günlük

feçes miktarıazalır. Sıvıveelektrolit kaybının önüne geçilir.

2/6

LOPERMİD,aşağıdaki durumlardakullanılır:

-9yaşüstüçocuklardaveyetişkinlerde5günekadarsürenveakutşiddetlenmeatakları

gösteren kronik (uzun süren)ishalintedavisi,

-Yetişkinlerdeuzun sürenishalin tedavisi,

-12yaş üzeriçocuklarveyetişkinlerdeakut ishalin tedavisi,

-18yaşüzeriyetişkinlerde,başlangıçtanısıkonulmuşirritablbağırsaksendromuile

birlikte görülenakut ishalin tedavisiiçin kullanılır.

2.LOPERMİD’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LOPERMİD’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Loperamid veyaiçeriğindeki diğer maddelerekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

9yaşaltı çocuklarda,

Kabızlık çekiyorsanızveyakabızlıktan sakınmanızgereken bir durumunuzvarsa,

Bağırsakiltihabı,bağırsakkaslarındaparaliz(hareketsizlik)veyapsödomembranözkolit

(uzunsüreliantibiyotikkullanımınabağlıkanlı,suluishalleseyredenbağırsakiltihabı)’e

bağlıkarın ağrınızvarsakullanmayınız.

LOPERMİD ’idizanteridetek başınakullanmayınız.

LOPERMİDgibibağırsakhareketleriniazaltanilaçlar,ülseratifkoliti(kalınbağırsakiltihabı)

olankişilerdetoksikmegakolon’a(kalınbağırsağıntümününyadabirbölümününanormal

olarakgenişlemesiyleortayaçıkanhastalıkdurumu)yolaçabilir.Bunedenle,karın

bölgesindegerginlikyadabeklenmeyenbazıbelirtilergörülürseLOPERMİDtedavisini

kesiniz.

Anigelişen(akut)ishalde,48saatiçindetedavidenyanıtalamadıysanız,tedaviyi

sürdürmeyiniz.Eğerishalbirkaçgüniçindedurmazveyaateşinizyükselirsedoktorunuza

bildiriniz.

LOPERMİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kabızlık meydanagelmesinin istenmediği durumlarda,

Karaciğeryetmezliğinizveyasu kaybınızvarsa,

Alınanyanıtın değişkenliği nedeniyleçocuklarda,

LOPERMİD’iuzun sürekullanmayınız.

3/6

İshalde vücut sıvı veelektrolitkaybına uğrar; bu nedenleLOPERMİD tedavisinebaşladığınız

zaman, uygulanmaktaolan sıvıveelektrolit tedavisini kesmeyiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LOPERMİD’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelerdehenüzyeterliklinikaraştırmayapılmamıştır.Hamilelikdöneminde

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız

Loperamidannesütüne,bebeküzerindeetkiyenedenolabilecekölçüdegeçmektedir.

LOPERMİD ’iemzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

LOPERMİDkullanımısırasındayorgunluk,uyuşuklukvesersemlikhissigibiyanetkiler

görülebilir.LOPERMİDtedavisisırasında araçvemakinekullanmayınız.

LOPERMİD’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

LOPERMİD’in herhangibir ilaçla etkileşimdebulunduğunadair kanıtyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgiveriniz.

4/6

3.LOPERMİDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Ani gelişen (akut)ishaltedavisinde;

12yaşındanbüyükçocuklar,yetişkinlerveyaşlılarda,tedaviye2tablet(4mg)ilebaşlanır

vehersuludışkılamadansonra1tablet(2mg)dahaverilir.Günlükdoz8tablet(16mg)’i

geçmemelidir.

Günlük ortalama doz3-4tablettir.

Genellikleilk 48 saatiçindetedaviyeklinik cevap alınır.

9-12yaşarasıçocuklarda;Enfazla5günkullanılmaküzere,ishalkontrolaltınaalınana

kadargünde4defa1 tablet (2 mg)alınmalıdır.

9-12yaş arası çocuklardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yetişkin veyaşlılarda uzun süren ishal tedavisinde;

Yetişkinlerdehastalığınşiddetinegöretedaviyebölünmüşdozlarhalindegünde2veya4

tablet ile başlanmalıdır. Günlük dozmaksimum 8tablet (16 mg)’ekadarçıkarılabilir.

Yetişkinveyaşlılardairritablbağırsaksendromuilebirliktegörülenishalinbelirtilere

yöneliktedavisinde;

2tablet(4mg)iletedaviyebaşlanmalıdır.Hastalığınşiddetinegöregünde2veya4tablet,

bölünmüşdozlarhalindealınabilir.Gerekirsemaksimumgünlükdoz8tablet(16mg)’ekadar

çıkarılabilir.

Doktortarafından başkabir şekildetavsiyeedilmediği takdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

LOPERMİD,ağızyoluylayeterlimiktardasıvıilealınır (bir bardak su ile).

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

9yaşaltı çocuklardakullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliği olan hastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardaise,ilkgeçişmetabolizmasıazaldığıiçin,LOPERMİD

dikkatle kullanılmalıdır.

5/6

EğerLOPERMİD’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaLOPERMİDkullandıysanız:

LOPERMİD’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıila

konuşunuz.

Hayvanlardayapılandeneyler,insanlardayüksekdozzehirlenmelerininkabızlık,santral

depresyonvegastrointestinal tahriş gibibelirtilereyol açacağınıgöstermiştir.

Çocukların bu etkilerekarşı dahaduyarlı olduklarıunutulmamalıdır.

LOPERMİD’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

LOPERMİDiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkileri nelerdir?

TümilaçlargibiLOPERMİD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

LOPERMİD’inyanetkilerini,ishaldurumundazatengörülenbelirtilernedeniylesaptamak

pekkolayolmaz.Ancakgörülenyanetkilerçokciddideğildirvedahaçokuzunsüren

ishallerin tedavisindeortayaçıkar.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LOPERMİD’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikbelirtiler(deridöküntüsü,deridekızarıklık,ağızveyaboyunbölgesininyutmayı

veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi gibi)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizin LOPERMİD'ekarşı ciddialerjinizvar demektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Karın ağrısı, şişkinlikverahatsızlık, bulantı, kusma, kabızlık

Yorgunluk hissi, uyuşukluk vesersemlik hali

Ağızkuruluğu

6/6

BunlarLOPERMİD’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.LOPERMİD’in saklanması

LOPERMİD’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

20°C’nin altındakiodasıcaklığında vekuruyerdemuhafazaedilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraLOPERMİD’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizLOPERMİD’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

SabaİlaçSan.veTic.A.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.

No:1Kat:134303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

İmal yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı ………. tarihindeonaylanmıştır.