LEVOPRONT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVOPRONT 60 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVOPRONT 60 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodropropizine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514010937
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

LEVOPRONT 60mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birtablet60 mgLevodropropizin içerir.

Yardımcımadde(ler):Laktozmonohidrat(FlowLac-100),mikrokristalinselüloz,sodyum

nişasta glikolat, magnezyum stearat içerir.

BuKullanma Talimatında:

1. LEVOPRONT TABLET nedir veneiçinkullanılır?

2. LEVOPRONT TABLET’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. LEVOPRONT TABLET nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. LEVOPRONT TABLET’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. LEVOPRONTTABLETnedir veneiçinkullanılır?

LEVOPRONTTABLETetkin maddeolarak 60 mglevodropropizin içerir.

Çeşitlinedenlerebağlıkuru öksürüğüngiderilmesinde kullanılır.

2. LEVOPRONT TABLET’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LEVOPRONT TABLET’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Levodropropizine veyaLEVOPRONT TABLET’in bileşenlerine karşıalerjinizvarsa,

Hamileysenizyadaemziriyorsanız,

Ağır karaciğer bozukluğunuzvarsa,

Günde100 ml’den fazla balgam çıkarıyorsanız,

Balgamçıkarmanınzorolduğubazıhastalıklarınız(kartagenersendromuvediğer

mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları vb.) varsa

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdoz kullanmayınız.

2/5

LEVOPRONT TABLET’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CiddiböbrekyetmezliğinizvarisehekiminizedanışmadanLEVOPRONTTABLET’i

kullanmayınız.

Diyabetiniz(şekerhastalığınız)varise,hekiminizedanışmadanLEVOPRONT

TABLET’i kullanmayınız.

Çeşitliilaçlaraduyarlılığıolanyaşlıhastalardakikanıtlarışığında,duyarlılığın

değişiklikgösterdiğibilinmektedir,bunedenlelevodropropizineyaşlıhastalarda

kullanıldığında özellikledikkatliolunmalıdır.

6yaşaltındaki çocuklardakullanılması önerilmez.

Öksürük ilaçları alttayatan hastalığın tedavisisağlanıncayakadar ve/veyaöksürüğü tetikleyici

neden tespitedilinceyekadar kullanılmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

LEVOPRONT TABLET’in yiyecekveiçecekilekullanılması

LEVOPRONTTABLET’inbesinlerlebirliktealınmasınınemilimüzerindeherhangibiretkisi

olduğuyönündebirbilgiolmamaklaberaber,ilacınyemeklerdenbirsüreönceveyasonra

alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LEVOPRONTTABLETplasentabariyerinigeçtiğiiçinbebeğinizezararverebilir,bunedenle

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LEVOPRONT TABLETannesütünegeçer, bunedenle emzirirken kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Uykuhalinenedenolacağıiçinaraçveyaherhangibirmakinekullanırkendikkatliolmalısınız.

LEVOPRONTTABLET’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

LEVOPRONTTABLETlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşı tahammülünüzolmadığı söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncemutlakadoktorunuzla

temasageçiniz.Aynızamandaürünümüzherbirtablette10mgsodyumihtivaeder.Budurum,

kontrollü sodyum diyetindeolan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Hernekadarklinikçalışmalarsüresincebenzodiazepinler(sakinleştiriciuykuilaçları)ile

LEVOPRONTTABLETarasındabiretkileşimgözlenmemişsede,özelliklesedatif

(sakinleştirici) ilaçalan duyarlı hastalardakullanırken dikkatliolunması gerekir.

3/5

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. LEVOPRONT TABLETnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkabir şekildetavsiyeedilmediği takdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

LEVOPRONTTABLETerişkinlerdeve30kgüzerindekiçocuklardagünde3kezveenaz

6’şar saat arailebir tablet olarak alınır.

İlaç;maksimum7günlüktedavidöneminiaşmamakkaydıile,öksürükkaybolanakadaryada

birdoktoruntavsiyesinegörealınmalıdır.Eğerbelirtilerbudönemiçindekaybolmazsailacın

kullanımına geçici olarakaraverilmelivebir doktoradanışılmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

LEVOPRONTTABLET’inbesinlerlebirliktealınmasınınemilimüzerindeherhangibiretkisi

olduğuyönündebirbilgiolmamaklaberaber,ilacınyemeklerdenbirsüreöncealınması

önerilir.

LEVOPRONT TABLETsadeceağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

30 kg’ın üstündeki çocuklardagünde3 defabir tablet şeklindealınır.

Yaşlılarda kullanımı:

LEVOPRONT TABLETdozuyaşlıhastalardadikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Ciddiböbrek yetmezliği vakalarında;fayda-riskoranıgözönünealınarakkullanılmalıdır.Ağır

karaciğeryetmezliğindekullanılmamalıdır.

EğerLEVOPRONTTABLET’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuzveyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazla LEVOPRONT TABLETkullandıysanız

LEVOPRONTTABLET’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

LEVOPRONT TABLET’ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

LEVOPRONT TABLETiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4/5

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LEVOPRONTTABLET’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LEVOPRONTTABLET’ikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Solukalmadazorluk,yüz,dudak,dilveyaboğazdaşişme,anikanbasıncıdüşmesi,

yaygın veşiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Kan şekerinin düşmesine bağlıolarak terleme, bayılma, komadurumu

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLEVOPRONTTABLET’ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Diğeryan etkiler aşağıdaki sıklıkta sıralanmıştır:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1000ila<1/100);seyrek

(≥1/10000ila<1/1000);çokseyrek(<1/10000);bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahmin

edilemiyor)

Çok seyrek

Bulantı-Kusma

Hazımsızlık

Midedeyanma hissi

İshal

Dil iltihabı, ağızyaraları

Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk

Titreme

Baş ağrısı

Çarpıntı

Kalp atımının hızlanması

Tansiyondadüşme

Soluk alıp vermedegüçlük

Öksürük

Asabiyet,uyku hali, benlik kaybı

Sersemlik

Kişilik bozukluğu

Alerjik deri reaksiyonları(kızarıklık, kaşıntı)

Bacaklardagüçsüzlük

Yaygın ödem

5/5

Bilinmiyor

Gözbebeklerinin büyümesi

Çift taraflı görmebozukluğu

Baş dönmesi

Bayılma

Kasılmalar

Sarılık

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanbiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800

3140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. LEVOPRONT TABLET’insaklanması

LEVOPRONTTABLET’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altında odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra LEVOPRONTTABLET’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizLEVOPRONTTABLET’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DompeFarmaceutici S.p.A.-İtalyalisansı ile

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah.Eski BüyükdereCad.

No:4 34467

Maslak / Sarıyer/İSTANBUL

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mahallesi, TunçCaddesi, No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı13.05.2015tarihinde onaylanmıştır.