LEVOTIRON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVOTIRON 75 MCG 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVOTIRON 75 MCG 100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levotiroksin sodyum

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514010111
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 16-06-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

LEVOTİRON 175 mcgtablet

Ağızdanalınır.

EtkinMadde:Her birtablet 175 mcglevotiroksin sodyum içerir.

YardımcıMaddeler:Mısırnişastası,magnezyumstearat,laktozmonohidrat,jelatin80bloom,

kroskarmelozsodyum

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.LEVOTİRONnedir veneiçinkullanılır?

2.LEVOTİRON’u kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.LEVOTİRONnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LEVOTİRON’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. LEVOTİRONnedirveneiçinkullanılır?

Biryüzünde“+”şeklindeçentikbulunandiğeryüzü “175”baskılı,yuvarlak, beyaztabletler

175mcglevotiroksinsodyumiçerir,50ve100tabletlikblisterambalajlardapiyasaya

sunulmuştur.

LEVOTİRON’uniçeriğindebulunan levotiroksinetken maddesi, tiroid bezinin hastalıklarında

veişlevbozukluklarınıntedavisindekullanılansentetikbirtiroidhormonudur.Etkisitiroid

tarafından salgılanan doğal hormonlar ileaynıdır.

LEVOTİRON;

-normal tiroid fonksiyonu olan hastalardaiyi huylu guatrı tedavi etmek için,

-cerrahi sonrasındaguatrın nüksetmesiniönlemek için,

-tiroidbeziyeterikadarçalışmadığında,doğaltiroidhormonlarınınişleviniyerinegetirmek

için ve

-tiroid kanseri olan hastalardatümörün büyümesini baskılamak için kullanılır.

2/8

LEVOTİRON;25mikrogram,50mikrogram,75mikrogramve100mikrogramdozlarıayrıca

hormonlarınaşırıdüzeydeüretimiantitiroidilaçlarlatedaviedildiğinde,tiroidhormon

düzeylerinidengelemekamacıyla dakullanılır.

2. LEVOTİRON’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LEVOTİRON’uaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

-İlacıniçerisindekietkinmaddeyeveyakatkımaddesinekarşıalerjinizvarsa(aşırı

duyarlılık)

-Tedaviedilmemişböbreküstübesi(adrenalbez),hipofizbeziişlevbozukluğuveya

tiroid hormonlarının aşırı üretimi(tirotoksikoz) durumunda

-Akut kalp hastalığında(kalp kriziveyakalp iltihabı).

GebelikteLEVOTİRONilebirlikteantitiroidilaçlarkullanılmaz(bkz.aşağıdaGebelikve

LaktasyondaKullanımkısmı).

LEVOTİRON’uaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EğeraşağıdakikalphastalıklarındanherhangibirinesahipsenizLEVOTİRON’u

kullanmadan öncedoktorunuzyadaeczacınızilekonuşunuz:

-Kalbin kan damarlarındayetersizdüzeydekan akışı (anjinapektoris),

-Kalpyetmezliği,

-Hızlıvedüzensizkalp ritmi,

-Yüksek kan basıncı,

-Arterlerdeyağkalıntıları(arteriyoskleroz)varsa,tedavinizesnasındadikkatliolmanız

vedoktorunuztarafındanizlenmenizgerekir.

LEVOTİRONkullanmadan önceveyabir tiroid supresyon (baskılama)testiyaptırmadanönce

burahatsızlıklartıbbikontrolaltınaalınmalıdır.LEVOTİRONkullanırkentiroidhormonları

yakındantakipedilmelidir.Burahatsızlıklarınsizdeolupolmadığındanemindeğilsenizveya

bu rahatsızlıklarolduğuhalde herhangi bir tedavigörmüyorsanız, doktorunuzadanışın.

Doktorunuzönceliklesizdeherhangibiradrenalbezi,hipofizbeziişlevbozukluğuveya

kontrolaltınaalınmamışaşırıdüzeydehormonüretimi(tiroidotonomisi)ileseyredentiroid

bezi işlev bozukluğu olup olmadığınıaraştıracaktır.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sözkonusuysa, doktorunuzadanışın:

-Menopozveyamenopozsonrasıdönemindeyseniz,kemikerimesi(osteoporoz)riski

nedeniyledoktorunuzuntiroidfonksiyonlarınızıdüzenliolarakkontroletmesi

gerekebilir.

-Levotiroksiniçerenbirilaçtanbaşkabirinegeçişyaptıysanız,ilacınetkisibirazfarklı

olabilir;yakın takip altındaolmanızvedozun ayarlanması gerekebilir.

-Orlistat(obezitetedavisindekullanılanbirilaç)iletedaviyebaşlamadan,tedaviyi

değiştirmedenveyatedaviyisonlandırmadanöncedoktorunuztarafındanyakından

takip edilmenizvekullandığınızLEVOTİRONdozunun ayarlanmasıgerekebilir.

Eğer birtür psikolojik hastalığınızvar ise(psikotik bozukluk belirtileri ilekarşılaştınızise; içe

kapanma,düşüncebozuklukları,davranıştabozukluk,gerçektevarolmayanşeylerivarmış

gibialgılamadurumu,varolmayanbirşeyigörme,duyma,kokuveyatadınıalmagibi

durumlar)doktorunuztarafındanyakındantakipedilmenizvekullandığınızLEVOTİRON

dozunuzun ayarlanmasıgerekebilir.

3/8

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LEVOTİRON’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Eğersoyalıbesinlertüketiyorsanızveözellikledeyediğinizmiktardadeğişiklikyaptıysanız

doktorunuza bildirin. Soyalı besinler, barsaklarda LEVOTİRON emilimini

azaltabileceğinden, ilacındozunun ayarlanmasıgerekebilir

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

GebelikdönemindeLEVOTİRONkullanımınadevamedilmelidir.İlacındozunun

değiştirilmesi gerekeceğinden, doktorunuza başvurun.

Tiroidhormonlarınınaşırıüretiminitedavietmekamacıylabirantitiroidilacıilebirlikte

LEVOTİRONkullanıyorsanız,doktorunuzgebelikdönemindeLEVOTİRONkullanımınaara

vermenizi söyleyecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmedöneminde,doktorunuzuntavsiyesidoğrultusundaLEVOTİRONkullanımına

devamedilmelidir.İlaçannesütünegeçsede,buorançocuğunuzuetkileyecekdüzeyde

değildir.

Araçvemakinekullanımı

İlacın arabavemakinekullanımı üzerindeki etkisini araştıran herhangi birçalışmayoktur.

Bununlabirlikte,levotiroksindoğaltiroidhormonugibiolduğundan,LEVOTİRON’unaraba

vemakinekullanımı üzerindeherhangi biretkisi olacağı düşünülmemektedir.

LEVOTİRON’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

LEVOTİRONlaktoziçerdiğinden;eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

HerbirLEVOTİRONtablet1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder.Budozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetkigöstermesi beklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,doktorunuzabildirin;

LEVOTİRONdiğerilaçlar ile etkileşebilir:

-Antidiyabetikilaçlar (kan şekerinidüşürücü ilaçlar):

LEVOTİRONantidiyabetikilaçlarınetkisiniazaltabileceğinden,özellikleLEVOTİRON

tedavisinebaşlamadanöncekanşekerinizikontrolettirmenizgerekebilir.LEVOTİRON

kullanırken, antidiyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

-Kumarin türevleri(kanın pıhtılaşmasınıönlemekiçin kullanılan ilaçlar):

LEVOTİRONbutürilaçlarınetkisiniartırabileceğindenözellikleyaşlıkişilerdeolmaküzere

kanamariskiniarttırabilir.LEVOTİRONtedavisibaşlangıcındavesüresincekanpıhtılaşma

değerlerinizebaktırmanızgerekebilir.LEVOTİRONkullanırken,kullandığınızkumarin

ilacının dozunun ayarlanması gerekebilir.

4/8

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanmakzorundaysanız,önerilenzaman

aralıklarına uymalısınız:

-Safraasitlerinibağlayanveyüksekkolesterolüdüşürecekilaçlar(örn.kolestiraminveya

kolestipol):

Butürilaçlarlevotiroksinsodyumunbarsaklardanalımınıblokeedebileceğinden,

LEVOTİRONbu ilaçlardan 4-5 saat öncealınmalıdır.

-Antiasitler(asitlerebağlıhazımsızlığırahatlatmakiçin),sukralfat(mideveyabarsak

ülserleri için) vealüminyum içeren, demir içerendiğer ilaçlarilekalsiyumkarbonat:

Butürilaçlarlevotiroksinsodyumunetkisiniazaltabileceğinden,LEVOTİRONbuilaçlardan

en az2 saat öncealınmalıdır.

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,doktorunuzabildirin;builaçlar

LEVOTİRON’unetkisiniazaltabilir:

-propiltiourasil(antitiroid ilacı),

-glukokortikoidler(antialerjik veantiinflamatuvarilaçlar),

-beta-blokerler(kanbasıncınıdüşürücüilaçlar;aynızamandakalphastalıklarınıntedavisinde

dekullanılır),

-sertralin (antidepresif ilaç),

-klorokin veyaproguanil(sıtmayı önlemek veyatedavi etmek için kullanılır),

-barbitüratlarveyakarbamazepin(antiepileptikilaçtır,davranışbozukluklarınıkontroletmek

vebazıağrıtiplerinihafifletmekiçindekullanılır)gibibirtakımkaraciğerenzimleriniaktive

eden ilaçlar (sedatifler, uyku hapları),

-menopozdönemindeveyamenopozdansonrahormonreplasmanıiçinveyagebelikten

korunmak için kullanılan östrojen içeren ilaçlar,

-sevelamer(fosfatbağlayanilaçtır,kronikböbrekyetmezliğiolanhastalarıntedavisinde

kullanılır),

-tirosin-kinazinhibitörleri (kanserilaçları veantiinflamatuvarilaçlar).

-orlistat (obezitetedavisindekullanılan bir ilaç)

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,doktorunuzabildirin;builaçlar

LEVOTİRON’unetkisiniartırabilir:

-salisilatlar (ağrıyı hafifletmek veateşi düşürmekiçin kullanılan ilaçlar),

-dikumarol (kanın pıhtılaşmasınıengellemek içinkullanılan ilaç),

-250 mggibiyüksekdozlardafurosemid (diüretikilaç),

-klofibrat (kan lipid düşürücü ilaç),

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,doktorunuzabildirin;builaçlar

LEVOTİRON’unetkisinideğiştirebilir:

-ritonavir, indinavir, lopinavir (proteazinhibitörü, HIV enfeksiyon ajanı)

-fenitoin (anti-epileptik ilaç)

Tiroidhormonseviyelerinizidüzenlikontrolettirmenizgerekmektedir.LEVOTİRON

dozunuzunyeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Amiodaronkullanıyorsanızdoktorunuzabildirin;builaçtiroidbezinizinişlevinive

aktivitesinietkileyebilir.

Tanı amacıyla iyot içerenkontrast maddelibir testveyataramayaptıracaksanız, doktorunuza

LEVOTİRONkullandığınızıbildirin;tiroidfonksiyonunuzuetkileyebilecekbirenjeksiyon

yapılabilir.

5/8

Tiroidhormonları,kilovermekamacıylakullanmayauygundeğildir.Tiroidhormon

düzeyleriniznormalise,tiroidilaçlarısizizayıflatmaz.Doktortavsiyesiolmadanilacın

dozunu artırdığınıztakdirde, ciddiveyahattayaşamıtehdit eden durumlargörülebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. LEVOTİRON nasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

LEVOTİRON’uherzamandoktorunuzuntavsiyesidoğrultusundakullanın.Emin

olamadığınızzaman, doktorunuzadanışın.

Doktorunuz,muayenelervelaboratuvartestlerisonucunagöresiziniçinenuygundozu

belirleyecektir. Genellikledüşük bir dozdatedaviyebaşlanır vetam dozaulaşılanakadar, 2 ila

4haftadabirdozartırılır.Tedavininilkhaftalarındadozayarlamasınıyapmakiçinbirtakım

laboratuvartestleriyaptırmanızgerekir.

LEVOTİRON kullanımı ÖnerilenGünlükDoz

Tiroid fonksiyonu normal olan

hastalardaiyi huyluguatrıntedavisinde 75-200 mikrogram

Cerrahi sonrasındaguatrın

nüksetmesiniönlemede 75-200 mikrogram

Tiroid beziyeteri kadarçalışmadığında,

doğal tiroid hormonlarınınyerine

geçerek işlevin sürmesinisağlamada

başlangıç dozu

idamedozu

Erişkinler Çocuklar

25-50 mikrogram 12.5-50 mikrogram

100-200

mikrogram 100-150 mikrogram/m 2

vücut alanı

Tiroid kanseri olan hastalardatümör

büyümesinibaskılamada 150-300 mikrogram

Aşırı hormon üretimiantitiroid ilaçlar

iletedavi edildiğinde, tiroid hormon

düzeylerinin dengelenmesinde 50-100 mikrogram

Tedavi süresi

Tedavininsüresi,LEVOTİRON’ukullandığınızdurumagöredeğişir.Bunedenlenekadar

sürekullanmanızgerektiğinidoktorunuzadanışın.Genelliklehastalarıntedavisiyaşamboyu

devam eder.

Uygulama yoluvemetodu:

LEVOTİRON,ağızyoluylakullanılanbirilaçtır.Sabahları(kahvaltıdanenazyarımsaat

önce) açkarnına, tercihen bir miktarsıvıile(örn. yarım bardak su) alınır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Eğerbebeğinizdoğuştanhipotiroidise,hızlıreplasmanönemliolduğuiçindoktorunuzdaha

yüksekdozbaşlamanızıisteyebilir.Öngörülenbaşlangıçdozuilk3ayiçinkgvücutağırlığı

6/8

başına10ile15mikrogramdır.Dahasonra,doktorunuzdozuçocuğunuzagöreayarlayacaktır.

Bebekleredoz,gününilköğünündenenazyarımsaatöncetekseferdeverilir.Tabletler,

verilmedenhemenönceezilir,birazsuilekarıştırılırvebirmiktarsıvıileverilir.Karışımher

zaman hazırlandıktan hemen sonrakullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardatiroidhormonlarıylatedaviyebaşlanırkenözeldikkatgösterilmeli,tedaviye

düşükdozdabaşlanmalıdır(örn.12.5mikrogram/gün)vetiroidhormonlarıtakipedilerek,

uzunaralıklarlavedahasıktiroidhormonseviyekontrolüiledozyavaşçaartırılmalıdır(örn.

2 haftadabir dozartışı12.5 mikrogram/gün olacakşekilde).

BununlabirlikteidealdozunaltındabirdozundaTSHdüzeyinitamolarakdüzeltemeyeceği

unutulmamalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Olağandozaralığıyukarıdakitablodaverilmiştir.Aşağıdakidurumlardanherhangibirisöz

konusuysa,LEVOTİRON’un dahadüşük dozu kişiyeözgün olarakyeterliolabilir;

-Yaşlıbir hastaysanız,

-Kalp hastalığı sorunlarınızvarsa,

-Ciddidüzeydeveyauzunsüredir tiroid fonksiyonlarınızazçalışıyorsa,

-Zayıfsanızveyaguatrınızbüyükse.

Kullanmanız gerekendendahafazlaLEVOTİRON kullandıysanız:

Nabızdahızlanma,endişe,huzursuzlukveistemsizhareketlergibibelirtilergörülebilir.Sinir

sistemietkileyenbirbozukluğuolanhastalardaistisnaiolaraksarahastalığı(epilepsi),nöbet

geçirmegibidurumlaroluşabilir.Psikolojikhastalıkaçısından(örn;psikotikbozukluk)

riskinizvariseiçekapanma,düşüncebozuklukları,davranıştabozukluk,halusinasyonlarile

kendinigösterenbirtürpsikolojikhastalıkbelirtileri(örn;akutpsikoz)ilekarşılaşabilirsiniz.

Bu belirtileringörülmesidurumunda, derhal doktorunuzabaşvurun.

LEVOTİRON’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LEVOTİRON kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuztabletidegözönündebulundurarakikidoziçmeyin;ertesigünnormalgünlük

dozunuzla devam edin.

LEVOTİRON’un kullanımınailişkin sorunuzvarsa, doktorunuzaveyaeczacınızabaşvurun.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız

LEVOTİRON iletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

EğerLEVOTİRONkullanımendikasyonuolanhipotiroidkalıcıiyileşmedenöncetedavi

kesilirse,hipotiroidizmbulgularıortayaçıkabilir.Eğerkalıcıiyileşmesebebiyletedavi

sonlandırılırsaherhangi biryanetkigözlenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiLEVOTİRON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

7/8

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LEVOTİRON’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Yüzdeödem(şişme)veanjiyoödem(yüzde,dudaklarda,dildeve/veyaboğazda

solunumveyayutmagüçlüğünenedenolabilecekşişme).Bunlarınhepsiçokciddiyan

etkilerdir.EğerbunlardanbirisizdemevcutisesizinLEVOTİRON’akarşıciddi

alerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir. Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Diğeryan etkiler aşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden tahmin edilemiyor

LEVOTİRONkişinintoleranssınırınıgeçerseveyaaşırıdozalınırsa,özellikletedavinin

başlangıcındailacındozubirdenbireaşırıdüzeydeartırılmışsa,sıklığıbilinmeyenşubelirtiler

görülebilir.

Bilinmiyor:

-Tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi (hipertiroidizm),

-Adet bozuklukları,

-Başağrısı,

-Kafaiçi basınç artışı(psödotümörserebri),

-Titreme,

-Huzursuzluk,

-Uyku bozukluğu,

-Kalp ritim bozuklukları,

-Kalptebir çeşitatım bozukluğu,

-Çarpıntı,

-Kalp atımının hızlanması,

-Kalp sıkışması,

-Göğüsağrısı

-İshal,

-Kusma,

-Aşırı terleme(hiperhidroz),

-Kas zayıflığı,

-Kas krampları,

-Sıcak basması,

-Ateş,

-Kilo kaybı.

Buyanetkilerdenherhangibirigörülürse,doktorunuzabaşvurun.Doktorunuz,birkaç

günlüğünetedavinizearaverebilirveyayanetkilerortadankaybolanadekilacındozunu

azaltabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarsılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

8/8

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanbiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800

3140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. LEVOTİRON’unSaklanması

LEVOTİRON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra LEVOTİRON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

RuhsatSahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah. Eski BüyükdereCad. No:4

34467 Maslak / Sarıyer /İSTANBUL

ÜretimYeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Orhan Gazi Mah. TunçCad. No:3

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanma talimatı04/08/2016tarihinde onaylanmıştır.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety