LIBALAKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LIBALAKS 10 GR LAVMAN
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LIBALAKS 10 GR LAVMAN
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699510920100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LİBALAKS Laksatif Lavman

Rektal uygulanır.

Etkin madde:

Her tüpte (10 gram) 5310 mgSorbitol(%70) ve 3700 mgGliserin içerir.

Yardımcımadde(ler):

Tween 80, Sodyumsitrat.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya

düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.LİBALAKS nedir ve ne için kullanılır?

2.LİBALAKS’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.LİBALAKS nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.LİBALAKS’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.LİBALAKS nedir ve ne için kullanılır?

Hamilelikten ilerigelen kabızlıklarda, üç yaşüstü çocukların kabızlıklarında, kabızlığın sorun

olduğu hastalıklarda, rektoskopi (bir çeşit barsak görüntülemesi) ve cerrahi müdahale gibi

bağırsakların tahliyesi gerekendurumlarda, barsağın bazıbölümlerindeki kaslarınzayıf olduğu

durumlarda kullanılır.

LİBALAKS kutusunda, açık sarırenkli, kokusuz, kıvamlısıvıiçeren 10 gramlık bir tüp ve

uygulama için bir adet kanül bulunur.

2.LİBALAKS’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LİBALAKS yalnızca rektal yoldan uygulanır.

Kullanmadan önce aplikatörün dışına bir miktar tüp içindekiilaçtan sürerek kayganlaştırın.

LİBALAKS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birisine karşıalerjiniz varsa (eğer alerjiniz

olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasınıisteyiniz).

İdrara çıkamama, ağır su kaybı(dehidratasyon), gelişmişveya gelişmekte olan akciğer ödemi,

ağır kalp yetmezliği, akutapandisit, barsak travmasıiltihabıve kanamalarında, anüs ve rektuma

ait bölgede uygulanan cerrahi müdahalelerden sonra, tifo (bakteri kaynaklıbir hastalık), fistül

(barsak içinde oluşan geçit), basur (hemoroid),ülserli kolit (barsakmukozasında enfeksiyona

bağlıolarak yer yer yaralar oluşması) durumlarında.

LİBALAKS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Kalp hastasıiseniz,

Böbrek ya da karaciğer probleminiz varsa,

Şeker (diyabet) hastalığınız varsa,

Kırmızıkan hücrelerinin harabiyetinden ileri gelen kansızlığınız (hemolitik aneminiz)varsa,

Mide ve barsaklarınızla ilgili bir bozukluğunuz varsa,

Kalın barsaklarınızda açık yaraya ve iltihaba bağlıbir bozukluğunuz varsa.

LİBALAKS’ın uzun süre kullanımıbarsak tahrişine neden olabilir.

Sıvıalımında değişimakciğer ödemi ve/veya aşırıkanlanmaya bağlıkalp yetmezliğine yol açabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

LİBALAKS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

LİBALAKS’ın hamilelik sırasında güvenliliği kanıtlanmamıştır; hamilelik sırasında kullanımında

dikkatli olunmalıdır. Libalaks Lavman sadece gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Yine de bu dönemde sadece gerekli

durumlarda kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LİBALAKS’ın araç ve makine kullanımıüzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

LİBALAKS’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

LİBALAKS’ın içeriğinde bulunan yardımcımaddelere karşıaşırıbir duyarlılığınız yoksa, bu

maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacıözellikle diğer laksatiflerişu anda kullanıyorsanız

veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

3.LİBALAKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktor tarafından başkaşekilde tavsiye edilmedikçe üç yaşüstü çocuklar için ½ tüp, büyükler

için bir tüp yeterlidir.

Doktor tarafından başkaşekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kutu içindeki aplikatörü tüpün ucuna takınız. Aplikatör vasıtasıyla ilacımakata boşaltınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

LİBALAKS’ın üç yaşüstü çocuklarda kullanımı, uygun kullanımvedoz/uygulama sıklığıiçin

talimatlar kısmında belirtildiğigibidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımıyetişkinlerle aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

Dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer LİBALAKS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LİBALAKS kullandıysanız:

LİBALAKS’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız birdoktor veya eczacıile

konuşunuz.

LİBALAKS’ın fazla kullanılmasının tipik belirtileri karın ağrısı, halsizlik, yorgunluk, susama,

kusma, ödem, kemik ağrısı(osteomalaziye bağlı), sıvıve elektrolit dengesizliği, hipoalbuminemi

(protein kaybettiren gastroenteropatiye bağlı) ve barsak iltihabını(koliti) taklit eden belirtilerdir.

Barsak kalıcıolarak hasarlanmamışsa, laksatiflerin yardımıolmadan çalışmasıaylarca süre

gerektirebilir.

LİBALAKS’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

LİBALAKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacın kesilmesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir etki görülmez.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi LİBALAKS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Seyrek olarak (tedavi edilen 10.000 kişide 1‘den daha fazla ve 1000 kişide 1’den az görülen) aşırı

duyarlılık reaksiyonlarıgörülebilir. Belirtileri; yüzde, ağızda, dudakta, dilde ve boğazdaşişme,

nefes darlığı, kaşıntı, ürtiker, ateş, v.b.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Gaz çıkarma,

İshal,

Barsak ağrısına sebep olabilen barsak tahrişi,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangibir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00

08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarakTürkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5.LİBALAKS’ın saklanması

LİBALAKS’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Açıldığında bir defada hepsini kullanınız.

Kullanılmadan artan kısım olursa atınız, tekrar kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİBALAKS’ıkullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LİBALAKS’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Liba LaboratuarlarıA.Ş. Otağtepe Caddesi No:5 Kavacık, 34810İstanbul

Üretim yeri:

Recordatiİlaç San. ve Tic. A.Ş. Doğan AraslıCad. No: 219 Esenyurt,İstanbul

Bu kullanmatalimatı(--/--/----)tarihinde onaylanmıştır.

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.