LOCOID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LOCOID %0.1 30 GR MERHEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LOCOID %0.1 30 GR MERHEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hidrokortizon bütirat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699527383233
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALĐMATI

LOCOĐD ®

merhem%0,1

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:1gmerhem1mghidrokortizon-17-butiratiçerir.

Yardımcımaddeler:Plastibaz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.LOCOĐD ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.LOCOĐD ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LOCOĐD ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LOCOĐD ®

’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.LOCOĐD ®

nedirveneiçinkullanılır?

LOCOĐD ®

biradrenalkorteks(böbreküstübezinindışkısmı)hormonu(kortikosteroid)

içerirvebazıderibozukluklarındagörülenkaşıntı,kızarıklıkveyaderininpullanmasıgibi

belirtileriçabucakazaltır.

Kortikosteroidler,genelliklealttayatanhastalığıiyileştirmez.

Merhem,deribozukluğununkurumasınıvepullanmasınıazaltır.

LOCOĐD ®

,15gve30g’lıktüplerdesunulur.Renksiz,yarışeffafmerhem

görünümündedir.

LOCOĐD ® ,kortikosteroidlerecevapverenvenedenimikroorganizmalarolmayan

dermatozların(derininhertürlühastalığı)yangılı,alerjikvekaşıntılıdurumlarınıntedavisinde

kullanılır.

2.LOCOĐD ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LOCOĐD ®

’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerbakteri,virüs,mantar,mayaveyaparazitenfeksiyonlarınınnedenolduğubirderi

bozukluğunuzvarsa(bubozukluklarşiddetlenebiliryadamaskelenebilir),

Eğerderikızarıklığınındabulunduğuaknenizvarsa,

Eğeryaralarınızyadabalıkderisihastalığınız(iktiyoz)varsa,

Eğerdahaöncekikortikosteroidtedavinizdenkaynaklanabilecek,ağızetrafındakideride

2

iltihap,muhtemelençizgilerleseyredenderiincelmesi,incekandamarlarıgibibirderi

bozukluğunuzvarsa,

Çocuklarınayaktabanlarındadöküntüdurumunda,

Eğerhidrokortizon17-butiratakarşı(nadirengörülen)aşırıduyarlılığınızvarsa.

LOCOĐD ®

’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Yüzderisi,cinselorganlarınderisivederikıvrımlarıkortikosteroidlereözellikleduyarlıdır

veihtiyatlatedaviedilmelidir.

EğerLOCOĐD ® ’ibandajveyasargılarınaltında,genişderiyüzeylerindeyadaçocuklarda

kullanıyorsanız,doktorunuzuntarafındanmuayeneedilmenizgereklidir.

LOCOĐD ®

gözlereveyagözkapaklarınauygulanmamalıdır.

Kortikosteroidlerinçocuklardagenişbölgelerüzerindeuzunsürelikullanımından

kaçınılmalıdır.

EğerLOCOĐD ®

ileuzunsürelitedavidensonraderibozukluğuçabucaktekrarlarsa

doktorunuzadanışmalısınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LOCOĐD ®

’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Veriyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Yüksekkortikosteroiddozlarınınkullanılmasıdoğmamışçocuğunbüyümegeriliğineneden

olabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Tedavininkısasüreliolmasıveürününküçükbölgelereuygulanmasıhalinde,LOCOĐD ®

emzirenannelertarafındankullanılabilir.Uzunsürelitedavideyadagenişbölgelertedavi

edildiğindeemzirmetavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

LOCOĐD ®

’inaraçveyamakinekullanmabecerinizietkilediğinedairbilgiyoktur;ancak

ilacınherhangibiretkisininolmasıbeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bilinenbiretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.LOCOĐD ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

LOCOĐD ®

,nispetenfazlamiktardayağiçerirvebunedenlekuruvepullucilthastalıklarıiçin

uygundur.

3

Doktorunuzaksinibelirtmedikçehastalıklıderiüzerinegünde1ila3defadanfazla

uygulamayınız.

EğerşikayetlerinizazalırsadoktorunuzLOCOĐD ®

’idahaazsıklıktakullanmanızıtavsiye

edebilir.

Genelolarakhaftadaenfazla1-2tüp30gramLOCOĐD ® kullanmalısınız.Bazendoktorunuz

LOCOĐD ® Merhem’iLOCOĐD ® KremyadaLOCOĐD ® Lipokremiledönüşümlüolarak

kullanmanızıtavsiyeedebilir.

Uygulamayoluvemetodu:LOCOĐD ®

hastalıklıderiüzerineincebirtabakahalinde

uygulanmalıdır.UygulamadansonradikkatliceovarakLOCOĐD ®

’ideriyeyedirebilirsiniz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:Kortikosteroidlerinçocuklardagenişbölgelerüzerindeuzun

sürelikullanımındankaçınılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalardakullanımınailişkinözelbirdurum

bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardaözelbir

kullanımıyoktur.

EğerLOCOĐD ®

’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLOCOĐD ®

kullandıysanız

Aşırıdoz,yanetkilerinortayaçıkmasınaveşiddetlenmesinesebepolur.Tedavi,ilacın

kesilmesiilesağlanır.

LOCOĐD ®

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LOCOĐD ®

’ikullanmayıunutursanız

EğerLOCOĐD ®

uygulamayıbirkezunutursanız,LOCOĐD ®

’iherzamankigibikullanmaya

devamedebilirsiniz.FazladanbirmiktarLOCOĐD ®

uygulanmasıgereklideğildir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

LOCOĐD ®

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

EğerLOCOĐD ®

iletedaviçokerkenkesilirse,başlangıçtakibelirtilergerigelebilir.Eğer

tedaviyikesmeyidüşünürseniz,herzamandoktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LOCOĐD ®

’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LOCOĐD ®

’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

ağız,yüzve/veyaboğazdaşişme,

nefesalmagüçlükleri(göğüstesıkışıklıkveyahırıltı),

ölümcülolabilenveyaşokasebebiyetverenkanbasıncındaanidüşme.

4

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLOCOĐD ®

’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Nadir(>1/10.000,<1/1.000hastada):

Adrenokortikalbaskılanma

Deriyeuygulanankortikosteroidlerleuzunsürelitedavisözkonusuolduğunda,

kortikosteroidlerderiyenüfuzederekkanagirebilir.Budaadrenokortikalbaskılanmayayol

açabilir.Sistemikyanetkileroluşmariskiaşağıdakidurumlardaenyüksekdüzeydedir:

-Kapatıcıtedavi(plastikaltına,derikıvrımlarınauygulama)

-Genişderibölgelerineuygulama

-Uzunsürelitedavi

-Çocuklardakullanım

Çoknadir(<1/10.000hastada):

Göziçibasınçtaartışlabirliktekataraktriskindeartış

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz

Nadir(>1/10.000,<1/1.000hastada):

LOCOĐD ® iletedaviedilenderideyanmahissiyadakaşıntı.Buçoğunluklaciddideğildir

vekendiliğindenkaybolur.

Deriderenkbozukluğuveyabazençizgilerleseyredenincelme(çoğuzamangeri

dönüşümsüz),deridekikandamarlarınıngenişlemesi,aşırıkıllanma(hipertrikoz).

Tedavikesildiktensonraderihastalığınınkötüleşmesi(“yoksunluketkisi”).

EğerLOCOĐD ® ’iuzunbirsüreveyakapatıcıaltınauygularsanızdöküntü,sivilceveya

iltihap.

Tahrişedicimaddelerleyadaaşırıduyarlılığanedenolanmaddelerletemassonucuoluşan

deriinflamasyonu(kontaktdermatit)dahilolmaküzerederiinflamasyonu(dermatit)veya

ekzema.

BunlarLOCOĐD ®

’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.LOCOĐD ®

’insaklanması

LOCOĐD ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutuüzerindeyazılıolansonkullanmatarihindensonraLOCOĐD ®

’ikullanmayınız.

5

RuhsatSahibi:AstellasPharmaEuropeB.V.Hollandalisansıile,SantaFarmaĐlaçSanayii

A.Ş.

Okmeydanı,BoruçiçeğiSokak,No:1634382Şişli-ĐSTANBUL

Tel:(+90212)2206400

Fax:(+90212)2225759

ÜretimYeri:SantaFarmaĐlaçSanayiiA.Ş.

SofalıçeşmeSokak,No:72-7434091Edirnekapı-ĐSTANBUL

Tel:(+90212)5347900

Fax:(+90212)5210644

Bukullanmatalimatı....tarihindeonaylanmıştır.

12-12-2018

December 4, 2018: Medical Device Maker ev3 Agrees to Plead Guilty and Pay $17.9 Million for Distributing Adulterated Device

December 4, 2018: Medical Device Maker ev3 Agrees to Plead Guilty and Pay $17.9 Million for Distributing Adulterated Device

December 4, 2018: Medical Device Maker ev3 Agrees to Plead Guilty and Pay $17.9 Million for Distributing Adulterated Device

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

Oscor Inc. Issues Recall Product Expansion of TB – Temporary Bipolar Pacing Lead (Unshrouded 2 mm Pins Models)

Oscor Inc. Issues Recall Product Expansion of TB – Temporary Bipolar Pacing Lead (Unshrouded 2 mm Pins Models)

On September 26, 2018 Oscor notified customers of a recall for certain lots (Recall No. 1035166- 09/07/2018-01-R) of TB Unshrouded Bipolar Pacing Leads. As part of the recall correction activities, Oscor is retrieving any remaining inventory out in the field. The recall scope is being expanded to include expired inventory for devices distributed between December 21, 2011 to May 17, 2018. The recall expansion is to ensure proper disposition of expired units. The FDA has been notified and is aware Oscor In...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Training courses in systematic reviews or in specific steps of systematic review for EFSA Risk Assessment

Training courses in systematic reviews or in specific steps of systematic review for EFSA Risk Assessment

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The present document has been produced and adopted by the bodies identified above as author(s). This task has been carried out exclusively by the author(s) in the context of a contract between the European Food Safety Authority and the author(s), awarded following a tender procedure. The present document is published complying with the transparency principle to which the Authority is subject. It may not be considered as an output adopted by the Authority. Th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Enforcement Report for the Week of October 17, 2018

Enforcement Report for the Week of October 17, 2018

Recently Updated Records for the Week of October 17, 2018 Last Modified Date: Monday, October 15, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-8-2018

Companies cease sales of e-liquids with labeling or advertising that resembled kid-friendly foods following FDA, FTC warnings

Companies cease sales of e-liquids with labeling or advertising that resembled kid-friendly foods following FDA, FTC warnings

FDA announced that all 17 manufacturers, distributors, and retailers that were warned in May have stopped selling the e-liquids used in e-cigarettes with labeling or advertising resembling kid-friendly food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-8-2018

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Active substance: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7813 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001966

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/17/1962 (MWB Consulting S.A.R.L.)

EU/3/17/1962 (MWB Consulting S.A.R.L.)

EU/3/17/1962 (Active substance: Humanised Fc-engineered monoclonal antibody against CD19) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7815 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/155/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2084 (Bayer AG)

EU/3/18/2084 (Bayer AG)

EU/3/18/2084 (Active substance: Anetumab ravtansine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7793 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/258/17

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1863 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/17/1863 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/17/1863 (Active substance: Autologous T lymphocyte-enriched population of cells transduced with a lentiviral vector encoding a chimeric antigen receptor targeting human B cell maturation antigen with 4-1BB and CD3-zeta intracellular signalling domains) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7574 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/270/16/02

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1964 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/17/1964 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/17/1964 (Active substance: Itacitinib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7573 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/169/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/17/1966 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/17/1966 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/17/1966 (Active substance: N-(bromoacetyl)-3,3-dinitroazetidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6986 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Active substance: etanercept) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5700 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4167T/17

Europe -DG Health and Food Safety

17-8-2018

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Active substance: Thymidine and deoxycytidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5403 of Fri, 17 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/317/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

EU/3/18/1994 (Quality Regulatory Clinical Ireland Limited)

EU/3/18/1994 (Quality Regulatory Clinical Ireland Limited)

EU/3/18/1994 (Active substance: Ivosidenib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5555 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

EU/3/18/1996 (Worphmed Srl)

EU/3/18/1996 (Worphmed Srl)

EU/3/18/1996 (Active substance: Melatonin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5409 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/227/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/18/2013 (Roche Registration GmbH)

EU/3/18/2013 (Roche Registration GmbH)

EU/3/18/2013 (Active substance: Polatuzumab vedotin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5054 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/231/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Active substance: Synthetic cyclic 8 amino acid analogue of human unacylated ghrelin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5049 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/066/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

26-7-2018

Regulatory and procedural guideline: EudraVigilance release notes v.1.17

Regulatory and procedural guideline: EudraVigilance release notes v.1.17

This document lists and briefly describes the following areas for the releases of EVWEB starting with the release on 22 November 2017.

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-7-2018

Agenda: Agenda - CVMP agenda of the 17-19 July 2018 meeting

Agenda: Agenda - CVMP agenda of the 17-19 July 2018 meeting

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Draft agenda of July 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-7-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 17-19 July 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 17-19 July 2018 meeting

Draft agenda for the meeting on 17-19 July 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-7-2018

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Active substance: Interferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4780 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/136/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (Active substance: galsulfase) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4782 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/640/T/72

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Firdapse (BioMarin Europe Ltd)

Firdapse (BioMarin Europe Ltd)

Firdapse (Active substance: amifampridine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4779 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1032/T/57

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4781 of Tue, 17 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Agenda: Agenda - Follow up information session on the TransCelerate initiative, 17 July 2018

Agenda: Agenda - Follow up information session on the TransCelerate initiative, 17 July 2018

Follow up information session on the TransCelerate initiative

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-7-2018

 Minutes of the PRAC meeting 14-17 May 2018

Minutes of the PRAC meeting 14-17 May 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

EU/3/07/505 (Faron Pharmaceuticals Limited)

EU/3/07/505 (Faron Pharmaceuticals Limited)

EU/3/07/505 (Active substance: Interferon beta) - Amendment of orphan designation - Commission Decision (2018)4186 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/080/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-6-2018

 Minutes of the COMP meeting of 17-19 April 2018

Minutes of the COMP meeting of 17-19 April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 6 encoding the B-domain-deleted human factor VIII) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4099 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/18/1995 (Bayer AG)

EU/3/18/1995 (Bayer AG)

EU/3/18/1995 (Active substance: Larotrectinib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4092 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/213/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Zerbaxa (Active substance: ceftolozane / tazobactam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3914 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3772/T/17

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1922 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/17/1922 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/17/1922 (Active substance: Entospletinib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human iduronate 2-sulfatase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3811 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/168/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety