LEVMONT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • montelukast, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699976090140
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEVMONT

5/10 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin maddeler:

Levosetirizin dihidroklorür

5 mg

Montelukast

10 mg (10,4 mg Montelukast sodyum olarak)

Yardımcı maddeler:

Laktoz anhidrus DC

63 mg

Mannitol SD (E 421)

117,630 mg

Kroskarmelloz sodyum

4 mg

Sodyum hidrojen karbonat

30 mg

Lesitin (Soya) (E 322)

0,175 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.

Pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Alerjik

rinit

alerjik

rinitle

birlikte

olan

astım

tedavisinde

semptomlarının

giderilmesinde,

15 yaş ve üzeri hastalarda antihistaminiklere dirençli kronik idiyopatik ürtikerin kombine

tedavisinde,

endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür

ve l0 mg montelukast).

Uyum için ayrı tabletler halinde levosetirizin ve montelukast alan hastalar aynı bileşen dozlarını

içeren LEVMONT’a geçebilirler.

Alerjik rinit ve alerjik kökenli astım üzerinde LEVMONT’un terapötik etkisi bir gün içinde

başlar. Hastalara, alerjik temasın yer aldığı dönemlerde de LEVMONT almaya devam etmeleri

tavsiye edilmelidir.

Kullanım süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için 3-6 hafta;

kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir haftalık bir süre genellikle yeterli olmaktadır.

İntermittan alerjik rinit (haftada 4 günden az ya da 4 haftadan kısa süren belirtiler) hastalığa ve

öyküye göre tedavi edilir; belirtiler geçtiğinde tedavi kesilebilir ve belirtiler tekrar görüldüğünde

tedaviye yeniden başlanabilir.

Persistan alerjik rinit durumunda (haftada 4 günden fazla ve 4 haftadan uzun süren belirtiler),

hastanın, alerjenlere maruz kaldığı dönem boyunca tedavinin sürdürülmesi önerilir.

Uygulama şekli:

LEVMONT, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte bütün olarak alınmalıdır.

LEVMONT’un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Film kaplı tabletler

çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz aralıkları, kişinin böbrek fonksiyonlarına göre bireyselleştirilir. Doz ayarlaması, aşağıdaki

tablo uyarınca yapılır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensi (CL

mL/dak

olarak

hesaplanmalıdır.

mL/dak

değeri,

serum

kreatinin

(mg/dL)

değerinin

aşağıdaki formüle uygulanmasıyla hesaplanır:

[140 - yaş (yıl)] × ağırlık (kg)

= ----------------------------------------------------- (× 0,85 kadınlar için)

72 × serum kreatinin değeri (mg/dL)

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması

Grup

Kreatinin klerensi

(mL/dakika)

Doz ve doz sıklığı

Normal

≥ 80

Günde bir kez 5 mg

Levosetirizin

Hafif

50-79

Günde bir kez 5 mg

Levosetirizin

Orta

30-49

İki günde bir kez 5 mg

Levosetirizin

Ağır

< 30

Üç günde bir kez 5 mg

Levosetirizin

Son dönem böbrek yetmezliği ve

diyalizdeki hastalarda

Diyaliz hastaları

< 10

Kontrendike

Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek

yoktur. Ancak ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik

popülasyonlarda

yaşından

küçük

çocuklarda

etkililik

güvenliliği

belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyonlarda orta dereceli ve şiddetli böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda doz

ayarlaması önerilir (“Böbrek/Karaciğer yetmezliği” bölümüne bakınız).

Diğer astım tedavileriyle birlikte LEVMONT ile tedavi

LEVMONT hastanın var olan tedavisine eklenebilir.

Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması

Bronkodilatörlerle tedavi:

Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavi

rejimine LEVMONT eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın

bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.

İnhale kortikosteroidler:

İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen hastalarda LEVMONT tedavisi ek klinik yarar sağlar.

Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli

olarak

azaltılmalıdır.

Bazı

hastalarda,

inhale

kortikosteroidin

dozu

yavaş

yavaş

tamamen

kesilebilir.

Bazı

hastalarda

inhale

kortikosteroidlerin

yerine

hemen

LEVMONT

tedavisine

başlanmamalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

İçeriğindeki

maddelerin

herhangi

birine

piperazin

türevlerine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olanlarda kontrendike olmakla beraber;

Ağır

böbrek

yetmezliği

(kreatinin

klerensi

mL/dak’ın

altında)

olan

hastalarda

kontrendikedir.

LEVMONT lesitin (soya) ihtiva eder. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü

kullanmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel

Mevcut film tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, LEVMONT’un

15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

Alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunması önerilir (bkz. Bölüm 4.5).

Levosetirizin üriner retansiyon riskini artırabileceğinden, üriner retansiyonun (örn. Omurilik

lezyonu, prostatik hiperplazi) presdipozan faktörleri bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Hastalara LEVMONT’u akut astım ataklarının tedavisi için hiçbir zaman kullanmamaları ve

kendi olağan kurtarıcı ilaçlarını bu amaçla kullanmak üzere kolayca erişebilecekleri bir yerde göz

önünde tutmaları gerektiği söylenmelidir.

Akut bir atak yaşandığında kısa etkili inhale bir beta-agonist kullanılmalıdır. Hastalar kısa etkili

beta-agonistlerin normalden daha fazla inhalasyonuna ihtiyaç duyduklarında mümkün olan en

kısa sürede doktorlarına başvurmalıdır.

LEVMONT

inhale

veya

oral

kortikosteroidler

kesilerek

bunların

yerine

olarak

başlanmamalıdır.

