LIPIODOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LIPIODOL ULTRA FLU. 480MG/10 ML 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LIPIODOL ULTRA FLU. 480MG/10 ML 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • iyotlu yağ asitleri etil esteri

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699679750105
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-03-2015
 • Son Güncelleme:
 • 23-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LIPIODOL Ultra-Fluid 480 mgI/mL, Enjeksiyonluk Çözelti

Lenf içine uygulanır.

Etkin madde:10 mL’lik ampul 12.8 g yağasitlerinin iyotlu etil esterleri karışımıiçerir.

Bu da 4.8 g kombine iyoda eşdeğerdir.

Yardımcımaddeler:Bu tıbbi ürün yardımcımadde içermemektedir.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. LIPIODOL nedir ve ne için kullanılır?

2. LIPIODOL’ü kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3. LIPIODOL nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. LIPIODOL’ün saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. LIPIODOL nedir vene için kullanılır?

LIPIODOL 10 mLampullerde sunulanenjeksiyonluk bir çözeltidir.

LIPIODOL, iyodizeedilmişkontrast ajanlar sınıfına aittir. LIPIODOL, belli vücut bölgelerine

ait sınırlarıdaha iyi görselleştirmek ve tanımlamak üzere incelemeler sırasında elde edilen

görüntülerin kontrastınıarttırır.

Bu tıbbi ürün radyolojik incelemeler sırasında kullanılır.

2. LIPIODOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIPIODOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkin maddeye (haşhaştohumuyağının iyodize yağasitlerinin etil esterleri) karşıaşırı

duyarlılığınız varsa,

Radyolojik incelemeler sırasında, aşağıdaki durumlar siziniçin geçerli ise:

tiroid hormonu serumdüzeyleriniz yüksekse (hipertiroidi),

önemli miktarda kanamaoluşan yaralarınız varsa veya yakın zamanda oluştuysa,

bronkografi (bronşlara yönelik olarak, kontrast ajanın doğrudan akciğerlere

uygulandığıradyolojik inceleme) yapılmasıplanlanıyorsa.

Multinodüler guatrınız varsa ve 45 yaşüzerindeyseniz,

Emziriyorsanız,

LIPIODOL’ükullanmayınız.

Bu tıbbi ürün büyük arterlere, toplardamarlaraveya omurgaya enjekte edilmemelidir.

LIPIODOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda LIPIODOL’ü kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

Aşağıdakiler gibi alerjik bir hastalığınız varsa veya geçmişte olduysa:

bu tıbbi ürüne karşı, özellikle geçmişradyolojik incelemeler sırasında oluşan alerji,

iyoda karşıalerji,

diğer alerji türleri (besinsel veya tıbbi),

kurdeşen,

kaşıntılıkırmızıyamalar (egzama),

astım,

saman nezlesi.

Kalp veya akciğer hastalığınız varsa (kalp veya solunumyetmezliği, kardiyak

malformasyon)

Böbrek hastalığınız varsa (böbrek yetmezliği)

Diyabetik iseniz

Kan kolesterol düzeyleriniz yüksekse (hiperkolesterolemi)

Kanser için ilaç (kemoterapi) ve/veyaradyasyon (radyoterapi) tedavisi görüyorsanız veya

yakın zamanda tedavi edildiniz ise

Tiroid hastalığınız varsa

Radyoaktif iyot ile tiroid incelemesi veya tedavisi yapılmasıplanlanıyorsa.

LIPIODOL’ün yiyecek ve içecek ilekullanılması

LIPIODOL ile yiyecek veya içecek arasında etkileşimbildirilmemiştir. Bununla birlikte, bu

tıbbi ürünü kullanmadan önce yiyecek veyaiçecek tüketip tüketmemeniz gerektiği konusunda

doktorunuza danışmalısınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Gerekiyorsa, doktorunuz hamileliğiniz boyunca iyot reçete edebilir.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürünü kullanmanız gerekiyorsa, emzirmeyi sonlandırmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

LIPIODOL araç veya makine kullanımınıetkilemez. Bununla birlikte, bu tıbbi ürünü aldıktan

sonra iyi hissetmezseniz, araç veya makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçlarıgüncel olarak kullanıyorsanız, yakın zamanda kullanmışiseniz veya

kullanma olasılığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz:

Kalp hastalığının veya yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılan bir ilaç (beta-

blokörler, diüretikler).

Diyabet tedavisi için kullanılan bir ilaç (metformin).

Kanser tedavisi veya bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan bir ilaç olan

interlökin-2.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LIPIODOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doz, ilacın kullanılma nedenine göre değişir.

Doktorunuz size enjekte edilecek dozu belirleyecektir.

Bu ilaç yalnızca bir kez uygulanacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Bu ürünü, bir sağlık uzmanıincelemeyapılmadan önce hazırlayacak ve enjekte edecektir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doz, çocuklarda orantılışekilde azaltılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Altta yatankardiyovasküler sistem, solunum ve sinir sistemi hastalıklarıolan 65 yaşın

üzerindeki hastalardabu ürün dikkatlişekilde uygulanmalıdır. Ürünün kısmen pulmoner

kılcaldamarlarıgeçici olarakembolize ettiği dikkate alınırsa, kardiyorespiratuar yetmezliği

olan yaşlıhastalarda doz ayarlanmalıveya incelemeiptal edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Özel bir doz ayarlamasına yönelik bir gereksinimtanımlanmamıştır.

Eğer LIPIODOL’ün etkisininçok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LIPIODOL kullandıysanız:

Uygulanabilir değildir.

LIPIODOL’ü kullanmayıunutursanız:

Uygulanabilir değildir.

LIPIODOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Uygulanabilir değildir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, LIPIODOL de yan etkilere neden olabilir ancak bu etkiler herkeste

görülmeyebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa LIPIODOL’ü kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kızarma,

Sivilce oluşumu,

Kaşınma ve/veya solunum veya yutmagüçlüğüne yol açacakşekilde yüzün,

gözkapaklarının, dudakların veya boğazın anişişmesi

Hırıltı,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Öksürük,

Boğaz kuruluğu,

Kurdeşen

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

LIPIODOL’ekarşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

İncelemeyi izleyen saatlerde saman nezlesi

Bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal bozukluklar

Kilo kaybı, hızlıkalp atımıve hızlıbarsak geçişi, sinirlilik veuykusuzluk gibi aşırıaktif

tiroid belirtileri

Ağrı

Akciğerlerde veya beyinde belli kan damarlarının tıkanması(başağrısı, başdönmesi, uyku

eğilimi ve bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, göğüs, sırt veya yan ağrısı, öksürük ve

hemoptizi (kan tükürme))

Bunlar LIPIODOL’ün hafif yan etkileridir.

Hafif yan etkiler yaygın olarak görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. LIPIODOL’ün saklanması

Bu ilacıçocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

LIPIODOL’ikutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son

kullanma tarihi, söz konusu ayın son gününü belirtir.

Son kullanma tarihine uyumlu olarak kullanınız.

Işıktan koruyunuz.

Tıbbi ürünleri atık suyla veya evsel atıkla atmayınız.

Artık kullanmadığınız tıbbi ürünleri nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu

önlemler çevrenin korunmasına yardımcıolacaktır.

Ruhsat sahibi:GUERBET İlaç Tibbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

KısıklıCad. Haluk Türksoy Sok. No.4 K.2

Altunizade – Üsküdar – 34662 – İstanbul

Üretici: Guerbet

BP 57400

95943 ROISSY CDG Cedex

Fransa

Bu kullanmatalimatı………..tarihinde onaylanmıştır.

Bu bilgiler yalnızca tıp veya sağlık bakımıuzmanlarına yöneliktir

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR

LIPIODOL’ü dikkatli kullanınız

LIPIODOL ve belli cerrahi yapıştırıcılar veya belli yapıştırıcıserileri arasında nadiren erken

polimerizasyon reaksiyonu oluşabilir. LIPIODOL veya cerrahi yapıştırıcıya ait yeni serileri

kullanmadan önce LIPIODOL ve yapıştırıcının geçimliliğiin vitrotestedilmelidir.

Uygulama yöntemi ve yolu

Bu ürün camşırınga kullanılarak uygulanmalıdır.

Tanısal radyolojide:

Lenfografi:

SADECEİNTRALENFATİK KULLANIM

Diğer

Uygulanabilir değildir.

7-12-2018

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) in 1978 endorsed the acceptable daily intake (ADI) of 25 mg/kg body weight (bw) per day, expressed as propane‐1,2‐diol, established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 1974. No adverse effects were observed in short‐t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.