LIPOTEARS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • suni gözyaşları ve diğer kayıtsız hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 3400935930873
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LİPOTEARS%0.2oftalmikjel

Gözedamlatılarakuygulanır.

EtkinMadde:1 goftalmik jel etkin maddeolarak2 mgkarbomer980içerir.

Yardımcı Maddeler:Setrimid,orta zincirli trigliseritler,sorbitol, sodyum hidroksit ve saf su.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynenuyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.LİPOTEARSnedir veneiçinkullanılır ?

2.LİPOTEARSkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LİPOTEARSnasılkullanılır ?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LİPOTEARS’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LİPOTEARSnedir veneiçinkullanılır ?

LİPOTEARS, 10 g’lık tüp içeren kutulardasunulur vegözedamlatılarakuygulanır.

LİPOTEARSetkinmaddeolarakkarbomeriçermekteolupgözyüzeyinigeçiciolarak

ıslatmakta venemlendirmektedir.

LİPOTEARS, ‘’kurugöz’’ün semptomatik tedavisi için kullanılmaktadır.

“Kurugöz”terimi ne demektir?

Gözkuruluğu,gözyaşıkalitesininyetersizveyaazolduğudurumdaveyagözkapaklarının

kapanamadığıdurumda,gözyüzeyininkurumasıdır.Gözkuruluğununbirçoknedeniolabilir:

Yaşlabirliktegözyaşındaazalma,menopozabağlıhormondeğişiklikleri,klimalıodalarda

çalışmak, bir ekran önündeçalışmak, iklimsel ve çevresel faktörler.

Gözlerherkırpıldığında,çokincebirgözyaşıfilmigözküresininyüzeyindeyayılarak,gözün

sağlıklı,temizveıslanmışbirşekildekalmasınısağlar.Ayrıcagözü,yabancıcisimlerden

korur.Gözyaşıfilmininmiktarıveyabileşimideğişirise,korneanınkurumasınaveya

konjunktivitingörülmesinenedenolabilir.Dolayısıylahastadayanmahissi,gözdekuruluk,

yabancı cisim hissi, basınç vekamaşmahissigörülme olasılığı fazladır.

2.LİPOTEARS’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LİPOTEARS’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,ilacınbileşenlerindenherhangibirinekarşıalerjikbirreaksiyonunuzvarise,

LİPOTEARS’ikullanmayınız.

LİPOTEARS’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Kontaktlenstakıyoriseniz,LİPOTEARSkullanmadanönceçıkarınızveoftalmikjelin

damlatılmasından30 dakikasonratekrar takabilirsiniz

Enjekte etmeyinizveyayutmayınız.

Aynızamandabirbaşkagözdamlasıiletedavioluyoriseniz,ikidamlaarasında15dakika

bekleyiniz.

LİPOTEARS,ilkkeztüpaçılanakadarsterildir.Dolayısıyla,kullanımsırasındatüpün

mümkün olduğuncatemiztutulması önemlidir.

Belirtilerinizdevam ederise, birgözhekimine başvurunuz, böylecetedavinizdeğiştirilebilir.

LİPOTEARSkoruyucumaddeolaraksetrimidiçerdiğinden,tedavidönemiboyuncayumuşak

kontakt lenslertakılmamalıdır.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LİPOTEARS’inhamilelik sırasında kullanılması önerilmemektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmesırasında kullanılması önerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

Tümgözilaçları,damlatıldığındagörmebulanıklaşabilir.Araçyadamakinekullanmadan

önce,görmeniznetleşenekadar birkaçdakikabekleyiniz.

LİPOTEARS’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

İçeriğindebulunanyardımcımaddeleriçinkullanımyoluveyadozunedeniyleherhangibir

uyarı gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Aynızamandabaşkabirgözdamlasıveyagözürünükullanıyoriseniz,uygulamalararasında

en azyaklaşık 15dakikabırakınız.LİPOTEARSuygulanacak son ilaçolmalıdır.

Farklıilaçlararasındakietkileşmelerdenkaçınmakiçin,kullanmışolduğunuzveyahalen

kullanmaktaolduğunuzilaçlarvarise,özellikledegözdamlasıvehattareçetesizilaçdadahil

olmak üzere, doktorunuzaveyaeczacınızabilgi veriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.LİPOTEARSnasılkullanılır ?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Belirti şiddetinegöre,etkilenen göz(ler)egünde3ila5 kez1’erdamlauygulanır.

Damlatmaları,gün içindeki ihtiyacınızı karşılayacak şekildeyayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Gözedamlatılarakuygulanır.

Kullanıma aitbilgiler:

- Uygulamadan önceellerinizi dikkatliceyıkayınız.

- Başınızıyukarıdoğrukaldırınızveişaretparmağınızilealtgözkapağınızıhafifçeaşağı

doğruçekiniz.

- Diğereliniziletüpügözünüzünüzerindedikeyolaraktutunuz,herhangibiryüzeye

temasettirmeyinizvealtgözkapağınıniçtarafınakonjunktivakesesinebirdamla

damlatınız.

- Gözlerinizi açık tutmayaçalışın ve etrafabakın, böyleliklejel iyiceyayılacaktır.

- Kullandıktan sonratüpükapatınız.

Yatmasaatindenyaklaşıkolarak30dakikaönceuygulanır(gözkapaklarınınbirbirine

yapışmasınıönlemek için).

İlacı kullanmadan öncedaimakullanımbilgilerini okuyunuz.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişikyaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :Özel kullanımıveyaş sınırıbulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı :Özel kullanımıbulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları :

Böbrek/Karaciğeryetmezliği :Özel kullanımıbulunmamaktadır.

EğerLİPOTEARS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaLİPOTEARSkullandıysanız

LİPOTEARS’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LİPOTEARS’ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

LİPOTEARSiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Herhangi biretkibeklenmemektedir.

4.Olası yanetkilernelerdir ?

TümilaçlargibiLİPOTEARS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LİPOTEARS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak şekildeşişmelerinde,

Deri döküntüsü

Baygınlık

‘Bunların hepsi çok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLİPOTEARS’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.’

‘Bu çokciddiyan etkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

damlatmadan sonrabulanık görme veyageçiciyanma hissi

irritasyon, kaşıntı, gözdekızarıklık, gözkapaklarının birbirineyapışması

‘BunlarLİPOTEARS’inhafifyanetkileridir.’

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LİPOTEARS’insaklanması

LİPOTEARS’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25 0 C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

LİPOTEARSilkkezaçılanakadarsterildir.Dolayısıylakullanımsırasındatüpünmümkün

olduğuncatemiztutulması önemlidir.

Açıldıktan sonra28gün içinde kullanılmalıdır. Tüpün üzerineaçıldığı tarihiyazınız.

Kapağı düzdür, dolayısıyla tüp dik bir konumda saklanabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraLİPOTEARS’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BauschLomb Sağlık veOptik rünleri TicaretA. .

SaniyeErmutlu Sokak No:6 aşmazPlazaKat:11 D: 22-23

3 2 Kozyatağı–Kadıköyİstanbul

Tel:0216 665 56 00

ÜretimYeri:

LaboratoireCHAUVIN

ZoneIndustrielleRipotierHaut

07200 Aubenas-Fransa

Bu kullanma talimatı...............tarihindeonaylanmıştır.