Eş zamanlı olarak LEVMONT verildiğinde oral kortikosteroidlerin kesilebileceğini gösteren

hiçbir veri yoktur.

Nöropsikiyatrik olaylar

Montelukast/levosetirizin

kombinasyonu

kullanan

yetişkin,

adölesan

pediatrik

hastalarda

nöropsikiyatrik

olaylar

bildirilmiştir.

Pazarlama

sonrası

verilerde

montelukast/levosetirizin

kombinasyonu kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme,

endişe,

depresyon,

disoryantasyon,

rüya

anormallikleri,

halüsinasyonlar,

uykusuzluk,

huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve

tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. Montelukast/levosetirizin kombinasyonu ile ilgili olarak

bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir

ilişkinin varlığı belirlenmiştir.

Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür

değişiklikler

karşılaşmaları

halinde

doktorlarını

bilgilendirmeleri

gerektiği

konusunda

uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde LEVMONT tedavisine devam

etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler (bkz. bölüm 4.8.).

Eozinofilik durumlar

Nadir durumlarda, LEVMONT gibi antiastım ajanlarıyla tedavi edilen hastalar sistemik eozinofili

tablosuyla başvurabilirler; bu tabloya, genellikle sistemik kortikosteroid ilaçlar ile tedavi edilen

ve Churg-Strauss sendromu adı verilen bir bozuklukla uyumlu vaskülitin klinik özellikleri zaman

zaman eşlik edebilir. Bu olaylar her zaman olmamakla birlikte genellikle oral kortikosteroid

tedavisinin azaltımı ya da kesilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Lökotrien reseptör antagonistlerinin

Churg-Strauss

sendromunun

ortaya

çıkışıyla

ilişkili

olma

olasılığı

dışlanamamakta

veya

ispatlanamamaktadır. Hekimler hastalarındaki eozinofili, vaskülitik döküntü, kötüleşen akciğer

semptomları,

kardiyak

komplikasyonlar

ve/veya

nöropatiye

karşı

dikkatli

olmalıdır.

semptomların geliştiği hastalar tekrar

değerlendirilmeli ve aldıkları tedavi rejimleri gözden

geçirilmelidir.

LEVMONT tedavisi, aspirine duyarlı hastaların aspirin ve diğer non-steroid

antienflamatuvar ilaçları almaktan kaçınma gerekliliğini değiştirmez.

Yardımcı madde:

Lesitin uyarısı

LEVMONT 0,175 mg lesitin (soya) içermektedir. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan hastalar bu

tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

Laktoz uyarısı

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezliği

glikoz-galaktoz

malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

Levosetirizin ile yapılmış etkileşim çalışması yoktur (CYP3A4 indükleyicileri ile yapılan bir

çalışma da

yoktur).

Levosetirizinin rasemat bileşiği olan setirizin ile

yapılan

çalışmalarda,

klinikte

anlamlı

advers

etkileşimlerin

(psödoefedrin,

simetidin,

ketokonazol,

eritromisin,

azitromisin, glipizid ve diazepam ile) olmadığı gösterilmiştir. Teofilin (günde bir kez 400 mg) ile

yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak

setirizin ile birlikte uygulandığında teofilinin dağılımı değişmemiştir.

Ritonavir (günde iki kez 600 mg) ve setirizin (günde bir kez 10 mg) ile yapılan bir çoklu doz

çalışmasında setirizine maruziyet %40 artmış, setirizin ile birlikte uygulandığında ritonavirin

dağılımı hafifçe azalmıştır.

Gıdalar ile birlikte alındığında levosetirizinin emilim hızında azalma olmasına karşın emilim

miktarı değişmemektedir.

Levosetirizinin rasemat bileşiği olan setirizinin alkolün etkisini artırmadığı gösterilmiş olsa da,

hassas hastalarda, alkol veya diğer sinir sistemi depresanlarının setirizin veya levosetirizin ile

birlikte eşzamanlı kullanımının, santral sinir sistemi üzerine etkisi olabilir.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Montelukast astım profilaksisinde ve astımın kronik tedavisinde rutin olarak kullanılan diğer

tedavilerle birlikte uygulanmıştır. İlaç etkileşim çalışmalarında montelukastın önerilen klinik

dozu aşağıdaki ilaçların farmakokinetik özellikleri üzerinde klinik yönden önemli etkilere yol

açmamıştır:

Teofilin,

prednizon,

prednizolon,

oral

kontraseptifler

(etinil

estradiol/noretindron

35/1),

terfenadin, digoksin ve varfarin.

Montelukast plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alanı (EAA) fenobarbital uygulanan

hastalarda

yaklaşık

azalmıştır.

Montelukast

3A4,

metabolize

olduğundan, özellikle çocuklara fenitoin, fenobarbital ve rifampisin gibi CYP3A4, 2C8 ve 2C9

indükleyicileriyle birlikte montelukast uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

İn vitro

çalışmalar montelukastın CYP 2C8’in güçlü bir inhibitörü olduğunu göstermiştir.

Ancak montelukast ve rosiglitazonu (esas olarak CYP 2C8 ile metabolize edilen tıbbi ürünleri

temsil

eden

araştırma

sübstratı)

içeren

klinik

ilaç

etkileşim

çalışmasının

verileri

montelukastın

2C8’i

in

vivo

koşullarda

inhibe

etmediğini

göstermiştir.

nedenle,

montelukastın

enzim

tarafından

metabolize

edilen

tıbbi

ürünlerin

(örn.,

paklitaksel,

rosiglitazon ve repaglinid) metabolizmasını kaydadeğer biçimde değiştirmesi beklenmez.

İn vitro

çalışmalar montelukastın CYP 2C8, 2C9 ve 3A4’ün bir substratı olduğunu göstermiştir.

Montelukast ve gemfibrozili (hem CYP 2C8 hem de 2C9’un bir inhibitörü) içeren bir klinik ilaç

etkileşim

çalışmasının

verileri

gemfibrozilin

sistemik

maruz

kalımını

artırdığını

göstermiştir. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan itrakonazolün gemfibrozil ve montelukast ile

birlikte

uygulanması

montelukastın

sistemik

maruz

kalımını

daha

fazla

artırmamıştır.

Yetişkinlerde onaylanmış 10 mg dozundan daha yüksek dozlarda (örn. yetişkin hastalarda 22

hafta süreyle günde 200 mg ve yaklaşık bir hafta süreyle günde 900 mg’a kadar) klinik yönden

önemli istenmeyen olayların gözlenmemiş olmasına dayanarak, gemfibrozilin montelukastın

sistemik maruz kalımı üzerindeki etkisinin klinik yönden anlamlı olduğu düşünülmemektedir.

Dolayısıyla gemfibrozil ile birlikte uygulandığında montelukast dozunda ayarlama yapılması

gerekmez.

İn vitro

verilere göre, CYP 2C8’in bilinen diğer inhibitörleri (örn; trimetoprim) ile

klinik

yönden

önemli

ilaç

etkileşimleri

beklenmemektedir.

Ayrıca,

montelukastın

sadece

itrakonazol ile birlikte uygulanması montelukastın sistemik maruz kalımında anlamlı artışa yol

açmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda üreme yeteneği üzerine etkilerine ilişkin yeterli

veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

LEVMONT’un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz

kısım.5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

LEVMONT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Montelukastın

insan

sütüyle

atılıp

atılmadığı

bilinmemektedir.

Setirizin

insan

sütüne

geçmektedir.

LEVMONT’u emziren kadınların kullanması önerilmez.

Üreme yeteneği/Fertilite

Dişi sıçanlarda yapılan fertilite çalışmalarında montelukastın 200 mg/kg oral dozu (hesaplanan

maruz kalım önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA’sının yaklaşık 70 katıydı)

fertilite

fekondite

(doğurganlık)

göstergelerinde

azalmalara

açmıştır.

mg/kg

(hesaplanan maruz kalım önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA’sının yaklaşık

20 katıydı) oral dozda dişilerde fertilite veya fekondite üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir.

Montelukast 800 mg/kg’a (hesaplanan maruz kalım önerilen maksimum günlük oral dozda

erişkinlerin

EAA’sının

yaklaşık

katıydı)

kadar

oral

dozlarda

erkek

sıçanlarda

fertilite

üzerinde hiçbir etki göstermemiştir.

Hayvanlarda yapılan çalışmalar levosetirizinin fertiliteye bir etkisinin olmadığını göstermiştir.

LEVMONT’un insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Montelukastın hastaların araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Ancak, çok

nadir vakalarda uyuşukluk ve baş dönmesi bildirilmiştir.

Karşılaştırmalı

klinik

çalışmalarda

levosetirizin,

önerilen

dozlarda

kullanıldığında

zihinsel

dikkati, refleksleri veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu

ortaya çıkmamıştır. Ancak levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni

görülebilir. Bu nedenle araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan

veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalı, dikkatli

olmalıdırlar.

4.8. İstenmeyen etkiler

Levosetirizin

12-71 yaş grubundaki kadın ve erkeklerde yapılan terapötik çalışmalarda, levosetirizin 5 mg

grubundaki hastaların %15.1’inde, plasebo grubundaki hastaların %11.3’ünde en az bir advers

ilaç reaksiyonu görülmüştür.

Terapötik çalışmalarda, advers olaylara bağlı olarak tedaviyi bırakanların oranı levosetirizin 5 mg

ile %1.0 (9/935), plasebo ile %1.8 (14/771) idi.

Levosetirizin ile yapılan klinik çalışmalarda 935 gönüllü, tavsiye edilen 5 mg’lık günlük dozu

almıştır. Levosetirizin 5 mg ya da plasebo alan hastalarda elde edilen bu verilerde, %1 ya da daha

fazla oranda (yaygın: ≥1/100, <1/10) aşağıdaki advers ilaç reaksiyon insidansları bildirilmiştir:

Advers etki

Plasebo

(n=771)

Levosetirizin 5 mg

(n=935)

Baş ağrısı

25 (%3.2)

24 (%2.6)

Somnolans

11 (%1.4)

49 (%5.2)

Ağız kuruluğu

12 (%1.6)

24 (%2.6)

Yorgunluk

9 (%1.2)

23 (%2.5)

Ayrıca istenmeyen etkilerin yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), sıklığında asteni veya karın

ağrısı gözlemlenmiştir.

Somnolans, yorgunluk ve asteni gibi sedatif advers ilaç reaksiyonlarının tamamı, levosetirizin 5

mg’da (%8.1) plaseboya göre (%3.1) daha sıktır.

Pediyatrik Popülasyon

Yaşları 6-11 ay ve 1 yaş ile 6 yaştan küçük pediyatrik hastalarda gerçekleştirilen iki plasebo

kontrollü çalışmalarda, 159 gönüllüye sırasıyla 2 hafta boyunca günlük 1.25 mg ve günde iki kez

1.25 mg levosetirizin verilmiştir. Levosetirizin veya plasebo tedavisi altındakilerde aşağıda

belirtilen sıklıkta %1 veya daha fazla oranlarda istenmeyen reaksiyonlar bildirilmiştir:

Sistem Organ Sınıfı ve Tercih Edilen İsim

Plasebo (n=83)

Levosetirizin (n=159)

Gastrointestinal Hastalıklar

Diyare

3 (%1.9)

Kusma

1 (%1.2)

1 (%0.6)

Konstipasyon

2 (%1.3)

Sinir Sistemi Hastalıkları

Somnolans

2 (%2.4)

3 (%1.9)

Psikiyatrik Hastalıklar

Uyku bozuklukları

2 (%1.3)

1 haftadan daha az ile 13 haftaya kadar değişen çeşitli periyotlarda 5 mg levosetrizine maruz

kalan

yaşları

6-15

yaş

arasındaki

çocuklarda

çift

kör

plasebo

kontrollü

çalışmalar

gerçekleştirilmiştir. Levosetirizin veya plasebo tedavisi altındakilerde aşağıda belirtilen sıklıkta

%1 veya daha fazla oranlarda istenmeyen reaksiyonlar bildirilmiştir:

Tercih edilen isim

Plasebo (n=240)

Levosetirizin 5 mg (n=243)

Baş ağrısı

5 (%2.1)

2 (%0.8)

Somnolans

1 (%0.4)

7 (%2.9)

Pazarlama sonrası deneyim:

Pazarlama sonrası deneyimden elde edilen istenmeyen etkiler, sistem organ sınıf ve görülme

sıklığında göre verilmektedir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan

(≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anafilaktik şok dahil aşırı duyarlılık

Bilinmiyor: Anafilaksiyi içeren hipersensitivite reaksiyonu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor: İştah artışı

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor: Agresyon, ajitasyon, halüsinasyon, depresyon, insomnia, intihar düşüncesi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Somnolans, baş ağrısı

Bilinmiyor: Konvülsiyon, sersemlik, parestezi, baş dönmesi, senkop, titreme, disgözi

Göz hastalıkları

Bilinmiyor: Görme bozukluğu, bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Bilinmiyor: Vertigo

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek: Palpitasyonlar, taşikardi

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan: Karın ağrısı

Bilinmiyor: Bulantı, kusma

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor: Hepatit

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, sabit ilaç erüpsiyonu, kaşıntı, döküntü, ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Kas ağrısı (miyalji)

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Bilinmiyor: Dizüri, idrar retansiyonu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Halsizlik

Yaygın olmayan: Asteni

Bilinmiyor: Ödem

Araştırmalar

Bilinmiyor: Kilo artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Montelukast

Klinik çalışmalarda montelukast aşağıdaki şekillerde değerlendirilmiştir:

10 mg film kaplı tabletler 15 yaş ve üstündeki yaklaşık 4000 erişkin astımlı hastada

10 mg film kaplı tabletler 15 yaş ve üstündeki yaklaşık 400 mevsimsel alerjik rinitli erişkin

astımlı hastada

Montelukastla tedavi edilen 15 yaş ve üstü (iki 12 haftalık çalışma n=795) astımlı hastalarda

yapılan klinik çalışmalarda plaseboya göre daha yüksek oranda rapor edilen ilaçla ilişkili, yaygın

olarak (≥1/100, <1/10) görülen advers reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş ağrısı

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Karın ağrısı

Pazarlama Sonrası Deneyim

Pazarlama sonrası kullanımda bildirilen istenmeyen reaksiyonlar Sistem Organ Sınıfı ve spesifik

İstenmeyen Olay Terimine göre listelenmektedir. Sıklık Kategorileri, ilgili klinik çalışmalara

dayanarak

hesaplanmıştır.

Sıklık

Kategorisi:

istenmeyen

olay

terimi

için,

klinik

çalışmalar veri tabanında bildirilen insidans olarak tanımlanır:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Kanama eğiliminde artış

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Anafilaksiyi içeren aşırı duyarlılık reaksiyonu

Çok seyrek: Karaciğere eozinofilik infiltrasyon

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın

olmayan:

Kabuslar

dahil

rüya

anormallikleri,

uykusuzluk,

irritabilite,

anksiyete,

huzursuzluk,

agresif

davranışı

içeren

ajitasyon

düşmanlık

hissetme,

depresyon,

uyurgezerlik

Seyrek: Titreme, dikkat eksikliği, unutkanlık

Çok

seyrek:

Halüsinasyonlar,

intihar

düşüncesi

davranışı

(intihar

eğilimi),

davranış

değişiklikleri

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, rehavet, parestezi/hipoestezi, nöbet

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Çarpıntı

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Epistaksis

Çok seyrek: Churg-Strauss Sendromu (CSS) (bkz. bölüm 4.4), pulmoner eozinofili

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare

, bulantı

, kusma

Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, dispepsi

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın: Serum transaminaz (ALT, AST) seviyelerinde yükselme

Çok seyrek:

Hepatit (hepatoselüler ve karışık

düzenli karaciğer

yarasının da dahil olduğu

kolestatik hepatit)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü

Yaygın olmayan: Morluk, ürtiker, prurit

Seyrek: Anjiyoödem

Çok seyrek: Eritema nodozum, eritema multiforme

Kas-iskelet bozuklukları; bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, kas krampları dahil miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Pireksi

Yaygın olmayan: Bitkinlik/halsizlik, huzursuzluk, ödem

Montelukast alan hastalarda çok yaygın olarak bildirilen bu istenmeyen olay, klinik çalışmalarda

plasebo alan hastalarda da çok yaygın olarak bildirilmiştir.

Montelukast alan hastalarda yaygın olarak bildirilen bu istenmeyen olay, klinik çalışmalarda

plasebo alan hastalarda da yaygın olarak bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; eposta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

LEVMONT ile henüz doz aşımı deneyimi yoktur.

Levosetirizin

Semptomlar:

Doz aşımının belirtileri yetişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce ajitasyon ve huzursuzluk,

ardından da uyuşukluk olabilir.

Tedavi

Levosetirizinin bilinen belirli bir antidotu yoktur.

Doz aşımı meydana geldiğinde, semptomatik veya destekleyici tedavi önerilir. İlaç alındıktan

sonra kısa bir süre geçmişse mide lavajı düşünülmelidir. Levosetirizin, vücuttan hemodiyaliz ile

etkili bir şekilde atılamaz.

Montelukast

Montelukast ile doz aşımı tedavisi hakkında spesifik bir bilgi yoktur. Kronik astım çalışmalarında

22 hafta süreyle günde 200 mg’a kadar olan dozlarda ve kısa süreli çalışmalarda yaklaşık 1 hafta

süreyle günde 900 mg’a kadar dozlarda montelukast uygulanmış ve klinik yönden önemli

istenmeyen olaylarla karşılaşılmamıştır.

Pazarlama sonrası deneyimde ve montelukast ile yapılan klinik çalışmalarda akut doz aşımı

bildirimleri yapılmıştır.

Bunlar erişkinlerde ve çocuklarda 1000 mg kadar yüksek dozları bildiren raporları içermektedir

(42 aylık bir çocukta yaklaşık 61 mg/kg). Gözlenen klinik ve laboratuvar bulgular erişkin ve

pediyatrik hastalardaki güvenlilik profiliyle uyumludur. Doz aşımı raporlarının büyük kısmında

hiçbir istenmeyen olay yoktur. En sık görülen istenmeyen olaylar montelukastın güvenlilik

profiliyle uyumludur ve abdominal ağrı, midriyazis, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve

psikomotor hiperaktivitedir.

Montelukastın peritoneal diyaliz ya da hemodiyaliz yoluyla uzaklaştırılabildiğine ilişkin bilgi

yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik antihistaminik, piperazin türevi ve lökotrien reseptör antagonisti

kombinasyonu

ATC kodu: R06AK

Levosetirizin

Levosetirizin,

setirizinin

enantiyomeri

güçlü

selektif

periferik

-reseptör

antagonistidir.

Bağlanma

çalışmaları,

levosetirizinin

insan

-reseptörlerine

yüksek

afinitesi

olduğunu

göstermektedir (Ki = 3,2 nmol/L). Levosetirizin afinitesi, setirizinin kinin (Ki = 6.3 nmol/L) iki

katıdır. Levosetirizin, 115 ± 38 dakikalık bir yarılanma ömrü ile H

-reseptörlerinden ayrılır.

Tek uygulama sonrasında, levosetirizinin reseptör tutma oranı 4 saatte %90, 24 saatte %57’dir.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan farmakodinamik çalışmalar, yarı dozda levosetirizinin, hem deride

hem de burunda setirizin ile benzer aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.

Levosetirizinin farmakodinamik aktivitesi randomize, kontrollü çalışmalarda incelenmiştir:

Levosetirizin 5 mg, desloratadin 5 mg ve plasebonun, histamin ile indüklenen kabarıklık ve

kızarıklıklar

üzerindeki

etkilerini

karşılaştıran

çalışmada,

plasebo

desloratadin

karşılaştırıldığında levosetirizin tedavisi kabarıklık ve kızarıklık oluşumunu, ilk 12 saatte en

yüksek olmak üzere 24 saat süren etki ile, anlamlı derecede (p<0.001) azaltmıştır.

Alerjene maruziyet testi odası modelinde yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda, polen ile

indüklenen belirtilerin kontrolünde, levosetirizin 5 mg’ın etki başlangıcı, ilaç alımından 1 saat

sonra gözlenmiştir.

İn vitro

çalışmalarda (“Boyden Chamber’’ ve hücre tabakalama teknikleri), levosetirizinin cilt ve

akciğer

hücreleri

boyunca

eotaksin

indüklenen,

eozinofil

transendoteliyal

migrasyonunu

inhibe ettiği gösterilmiştir.

İn vivo

(“skin chamber’’ tekniği ile), 14 yetişkin hastada yapılan

farmakodinamik deneysel bir çalışmada, polen ile indüklenen reaksiyonunun ilk 6 saatinde

plaseboya kıyasla, levosetirizin 5 mg’ın 3 ana inhibitör etkisi saptanmıştır. Vasküler Hücre

Adhezyon

Molekülü-1

(VCAM-1)

salıverilmesinin

inhibisyonu,

vasküler

permeabilitenin

modülasyonu ve eozinofil toplanmasında azalma.

Mevsimsel alerjik rinit, pereniyal alerjik rinit ya da persistan alerjik rinitli yetişkin hastalarda

yapılan çok sayıda çift-kör, plasebo kontrollü klinik çalışmada, levosetirizinin etkililiği ve

güvenliliği gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda, levosetirizinin alerjik rinitin, nazal obstrüksiyon

dahil tüm belirtilerini önemli derecede iyileştirdiği gösterilmiştir.

Persistan alerjik rinitli (belirtilerin haftada 4 gün ve en az 4 ardışık hafta sürmesi) ve ev tozu

akarlarına ve çim polenine karşı duyarlı olan 551 yetişkin hastada (levosetirizin kullanan 276

hasta dahil) yapılan 6 aylık klinik çalışmada, 5 mg levosetirizinin, tüm çalışma süresi boyunca

taşifilaksi gelişmeden, alerjik rinit toplam semptom skorunu azalttığı, plaseboya göre klinik ve

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkili olduğu gösterilmiştir. Tüm çalışma boyunca,

levosetirizinin hastaların yaşam kalitesini anlamlı şekilde iyileştirdiği görülmüştür.

Histamin ile indüklenen deri reaksiyonlarına etkisi, plazma konsantrasyonlarına bağımlı değildir.

EKG’lerde levosetirizinin QT aralığı üzerine etkisi görülmemiştir.

Montelukast

Sisteinil lökotrienler (LTC4, LTD4, LTE4) mast hücreleri ve eozinofiller dahil çeşitli hücrelerden

salınan

güçlü

enflamatuvar

eikozanoidlerdir.

önemli

pro-astmatik

mediyatörler

sisteinil

lökotrien (CysLT) reseptörlerine bağlanırlar. CysLT tip-1 (CysLTi) reseptörü, insan solunum

yolunda (solunum yolundaki düz kas hücreleri ve solunum yolundaki makrofajlar) ve diğer pro-

enflamatuvar hücrelerde (eozinofiller ve belirli miyeloid kök hücreleri) bulunur. CysLT’ler astım

ve alerjik rinitin patofizyolojisiyle ilişkilendirilmiştir. Astımda lökotrienlerin aracılık ettiği etkiler

bronkokonstriksiyon, muköz sekresyon, damar geçirgenliği ve eozinofil birikimini içerir. Alerjik

rinitte, CysLT’ler alerjen ile karşılaşmadan sonra hem erken hem de geç faz reaksiyonlarında

burun

mukozasından

salıverilir

alerjik

rinit

semptomlarıyla

ilişkilidirler.

CysLT’lerin

intranazal

yolla

burun

hava

yolu

direnci

burun

tıkanıklığı

semptomlarını

artırdığı

gösterilmiştir.

Levosetirizin/Montelukast

Persistan alerjik riniti olan 20 hasta ile yapılan 32 haftalık randomize, çift kör, plasebo kontrollü,

çapraz geçişli bir çalışmada, hastalara montelukast 10 mg/gün ve/veya levosetirizin 5 mg/gün

veya plasebo verilmiştir. Uyku problemlerinin yanı sıra, yaşam kaliteleri tedaviye başlamadan

önce

tedavinin

gününde

Rinokonjunktivit

Yaşam

Kalitesi

Ölçeği

kullanılarak

değerlendirilmiştir. Çalışmada tedavi öncesi ortalama yaşam kalitesi skoru 2.58 (0.49) iken,

plasebo tedavisi sonrasında 1,78 (0.46), levosetirizin tedavisi sonrasında 1,38 (0,42), montelukast

tedavisi sonrasında 1,36 (0.37) ve montelukast ile birlikte levosetirizin tedavisi sonrası ise 1,26

(0.39)

gözlenmiştir.

Persistan

alerjik

rinit

tedavisinde,

monoterapi

karşılaştırıldığında,

kombine tedavinin daha etkili olduğu gözlenmiştir.

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çapraz geçişli bir çalışmada, persistan alerjik riniti olan

hastalara levosetirizin (5 mg/gün), montelukast (10 mg/gün), plasebo veya levosetirizin ve

montelukast kombinasyonu verilmiştir. Tedavi süreci 2 haftalık arınma periyoduna ayrılmıştır.

Tedavi öncesinde ve tedavinin son gününde semptom skorlama, deri prick testleri, spirometri,

ortalamaları ile değerlendirilmiştir. Ortalama SD total başlangıç nazal semptom skoru tedaviden

önce

7,95+/-0,68

iken

levosetirizinle

3.02,+/-0,64,

montelukastla

3.44+/-0,55

montelukast/levosetirizin kombine kullanımında 2,14+/-0,39 bulunmuştur. Nazal semptomlarda

en büyük iyileşme kombinasyon tedavisinden sonra oluşmuştur. Eozinofil katyonik protein

seviyelerinde

azalma

fazla

montelukastın

levosetirizin

kombine

kullanımında

elde

edilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

LEVMONT,

oral

olarak

verildikten

sonra,

levosetirizin

montelukast

doruk

plazma

konsantrasyonlarına 3 saat sonra ulaşmaktadırlar. LEVMONT’un emilim hızı ve miktarı tek

tablet olarak verilen levosetirizin ve montelukastın biyoyararlanımına eşdeğerdir.

Levosetirizin

Levosetirizinin farmakokinetiği, denekler arası değişkenliği düşük, doz ve zamandan bağımsız

olarak doğrusaldır. Farmakokinetik profil, tek enantiyomer veya setirizin olarak verildiğinde

aynıdır. Emilim ve atılım sürecinde hiç bir kiral inversiyon olmaz.

Emilim:

Levosetirizin, oral yolla alındığında hızla ve büyük oranda emilmektedir. Yetişkinlerde, plazma

doruk konsantrasyonlarına dozdan 0.9 saat sonra ulaşılmaktadır. Kararlı duruma iki gün sonra

ulaşılır. Tek ve tekrarlanan, günde bir kez 5 mg’lık dozun uygulanmasını takiben saptanan doruk

konsantrasyonları, sırasıyla 270 ng/mL ve 308 ng/mL’dir. Emilim miktarı dozdan bağımsızdır ve

gıdalar ile birlikte alındığında değişmez fakat doruk konsantrasyonu azalır ve gecikir.

Dağılım:

Levosetirizinin

insanlarda

doku

dağılımına

kan-beyin

engelini

aşmasına

dair

bilgi

bulunmamaktadır.

Sıçan

köpeklerde,

yüksek

doku

konsantrasyonu

karaciğer

böbreklerde, en düşük olanı ise santral sinir sisteminde saptanmıştır.

İnsanlarda levosetirizin plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır. Levosetirizinin dağılım

hacmi 0,4 L/kg olduğundan, dağılımı sınırlıdır.

Biyotransformasyon:

İnsanlarda levosetirizin biyotransformasyon oranı dozun %14’ünden azdır ve bu nedenle genetik

polimorfizmden veya enzim inhibitörlerinin eş zamanlı alımından kaynaklanan farkların ihmal

edilebilir

olması

beklenmektedir.

Metabolik

yolaklar,

aromatik

oksidasyonu,

dealkilasyonu ve taurin konjugasyonunu kapsar. Dealkilasyon yolaklarında birincil olarak CYP

3A4 ile düzenlenirken; aromatik oksidasyon, çoklu ve/veya tanımlanmamış CYP izoformlarını

içerir. Levosetirizin 5 mg oral doz ile ulaşılan doruk konsantrasyonların üstünde bile 1A2, 2C9,

2C19,

2D6,

izoenzimlerinin

aktiviteleri

üzerinde

herhangi

etki

göstermemiştir.

Düşük

metabolizması

metabolik

inhibisyon

potansiyelinin

olmamasından

dolayı,

levosetirizinin diğer maddelerle, diğer maddelerin de levosetirizin ile etkileşmesi beklenmez.

Eliminasyon:

Yetişkinlerdeki plazma yarılanma ömrü, 7,9±l,9 saattir. Küçük çocuklarda yarılanma ömrü daha

kısadır. Yetişkinlerde ortalama görünür toplam vücut klerensi 0.63 mL/dk/kg’dır.

Levosetirizin ve metabolitlerinin başlıca eliminasyon yolu idrardır, dozun ortalama %85,4’ü

idrarla vücuttan atılır. Dozun sadece %12,9’u dışkı yoluyla atılmaktadır. Levosetirizin hem

glomerül filtrasyonu, hem de aktif tübüler sekresyonla vücuttan atılır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Levosetirizin doğrusal farmakokinetik sergiler.

Montelukast

Emilim:

Montelukast, oral uygulamadan sonra gastrointestinal kanaldan hızla emilir. 10 mg’lık film kaplı

tablet

erişkinlere

karnına

uygulandıktan

sonra

montelukast

ortalama

plazma

konsantrasyonuna (C

maks

) 3 saatte (T

maks

) ulaşır. Ortalama oral biyoyararlanım %64’dür. Oral

biyoyararlanım ve C

maks

alınan standart öğünden etkilenmez. Güvenlilik ve etkinlik, l0 mg film

tabletin

gıdanın

alınma

zamanından

bağımsız

olarak

uygulandığı

klinik

çalışmalarda

gösterilmiştir.

5 mg çiğneme tabletiyle C

maks

’a yetişkinlerde açken uygulamadan 2 saat sonra ulaşılır. Ortalama

biyoyararlanım %73’tür ve standart bir öğünle %63’e düşer.

Dağılım:

Montelukast plazma proteinlerine %99’dan daha yüksek oranda bağlanır. Montelukastın kararlı

durum dağılım hacmi 8-l l litre arasındadır.

Radyoizotopla işaretlenmiş montelukast ile sıçanlarda yapılan çalışmalar kan-beyin bariyerini

minimal olarak geçtiğini göstermektedir. Ayrıca, radyoizotopla işaretlenmiş materyalin dozdan

sonra 24 saatteki konsantrasyonları diğer tüm dokularda minimaldir.

Biyotransformasyon:

Montelukast

yaygın

şekilde

metabolize

olur.

Terapötik

dozlarda

yapılan

çalışmalarda

montelukast

metabolitlerinin

plazma

konsantrasyonları

erişkin

çocuk

hastalarda

kararlı

durumda ölçülmeyecek kadar düşüktür.

Sitokrom P450 2C8, montelukastın metabolizmasında major enzimdir. Ayrıca insan karaciğer

mikrozomlarının kullanıldığı

in vitro

çalışmalar P450 3A4 ve 2C9 sitokromlarının montelukast

metabolizmasında rol oynadığını göstermektedir. İnsan karaciğer mikrozomlarından elde edilen

in vitro

sonuçlara göre, montelukastın terapötik plazma konsantrasyonları P450 3A4, 2C9,

lA2, 2A6, 2Cl9 veya 2D6 sitokromlarını inhibe etmez.

Metabolitlerin montelukastın terapötik etkisine katkısı minimal düzeydedir.

Eliminasyon:

Sağlıklı erişkinlerde montelukastın plazma klerensi ortalama 45 mL/dak’dır. Radyoizotopla

işaretlenmiş montelukastın oral bir dozunu takiben radyoaktivitenin %86’sı 5 günlük feçes

örneklerinde ve <%0,2’si idrarda saptanmıştır. Montelukastın oral biyoyararlanım rakamlarıyla

birlikte ele alındığında bu, montelukast ve metabolitlerinin neredeyse sadece safrayla atıldığını

gösterir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Montelukastın farmakokinetik verileri 50 mg’ye kadar oral dozlarda lineere yakındır.

10 mg montelukastın günde tek doz kullanımı sırasında ana ilaç plazmada çok az miktarda

birikmiştir (yaklaşık %14).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Irk:

İlacın

emilim

biyotransformasyon

özelliklerine

bakılarak

hastanın

etnik

orjininin

levosetirizinin farmakokinetik parametreleri üzerine bir etkisinin olmayacağı beklenir.

Cinsiyet:

Levosetirizin doruk plazma konsantrasyonları ve total emilimi erkeklere kıyasla kadınlarda

yaklaşık %20 ve %15 daha yüksektir. Genellikle, yarılanma ömrü kadınlarda (7.l saat), erkeklere

(8.6 saat) göre kısmen daha kısa olma eğilimindedir. Bununla birlikte, vücut ağırlığına göre

ayarlanmış klerensler kadınlarda (0.67 mL/dak/kg) erkeklerinkine (0.59 mL/dak/kg) benzerdir.

Bu farklar klinik olarak anlamlı değildir ve bu nedenle benzer günlük dozlar ve dozlama

aralıkları kadın ve erkeğe uygulanabilir.

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Levosetirizinin vücuttan görünen temizlenmesi ile kreatinin klerensi arasında bir korelasyon

vardır. Bu yüzden, levosetirizinin alım aralıklarının, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan

hastalarda, kreatinin klerensine göre ayarlanması önerilir. Anurik son evre böbrek hastası olan

gönüllülerde,

toplam

vücut

klerensi,

normal

gönüllülerle

karşılaştırıldığında

yaklaşık

azalmaktadır. Standart 4 saatlik bir hemodiyaliz sırasında atılan levosetirizin miktarı <%l0’dur.

Hafif-orta

derecede

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

ayarlaması

gerekmez.

Ciddi

karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru >9) olan hastalarda montelukastın farmakokinetiğine

ilişkin hiçbir veri yoktur.

Montelukastın yüksek dozlarının kullanımı ile (tavsiye edilen yetişkin dozunun 20-60 katı)

plazma teofılin konsantrasyonlarında azalma gözlenmiştir. Bu etki günlük l0 mg’lık tavsiye

edilen dozda görülmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Levosetirizin

Klinik

öncesi

verilerde,

geleneksel

güvenlilik

farmakolojisi,

tekrarlı

toksisitesi,

üreme

toksisitesi, genotoksisite veya karsinojenisite ve üreme çalışmalarına dayalı olarak insanlar için

herhangi bir özel tehlike ortaya çıkmamıştır.

Montelukast

Montelukast ile ilgili hayvan toksisite çalışmalarında, serum biyokimyasında ALT, glukoz, fosfor

trigliserid

düzeylerinde

küçük

geçici

değişiklikler

görülmüştür.

Hayvanlardaki

toksisite

bulguları

artmış

tükürük

salgılanması,

gastrointestinal

semptomlar,

yumuşak

dışkı

iyon

dengesizliğidir. Bu olaylar klinik dozajda görülen sistemik maruz kalımın >l7 katına yol açan

dozajlarda ortaya çıkmıştır.

Maymunlarda istenmeyen etkiler günde l50 mg/kg’dan yüksek dozlarda (klinik dozda görülen

sistemik maruz kalımın >232 katı) görülmüştür. Hayvan çalışmalarında montelukast klinik

sistemik maruz kalımın 24 katından daha fazla sistemik maruz kalımda fertilite veya üreme

performansını etkilememiştir. Günde 200 mg/kg (klinik sistemik maruz kalımın >69 katı) dozunu

alan sıçanlarda yapılan dişi fertilite çalışmasında yavruların vücut ağırlığında küçük bir azalma

kaydedilmiştir. Tavşanlarda yapılan çalışmalarda, klinik dozda görülen klinik sistemik maruz

kalımın >24 kat üzerindeki sistemik maruz kalımda eş zamanlı incelenen kontrol hayvanlara göre

yetersiz

kemik

gelişimi

insidansının

daha

yüksek

olduğu

görülmüştür.

Sıçanlarda

hiçbir

anormallik görülmemiştir. Montelukastın hayvanlarda plasentadan geçtiği ve anne sütüne geçtiği

gösterilmiştir.

Farelerde ve sıçanlarda 5000 mg/kg’a (test edilen maksimum doz) kadar montelukast sodyum

dozlarının( farelerde l5,000 mg/m² ve sıçanlarda 30,000 mg/m²) tekli oral uygulanmasından sonra

hiçbir ölüm gözlenmemiştir. Bu doz, önerilen günlük erişkin insan dozunun (50 kg ağırlığındaki

hasta baz alınarak) 25,000 katına denktir.

Farelerde günde 500 mg/kg’a kadar (sistemik maruz kalımın yaklaşık >200 katı) montelukast

dozlarının UVA, UVB veya görünür ışık spektrumlarında fototoksik olmadığı saptanmıştır.

Montelukast kemirgen türlerinde

in vitro

in vivo

testlerde mutajenite veya tümör oluşumu

göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz

Laktoz anhidrus DC (İnek sütü kaynaklı)

Kolloidal silikon dioksit

Magnezyum stearat

Mannitol SD (E 421)

Kırmızı demir oksit (E 172)

Kroskarmelloz sodyum

Hidroksi propil selüloz

Sodyum hidrojen karbonat

L-Leucin

Opadry II 85G34784 PINK

Polivinil alkol

Talk

Titanyum dioksit (E 171)

Makrogol/PEG 3350

Lesitin (Soya) (E 322)

Kırmızı demir oksit (E 172)

FD&C Mavi No:2 İndigo Karmin Alüminyum Lak (E 132)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf Ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PA/AL/PVC-Alüminyum blister ambalaj; blister şeritler içinde 30 ve 90 tabletlik kutular.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.

Esenler/İSTANBUL

Telefon: 0 850 201 23 23

Fax: 0 212 481 61 11

e-mail: info@nuvomedilac.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

229/21

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:19.01.2011

Ruhsat yenileme tarihi: 10.03.2016

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-7-2018

Montelukast

Montelukast

Safety review

Therapeutic Goods Administration - Australia

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.