LONGIS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LONGIS 20 MG 4 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LONGIS 20 MG 4 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cialis

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699566093094
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

LONGĐS ® 20mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmtablet20mgtadalafiliçerir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,kroskarmellossodyum,hidroksipropilselüloz,

mikrokristalinselüloz,sodyumlaurilsülfat,magnezyumstearat,HPMC15Cp,triasetin,

titanyumdioksit(E171),sarıdemiroksit(E172),siyahdemiroksit(E172).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.LONGĐS ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.LONGĐS ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LONGĐS ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LONGĐS ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.LONGĐS ®

nedirveneiçinkullanılır?

LONGĐS ®

,1,2ve4tabletiçerenblisterambalajlardasunulmaktadır.Sarırenkli,bombeli,

yuvarlak,biryüzünde“T20”logosuolanfilmkaplıtabletlerşeklindedir.

LONGĐS ® ,erkeklerdeerektildisfonksiyontedavisiiçinkullanılanbirilaçtır.Erektil

disfonksiyon,cinselaktiviteiçingereklipenissertleşmesininsağlanamamasıveyasertliğin

korunamamasıdurumudur.

LONGĐS ® ,fosfodiesteraztip5inhibitörleriolarakadlandırılanilaçgrubunadahildir.Cinsel

uyarıyıtakibenLONGĐS ®

,penisiçerisindekikandamarlarınıngevşemesineyardımcıolarak

kanınpenisiçerisineakışınısağlar.Bununsonucundapenistesertleşmegerçekleşir.Eğer

sertleşmesorununuzyoksaLONGĐS ®

yardımcıolmayacaktır.

CinseluyarınınolmadığıdurumlardaLONGĐS ® ’intekbaşınaiseyaramayacağıönemlenot

edilmelidir.Bunedenlesizinvepartnerinizin,sertleşmesorunutedavisiiçinilaçalmıyormuş

gibi,oncinselaktivitedebulunmasıgerekmektedir.

2.LONGĐS ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LONGĐS ®

’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

TadalafilveyaLONGĐS ® ’iniçindeyeralandiğermaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(aşırıhassasiyet)varsa.

Herhangibirformdaorganiknitratveyaamilnitritgibinitrikoksitiçerenilaçlar

kullanıyorsanız.Bugrupilaçlar(nitratlar),göğüsağrısı(anjinapektoris)tedavisinde

kullanılmaktadır.LONGĐS ® ’inbuilaçlarınetkileriniartırdığıgösterilmiştir.Eğer

herhangibirformdanitratkullanıyorsanızveyaemindeğilsenizdoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Ciddikalprahatsızlığınızvarsayadakalpkrizigeçirdiyseniz.

Felçgeçirdiyseniz.

Tansiyonunuzçokdüşükseyadakontrolaltınaalınamamışyüksektansiyonunuz

varsa.

Gözfelciolarakdatanımlanannon-arteritikanterioriskemikoptiknöropati(NAION)

nedeniylegörmekaybınızolduysa.

LONGĐS ®

’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Cinselaktivitekalbinizeekstrabirzorlamayaptığından,kalphastalığıolanhastalardaolasıbir

risktaşır.Bunedenle,kalpprobleminizvarsadoktorunuzubilgilendirmelisiniz.

Aşağıdakinedenler,LONGĐS ®

’insiziniçindenedenuygunolmayabileceğinigösteren

nedenlerdir.Eğerbunlardanherhangibirtanesisizeuyuyorsa,ilacıalmadanöncedoktorunuz

ilekonusunuz:

Kırmızıkanhücrelerininanormalliği(orakhücreanemisi),kemikiliğikanseri(multipl

miyelom),kanhücrelerininkanseri(lösemi)veyapenistebiçimbozukluğunuzvarsa.

Ciddikaraciğerprobleminizvarsa.

Ciddiböbrekrahatsızlığınızvarsa.

Belveleğenkemiğininiçindekioluşumlarıilgilendirencerrahigirişim(pelvikcerrahi)veya

prostatbezininetrafındakibazıdokularlabirliktealınmasıolaraktanımlanansinirin

korunmadığıradikalprostatektomigeçirenhastalardaLONGĐS ®

’inetkiliolupolmadığı

bilinmemektedir.

Görmedeaniazalmayadagörmekaybıyaşadıysanız,LONGĐS ®

kullanmayıbırakınızve

derhaldoktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LONGĐS ®

,kadınlarınkullanımıiçintasarlanmamıştır.

LONGĐS ®

’inyiyecekveiçecekilekullanılması

LONGĐS ®

’iaçveyatokkarnınakullanabilirsiniz.

Alkolilebirliktekullanımınınetkileriiçinbölüm3’ebakınız.

Araçvemakinekullanımı

KlinikaraştırmalardaLONGĐS ® kullananerkeklerinbazılarındabaşdönmesibildirilmiştir.

Bunedenle,taşıtveyamakinekullanmadanönceilaçlarakarşınasılbirtepkigösterdiğinizi

bilmenizgerekir.

LONGĐS ®

’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

LONGĐS ® ,laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

toleransınızınbulunmadığısöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Özelliklenitratlarlatedavigörüyorsanızdoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendirmenizçok

önemlidirçünkünitratlarlabirlikteLONGĐS ®

kullanmamalısınız.

Alfablokörolarakadlandırılanilaçlar,bazenyüksektansiyonvebüyümüşprostattedavisinde

kullanılır.Bunlardanherhangibiriiçintedavigörüyorsanızyadayüksektansiyoniçinbaşka

ilaçlarkullanıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.

CYP3A4adıverilenbirenzimietkisizhalegetirenilaçlar(örneğin;ketokonazolveyaHIV

tedavisiiçinproteazinhibitörleri)kullanıyorsanız,yanetkilerinsıklığıartabilir.

Eğerdoktorunuzkullanamayacağınızsöylediyse,diğerilaçlarilebirlikteLONGĐS ®

kullanmayınız.

Eğer,erektildisfonksiyontedavisioluyorsanız,LONGĐS ®

’idiğerilaçlarilebirlikte

kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.LONGĐS ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

LONGĐS ®

’ikullanırkenherzamandoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremin

değilsenizmutlakadoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Önerilendoz,cinselaktivitedenöncealınanbirtane20mg’lıktablettir.

LONGĐS ®

’icinselaktiviteden30dakikaöncesinekadaralabilirsiniz.LONGĐS ®

,tableti

aldıktansonra36saatsonrasınakadaretkiliolabilir.Cinseluyarıolmadığıdurumlarda

LONGĐS ®

’inetkietmeyeceğinibilmenizgerekmektedir.Bunedenlesizinvepartnerinizin,

sertleşmesorunutedavisiiçinilaçalmıyormuşgibi,öncinselaktivitedebulunmanız

gerekmektedir.

Alkolkullanımısertleşmeyeteneğinietkileyebilir.Alkolalımıgeçiciolaraktansiyonunuzu

düşürebilir.EğerLONGĐS ®

aldıysanızyadaalmayıdüşünüyorsanız,ayağakalktığınızdabaş

dönmesiriskiniartıracağından,fazlaalkolalımından(kandakialkoloranı%0,08yadadaha

fazlaolmamalı)kaçınınız.

LONGĐS ®

’igünde1defadanfazlaALMAMALISINIZ.LONGĐS ®

20mgtabletlercinsel

aktiviteöncesindekullanılmakiçintasarlanmıştır,sürekligünlükkullanımıönerilmez.

Uygulamayoluvemetodu:

LONGĐS ®

tabletlerağızyoluylakullanımiçindir.Tabletibütünolarakbirmiktarsuile

yutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

LONGĐS ®

,18yaşınaltındakiçocuklariçinuygundeğildir.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

EğerLONGĐS ®

’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLONGĐS ®

kullandıysanız

LONGĐS ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LONGĐS ®

’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Buürününkullanımıylailgilibaşkaherhangibirsorunuzvarsadoktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

LONGĐS ®

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LONGĐS ®

’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Bukullanmatalimatındakiyanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekilde

sıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1,000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LONGĐS ®

’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyon(döküntüvekurdeşendahil)

Görmedebulanıklık

Gözkapaklarınınşişmesi

Gözağrısıvegözdekızarıklık

Bayılma

Yüzünşişmesi

4saattendahauzunsürenuzamışveağrılısertleşme

Tekveyaikigözde,görmeyeteneğindekısmi,ani,kalıcıveyageçiciazalmayadagörme

kaybı

Göğüsağrısı(Cinselaktivitesırasındaveyasonrasındagöğüsağrısıolursanitrat

KULLANILMAMALIDIR)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kalbinhızlıatması

Yüksektansiyonveyadüşüktansiyon

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokyaygınyanetkiler

Başağrısı

Hazımsızlık

Yaygınyanetkiler

Sırtağrısı

Kasağrıları

Yüzdekızarma

Buruntıkanıklığı

Başdönmesi

Çarpıntıhissi

Karınağrısı

Mideiçeriğininyemekborusunagerikaçması(reflü)

Yaygınolmayanyanetkiler

Terlemedeartış

Burunkanaması

Seyrekyanetkiler

Migren

LONGĐS ®

kullananerkeklerdekalpkrizivefelçbildirilmiştir.Bubelirtilerigösteren

erkeklerinhepsindeolmamaklabirlikteçoğunda,builacıalmadanöncedekalprahatsızlığı

olduğubilinmektedir.BubelirtilerindoğrudanLONGĐS ® kullanımıylaalakalıolup

olmadığınıtespitetmekmümkündeğildir.

Diğeryanetkiler(görülmesıklıklarıeldekiverilerdentahminedilemiyor)

LONGĐS ®

kullananerkeklerde,klinikaraştırmalardagörülmeyenbazıbaşkayanetkiler

olmuşturvebunlarıngörülmesıklığıbilinmemektedir.

Nöbetler

Geçicihafızakaybı

Gözekanakısınıetkileyenbazıbozukluklar

Düzensizkalpatışıvekalbeyetersizkangelmesisonucumeydanagelengeçicigöğüsağrısı

(anjina)

Ciddideridöküntüleri

Anikalpdurmasısonucuolum

Đşitmedeaniazalmaveyakayıp

Birhayvantüründe,üremebozukluğunaişaretedebileceketkilergörülmüştür.Hernekadar

bazıerkeklerdespermyoğunluğundabirazalmagörülsede,erkeklerdeyapılansonraki

çalışmalar,insanlarüzerindebuetkininolmadığınıgöstermiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.LONGĐS ® ’insaklanması

LONGĐS ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Dondurmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutuüzerindeyazılıolansonkullanmatarihindensonraLONGĐS ®

’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:BerksamĐlaçTic.A.Ş.

Okmeydanı,BoruçiçeğiSokak,No:1634382Şişli-ĐSTANBUL

Tel:(+90212)2206400

Fax:(+90212)2225759

ÜretimYeri:SantaFarmaĐlaçSanayiiA.Ş.

SofalıçeşmeSokak,No:72-7434091Edirnekapı-ĐSTANBUL

Tel:(+90212)5347900

Fax:(+90212)5210644

Bukullanmatalimatı18.01.2012tarihindeonaylanmıştır.

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3626 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety