LEVITRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVITRA 10 MG AGIZDA DAGILAN 4 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVITRA 10 MG AGIZDA DAGILAN 4 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sell

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546070022
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEVITRA

10 mg ağızda dağılan tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

ağızda

dağılan

tablet

vardenafile

eşdeğer

11,852

vardenafil

monohidroklorür trihidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Her ağızda dağılan tablet 1,8 mg aspartam ve 7,96 mg sorbitol içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılan tablet

Beyaz, tablet işareti olmayan yuvarlak bikonvenks.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 -

Terapötik endikasyon

Erektil disfonksiyon tedavisi

(tatmin

edici

cinsel

performans

için

peniste

yeterli

ereksiyonun

sağlanamaması ya da sürdürülememesi durumunda)

4.2 -

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

LEVITRA 10 mg ağızda dağılan tablet, LEVITRA 10 mg film kaplı

tabletle

biyoeşdeğer değildir (bkz. bölüm 5.1 Farmakodinamik Özellikler). LEVITRA

ağızda dağılan tabletin maksimum dozu 10mg/gün’dür.

LEVITRA

ağızda

dağılan

tabletin

yetişkin

erkeklerde

kullanımı,

gerektiğinde cinsel aktiviteden yaklaşık 25-60 dakika önce alım şeklindedir.

Klinik çalışmalarda, cinsel aktiviteden 4-5 saat öncesinde alındığında da etkili

olacağı görülmüştür.

Uygulama sıklığı ve süresi:

LEVITRA ağızda dağılan tablet için önerilen maksimum doz sıklığı, günde

bir kez 10 mg'dır. Günlük maksimum doz 1 adet 10 mg ağızda dağılan

tablettir.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir.

LEVITRA, ağızda dağılan tablet çözününceye kadar a

ğızda, dil üzerinde

tutulmalı ve sonrasında yutulmalıdır. LEVITRA, sıvı olmaksızın ve blisterden

çıkarıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

LEVITRA tok karnına ya da aç karnına alınabilir.

Tedaviye doğal bir yanıtın alınabilmesi için, cinsel uyarı gereklidir (bkz. 5.1.

Farmakodinamik Özellikler).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Böbrek yetmezliği:

Hafif (Kreatinin klerensi > 50-80 ml/dak) ve orta (Kreatinin klerensi > 30-50

ml/dak) böbrek yetmezliği olan hastalarda, herhangi bir doz ayarlaması gerekli

değildir.

Vardenafilin

diyaliz

gereksinimi

olan

hastalardaki

farmakokinetiği

incelenmemiştir (bkz. 5.2. Farmakokinetik özellikler)

Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi <30

ml/dk.) başlangıç dozu olarak

LEVITRA

5 mg film kaplı tablet düşünülmelidir.

Tolere edilebilirlik ve etkililiğe dayalı olarak, doz,

LEVITRA

10 mg ve 20 mg

film kaplı tablete veya

LEVITRA

10 mg ağızda dağılan tablete yükseltilebilir.

LEVITRA

ağızda dağılan tablet, son evre böbrek fonksiyon bozukluğu olan

hastalarda kullanıma uygun değildir (bkz. bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği Child-Pugh A olan hastalarda, herhangi bir doz

ayarlaması gerekli değildir.

Orta derecede veya şiddetli karaciğer yetmezliği Child Pugh B veya Child-

Pugh C olan hastalar LEVITRA 10 mg ağızda dağılan tablet kullanmamalıdır.

Vardenafilin şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği

incelenmemiştir (bkz. 5.2. Farmakokinetik özellikler).

Pediyatrik popülasyon (doğumdan 18 yaşa) :

LEVITRA çocuklarda kullanılmaz.

Geriyatrik popülasyon (65 yaşın üzerinde):

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diğer:

Alfa-blokörler

zamanlı

kullanımı:

Alfa-blokörlerin

vardenafilin

vazodilatör

etkileriyle

uyumlu

biçimde,

LEVITRA

alfa-blokörlerin

eşzamanlı kullanımı bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona yol açabilir.

Yalnızca hastanın alfa-blokör tedavisinde stabil olduğu durumlarda eşzamanlı

tedaviye başlanmalıdır (bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer

etkileşim

şekilleri).

hastalarda,

tedaviye

LEVITRA

film

kaplı

tablet

kullanarak önerilen en düşük başlangıç dozuyla başlanmalıdır. Alfa-blokör

tedavisi gören hastalarda LEVITRA 10 mg ağızda dağılan tablet başlangıç

dozu

olarak

kullanılmamalıdır.

LEVITRA

tamsulosin

veya

alfuzosin

herhangi bir zamanda birlikte uygulanabilir. Diğer alfa-blokörlerle LEVITRA

eşzamanlı olarak reçetelendiğinde dozlar arasında uygun bir zaman aralığı

gerektiği

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

(bkz.

Diğer

tıbbi

ürünlerle

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Optimize edilmiş bir vardenafil dozu

almakta olan hastalarda alfa-blokör tedavisine en düşük dozda başlanmalıdır.

Alfa-blokör

dozunun

basamaklı

olarak

artırılması,

vardenafil

gibi

PDE5

(fosfodiesteraz)

inhibitörü

kullanan

hastalarda

basıncının

daha

fazla

düş

mesiyle bağlantılı olabilir.

Potent CYP3A4 inhibitörleri ile eş zamanlı kullanımı:

LEVITRA, güçlü veya çok güçlü CYP3A4 inhibitörlerini kullanan hastalar

için kontrendikedir.

Vardenafilin, güçlü CYP3A4 inhibitörleri olan ketokonazol ve itrakonazol

(oral form) ile eşzamanlı kullanımı 75 yaş üzeri erkeklerde kontrendikedir.

Ritonavir ve indinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri çok güçlü CYP3A4

inhibitörleri olduğundan, vardenafil ile eşzamanlı kullanımları kontrendikedir

(bkz. bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

4.3 -

Kontrendikasyonlar

Etkin

madde

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Vardenafilin herhangi bir formda nitrat veya nitrik oksit donörüyle (amil nitrit

gibi) birlikte uygulanması kontrendikedir (bkz. bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri ve 5.1

Farmakodinamik özellikler).

LEVITRA, non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle

bir gözünde görme kaybı olan hastalarda, bu epizodun önceki fosfodiesteraz 5

(PDE5)

inhibitörü

maruziyeti

bağlantılı

olup

olmamasından

bağımsız

olarak kontrendikedir (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Erektil

disfonksiyon

tedavisine

yönelik

tıbbi

ürünler,

genel

olarak

cinsel

aktivitenin tavsiye edilmediği erkeklerde (örn. stabil olmayan angina veya

şiddetli kalp yetmezliği [New York Kalp Birliği III veya IV] gibi ciddi

kardiyovasküler hastalıklara sahip hastalar) kullanılmamalıdır.

Vardenafilin güvenliliği aşağıdaki hasta alt gruplarında çalışılmamıştır ve bu

nedenle kullanımı daha fazla bilgi elde edilene kadar kontrendikedir:

- şiddetli karaciğer fonksiyonu bozukluğu (Child-Pugh C),

- diyaliz gerektiren son evre böbrek hastalığı,

- hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg),

- yakın zamanlı inme veya miyokardiyal enfarktüs öyküsü (son 6 ay

içinde),

- stabil olmayan angina ve

- retinitis pigmentosa gibi bilinen kalıtsal retinal dejeneratif hastalıklar.

