LEVITRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVITRA 10 MG AGIZDA DAGILAN 2 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVITRA 10 MG AGIZDA DAGILAN 2 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sell

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546070015
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LEVITRA ® 10mg ağızdadağılantablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkin madde:Hertablet10mgvardenafile eşdeğer 11,852mgvardenafil

monohidroklorür trihidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Aspartam,nanearoması, magnezyumstearat,krospovidon,

mannitol, kolloidal hidrate silika, sorbitol

Builacıkullanmayabaşlamadanönce bu KULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin için reçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneyegittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. LEVITRAnedirveneiçin kullanılır?

2. LEVITRA kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3. LEVITRA nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. LEVITRA’nın saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LEVITRAnedirveneiçinkullanılır?

LEVITRA,ağızdadağılan tabletlerşeklinde kullanımasunulmuştur. LEVITRA’nın

etkinmaddesivardenafil,fosfodiesteraz tip 5 (PDE5)inhibitörleri adıverilen ilaç

grubuna dahildir. PDE5’in baskılanması,kaslardagevşemeye ve penise kanakımının

artmasına nedenolur.Sonuçtapenissertleşmesisağlanır.

LEVITRA,beyazveüzerindetabletişaretiolmayanşekilde kullanımasunulmuştur.

Her kutuda1,2 veya4 tablet bulunur.

LEVITRA, erkeklerdesertleşmesorunu (erektil disfonksiyon)tedavisinde kullanılır.

Sertleşmesorunu, bir erkektecinseletkinlikiçingereken penissertleşmesinin

sağlanamamasıveyasertliğinkorunamamasıdır.

2. LEVITRA’yı kullanmadan öncedikkatedilmesi gerekenler

LEVITRA’yıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

İlacıniçindeki etkin yada yardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjiniz varsa,

Kalp hastalıklarında kullanılan nitratgrubu ilaçkullanıyorsanız,

HIV(İnsanİmmünYetersizlik Virüsü) tedavisinde kullanılan ilaçları(indinavir yada

ritonavir gibi) kullanıyorsanız,

75 yaşüzerindeiseniz veketokonazol ile itrakonazolgibi birmantar ilacı

kullanıyorsanız,

Non-arteritik anterior iskemik optiknöropatisiadıverilen göz hastalığınız varise,

LEVITRA’yıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Kalp hastalığınız varsa,

Tansiyonunuz düşükse,

Kalpten çıkandamarlardadarlık varsa,

Kalp ritminizdebozuklukveyahikayesi varsa,kalp ritmindebir bozuklukolanQT

uzamasınayadaTorsadesde Pointes’e neden olanilaçlar kullanıyorsanız,

Peniste yapısalbozuklukvarsa,

Kan hücrelerinin parçalandığıkansızlık,kan hücrelerindegelişenkanser gibi

rahatsızlıklarınız varsa,

Sertleşmesorunu tedavisinde başkailaçlar kullanıyorsanız,

Şiddetliveyaortadüzeydekaraciğeryetmezliğiniz varsa,

Diyaliz gerektiren böbrekyetmezliğiniz varsa,

Yeni geçirilmiş(son 6 ayda) felçvekalp kriziöykünüz varsa,

Hareketleilişkisiolmayangöğüs ağrınız varsa,

Göz hastalıklarınız varsa,

Ani görmekaybınız olursa,

Yüksek tansiyonve prostat büyümesi tedavisinde kullanılanalfablokör grubu ilaç

kullanıyorsanız,

Bir antibiyotikolaneritromisin veyaklaritromisinkullanıyorsanız,

HIVtedavisinde kullanılan ilaçlarıkullanıyorsanız,

Kanamabozukluğunuz varsa,

Mideülserinizvarsa,

Pıhtıeritici birilaçolanheparinkullanıyorsanız,

Fenilketonüri hastalığınız varsa,

Priapizmdenilen penisin sürekli sertleşmehalindeolmasıgibi bir hastalığınız varsa,

Bu uyarılar geçmiştekiherhangibir dönemdedahiolsa siziniçin geçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

LEVITRA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

LEVITRA,yiyeceklerle birlikteyadatekbaşınaalınabilir. Ancakilacın etkisini

geciktirebileceğinden,ağır veyaçok yağlıbiryemekten sonraalmamanız önerilir.

LEVITRA greyfurtvegreyfurtsuyu ilebirlikte kullanılmamalıdır.

LEVITRAerkekleriçindir.Kadınlarda, bebeklerde veçocuklardakullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LEVITRA’yanasıl reaksiyongöstereceğinizi kontroletmeden,araçyadamakinekullanımı

sırasında kullanmayınız.

LEVITRA’nın içeriğinde bulunanyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünaspartamve sorbitoliçermektedir.Aspartamfenilalaniniçinbirkaynaktır ve

fenilketonürisiolan insanlar içinzararlıolabilir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu söylenmişse bu tıbbi ürünüalmadanönce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazıilaçlarile birliktekullanıldığındaLEVITRA’nın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanızlütfen doktorunuza söyleyiniz:

Antibiyotik olaneritromisin, klaritromisin,

Mantar tedavisinde kullanılanketokonazol,itrakonazol,

HIVtedavisinde kullanılan indinavir,ritonavir,

Kalp hastalıklarında kullanılan nitratlar venitrikoksit vericileri,

Yüksek tansiyonveprostatbüyümesitedavisinde kullanılanalfa blokörler(tamsulosin

veyaterazosingibi),

Kalp damarhastalıklarında kullanılan nikorandil,

Alfa blokörtedavisi gören hastalardaLEVITRA10mgağızda dağılan tabletbaşlangıç dozu

olarak kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteliyada reçetesiz herhangibirilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veyaeczacınızabunlar hakkında bilgiveriniz.

3. LEVITRA nasıl kullanılır?

Uygunkullanım ve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Yetişkin bir erkekseniz doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça,LEVITRA’yıcinsel

aktiviteden yaklaşık 25-60dakikaönce alınız.

Doktorunuz tarafından önerilen dozun en fazla günde bir kerealınmasıönerilir.

Yapılan çalışmalardaLEVITRA’nın cinselaktiviteden 4-5saat öncesinekadar alındığında

etkiliolacağıgörülmüştür.

Yanıt alınabilmesi içincinsel uyarıgereklidir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızyoluylaalınır. LEVITRA, çözününceye kadar dil üzerinde tutulmalıdır. Ağızdayiyecek

yadasıvıolmaksızın tekbaşınaalınmalıdır.

Ambalajdançıkarıldıktanhemen sonra kullanılmalıdır.

LEVITRAtokkarnınayadaaçkarnına alınabilir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarveergenlikdönemindekilerde kullanımı(doğumdan 18yaşına kadar):

Çocuklardave ergenlik dönemindekilerdekullanılmaz.

Yaşlılardakullanımı(65 yaşüzeri):

Yaşlıhastalardadozayarlamasına gerekyoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliği olan hastalardadozayarlamasıgerekmez.Diyalize

giren hastalarda kullanımıönerilmemektedir.

Karaciğeryetmezliği:Hafifkaraciğeryetmezliği olan hastalardadoz ayarlamasıgerekmez.

Ortaderecekaraciğeryetmezliği olan hastalar LEVITRAkullanmamalıdır.Şiddetli karaciğer

yetmezliğinde önerilmemektedir.

Eğer LEVITRA’nınetkisininçok güçlü veya zayıfolduğuna dairbirizleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla LEVITRAkullandıysanız:

LEVITRA’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanızbirdoktor veya eczacıile

konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden dahafazlaLEVITRAkullanırsanız,şiddetli sırt ağrısıgörülebilir.

LEVITRA kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek içinçiftdoz almayınız.

LEVITRA ® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

LEVITRA ® ile tedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler konusunda doktorunuza

danışınız.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,LEVITRA’nın içeriğindebulunanmaddelere duyarlıkişilerde yanetkiler

olabilir.

LEVITRA’nın olasıyan etkileri, görülmesıklıklarınagöreaşağıdaverilmiştir.

Çok yaygın:10 hastanın enaz1'indegörülebilir.

Yaygın:10hastanın birindenaz, fakat100 hastanın birindenfazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birindenaz, fakat 1.000 hastanın birindenfazla görülebilir.

Seyrek:1.000 hastanınbirinden az görülebilir.

Çokseyrek:10.000 hastanınbirinden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadar azhastadagörülebilir.

Çok yaygın:

Başağrısı

Yaygın:

Başdönmesi

Kandamarlarınıngenişlemesi

Buruntıkanıklığı

Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

Alerjiködemveanjiyoödem

Uyku bozukluğu

Yanma duygusu ve hisazalması

Uyku hali

Görsel bozukluk,gözdekanlanma, görselrenkeğilmeleri, gözdeağrıverahatsızlık,ışığa

karşıaşırıduyarlılık

Kulakçınlaması, başdönmesi(vertigo)

Çarpıntı, kalphızındaartış

Nefes darlığı

Burunaaçılan havaboşluğundaşişme(sinüs konjesyonu)

Bulantı, karın ağrısı, ağızkuruluğu,ishal,mideasidininyemekborusuna gerikaçması(reflü),

mideiltihabı, kusma

Karaciğerenzimlerindeartış

Kızarıklık, döküntü

Sırt ağrısı, kreatin fosfokinazenzimlerinde artış, kassertleşmesi ve kramplar, kasağrısı

Sertleşmeartışı

Kendini kötü hissetme

Seyrek:

Gözde iltihaplanma

Alerjik reaksiyon

Bayılma

Hafızakaybı

Nöbet

Göziçibasıncında artış

Göğüs ağrısı

Kalp krizi

Ventriküler kalpritmbozuklukları

Tansiyon düşüklüğü

İstenmeden gerçekleşen sertleşme

Göğüs ağrısı

Eğer bu kullanmatalimatındabahsi geçmeyen herhangi biryan etkiile karşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LEVITRA’nın Saklanması

LEVITRA’yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde veambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra LEVITRA’yıkullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozuklukfarkederseniz LEVITRA ’ yıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: Bayer Schering PharmaAG,Almanya lisansıile,

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Çakmak Mah. BalkanCad. No:5334770 Ümraniye-İstanbul

Tel:0216 528 36 00

Faks: 0216 52836 12

Üretim yeri: Bayer Schering PharmaAG, Leverkusen - Almanya

Bu kullanma talimatı25/08/2011’deonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.