LODINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LODINE 300 MG 10 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LODINE 300 MG 10 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699033090014
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LODİNE300 mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her film kaplı tablette 300 mgEtodolak.

Yardımcımaddeler:Laktoz,sodyumnişastaglikolat,mikrokristalselüloz,kolloidalsilikon

dioksit,povidon,magnezyumstearat,hidroksipropilmetilselüloz,kırmızıdemiroksit,sarı

demir oksit, titanyum dioksit, polietilen glikol ve polisorbat 80.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.LODİNEnedir veneiçinkullanılır?

2.LODİNE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LODİNEnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LODİNE’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LODİNEnedirveneiçinkullanılır?

LODİNE,etkinmaddeolaraketodolakiçerenfilmkaplıtablettir.LODİNEiltihaplakarakterize

durumların tedavisindekullanılan (steorid içermeyenantiinflamatuvar) ilaçgrubundandır.

LODİNE,osteoartrit,romatoidartrit,ankilozanspondilitveakutgutartritininbelirtive

bulgularıntedavisiile,akutkasiskeletsistemiağrıları,postoperatif(ameliyatsonrası)ağrı,

dismenore(ağrılı adetgörme)gibikısa veuzun dönem ağrı tedavisindeendikedir.

2.LODİNE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LODİNE’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

LODİNE’in herhangi birbileşenine alerjinizvarsa,

AspirinveyaLODİNE’indahilolduğuilaçgrubundanherhangibirilaca(örneğin:

ibuprofen,selekoksib)karşışiddetlialerjikreaksiyonyaşadıysanız(örneğin,şiddetli

deridöküntüsü,kurdeşen,nefesalmazorluğu,bronşlarındaralmasıileseyredenburun

içindealerjiden dolayı oluşanşişlik, baş dönmesi),

Ciddibazen ölümcül kalp vekandamarı sorunları(örneğin;kalp krizi) içinyüksek riske

nedenolabilir.Kalpsorunlarıyaşıyorsanız,kalpyetmezliğişikayetinizvarsaveyauzun

süredirLODİNEalıyorsanızriskdahayüksekolabilir.Sonzamanlardaby-passkalp

ameliyatıgeçirdiysenizveyayakındageçireceksiniz,

Hamileliğinizin son3 ayındaysanız,

Mideülserinizvarsayadageçmişte mideülserigeçirmişiseniz.

LODİNE’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardanherhangi birinden şikayetçiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Sindirimsistemindekanama,ülserasyonveperforasyon(delinme)şikayetleri

olduğundailacın kullanımını kesiniz.

Eğer;

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanızveyaemziriyorsanız,

Herhangibirreçeteliveyareçetesizilaç,bitkiselürünveyadiyettamamlayıcıveidrar

söktürücü başka bir ilaçalıyorsanız,

İlaçlara, besinlereveyadiğer maddelerekarşı alerjinizvarsa,

Böbrekveyakaraciğerhastalığı,şekerhastalığı(diyabet)veyamideveyabarsak

sorunlarıgeçmişinizvarsa,

Şişkinlikveyasıvıbirikimi,burunveyanaklardakiderihastalığı(lupus),astım,burun

içindealerjiden oluşan şişlik veyaağızdailtihaplanmavarsa,

Yüksektansiyon,kanrahatsızlıkları,kanamaveyapıhtılaşmasorunları,kalpsorunları

(örn;kalpyetmezliği)veyakalpdamarhastalığıyaşıyorsanızveyabuhastalıklardan

herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

Sağlığınızbozuksa,sukaybı(dehidrasyon)veyadüşüksıvıhacmiveyadüşükkan

sodyum düzeyinizvarsa,alkolalıyorsanızveyaalkol suistimal geçmişinizvarsa,

Astımveyasolumagüçlüğügibisorunlarınızvarsadikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

LODİNE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

LODİNE’ialkolilebirliktealmayınız,midehasarıriskiartabilir.LODİNE’iaçveyatok

karnınakullanabilirsiniz

.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LODİNEfetusazararverebilir.Hamileiseniz,hamilelikplanlıyorsanızvehamile

olabileceğinizi düşünüyorsanızLODİNE’i kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

hemendoktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LODİNE’inannesütündebulunupbulunmadığıbilinmemektedir,LODİNEalırken

emzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

LODİNEbaşdönmesiveyasersemliğenedenolabilir.Hastaların,araçvemakinekullanmadan

öncebu ilacanasıltepki verdikleri konusundafarkındalıkları olmalıdır.

LODİNE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

EğerdahaönceLODİNEveyaiçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıbirtepkime(reaksiyon)

yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

LODİNE,206.6mglaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerleri

tolereedemediğinizsöylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyum içermez”olarakkabul edilebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Herhangibirilaçalıyorsanızözellikledeaşağıdakilerdenherhangibirinialıyorsanız,

doktorunuzabildiriniz.

Kanınpıhtılaşmasınıönleyenveyageciktirenilaçlar(Antikoagülanlar,örnek;varfarin,

hepariniçerenilaçlar),aspirin,kortikosteroidler(örnek,prednisoniçerenilaçlar),depresyon

tedavisindekullanılanfluoksetiniçerenilaçlar[seçiciserotoningerialıminhibitörleri

(SSRI’ler)]. Bu ilaçlarlabirlikte alındığında midekanaması riskiartabilir.

Fenilbutazon(özellikleromatizmaldurumlardakullanılaniltihapgidericibirilaç)veya

probenesid(ürikasitatılımınıartırmaksuretiyleguttedavisindekullanılır)içerenilaçlar

kullanıldığındaLODİNE’inyanetkiriskiartabilir,

LODİNE ile birlikte kullanıldığında etkileriartabilecek ilaçlar vegruplar şöyledir;

Organnaklindekullanılansiklosporin,kalpproblemlerindekullanılandigoksin,belirli

duygudurumbozukluklarıntedavisindekullanılan lityum,romatoidartrit(eklemlerdeağrıve

şekilbozukluğunanedenolandevamlıbirhastalık)yadasedefhastalığıgibidurumların

tedavisiiçinkullanılanmetotreksat,kinolonlar(örnek,siproflaksasiniçerenilaçlar)veya

sülfonilüreler(örnek,glipizid içeren ilaçlar),

LODİNEilekullanıldığındaetkileriazalabilecekgrupveilaçlarAnjiyotensin-dönüştürücü

enzim(ADE)inhibitörleri(örnek,enalapriliçerenilaçlar)veyadiüretikler(örnek,

furosemid, hidroklorotiazitiçeren ilaçlar).

LODİNEkullanırkendoktorunuzadanışmadanibuprofen,naproksen,diklofenakgibidiğer

steroidalolmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ’ler),mifepriston(gebeliğisonlandırmak

için kullanılır),aspirin almayınız.

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.LODİNEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Tavsiyeedilendozdandahafazlaalmayınvedoktorunuzuntavsiyesindendahauzun

kullanmayın.

Uygulama yoluvemetodu:

LODİNEtamamendolubirbardaksuilebirlikteağızdanalınır,doktorunuzuntalimatlarına

uygun şekildealınız.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

LODİNE18yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır,buçocuklardagüvenlikveetkililiği

doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

LODİNEyaşlıhastalardadikkatlicekullanılmalıdır;midekanamasıveböbreksorunlarınakarşı

dahaduyarlı olabilirler.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekveya karaciğeryetmezliği:

Hafif-ortaşiddettekaraciğerveböbrekyetmezliğindekullanılabilir.Ağırkaraciğerveböbrek

yetmezliğindekullanılmamalıdır.

EğerLODİNE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaLODİNEkullandıysanız:

Belirtiler(semptomlar);idrarçıkmadaazalma,bilinçkaybı,krizler,şiddetlibaşdönmesiveya

sersemlik,şiddetlimidebulantısıveyakarınağrısı,yavaşveyasorunlunefesalma,olağandışı

kanama veyaberelenme,kahvetelvesigibikusmagibibelirtileriçerebilir.

LODİNE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LODİNE’ikullanmayı unutursanız:

BirLODİNEdozunualmayıihmalettiysenizvedüzenliolarakalıyorsanız,mümkünolanen

kısazamandakaçırdığınızdozualın.Birsonrakidozzamanıneredeysegelmişse,alınmayan

dozu atlayın. Sonradüzenlialmayadevam edin.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

LODİNEiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

LODİNEtedavisisonlandırıldığında herhangi biryoksunluk belirtisibildirilmemiştir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiLODİNE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

LODİNEkullanımıylaciddimideülserleriveyakanamasıoluşabilir.Yüksekdozlardaveya

uzunsürealmak,sigaraiçmekveyaalkolalmakbuyanetkilerinoluşumriskiniarttırır.

LODİNE’iyemekleberaberalmakbuetkilerinoluşumriskiniazaltmaz.Şiddetlimideveyasırt

ağrınız;siyahdışkınız(melena)varsa;kanveyakahvetaneciklerigibikusuyorsanız;veya

olağandışıbirşekildekiloalıyorveyaşişkinlikyaşıyorsanızdoktorunuzlaveyaacilodasıyla

derhal temas kurunuz.

Şiddetlialerjikreaksiyonlar(deridöküntüsü;kurdeşen;kaşınma;nefeszorluğu;göğüs

darlığı;ağız,yüz, dudaklar veyadilşişliği).

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLODİNE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yaygın(100 kullanıcının1 ila 10’unuetkilemektedir)

Şiddetlibaş ağrısı veyabaş dönmesi

Depresyon

Krizler

Konuşmadeğişiklikleri

Bulanıkgörme

Kulaklardaçınlama

Miderahatsızlığı

Mideyanması

Şiddetliveyauzun süreli(persistant) karın ağrısı veyamidebulantısı

İshal

Gaz

Kabızlık

Şiddetlikusma

Kanlıveyasiyah dışkı (melena)

Yorgunluk

Bazı alerjik belirtiler

Ağrılıidrar

Sık idrar

Ateş ve üşüme

Yaygınolmayan(1.000kullanıcının1 ila 10’unuetkilemektedir)

Olağandışıberelenme veyakanama

Kansızlık

Dolaşımkanındaki kanhücrelerininsayısının azalması

Eller, bacaklarveyaayakların şişmesi

Koyurenkte idrar

Kan şekerininyükselmesi

Ani veyaaçıklanamayankilo alımı

Tad almadabozukluk

Uykusuzluk

Bayılma

Akıl karışıklığı

Kol veyabacak uyuşukluğu

Işığahassasiyet

Gözdekızarıklık, sulanma, batma

Sağırlık

Kan basıncınınyükselmesi

Kalbinyeterli kan pompalayamaması (konjestif kalpyetmezliği)

Yüzdekızarıklık

Çarpıntı

Düzensizkalp atışı

Damariltihabı (vaskülit)

Kalp krizi

İnme

Nefes darlığı

Zatürre(bronşit)

Burun akıntısı

Boğaziltihabı (faranjit)

Susama

Ağızkuruluğu

Ağızdayara

İştahsızlık

Geğirme

Yemek borusu, onikiparmakvekalınbarsak iltihabı

Mideveonikiparmak barsağındayara(peptik ülser)

Kahvetelvesigibikusma

Pankreas iltihabı

Karaciğerenzimlerindeyükselme

Derinin veyagözlerin sararması

Terleme

Kırmızı,şişmiş,kabarıkveyasoyulmuşderi(StevenJohsnonsendromu,toksik

epidermal nekroliz)

Saçkaybı

Kanlıidrar

İdrar miktarındadeğişiklik

Böbrekyetmezliği veyatoksisitebelirtisiolarakyüksekkan basıncı

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.LODİNE’insaklanması

LODİNE’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındakiodasıcaklığındaveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraLODİNE’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozuklukluklarfarkedersenizLODİNE’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:PensaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Polat Tower 441-442 YeşilÇimen Sok. FulyaMah. 34394 Şişli–İstanbul

Üretici :

DinçsaİlaçSan.veTic.A.Ş.

1. OrganizeSanayi Bölgesi Avar Cad. No : 2 Sincan / ANKARA

Bu kullanma talimatı...../...../.......... tarihindeonaylanmıştır.