Vardenafilin, güçlü CYP3A4 inhibitörleri olan ketokonazol ve itrakonazol

(oral form) ile eş zamanlı kullanımı 75 yaş üzeri erkeklerde kontrendikedir.

Ritonavir ve indinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri çok güçlü CYP3A4

inhibitörleri olduğundan, vardenafil ile eşzamanlı kullanımları kontrendikedir

(bkz. bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir.

4.4 -

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Cinsel aktivite belli bir ölçüde kardiyak risk ile ilişkili olduğu için, erektil

disfonksiyona yönelik herhangi bir tedaviye başlanmadan önce, hastaların

kardiyovasküler durumları göz önüne alınmalıdır. Vardenafilin kan basıncında

hafif

geçici

düşüşlere

açabilen

vazodilatör

özellikleri

vardır.

ventriküler

çıkış yolu obstrüksiyonu (örneğin; aort stenozu ve idiyopatik

hipertrofik

subaortik

stenoz)

olan

hastalar,

vazodilatör

ilaçların

PDE5

(fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri dahil) etkisine karşı duyarlı olabilirler.

Kardiyovasküler

tabloları

nedeniyle

cinsel

aktivitenin

önerilmediği

erkeklerde, genel olarak, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ajanlar

kullanılmamalıdır.

sağlıklı

erkekte,

LEVITRA’nın

aralığı

üzerine

olan

etkisinin

araştırıldığı bir çalışmada, sırasıyla LEVITRA’nın sırasıyla 10 mg’lık ve 80

mg’lık

terapotik

supraterapotik

dozları

aralığında

artışlara

neden

olmuştur (bkz. 5.1. Farmakodinamik özellikler).Vardenafilin, karşılaştırılabilir

QT etkili başka bir ilaçla kombine edilmesini değerlendiren bir pazarlama

sonrası

çalışmada,

başına

ilaçla

karşılaştırıldığında

kombine

kullanımda

ilave

etkisi

göstermiştir

(bkz.

5.1.

Farmakodinamik

Özellikler). LEVITRA’nın reçetelendirilmesi ile ilgili kararlarda bu gözlemler,

bilinen QT uzamas

ı geçmişi olan hastalarda veya QT aralığını uzattığı bilinen

ilaçları

kullanan

hastalarda

dikkate

alınmalıdır.

Sınıf

(örn;

kuinidin,

prokainamid)

veya

Sınıf

(örn;

amiodaron,

sotalol)

antiaritmik

ilaçları

kullanan veya doğuştan QT uzaması olan hastalar LEVITRA kullanmaktan

kaçınmalıdır.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı

konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de

Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Peniste anatomik deformasyonları (angulasyon, korpus kavernozumda fibrozis

Peyroni

hastalığı

gibi)

olan

veya

priapizm

gelişmesini

predispoze

edebilecek (orak hücreli anemi, multipl miyeloma ya da lösemi gibi) tablolara

sahip hastalarda, erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan ajanlar dikkatle

uygulanmalıdır.

LEVITRA’nın,

erektil

disfonksiyonda

kullanılan

diğer

tedaviler

kombinasyonunun güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir. Bu nedenle, böyle

kombinasyonlar önerilmemektedir.

Aşağıdaki hasta alt gruplarında LEVITRA’nın güvenliliği incelenmemiştir. Bu

nedenle de, kullanımı önerilmemektedir: şiddetli karaciğer yetmezliği, diyaliz

gerektiren son-evre böbrek hastalığı, hipotansiyon (istirahatte sistolik kan

basıncı < 90 mmHg), yeni geçirilmiş inme ya da miyokard enfarktüsü öyküsü

(son 6 ay içerisinde), stabil olmayan anjina ve bilinen herediter dejeneratif

retinal bozukluklar (retinitis pigmentoza gibi).

LEVITRA 10 mg ağızda dağılan tabletlerin güvenliliği orta düzeyde ve şiddetli

karaciğer

yetmezliği,

Child-Pugh

Child-Pugh

olan

hastalarda

incelenmemiştir, dolayısıyla bu hastalarda LEVITRA 10 mg ağızda dağılan

tablet kullanımı önerilmemektedir.

LEVITRA dahil olmak üzere PDE5 inhibitörlerinin kullanımıyla bağlantılı

olarak geçici görme kaybı ve non-arteritik iskemik optik nöropati (NAION)

bildirilmiştir.

görme

kaybı

meydana

geldiğinde

hastaya

LEVITRA

kullanımını kesmesi ve derhal bir doktora başvurması tavsiye edilmelidir (bkz.

4.8 İstenmeyen Etkiler).

LEVITRA

alfa-blokörlerin

eşzamanlı

kullanımı

bazı

hastalarda

semptomatik hipotansiyona yol açabilir (bkz. 4.8 İstenmeyen Etkiler). Alfa

blokör

tedavisi

gören

hastalarda

LEVITRA

ağızda

dağılan

tablet

başlangıç

dozu

olarak

kullanılmamalıdır.Yalnızca

hastanın

alfa-blokör

tedavisinde stabil olduğu durumlarda eşzamanlı tedaviye ba

şlanmalıdır (bkz.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Alfa-blokör

tedavisinde stabil olan hastalarda, tedaviye LEVITRA film kaplı tablet’in

önerilen en düşük başlangıç dozuyla başlanmalıdır.

LEVITRA

tamsulosin

alfuzosin

herhangi

zamanda

birlikte

uygulanabilir.

Diğer

alfa-blokörlerle

LEVITRA

eşzamanlı

olarak

reçetelendiğinde dozlar arasında uygun bir zaman aralığı bırakılması gerektiği

göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve

diğer etkileşim şekilleri).

Optimize edilmiş bir LEVITRA dozu almakta olan hastalarda alfa blokör

tedavisine

düşük

önerilen

dozda

başlanmalıdır.

Vardenafil

gibi

PDE5

inhibitörü

kullanan

hastalarda

alfa

blokör

dozunun

basamaklı

olarak

artır

ılması, kan basıncının daha fazla düşmesiyle bağlantılı olabilir.

Vardenafil,

kanama

bozuklukları

belirgin

aktif

peptik

ülseri

olan

hastalara uygulanmamıştır. Bu nedenle, vardenafil bu tip hastalara ancak

dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra verilmelidir.

Greyfurt

veya

greyfurt

suyu

birlikte

alımın,

vardenafilin

plazma

konsantrasyonlarını

artırması

beklenmektedir.

kombinasyondan

kaçınılmalıdır (bkz. bölüm 4.5

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer

etkileşim şekilleri).

İnsanlarda, LEVITRA’nın tek başına ya da asetilsalisilik asit ile birlikte,

kanama zamanı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

İnsan trombositleri ile yapılan in vitro çalışmalarda, tek başına vardenafilin,

çeşitli trombosit agonistleri ile uyarılmış trombosit agregasyonunu inhibe

etmediği gösterilmiştir. Supraterapötik konsantrasyonlardaki vardenafil ile, bir

nitrik

oksit

vericisi

olan

sodyum

nitroprussidin

antiagregan

etkisinde,

konsantrasyona bağlı, küçük bir artış gözlenmiştir.

Heparin ve vardenafil kombinasyonunun, sıçanlarda kanama zamanı üzerinde

hiçbir etkisi bulunmamıştır; ancak, bu etkileşim insanlarda incelenmemiştir.

Özellikle yaşlı, kan viskozitesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riski

artmaktadır.

Aspartam: LEVITRA, fenilalanin için bir kaynak olan aspartam içermektedir.

Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Sorbitol: LEVITRA sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans

problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5 -

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Nitratlar, Nitrik Oksit Vericileri:

On sekiz sağlıklı erkek gönüllü üzerinde yapılan bir çalışmada, nitrogliserin

dozundan önce değişik zaman aralıkları ile (24 saatten 1 saate kadar değişen)

LEVITRA 10 mg film kaplı tablet verildiğinde, 0,4 mg dilaltı nitrogliserinin

basıncını

düşürücü

etkisinde

herhangi

potansiyalizasyon

gözlenmemiştir.

Orta yaşlı, sağlıkl

ı deneklere 20 mg LEVITRA film kaplı tablet uygulanması,

vardenafilden 1-4 saat sonra alınan 0,4 mg’lık dilaltı nitratların kan basıncını

düşürücü

etkisini

potansiyalize

etmiştir.

etkiler,

vardenafil,

nitrogliserinden 24 saat önce alınınca saptanmamıştır.

Nikorandil

hibrid

potasyum

kanalı

açıcısı

nitrattır. Nitrat

bileşeni

nedeniyle vardenafil ile ciddi etkileşim potansiyeline sahiptir.

Ancak, vardenafilin, nitratlar ile birlikte hastalara verildiğindeki potansiyel

hipotansif etkileri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, eş zamanlı

kullanımları kontrendikedir (bkz. 4.3 Kontrendikasyonlar).

CYP inhibitörleri:

Vardenafil, sitokrom P450 (CYP) izoform 3A4 yoluyla, ve kısmen CYP3A5

ve CYP2C9 izoformlarının katkısıyla, esas olarak hepatik enzimler tarafından

metabolize edilir. Bu nedenle, bu enzimlerin inhibitörleri vardenafil klerensini

azaltabilir.

Non-spesifik bir sitokrom P450 inhibitörü olan simetidin (400 mg, günde 2

defa), sağlı

klı gönüllülere LEVITRA 20 mg) film kaplı tablet ile birlikte

uygulandığında,

vardenafil

(Eğrinin

Altında

Kalan

Alan)

maks

değerleri üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

Bir CYP3A4 inhibitörü olan eritromisin (500 mg, günde 3 defa), sağlıklı

gönüllülere LEVITRA 5 mg film kaplı tablet ile birlikte uygulandığında,

vardenafil EAA değerinde 4 kat, %300 ve C

maks

değerinde 3 kat (%200) artışa

neden olmuştur.

Spesifik

etkileşim

çalışması

gerçekleştirilmemiş

olmasına

karşın,

klaritromisin ile birlikte uygulamanın vardenafil AUC ve Cmax değerleri

üzerinde

benzer

etkilerle

sonuçlanması

beklenebilir.

Eritromisin

veya

klaritromisin

gibi

orta

düzey

CYP3A4

inhibitörüyle

birlikte

uygulandığında, vardenafil dozunun ayarlanması gerekebilir.

(bkz. bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ve 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

Potent bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol (200 mg), sağlıklı gönüllülere

LEVITRA 5 mg film kaplı tablet ile birlikte uygulandığında, vardenafil EAA

değerinde 10 kat, %900 ve C

maks

değerinde 4 kat, %300 artışa yol açmıştır.

proteaz

inhibitörü

olan

indinavir

(800

günde

defa)

LEVITRA 10 mg film kaplı tablet verilmesi, vardenafil EAA değerinde 16

kat, %1500 ve C

maks

değerinde 7 kat, %600 artışa neden olmuştur. Aynı anda

uygulamadan 24 saat sonra, plazma vardenafil düzeyleri, doruk vardenafil

plazma düzeyinin, C

maks

yaklaşık %4'ü dolayında bulunmuştur.

proteaz

kuvvetli

CYP3A4

inhibitörü

olan

aynı

zamanda

CYP2C9’u inhibe eden Ritonavir (günde 2 defa 600 mg) ile LEVITRA 5 mg

film kaplı tablet aynı anda uygulandığında, vardenafil C

maks

değerinde 13 kat

ve EAA

0-24

değerinde 49 kat artışa yol açmıştır. Ritonavir, vardenafilin

yarılanma ömrünü belirgin şekilde 25.7 saate uzatmıştır.

Eritromisin, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, indinavir veya ritonavir

gibi potent veya orta kuvvetteki CYP3A4 inhibitörleri ile eş zamanlı kullanım,

vardenafil plazma düzeylerinde belirgin artış oluşturabilir.

LEVITRA’nın eritromisin, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, indinavir

veya ritonavir ile eş zamanlı kullanımı kontrendikedir. Vardenafilin, güçlü

CYP3A4 inhibitörleri olan ketokonazol ve itrakonazol (oral form) ile eş

zamanlı kullanımı 75 yaş üzeri erkeklerde kontrendikedir.

Ritonavir ve indinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri çok güçlü CYP3A4

inhibitörleri olduğundan, vardenafil ile eşzamanlı kullanımları kontrendikedir.

Greyfurt suyu, CYP3A4 bağırsak duvar metabolizmasının zayıf bir inhibitörü

olduğundan vardenafil plazma seviyelerinde ufak artışlara yol açabilir (bkz.

bölüm 4.4 Özel kullanım uyarılar

ı ve önlemleri).

Alfa-blokörler

Alfa blokör monoterapisi, kan basıncının belirgin ölçüde düşmesine, özellikle

postüral

hipotansiyona

senkopa

neden

olabildiğinden,

kısa

süreli

alfa

blokör tedavisi sonrasındaki tansiyonu normal gönüllülerde ve stabil alfa

blokör

tedavisi

altındaki

benign

prostatik

hiperplazi

(BPH)

hastalarında

LEVITRA film kaplı tablet ile etkileşim çalışmaları yürütülmüştür.

Tamsulosin veya terazosin alfa-blokörlerinin 14 gün veya daha kısa sürede

yüksek dozlara zorlanmış titrasyonundan sonra LEVITRA film kaplı tablet

uygulanan belirli sayıdaki sağlıklı gönüllülerde bazı olgularda semptomatik

olmak üzere hipotansiyon bildirilmiştir.

LEVITRA film kaplı tablet stabil bir tamsulosin tedavisi zemininde 5, 10 veya

20 mg dozlarında verildiğinde kan basıncında klinik önemi olan bir azalma

olmamıştır. LEVITRA 5 mg film kaplı tablet ile 0,4 mg tamsulosin eşzamanlı

olarak verildiğinde 21 hastanın 2’sinde ayakta iken sistolik kan basıncı 85 mm

Hg’nin altında olmuştur. LEVITRA 5 mg film kaplı tablet ve tamsulosin altı

saat ara ile verildiğinde ise 21 hastadan 2’sine ayakta iken sistolik kan basıncı

85 mm Hg’nin altında olmuştur.

Terazosin

tedavi

edilen

hastalar

arasında

hipotansiyon

ayakta

≤85 mm Hg sistolik kan basıncı, dozların 6 saat ile ayrı Cmax değerinde

uygulanmasına kıyasla Cmax değerine erişmek için vardenafil ve terazosin

eşzamanlı verildiğinde daha sık görülmüştür. Bu çalışmalar alfa blokörün

yüksek

dozlara

zorlanmış

titrasyonunun

ardından

sağlıklı

gönüllülerle

yürütüldüğünden

çalışmalar

sınırlı

ölçüde

klinik

olarak

ilişkilendirilebilinmiştir.

Stabil

alfuzosin,

tamsulosin

veya

terazosin

tedavisindeki

benign

prostat

hiperplazili (BPH) hastalarda LEVITRA film kaplı tablet ile üç etkileşim

çalışması yürütülmüştür.

LEVITRA 5 mg veya 10 mg film kaplı tablet, alfuzosin dozlamasından dört

saat sonra uygulanmıştır. Dört saatlik dozlama aralığı maksimum potansiyel

etkileşimi

ortaya

çıkarmak

için

seçilmiştir.

Alfuzosinden

saat

sonra

vardenafil dozlamasının ardından 10 saatlik aralık boyunca kan basıncında

klinik olarak ilgili hiçbir ortalama maksimum ilave azalma gözlenmemiştir.

Biri LEVITRA 5 mg film kaplı tablet ve diğeri LEVITRA 10 mg film kaplı

tabletle dozlanan iki hasta, başlangıca göre ayakta sistolik kan basıncında >30

mm Hg’lik azalmalar yaşamıştır. Bu çalışma sırasında <85 mm Hg değerinde

ayakta sistolik kan basıncı örneği gözlenmemiştir. Biri plaseboyla, ikisi

LEVITRA 5 mg film kaplı tabletle ve biri LEVITRA 10 mg film kaplı tabletle

dozlanan

dört

hasta

baş

dönmesi

bildirmiştir.

sonuçlara

dayanarak

alfuzosin ve LEVITRA ile dozlama arasında zaman aralığı gerekli değildir.

BPH’li hastalarda yapılan sonraki bir çalışmada LEVITRA film kaplı tablet 10

mg ve 20 mg ile tamsulosin 0,4 veya 0,8 mg eşzamanlı olarak verildiğinde,

ayakta iken sistolik kan basıncı 85 mm Hg’nın altında olan olgu yoktur.Bu

sonuçlara istinaden tamsulosin ve LEVITRA arasında dozlar arasında zaman

aralığı bırakılması gerekli değildir.

LEVITRA film kaplı tablet 5 mg ile terazosin 5 veya 10 mg eşzamanlı olarak

verildiğinde 21 hastadan 1’inde semptomatik postüral hipotansiyon meydana

gelmiştir. Vardenafil ile terazosin 6 saat arayla verildiklerinde, hipotansiyon

gözlemlenmemiştir.

LEVITRA

terazosinin

birlikte

kullanımında

dozlar

arasındaki zamana karar verilirken bu dikkate alınmalıdır.

Eşzamanlı

tedaviye

yalnızca

hasta

stabil

alfa-blokör

tedavisinde

iken

başlanmalıdır. Stabil alfa-blokör tedavisinde olan hastalarda, LEVITRA’nın

önerilen en düşük dozu ile başlanmalıdır. Alfa blokör tedavisi gören hastalarda

LEVITRA

ağızda

dağılan

tablet

başlangıç

dozu

olarak

kullanılmamalıdır. LEVITRA tamsulosin veya alfuzosin ile herhangi bir

zamanda

uygulanabilir.

LEVITRA

terazosin

diğer

alfa-blokörlerle

eşzamanlı olarak reçetelendiğinde dozlar arasındaki zaman aralığı göz önünde

bulundurulmalıdır. (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Optimize edilmiş bir vardenafil dozu almakta olan hastalarda alfa blokör

tedavisine en düşük dozda başlanmalıdır. Alfa-blokör dozunun basamaklı

olarak artırılması, vardenafil gibi PDE5 (fosfodiesteraz) inhibitörü kullanan

hastalarda kan basıncının daha fazla düşmesiyle bağlantılı olabilir.

Diğerleri:

Kararlı durum konsantrasyonunda 0,375 mg digoksin alan hastalara, 14 gün

süreyle

günaşırı

LEVITRA

film

kaplı

tablet

uygulandığında,

farmakokinetik etkileşim bulunmadığı gösterilmiştir. Digoksin ile eş zamanlı

uygulamada, vardenafil farmakokinetiğinin değ

iştiğine yönelik herhangi bir

veri bulunmamıştır.

antasid;

magnezyum

hidroksit/alüminyum

hidroksit,

vardenafilin

biyoyararlanımını

(EAA)

doruk

konsantrasyonunu

maks

etkilememiştir.

LEVITRA 20 mg film kaplı tablet’in biyoyararlanımı, günde 2 defa 150 mg

H2-antagonisti ranitidin ile birlikte kullanımından etkilenmemiştir.

LEVITRA 10 mg ve 20 mg film kaplı tablet, tek başına ya da düşük doz

asetilsalisilik asit (2x81 mg tablet) ile kombine halde alındığında, kanama

zamanını etkilememiştir.

LEVITRA 20 mg film kaplı tablet, alkolün (0,5 g/kg vücut ağırlığı) hipotansif

etkilerini potansiyalize etmemiştir. Vardenafil farmakokinetiği değişmemiştir.

Faz III popülasyon farmakokinetiği araştırmalarında, asetilsalisilik asit, ACE-

inhibitörleri,

beta-blokörler,

zayıf

inhibitörleri,

diüretikler

diyabet

tedavisinde

kullanılan

ilaçların

(sülfonilüreler

metformin)

vardenafil farmakokinetiği üzerinde anlamlı etkilerinin bulunmadığı açığa

çıkarılmı

ştır.

LEVITRA 20 mg film kaplı tablet 3,5 mg glibenklamid, glyburide, ile eş

zamanlı

uygulandığında,

glibenklamidin

relatif

biyoyararlanımını

etkilememiştir.

Glibenklamid

zamanlı

uygulamada,

vardenafil

farmakokinetiğinin değiştiğine yönelik herhangi bir veri bulunmamıştır.

Varfarin,

LEVITRA

film

kaplı

tablet

zamanlı

uygulandığında,

hiçbir

farmakokinetik

farmakodinamik

(protrombin

zamanı

pıhtılaşma

faktörleri

etkileşim

görülmemiştir.

Vardenafil

farmakokinetiği,

zamanlı

varfarin

uygulanması

tarafından

etkilenmemiştir.

LEVITRA 20 mg film kaplı tablet, nifedipin 30 mg ya da 60 mg ile birlikte

verildiğinde,

bunlarla

ilişkili

farmakokinetik

etkileşim

görülmemiştir.

LEVITRA

film

kaplı

tablet

nifedipin

ılan

kombine

tedavi,

farmakodinamik etkileşime yol açmamıştır. Plaseboya kıyasla LEVITRA film

kaplı tablet, sırtüstü sistolik ve diyastolik kan basınçlarında, sırasıyla ortalama

5,9 mmHg ve 5,2 mm Hg'lık ek basınç azalmaları oluşturmuştur).

4.6 -

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Vardenafil kadınlarda kullanılmaz.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyon):

Vardenafil kadınlarda kullanılmaz.

Gebelik dönemi:

Vardenafil kadınlarda kullanılmaz.

Laktasyon dönemi:

Vardenafil kadınlarda kullanılmaz.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Vardenafil kadınlarda kullanılmaz.

4.7 -

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Vardenafilin araç ve makine kullanımı üzerine etkisini araştıran herhangi bir

çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Vardenafil ile yapılan klinik çalışmalarda baş dönmesi ve görme bozuklukları

raporlandığ

ından; hastalar vardenafile nasıl reaksiyon göstereceğini kontrol

etmeden, araç ya da makine kullanımı sırasında LEVITRA almamalıdır.

4.8 -

İstenmeyen etkiler

Bütün klinik araştırmalar (advers ilaç reaksiyonları):

Aşağıdaki tabloda LEVITRA ile ilgili bildirilen tüm advers ilaç reaksiyonları,

özetlenmiştir.

Her bir sıklık grubundaki advers ilaç reaksiyonları azalan ciddiyet sıralaması

ile sunulmaktadır. Sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmaktadır:Çok yaygın

(≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Dünya çapındaki tüm klinik çalışmalarda, hastaların ≥ %0,1’inde ilaçla ilişkili

ya da seyrek olarak bildirilen ve doğaları gereği ciddi olarak kabul edilen

advers ilaç reaksiyonları:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Seyrek: Konjunktivit

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik ödem ve anjiyoödem

Seyrek: Alerjik reaksiyon

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Uyku bozukluğu

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygın: Baş dönmesi

Yaygın olmayan: Parestesi ve distestezi, somnolans

Seyrek: Senkop, amnezi, nöbet

Göz hastalıkları (ilgili tetkikler de dahil olmak üzere)

Yaygın

olmayan:

Görsel

bozukluk,

oküler

hiperemi,

görsel

renk

distorsiyonları, gözde ağrı ve rahatsızlık, fotofobi

Seyrek: Göz içi basıncında artış

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Kulak çınlaması, vertigo

Kardiyak hastalıklar (ilgili tetkikler de dahil olmak üzere)

Yaygın olmayan: Çarpıntı, taşikardi

Seyrek: Angina pektoris, miyokard infarktüsü, ventriküler taşi-aritmiler

Vasküler hastalıklar (ilgili tetkikler de dahil olmak üzere)

Yaygın: Vazodilatasyon

Seyrek: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Nazal konjesyon

Yaygın olmayan: Dispne, sinüs konjesyonu

Gatrointestinal hastalıklar (ilgili tetkikler de dahil olmak üzere)

Yaygın: Dispepsi

Yaygın olmayan: Bulantı, gastrointestinal ve abdominal ağrı, ağız kuruluğu,

ishal, gastroözofajiyal reflü, gastrit, kusma

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Transaminazlarda artış

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Eritem, döküntü

Kas-İskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları (ilgili tetkikler

de dahil olmak üzere)

Yaygın olmayan: Sırt ağrısı, kreatin fosfokinazda artış, artan kas tonusu ve

kramplar, miyalji

Üreme sistemi ve göğüs hastalıkları

Yaygın olmayan: Ereksiyonda artış

Seyrek: Priapizm

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: İyi hissetmeme

Seyrek: Göğüs ağrısı

Pazarlama sonrası:

Vardenafil

kullanımı

cinsel

aktivite

zamansal

olarak

ilişkili

olan

miyokard enfarktüsü vakaları bildirilmiştir. Ancak, miyokard enfarktüsünün

doğrudan

hangi

faktöre

(vardenafil,

cinsel

aktivite,

önceden

mevcut

kardiyovasküler

hastalık

veya

faktörlerin

kombinasyonu)

bağlı

olduğunu saptamak mümkün değildir.

Pazarlama sonrası çalışmalarda, nadiren LEVITRA gibi, fosfodiesteraz tip 5

inhibitörlerinin

kullanımı

zamansal

olarak

ilişkili

olan,

kalıcı

görme

kaybını da içeren görüş azalmasının sebebi, nonarteritik anterior iskemik optik

nöropati (NAION) vakaları bildirilmiştir. Bu hastaların tümünde değil, ancak

çoğunda NAION gelişmesine sebep olabilecek, altta yatan düşük çukur/disk

oranı, 50 yaşın üzerinde olmak, diabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı,

hiperlipidemi ve sigara gibi, anatomik veya vasküler risk faktörleri mevcuttur.

Bu vakaların, direkt olarak PDE 5 inhibitörü kullanımıyla mı, yoksa hastanın

altta yatan vasküler risk faktörleriyle veya anatomik bozukluklarla mı, ya da

bu faktörlerin veya bilinmeyen başka faktörlerin kombinasyonuyla mı ilgili

olduğunu belirlemek mümkün değildir.

Pazarlama sonrası çal

ışmalarda, nadiren LEVITRA gibi, fosfodiesteraz tip 5

inhibitörlerinin kullanımı ile zamansal olarak ilişkili olan, kalıcı ve geçici

görme

kaybı

olmak

üzere

görme

bozukluğu

vakaları

bildirilmiştir.

vakaların, direkt olarak PDE 5 inhibitörü kullanımıyla mı, yoksa hastanın altta

yatan vasküler risk faktörleriyle mi, ya da diğer faktörlerle mi ilgili olduğunu

belirlemek mümkün değildir.

sayıdaki

pazarlama

sonrası

araştırmalarda

klinik

çalışmalarda

LEVITRA da dahil tüm PDE5 inhibitörleri ile ani sağırlık ya da işitme kaybı

bildirilmiştir. Rapor edilen bu olayların, direkt LEVITRA kullanımı ya da

işitme kaybı için altta yatan risk faktörleri ya da bu ve diğer faktörlerin bir

kombinasyonu ile ilişkili olup olmadığını tespit etmek mümkün değildir.

4.9 -

Doz aşımı

ve tedavisi

gönüllü

çalışmalarında,

vardenafil,

günde

mg'a

kadar

olan

dozlarda bu doz dahil olmak üzere incelenmiştir. 80 mg’a kadar olan tekli

vardenafil dozları ve 4 hafta süreyle günde 40 mg uygulanan vardenafil

dozları, ciddi advers olaylara yol açmaksızın tolere edilmiştir.

40 mg'lık dozlar günde iki kez uygulandığında, şiddetli sırt ağrısı olguları

gözlenmiştir. Ancak, kaslara yönelik ya da nörolojik toksisite saptanmamıştır.

Doz aşımı vakalarında, destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Vardenafil plazma

proteinlerine

yüksek

oranda

bağlandığı

idrar

eliminasyonu

önemli

düzeyde olmadığı için, renal diyalizin klerensi hızlandırması beklenmez.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 -

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Erektil disfonksiyonda kullanılan tıbbi ürün

ATC kodu:

G04BE09

Etki mekanizması

Penil ereksiyon, korpus kavernozum ve bununla ilişkili arteriyollerdeki düz

kasların

gevşemesine

dayanan,

hemodinamik

süreçtir.

Cinsel

uyarı

sırasında,

korpus

kavernozumdaki

sinir

uçlarından

nitrik

oksit

(NO)

serbestlenir;

madde

guanilat

siklaz

enzimini

aktive

eder

korpus

kavernozumda siklik guanozin monofosfat (cGMP) düzeyinde yükselmeye yol

açar. Bu durum, daha sonra düz kas gevşemesini tetikler ve penis içine akan

kanın artmasını sağlar. Gerçek cGMP düzeyi, bir taraftan guanilat siklaz

aracılığıyla

sentezlenme

hızı

diğer

taraftan

cGMP

hidrolize

edici

fosfodiesterazlar (PDE'ler) yoluyla degradasyon hızı ile düzenlenmektedir.

İnsan korpus kavernozumunda en önemli PDE, cGMP-spesifik fosfodiesteraz

tip 5'tir (PDE5).

Vardenafil,

korpus

kavernozumda

cGMP'nin

degradasyonundan

sorumlu

enzim olan PDE5'i inhibe ederek, cinsel uyarı üzerine korpus kavernozumda

lokal olarak serbestlenen endojen NO'nun etkisini güçlü bir şekilde artırır.

PDE5'in

vardenafil

tarafından

inhibisyonu,

korpus

kavernozum

içerisinde

cGMP düzeylerinin artmasına yol açar ve bu durum, düz kasta gevşeme ve

kanın korpus kavernozum içine akması ile sonuçlanır.

Vardenafil, böylece, cinsel uyarıya karşı gelişen doğal yanıtı potansiyalize

eder.

Saflaştırılmış enzim preparatları üzerinde yapılan araştırmalarda, vardenafilin,

insan PDE5'ine karşı 0,7 nM’lik bir IC50 değeriyle, PDE5'in çok güçlü ve

yüksek ölçüde selektif bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir.

Vardenafilin inhibitör etkisi, PDE5 üzerinde bilinen diğer fosfodiesterazlardan

daha

potenttir

(PDE6'ya göre 15 katın üzerinde, PDE1'e göre 130 katın

üzerinde, PDE11'e göre 300 katın üzerinde ve PDE2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10'a göre

1,000

katın

üzerinde).

Vardenafil

vitro

ortamda,

izole

insan

korpus

kavernozumunda cGMP artışına neden olarak, kas gevşemesine yol açar.

Bilinci

yerinde

olan

tavşanlarda,

vardenafil

peniste

endojen

nitrik

oksit

sentezine bağımlı ve nitrik oksit vericiler tarafından potansiyalize edilen bir

ereksiyona neden olur.

Erektil cevap üzerine etkileri

Rijitidenin

ölçülmesi

için

Rigiscan

kullanılarak

gerçekleştirilen

plasebo

kontrollü çalışmada, 20 mg vardenafil erkeklerin bazılarında 15 dakika gibi

erken bir sürede, penetrasyon için yeterli ereksiyonlar oluşturdu (Rigiscan'de

%60 ve daha yüksek rijidite). Bu gönüllülerin vardenafile toplam yanıtı, doz

uygulamasından

sonraki

dakikada,

plaseboya

kıyasla

istatistiki

açıdan

anlamlı bulunmuştur.

Klinik çalışmalar

LEVITRA’nın etkinliği ve güvenliliği 12 hafta süreyle tedavi gören 701 ED

hastasını

kapsayan iki çalışmadaki geniş bir popülasyonda ayrı ayrı

gösterilmiştir. Hastaların önceden tanımlanan alt gruplardaki dağılımı, yaşlı

hastalar (%51,3) dahil, diabetes mellitus öyküsü olan hastalar (%28,7) dahil,

dislipidemi (%39,2) ve hipertansiyon (%39,7) hastalarını kapsamaktadır.

LEVITRA

ile ilgili iki çalışmanın birleştirilmiş verilerinde, bildirilen tüm

cinsel girişimlerin %71,3’ünde başarılı penetrasyon izlenmiş, bu oran plasebo

grubunda %43,9 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar alt gruplarda, yaşlı

hastalarda (%66,9), diabetes mellitus öyküsü olan hastalar (%63,4),

dislipidemi öyküsü olan hastalarda (%66,4) ve hipertansiyonu olan hastalarda

da (%69,7) yansıtılmış, tüm cinsel girişimlerde başarılı penetrasyon

bildirilmiştir.

LEVITRA kullanımında, bildirilen tüm cinsel girişimlerin yaklaşık %62,7’si

ereksiyonun korunması açısından plasebo kontrollü gruba oranla (%26,0)

başarılı olmuştur. Önceden tanımlanan alt gruplarda, LEVITRA

10 mg ağızda

dağılan tablet kullanımında bildirilen tüm girişimlerin %56,7’si (yaşlı

hastalar), %56’sı (diabetes mellitus öyküsü olan hastalar, %59’u (dislipidemi

öyküsü olanlar) ve %60’ı (hipertansiyon öyküsü olan hastalar) ereksiyonun

korunması açısından başarılı olmuştur.

LEVITRA’nın etkinliğinin başlangıçtaki erektil fonksiyon bozukluğunun

şiddetinden, etiyolojiden (organik, psikojenik ve karışır), erektil

disfonksiyonun (ED) süresi, etnisite ve yaştan bağımsız olduğu ortaya

konulmuştur.

Kan basıncı ve kardiyak parametreler üzerine etkileri:

İki klinik çalışmada, başlangıçtan 12.haftaya kadar (LOCF) kalp hızı, sistolik

ya da diastolik kan basıncında ortalama değerlerde önemli hiçbir değişiklik

gözlemlenmemiştir.

Kalp hızı, PR aralığı, QRS aralığında başlangıçtan itibaren gözlenen değişiklik

açısından

gözle

görülür

tedavi

yaş

grubu

farklılıkları

söz

konusu

değildir. Hastaların yaşından bağımsız olarak QT/QT-c aralığının uzamasına

ilişkin hiçbir belirti izlenmemiştir. Güvenlilik hususlarına işaret eden EKG

bulguları açı

sından tutarlı tedavi grubu farklılıkları mevcut değildir.

5.2 -

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

LEVITRA kullanan hastalarda açlık durumunda C

maks

’a ulaşmak için gereken

medyan süre 45 ila 90 dakika arasında değişkenlik sergilemiştir. 10 mg

LEVITRA ağızda dağılan tabletin hastalara uygulanmasından sonra, ortalama

vardenafil EEA’sı %21 ila %29 oranında artarken, C

maks

10 mg LEVITRA

film kaplı tabletlere gore %8 ila %19 daha düşük izlenmiştir. Yüksek yağ

içerikli öğünün vardenafil EAA ve t

maks

değerleri üzerinde bir etkisi

olmamıştır ancak vardenafil C

maks

’ında ortalama %35’lik bir düşüşle

sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar temelinde LEVITRA

10 mg ağızda dağılan tablet

yemeklerden önce ya da sonra alınabilir. LEVITRA ağızda dağılan tablet

suyla alındığında, EAA değeri %29 azalır, t

maks

60 dakika kısalır buna karşın

maks

etkilenmez. LEVITRA ağızda dağılan tabletler susuz alınmalıdır.

Biyoeşdeğerlik çalışmaları LEVITRA 10 mg ağızda dağılan tabletin

LEVITRA 10 mg film kaplı tablete biyoeşdeğer olmadığını göstermiştir;

dolayısıyla ağızda dağılan formülasyon diğer vardenafil formülasyonlarının

eşdeğeri olarak kullanılmamalıdır.

Dağılım:

Vardenafilin kararlı durumda ortalama dağılım hacminin (V

) 208 L olması,

dokulara dağıldığını gösterir.

Vardenafil ve dolaşımda bulunan majör metaboliti (M1) plazma proteinlerine

yüksek ölçüde bağlanır (ana ilaç ya da M1 için %95 civarında). Bu protein

bağlanması

geri

dönüşümlüdür

toplam

ilaç

konsantrasyonlarından

bağımsızdır.

Doz verildikten 90 dakika sonra sağlıklı deneklerin semenlerinde yapılan

ölçümler esas alındığında, hastaların semeninde uygulanan dozun

% 0,00012'sinden daha fazlası bulunmamıştır.

Biyotransformasyon:

Vardenafil CYP3A4 yoluyla, CYP3A5 ve CYP2C9 izoformlarının bazı

katkıları ile, ağırlıklı olarak hepatik enzimler tarafından metabolize edilir.

İnsanlarda dolaşımdaki ana metabolit olan metabolit M1’in eliminasyon yarı

ömrü, ana ilaca benzer şekilde 3 ila 5 saattir.

M1, vardenafilin piperazin kısmındaki desetilasyondan kaynaklanmaktadır ve

başka bir metabolizmaya tabidir.

Glukuronik

asit

konjugatı

formundaki

sistemik

dolaşımda

bulunur.

Glukuronide olmamış M1’in plazma konsantrasyonu ana bileşiğin yaklaşık

%26’sıdır. M1, vardenafil ile benzer bir fosfodiesteraz seçicilik profili ve

vardenafile kıyasla yaklaşık %28 oranında in vitro PDE5 inhibitör potensi

sergilemektedir,

yaklaşık

%7’lik

etkililik

katkısıyla

sonuçlanmaktadır.

Eliminasyon:

Vardenafilin total vücut klerensi 56 l/saat'tir ve terminal yarılanma ömrü 4 -5

saat civarındadır.

Oral uygulama sonrasında, vardenafil esas olarak feçes (uygulanan oral dozun

yaklaşık %91 - 95'i) ve çok daha az bir oranda idrar yoluyla (uygulanan oral

dozun yaklaşık %2 - 6'sı), metabolitleri şeklinde atılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Hafif (Kreatinin klerensi > 50 - 80 ml/dak) - orta (Kreatinin klerensi > 30 - 50

ml/dak)

böbrek

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda,

vardenafil

farmakokinetiği, böbrek fonksiyonları normal olan kontrol gurubundakine

benzer bulunmuştur. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan (Kreatinin

klerensi < 30 ml/dak) gönüllülerde, böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan

normal gönüllülere kıyasla, ortalama EAA değeri %21 artmış ve ortalama

maks

değeri

azalmıştır.

Kreatinin

klerensi

vardenafilin

plazma

değerleri (EAA ve C

maks

) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon

gözlenmemiştir.

Vardenafilin

diyaliz

gereksiniminde

olan

hastalardaki

farmakokinetiği

incelenmemiştir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ile orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Child-

Pugh

vardenafil

klerensi

karaciğerdeki

bozukluğun

derecesiyle

orantılı olarak azalmıştır.

Hafif karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Child-Pugh A, vardenafil

EAA ve C

maks

değerleri, sağlıklı kontrol deneklerine kıyasla, 1,2 kat artmıştır

(EAA %17 ve C

maks

%22 oranında).

Orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Child-Pugh B,

sağlıklı kontrol deneklerine kıyasla, vardenafil EAA değeri 2,6 kat (%160) ve

maks

değeri 2,3 kat (%130) artmıştır.

Vardenafilin şiddetli karaciğer bozukluğu Child-Pugh C olan hastalardaki

farmakokinetiği incelenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon (65 yaş ve üzeri):

LEVITRA kullanan yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) vardenafil EAA ve C

maks

değerleri 45 yaş ve altındaki hastalarla karşılaştırıldığında sırasıyla %31 ila %39

ve %16 ila %21 düzeyinde artmıştır. Vardenafilin, 45 yaş ve altı ya da 65 yaş ve

üzeri hastalarda on günlük süre boyunca günde bir kez alınan 10 mg’lık ağızda

dağılan tablet kullanımını takiben plazmada birikmediği saptanmıştır.

Plasebo

kontrollü

klinik

araştırmalarda,

yaşlı

genç

denekler

arasında

güvenilirlik ve etkinlik açısından farklılık gözlenmemiştir.

5.3 -

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Konvansiyonel

güvenlilik

farmakolojisi,

tekrarlayan

toksisitesi,

genotoksisite, karsinojenisite ve üreme toksisitesi çalışmalarına dayalı klinik

öncesi

verilerde,

insanlara

yönelik

herhangi

spesifik

tehlike

ortaya

çıkmamıştır.

Akut toksisite çalışmalarında, sıçanlarda LD

düzeyi 190 mg/kg bulunmuştur.

Işık

mikroskobu

elektron

mikroskobu

yapılan

çalışmalarda

oftalmolojik araştırmalarda hiçbir okülotoksik etki ortaya çıkmamıştır. Kronik

toksisite çalışmalarında NOEL düzeyi erkek sıçanlarda günde 3 mg/kg vücut

ağırlığı ve köpeklerde günde 3 mg/kg vücut ağırlığı bulunmuştur. Deney

hayvanlarında gözlenen toksisiteler, önde gelen toksikolojik bulguların, PDE5

inhibitörleri

için

bilindiği

şekilde,

kardiyovasküler

etkiler

olduğunu

göstermiştir.

Sıçanlarda

pankreas,

ekzokrin

bezler

tiroidde

saptanan

toksikolojik

bulgular,

fosfodiesteraz

inhibitörünün,

farmakolojik

özelliklerinden

beklenebilecek

niteliktedir

farelerde

köpeklerde

gözlenmemiştir.

Karsinojenisite:

Vardenafil, sıçanlara ve farelere, 24 ay süreyle, insanlarda önerilen 20 mg'lık

maksimum dozun sırasıyla 225 katı (sıçanlar) ve 450 katı (fareler) dozlarda

uygulandığında karsinojenik değildir (hesaplama 60 kg'lık bir erkek vücut

ağırlığı

esas

alınarak

yapılmıştır.

Sıçanlar

farelerde

elde

edilen

cinsinden maruz kalma miktarı, insanlarda önerilen 20 mg'lık maksimum doz

ile elde edilen maruziyetin 360 katından (erkek sıçanlar), ve 25 katından

(erkek fareler) daha fazla olmuştur.

Üreme toksikolojisi:

Sıçanlarda

tavşanlardaki

üreme

çalışmalarında,

oral

vardenafil

uygulamasından sonra fertilite ve embriyolojik gelişmeye yönelik advers etki

bulunmamıştır.

Mutajenite:

İn vitro (Ames, HPRT, Sit. in vitro) ve in vivo (MNT) ortamlarda Vardenafil

için,

genotoksik/mutajenik

aktiviteye

yönelik

herhangi

gösterge

bulunmamıştır.

6.

FARMASÖTİK BİLGİLER

6.1 -

Yardımcı maddelerin listesi:

- Aspartam

- Nane aroması

- Magnezyum stearat

- Krospovidon

- Mannitol

- Kolloidal hidrate silika

- Sorbitol

6.2 -

Geçimsizlikler

Belirtilmemiştir.

6.3 -

Raf ömrü

36 ay

6.4 -

Saklamaya yönelik özel uyarılar

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 -

Ambalajın niteliği ve içeriği

Ürünün iç ambalajı olan Alu / Alu-blister’in kayan bir mekanizma üzerinde hareket

ettiği bütünleşik bir karton ve bu kartonun içerisine konulduğu kutudan oluşan

ambalaj sistemi - 1,2 veya 4 tablet.

6.6 -

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne

uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Bayer Schering Pharma AG, Almanya lisansı ile,

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye-İstanbul

Tel: (0216) 528 36 00

Faks: (0216) 528 36 12

8.

RUHSAT NUMARASI

131/97

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.08.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

29-11-2018

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA issued a warning letter to Electric Lotus LLC for selling nicotine-containing e-liquids used in e-cigarettes with labeling and/or advertising that cause them to resemble kid-friendly food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2018

Recall of Green Cedar Dairy Ackawi Cheese Bearing a Sell by Date of March 26, 2019 or Later

Recall of Green Cedar Dairy Ackawi Cheese Bearing a Sell by Date of March 26, 2019 or Later

Routine samples of the Green Cedar Ackawi cheese collected and tested by the U.S. Food and Drug Administration and the Michigan Department of Agriculture and Rural Development tested positive for the presence of Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-10-2018

Federal judge enters consent decree against Tennessee over-the-counter drug manufacturer

Federal judge enters consent decree against Tennessee over-the-counter drug manufacturer

A federal court orders a Tennessee-based company to stop selling over-the-counter (OTC) drug products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-10-2018

FDA launches global operation to crack down on websites selling illegal, potentially dangerous drugs; including opioids

FDA launches global operation to crack down on websites selling illegal, potentially dangerous drugs; including opioids

FDA warns website networks as part of global crack down for selling illegal pharmaceuticals

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

Brexit: Two-year implementation period for name and address changes

Brexit: Two-year implementation period for name and address changes

During an implementation period of maximum two years, it will be permitted to sell released packs on which a UK marketing authorisation holder or a representative is indicted as well as packs on which an EEA marketing authorisation holder or a representative is indicated for the concerned D.Sp.No. (Danish speciality number).

Danish Medicines Agency

25-9-2018

Voluntary Recall on Harris Teeter Low Fat Cookies & Cream Frozen Yogurt Due to Undeclared Peanut Product

Voluntary Recall on Harris Teeter Low Fat Cookies & Cream Frozen Yogurt Due to Undeclared Peanut Product

Harris Teeter is notifying shoppers of a voluntarily recall of Harris Teeter Low Fat Frozen Yogurt Cookies & Cream 1.5 qt laminated cartons, UPC 0 72036 98182 0, with all SELL BY DATES up to 07/30/19 due to undeclared peanut product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

District Court orders permanent injunction against companies selling sexual enhancement products containing undisclosed drugs

District Court orders permanent injunction against companies selling sexual enhancement products containing undisclosed drugs

The U.S. District Court for the District of New Jersey entered an order of permanent injunction against S Hackett Marketing LLC doing business as Just Enhance; R Thomas Marketing LLC; Shawn Hackett, president and owner of Just Enhance; and Roger Thomas, president and founder of R Thomas Marketing LLC. The permanent injunction requires the defendants to, among other things, cease the distribution of drugs until they take specific remedial measures and comply with the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-8-2018

Companies cease sales of e-liquids with labeling or advertising that resembled kid-friendly foods following FDA, FTC warnings

Companies cease sales of e-liquids with labeling or advertising that resembled kid-friendly foods following FDA, FTC warnings

FDA announced that all 17 manufacturers, distributors, and retailers that were warned in May have stopped selling the e-liquids used in e-cigarettes with labeling or advertising resembling kid-friendly food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-8-2018

August 22, 2018: Louisiana Pharmacist Convicted of Trafficking and Selling Stolen Medication

August 22, 2018: Louisiana Pharmacist Convicted of Trafficking and Selling Stolen Medication

August 22, 2018: Louisiana Pharmacist Convicted of Trafficking and Selling Stolen Medication

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Heat wave: Retailers may refrain from selling non-prescription drugs

Heat wave: Retailers may refrain from selling non-prescription drugs

Due to the summer heat, the Danish Medicines Agency has given Danish retailers dispensation from the requirement to stock a basic selection of medicines if they are having trouble keeping the temperature in their store cool enough for proper storage of the drugs. This dispensation applies until 1 September.

Danish Medicines Agency

9-7-2018

July 6, 2018: Internet Business Owner Pleads Guilty to Selling $2.3 Million Worth of Non-FDA Approved and Misbranded Botox and Juvederm-Related Products

July 6, 2018: Internet Business Owner Pleads Guilty to Selling $2.3 Million Worth of Non-FDA Approved and Misbranded Botox and Juvederm-Related Products

July 6, 2018: Internet Business Owner Pleads Guilty to Selling $2.3 Million Worth of Non-FDA Approved and Misbranded Botox and Juvederm-Related Products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

May 31, 2018: Two Suburban Chicago Residents Charged with Illegally Selling Narcotics Over the Internet; Law Enforcement Seizes Websites

May 31, 2018: Two Suburban Chicago Residents Charged with Illegally Selling Narcotics Over the Internet; Law Enforcement Seizes Websites

May 31, 2018: Two Suburban Chicago Residents Charged with Illegally Selling Narcotics Over the Internet; Law Enforcement Seizes Websites

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA warns companies to stop selling dangerous and illegal pure and highly concentrated caffeine products

FDA warns companies to stop selling dangerous and illegal pure and highly concentrated caffeine products

FDA issued warning letters to the parties responsible for liquidcaffeine.com and Dual Health Body and Mind for illegally selling certain highly concentrated caffeine products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

GIANT Food Stores, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution following a supplier notification that the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

FDA takes action against the use of OTC benzocaine teething products due to serious safety risk, lack of benefit

FDA takes action against the use of OTC benzocaine teething products due to serious safety risk, lack of benefit

OTC oral health products containing benzocaine for the temporary relief of sore gums due to teething in infants or children should no longer be marketed. FDA is asking companies to stop selling these products for such use and requesting that companies add new warnings to all other benzocaine oral health products to describe certain serious risks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

May 21, 2018: Mississippi Man Pleads Guilty to Fraud Scheme Involving the Reselling of Food Products That Were to Be Destroyed

May 21, 2018: Mississippi Man Pleads Guilty to Fraud Scheme Involving the Reselling of Food Products That Were to Be Destroyed

May 21, 2018: Mississippi Man Pleads Guilty to Fraud Scheme Involving the Reselling of Food Products That Were to Be Destroyed

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-4-2018

April 27, 2018: Seller of Counterfeit and Unapproved Pharmaceuticals Sentenced to Prison

April 27, 2018: Seller of Counterfeit and Unapproved Pharmaceuticals Sentenced to Prison

April 27, 2018: Seller of Counterfeit and Unapproved Pharmaceuticals Sentenced to Prison

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

April 13, 2018: Canadian Drug Firm Admits Selling Counterfeit and Misbranded Prescription Drugs Throughout the United States

April 13, 2018: Canadian Drug Firm Admits Selling Counterfeit and Misbranded Prescription Drugs Throughout the United States

April 13, 2018: Canadian Drug Firm Admits Selling Counterfeit and Misbranded Prescription Drugs Throughout the United States

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-2-2017

Update on Europharma DK

Update on Europharma DK

Europharma DK can now legally sell medicines repacked and released by Abacus Medicine.

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2078 (Sellas Life Sciences Limited)

EU/3/18/2078 (Sellas Life Sciences Limited)

EU/3/18/2078 (Active substance: Peptides YMFPNAPYL, SGQAYMFPNAPYLPSCLES, RSDELVRHHNMHQRNMTKL and PGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTG) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7279 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/091/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5389 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (Active substance: Allogeneic bone marrow derived mesenchymal stromal cells, ex-vivo expanded) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5276 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-7-2018

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/bayer-to-stop-selling-contraceptive-implant-after-threats-by-fda …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-7-2018

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (Active substance: asparaginase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4246 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4016 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Cepedex (CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH)

Cepedex (CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH)

Cepedex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3684 of Wed, 06 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety