LEXUR 500 MG 7 FILM TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEXUR 500 MG 7 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEXUR 500 MG 7 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680008010571
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-10-2016
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LEXUR 500 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:500 mglevofloksasine eşdeğer 512.46 mglevofloksasin hemihidrat.

YardımcımaddelerHidroksipropil selüloz, Krospovidon, Mikrokristalin selüloz,

Kolloidal silikon dioksit, Hidroksipropilmetil selüloz, Stearik asit, Titanyumdioksit (E

171),

Bu Kullanma Talimatında:

1.LEXUR nedir ve ne için kullanılır?

2.LEXUR'u kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.LEXUR nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.LEXUR'un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. LEXUR nedir ve neiçin kullanılır?

LEXUR, etkin madde olarakflorokinolon türevi genişspektrumlu bir antibakteriyel olan

levofloksasin içeren, beyaz renkli, bir yüzü çentikli filmkaplıtablettir.

LEXUR, 500 mglevofloksasin içeren 7 filmtablet halinde, PVC/Al blister ambalajda

kullanımasunulmuştur.

LEXUR, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:

LEXUR, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

Sinüzit

Zatürre

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları

Prostat enfeksiyonları

Uzun süredir devamedennefes almazorluğu olan hastalardaki solunumyolu

enfeksiyonları

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veyadüşükdoz kullanmayınız.

2. LEXUR'u kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler;

LEXUR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Levofloksasin veya LEXUR'un bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon

grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşıalerjiniz varsa,

Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadıiseniz,

Sara (epilepsi) hastasıiseniz (aksi takdirde kasılmalarınız artabilir),

Özellikle yaşlıhastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan

hastalarda LEXUR tedavisi sırasında tendon iltihaplanmasıve ağrıgelişir ise,

LEXUR tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcıve/veya kanlıishal

gelişirse,

Gebe ya da bebek emziriyorsamzbu ilacıkullanmayınız.

Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaşaltındaki çocuklara verilmemelidir.

LEXUR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Bilinen kalphastalığınız ya da QT uzaması(kalbin ritmi ile ilgili problem) ile ilgili

aile hikayeniz var ise,

Diyabet hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği hastalığınız var ise,

Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

Güneşışığına ve solarium gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz

kalıyorsanız LEXUR'udikkatli kullanınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

LEXUR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEXUR'u çiğnemeden, yeterli miktarda sıvıile alınız. Doz ayarlamasıiçin, gereğinde

tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında (aç ya da tok)

alabilirsiniz.

Hamilelik

îlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmışyeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle

LEXUR sadece doktortarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı

kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

LEXUR başdönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç

ve makine kullanımısırasında dikkatli olunmalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Demirtuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyumiçeren

antasitler ve sukralfat (bir midekoruyucu ilaç) ile LEXUR birlikte alındığında,

LEXUR'un emilimi belirginşekilde azaldığından bu ilaçları, LEXUR

uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

Kinolonlarla teofılin düzeylerinde artışsaptandığıiçin LEXUR ile birliktekullanımında

teofılin düzeyleri izlenmelidir.

Romatizmalağrıve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofılin

sara nöbet riskini artırabilir.

LEXUR ile K vitamin antagonisti olan varfarin birlikte kullanımıesnasında protrombin

zamanıve kanamabelirtileri takip edilmelidir.

Nonsteroidalantiinflamatuar bir ilacın, LEXUR ile birlikte kullanılmasıhalinde, beyin

konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

LEXUR ve antidiyabetik (şekerhastalığıtedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçların

birlikte kullanımıesnasında kanşekerinin yükselmesi yada düşmesi (hiperglisemi-

hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kanşeker düzeyleri

izlenmelidir.

Probenesid (gut gibimetabolik bozukluğa bağlıhastalıkarın tedavisinde kullanılan

ilaç)ve simetidin (mide ülseritedavisinde kullanılan bir ilaç) böbrek fonksiyonlarını

azaltabilir.

LEXUR siklosporinin (organ nakillerinde kullanılan vücudun nakil yapılan organıred

etmesini önleyen bir ilaç)etkisiniuzatabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veyason

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. LEXUR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz alacağınız doz miktarınıve LEXUR ile yapılacak tedavi süresini

bellirleyecektir.

LEXUR günde bir kez uygulanır.

Dozaj, enfeksiyonun tipine,şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlıolarak

doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlıolarak değişir.

Genel olarak tümantibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LEXUR tedavisi de hastanın

daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

LEXUR, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvıile alınmalıdır.

Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

Tabletleri günün aynısaatlerinde alınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanım:

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıhastalarda böbrek fonksiyonlarıyeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek

yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde LEXUR dozunun ayarlanmasıgerekir. LEXUR kullanımında

birikimiönlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli

ambulatuar peritoneal diyalizin LEXUR'un vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğindedozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LEXUR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunadair bir izleniminiz varsa

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LEXUR kullandıysanız:

LEXUR’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktorveya eczacıile

konuşunuz.

Aşırıdoz alımında zihin bulanıklığı, başdönmesi,şuur kaybıve istem dışıkasılmalar gibi

merkezi sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanmasıgibi gastrointestinalsistem

reaksiyonlarıve kalp ritminin bozulmasıgibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir. Aşırıdoz

almadurumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

LEXUR'u kullanmayıunutursanız

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanıyakın değilse,

hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

LEXUR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızıtedavi süreniz

bitene kadar kullanınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibiLEXUR'un de içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEXUR'u kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyon

Tendon iltihaplanmasıve ağrı

Tendon kopması

Eklemağrısı

Kas ağrısı

Kas yorgunluğu

İdrar çıkışında ani durma

Ateş

Mantar enfeksiyonu

Ciddi, uzun süren ve/veya kanlıishal

Kanşekerinin düşmesi

Kalp ritminin bozulması

Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizde LEXUR'abağlıyan etki gelişmişolabilir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz, hemendoktorunuza bildirinizveya

sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Psikotik reaksiyon, ajitasyon

Sıkıntıhissi, depresyon

Hayal görme

Sara nöbeti

Titreme

Bilinç bulanıklığı

Görme ve duyma bozuklukları

Tat ve koku bozuklukları

His azalması

Çarpıntı

Kan basıncının düşmesi

Nefes darlığı

Kansızlık

İshal

Karın ağrısı

Kusma

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Başağrısı

Başdönmesi

Kulak çınlaması

Uykusuzluk

Uyuşma

Bulantı

İştahsızlık

Mide yanması

Kızarıklık

Halsizlik

Bunlar LEXUR'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. LEXUR'un saklanması

LEXUR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEXUR'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakamyılıgösterir. Son kullanma

tarihi o ayın son gününü ifade eder.

25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEXUR'ukullanmayınız.

Ruhsat sahibi:AYMEDİlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.

Ehlibeyt Mah. 5.Cad. no36 AYKON PLAZA Kat2 Daire 14 BALGAT /ANKARA

Üretim yeri:Merkez Laboratuarıİlaç San. ve Tic. A.Ş.

SırrıÇelik BulvarıAyça Sok. No: 6 Taşdelen –Ümraniye/İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı30/12/ 2010 tarihinde onaylanmıştır.

22-11-2018

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

These foreign health products have been found by regulators in other countries to contain undeclared drug ingredients.

Health Canada

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency