LEVERETTE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVERETTE 0,15 MG/0,03 MG 21 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVERETTE 0,15 MG/0,03 MG 21 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doğum kontrol hapları ve östradiol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681026050099
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 28-08-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANM ATALİMATI

LEVERETTE0,150 mg/0,03 mg F ilmkaplıtablet

A ğızyoluyla alınır.

Etkinmadde:

Herbirfilmkaplıtablet,0.150mg levonorgestrelve0.03 mgEtinilestradioliçerir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,povidon K-30, krospovidon,magnezyum

stearat, polivinilalkol,makrogol, talk, titanyumdioksit, demiroksit sarısı.

Builac ıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATI’nıdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatali matınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builac ınkullanımısırasında, doktoraveya hastaneyegittiğinizdebu ilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya dü şükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.LEVERETTEnedir veneiçinkullan ılır?

2.LEVERETTE’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LEVERETTEn asılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LEVERETTE’ninsaklanm ası

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.LEVERETTEnedirveneiçinkullan ılır?

LEVERETTE yuvarlak,düz,bikonvekssarırenklitabletlerdir.Birkutudabiradet

PVC/PVDC/Alublisteriçerisinde21adettabletbulunur.

LEVERETTE ,kadıncinsiyethormonlarıolanprogesteron(levonorgestrel)veöstrojeni

(etinilestradiol)sabitkombinasyondaiç erenbirdoğumkontrolilacıdır.Birtablette0.15 mg

levonorgestrelve0.03mgetinilestradiol bulunur.

LEVERETTE kadınlardagebeliğin önlenmesiiçinağızyoluylaalınan,kombinedoğum

kontrol haplarının(oralkontraseptifler)tercihedildiğidurumlardakullanılanbirdoğum

kontrolilacıdır.

2.LEVERETTE’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Doğumkontrolyöntemiolarakkombineoralkontraseptiflerikullanmayakarar

vermedenönce,builaç larıkullanmanınyararverisklerikapsamlıbirbiçimde

değerlendirilmelidir.BunedenleLEVERETTEkullanmayabaşlamadanönceyararve

risklerinindiğerdoğumkontrolyöntemleriilekarşılaştırılmasıgerekir.Bukararısiz,

e şinizveDOKTORUNUZvermelidir.

LEVERETTE kullanmayabaşlamadanönce,üremeorganlarınız,memenizvekan

basıncınızdoktorunuztarafındankontroledilmelivebukontrollerdüzenliolarak

tekrarlanmalıdır.Riskfaktörleri(örn.ailedearteriyelvevenöztrombozöyküsü)

değerlendirilmelidir.

Sigarakullanımı,oralkontraseptifkullanımınabağlıolarakgelişebilecek

kardiyovaskü leryanetkiriskiniönemliölçüdeartırır.Risk,yaş(35yaşüstünde)ve

sigarakullanımsıklığındakiartışa(günde15veyadahafazlasigara)paralelolarak

artar.

ORA LKONTRASEPTİFKULLANANKADINLARINSİGARAİÇMEMELERİ

ŞİDDETLETAVSİYEEDİLİR.

Düzenliolarakkullandığınızbaskailaçlarvarsa,ilacınkullanımınabağlıolarak

istenmeyenetkile şimlere nedenolabilir.Lütfenbukonuda tavsiyealmakiçin

doktorunuza veya e czacınızadanışın.

LEVERETTE’yi a şağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğeraşağıdakilerden biriveyabirkaçısiziniçingeçerliiseLEVERETTE’yikullanmayınız:

Sizde ve ailenizde venö zveyaarteriyeltromboembolikhastalıköyküsü(örn.toplardamar

tıkanıklığı,akciğerdedamartıkacıoluşumu-pulmoneremboli, kalpkrizi)veyabeyin

damarlarıileilgilibirolayın varlığıyadaöyküsü,

Birtrombozilkbelirtisi(prodrom)varlığıyadaöyküsü(örn.beyinegidendamarların

geçici tıkanmasısonucuolusangeri dönüşümlübir turfelç-geçici iskemikatak,kalbi

besleyen damarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkan göğüsağrısı-anginapektoris),

Sinirsel (norolojik) belirtili migrenöyküsü,

Damardeğişikliklerine sebepolabilecekileriseviyedeşekerhastalığı,

Damarsertliğinedeniylekalpdamarlarınındaralması(koronerarterhastalığı)veya

doğuştankan lipitdeğerlerinin yüksek olması,

Pankreasiltihabıveyaağırkantrigliseriddüzeylerindeyükselmeilebağlantılıpankreas

iltihabıöyküsü,

Ağırkaraciğerhastalığıvarlığıveya(karaciğerfonksiyondeğerlerinormaledönmedikçe)

öyküsü,

İyiveyakötühuylu karaciğertümörüvarlığıyadaöyküsü,

Eğersekssteroidlerindenetkileniyorsagenitalorganlarınveyamemeninbilinenyada

şüphelikötühuylu hastalıkları,

Tanıkonmamışvajinalkanama,

Gebelik süphesiya da gebelik,

Etkin yadayardımcımaddelerden herhangibirinekarşıaşırıduyarlılık

LEVERETTE’yi aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Sizde veya ailenizde, şuandayadageçmişte yüksek kan basıncıöyküsüvarsa,

Şekerhastalığıveyaöyküsüvarsa,

Safrakesesihastalığıveyaöyküsüvarsa,

Porfiri(karın ağrısıvekaskramplarınaneden olan birçesitkalıtsalhastalık)hastasıiseniz,

Sara nöbetiveyaöyküsüvarsa,

Astımhastalığıveyaöyküsüvarsa,

Ruhsalçöküntü (depresyon)durumuvarise/mentalolarak depresifhissediyorsanız.

Ameliyat geç irecekseniz,ameliyatsonrasıtoplardamartıkanıklığıolasılığınıenaza

indirmekicin herhangibir cerrahi giri şimöncesindeve/veyasonrasında4ayboyuncaoral

kontraseptiflerinkullanılmamasıtavsiyeedilmektedir.Cerrahigirişimöncesiveya

sonrasındaoralkontraseptiflerinkullanımıdurumundahekimevedişhekiminebilgi

verilmelidir.

Kusmaveishaldurumunuzolursa, bu süreçboyuncaveiyile şmeden sonraki7gün

resinceekbirdoğumkontrolyöntemikullanmanızgerekmektedir.

Ampisilin,barbituratlar, karbamazepin, griseofulvin, penisilinV, fenitoin,primidon,

rifampin,ritonavir,tetrasiklinl er,troglitazonkullanıyorsanız,bunlarıntüketimisırasında

ekbirdoğumkontrolyöntemikullanmanıztavsiyeedilmektedir.Builaçlar,oral

kontraseptiflerinetkisiniazaltabilir.

LEVERETTE kullanıyorsanız,herhangibirlaboratuvartestindenöncebudurumu

doktorunuzasö yleyiniz.Oralkontraseptifkullanımı,karaciğer,tiroid,adrenalverenal

fonksiyon testleri, kortikosteroidbağlayıcıproteinvelipid/lipoproteinfraksiyonlarıgibi

şıyıcıproteinlerinplazma düzeylerive karbonhidratmetabolizması,fibrinolizisvekan

pıhtılaşmasıparametrelerigibi bir gruplaboratuvar test sonucunuetkileyebilir.

Sonzamanlardamolargebelik(hidatidiformmol)aldırdıysanızbunuhekiminize

bildiriniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliiselütfen

doktorunuzadanışınız.

LEVERETTE’ninyiyecekveiçecekilekullan ılması:

HerhangibirsindirimproblemiolasılığınıortadankaldırmakicinLEVERETTE’yiyiyecek

veyasüt ile almanızönerilmektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kombineoral kontraseptifler hamilelikdö nemindekullanıldığındaciddidoğumkusurlarına

yolaç maktadır/yolaçtığındanşüphelenilmektedir.

LEVERETTEgebelikdö nemindekullanılmamalıdır.Ancak,hamileliköncesindeoral

kontraseptif kullanmayıkesenkadınlardafetusüzerindeherhangibiradversetkiolmadığı

ispatlanmıştır.

LEVERETTEkullanmayabaslamadanö ncehamileolmadığınızdankesinolarakemin

olmalısınız.

Ayrıca,LEVERETTE’yikullanmatalimatlarınauygunolarakkullanmanızarağmen,

birbirini takipedenikikesilmekanamasınıngerçekleşmemesi(ikimenstruelsiklusun

atlanması)durumundahamilelikolasılığınıgözönündebulundurmalısınız.Bu durumda

LEVERETTE kullanmayıhemenbırakınızvedoktorunuzadanışınız.Doktorunuzlagörüşene

kadarfarklıbirkorunmayöntemikullanmalısınız.Gebeolmadığınızkesinolarak

anla şılmadanönce tekrarLEVERETTEkullanmayabaşlamayınız.

LEVERETTE’yi kullanmatalimatlarınauygunkullanmamanız(örn. birveyabirden fazla

dozun atlanmasıveyabirsonrakimedikasyonsiklusunageçbaşlanması)durumundailk

gerçekle şmeyenkesilmekanamasındagebeolmanızmuhtemeldir.LEVERETTEkullanımına

devametmedenönce hamilelik dışlanmalıdır.

Eğerçocuk sahibiolmayıplanlıyorsanız,LEVERETTEkullanmayıbırakmalısınızvehamile

kalmayıdenemedenönceen az3 ay boyuncahormonalolmayan korunmayöntemlerinden

birisini kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kombine oralkontraseptifleranne sütünü nmiktarınıazaltabilir.Bunedenledoğumdansonra

enaz6 ay veyasütten kesilinceyekadarLEVERETTE kullanılmamalıdır.Çokdüşük

miktarlardaprogesteron veöstrojen annesütünegeçer.

Araçvemakinekullan ımı

LEVERETTE’ninaraç vemakinekullanımbecerisinietkilediğinigösteren hiçbirveriyoktur.

LEVERETTE’niniçeri ğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Oral kontraseptifler ve diğerilaçlararasındakietkileşmelerkırılmakanamasınave/veya

korunma basarısızlığınayolacabilir.

Barbituratlar, primidon, fenobarbiton, fenitoin, fenilbutazon, rifampisin, karbamazepin ve

griseofulvingibikaraciğerenzimlerini indükleyen ilaçlarLEVERETTE’ninetkisini

azaltabilir. Karaciğerenzimleriniindükleyen ilaçlar ileuzunsüre tedavigörenhastalarfarklı

birkorunmayö ntemikullanmalıdır.Ampisilinvediğerantibiyotiklerbağırsakortamının

değişmesine sebepolduğundanLEVERETTE’ninetkisini azaltabilir.

Yukarıdabelirtilenilaçlardanherhangibiriilekısasürelitedaviedilmekte iseniz,kombine

oral kontraseptifdışındageçici olarakbir bariyeryöntemikullanmalıyadabaşkabirkorunma

yöntemiseç melisiniz.Karaciğerenzimindüksiyonuyapan ilaçlarilebirliktekullanımları

süresince vetedavinin kesilmesinitakiben 28 gün boyuncabariyeryö ntemikullanmalısınız.

Antibiyotiktedavisi (rifampisinvegriseofulvindışında)alıyorsanız,ilacınsonlanmasını

takiben 7gün boyuncabariyeryö ntemikullanmalısınız.Eğerbariyeryöntemikullanılan

dönemkombineoralkontraseptifkutusundakitabletlerinbitiminden sonradevamediyorsa,

birsonrakikutuyaaravermeden devametmelisiniz.

Glukoztoleransıüzerindekietkinin sonucuolarak oralantidiyabetiklerveyainsulin

gereksinimi değişebilir.

St. John'swort (Hypericumperforatum),LEVERETTE ilebirliktekullanılmamalıdır.

Koruyucu etkinin azalmasınayolacar.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışu andakullanıyorsanızveyason

zamanlardakull andınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.LEVERETTEn asılkullanılır?

Uygunkullan ımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuztarafındanreçetedebelirtilenzamançizelgesineuygunolarak,herbir menstruel

siklus(biradetkanamasınınbaşlangıcındangelecekadetkanamasınınbaşlangıcınakadarolan

süre) için;

Adetkanamasınınilkgünündenbaşlamaküzere21günboyuncagündebirtabletalınmalıdır.

21 günlük sürenin sonundaLEVERETTE kullanımına7günaraverilmelidir(3haftaalınır,1

haftaalınmaz).

Uygulama yoluvemetodu:

LEVERETTE ağızyoluylaalınır.Tabletler,ilacınızızamanındaalmanızıhatırlamanıziçin

özelolarakdizaynedilmi şolan blisterüzerindekitakvimdegösterildiğiyönde,birmiktarsu

veya sütletercihenak şamyemeğindensonraveyayatmadanöncealınmalıdır.Hertablettek

parç aolarakalınmalıdır.

Doğumkontroletkinliğinimaksimumdüzeydetutmakiçinherzamandoktortarafından

önerilenprogramakesinolarakuymalıveilacı24saatiaşmayanaralıklarlavehergün

aynısaattealmalısınız.Eğerilacınkullanımıhakkındatereddütlerinizvarsa

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVERETTE’yikullanmayaba şlarken;

LEVERETTEveyabenzerbirkombineoralkontraseptifinilk kezkullanılmasıdurumunda

LEVERETTE kullanmayaadetkanamasının(menstruelkanamanın)birincigünübaşlayarak

21 gün boyuncahergün birtablet almalısınız.21günlük sürenin sonundaLEVERETTE

kullanmaya7 günara vermelisiniz.GenellikleLEVERETTE'ninkesilmesinitakip eden 2-3

gün iç indeilacın kesilmesinebağlıkanamabaşlar.

Kullanımın devamında;

Birsonrakiveondansonrakikullanımperiyotlarına,LEVERETTEkullanmaya araverilen7

günlüksü reninsonundaveherzamanhaftanınaynıgünü(medikasyonun ilk başlatıldığıgün)

şlamalıvekullanmaprogramınıbiröncekiile benzerşekilde devamettirmelisiniz(3hafta

alınır,1haftaalınmaz).7günlükaranınsonundakesilmekanamasınınbaşlayıpbaşlamadığı

veyadevamettiğinidikkatealmaksızın8.gündetekrarLEVERETTEkullanmaya

şlamalısınız.

Birsonrakimedikasyon siklusuna8.gündeba şlanmadığıve/veyagecikmeliolarakbaşlandığı

durumlarda,ilacıntekrarbaşlatılmasındanitibaren,birbiriniizleyen7gün süresince ekbir

doğumkontrolyöntemiilegebeliktenkorunmalısınız.

Kullanımınınilkaylarındalekelenmeveöstrojenkırılmakanamasıgibidüzensizkanamalar

olmasıdurumundatedaviprogramıdevamettirilmelidir.Butipkanamalargenelliklegeçicive

önemsizdir.Kanama süreklilikarz edersedoktoradanışmalısınız.

İlacıyukarıdasözüedilenkullanımdozuveşekliileilgilitalimatlarauygunkullanmanıza

rağmenkesilmekanamasıolmamasıdurumunda,2.paketenormalgününde(aradansonraki8.

gün)ba şlayınız.

İlacıyukarıdasözüedilenkullanımdozuveşekliileilgilitalimatlarauygunkullanmanıza

ğmenbirbirinitakipedenikikesilmekanamasınıngerçekleşmemesidurumunda,

LEVERETTE kullanımınadevametmedenöncegebeolmadığınızdanemin olmalısınız.

İlacıyukarıdasözüedilenkullanımdozuveşekliileilgilitalimatlarauygunkullanmamanız

(örn. birveyabirdenfazladozunatlanmasıveyabirsonrakimedikasyonsiklusunageç

şlanması)durumundailk gerçekleşmeyenkesilmekanamasında,gebeolmanız

muhtemeldir.LEVERETTE kullanımınadevametmedenöncegebeolmadığınızkesinolarak

ğrenilmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Ç ocuklardakullanımı:Çocuklardakullanımıyoktur.

Ya şlılardakullanımı:50 yaşınüzerindekikadınlardakullanılmamalıdır.

Ö zelkullanımdurumları:

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Kombineoralkontraseptiflerkaraciğerfonksiyonbozukluğuolankadınlarda

kullanılmamalıdır.

brekyetmezliğiolankadınlardakombineoralkontraseptifleringüvenilirlikveetkinliği

incelenmemi ştir.

EğerLEVERETTE’ninetkisininçokgüçlüveya zayıfolduğunadairbirizleniminizvar ise

doktorunuzveyaec zacınız ilekonuşunuz.

Kullanman ızgerekendendahafazlaLEVERETTEkullandıysanız:

Gerek tiğindenfazlaLEVERETTEalınmasıdurumunda,midebulantısıveyakusma,bitkinlik,

şukluk vekesilmekanamasıgörülebilir. Bu durumdadoktorunuzadanışınız.

LEVERETTE’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konu şunuz.

LEVERETTEkullanm ayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekicinçiftdozalmayınız.

Unutulan tabletler hatırlanırhatırlanmazalınmalıdır.Sonrakitabletlernormalkullanım

zamanındaalınmayadevamedilmelidir.Tabletlerinüstüsteiki günunutulmasıdurumunda;

hatırlandığıandaikitabletbirdenalınmalıdırvesonrakigün ikitabletalınmalıdır.Sonraki

tabletler normalkullanımzamanındaalınmayadevamedilmelidir.Ardışıkolarak2tabletin

unutulduğu herzaman,kullanıcıveyapartneri,birbiriniizleyen 7 gün süresince, ek birbariyer

doğumkontrolyöntemi ilekorunmalıdır.Ardışıkolarak3veyadahafazlasayıdatabletin

unutulduğudurumlarda,kalantabletleredevamedilmemeliveaynıgün yenibirkutuya

şlanmalıdır.Budurumdada,kullanıcıveya partneriilaca başlanan gündenitibarenbirbirini

izleyen7gün süresinc eek birbariyerdoğumkontrolyöntemiilekorunmalıdır.

LEVERETTEtalimatlara gö rekullanıldıysaveçekilmekanamasımeydanagelmediyse,gebe

kalınmasımuhtemeldeğildir.LEVERETTE’ninikincikutusunayinehaftanınaynıgünü

şlanmalıdır.

Eğerikincisiklusun sonunda kanamameydana gelmezse,LEVERETTEkullanımıhemen

bırakılmalıvedoktoradanışılmalıdır.

LEVERETTEile tedavisonlandırıldıgında oluşabileceketkiler

LEVERETTE iletedavisonlandırıldığında,gebekalmaklailgiligecikmeleryaşanabilir.Bu

durumözellikleoral kontraseptifkullanmadanönce dü zensizmenstruelsikluslarıolan

kadınlardadahafazladır.Tabletkullanımınasonverildiğindemenstruelkanamasiklusları

düzene girinceye kadarhamilekalmagiri şimininertelenmesi tavsiyeedilmektedir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlar gibi,LEVERETTE’niniçeri ğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

A şağıdakilerdenbiriolursaLEVERETTE’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kurde şen(urtiker),alerji sonucuyüzveboğazdaşişme veşiddetlisolunumvedolaşım

sistemitepkileriile seyredenania şırıduyarlılıktepkisi(anaflaktik/anaflaktoid reaksiyon)

Bunlarınhepsiçok ciddiyan etkilerdir.Eğerbunlardanbiri sizdemevcut ise,sizin

LEVERETTE’yekar şıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleye veya hastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Ayrıca;

İlk defaortayaçıkanmigrentipibaşağrılarıyadaalışılmışbaşağrılarınındahasık

görülmesi,

Akutgörmeya da i şitmebozukluğu yadadiğerduyu organlarındadengesizlik oluşması,

Toplardamarların iltihabınabağlıkan pıhtısıoluşumuilkbelirtileri,

Safraakısıyavaşlamasıyadadurması, karaciğeriltihabıya da genelkaşıntıbaşlangıcı,

Sarakrizlerininartması,

Kan basıncındaönemliartışgörülmesi,

Ciddiruhsalçöküntü(depresyon)ba şlangıcı,

Ciddiü stkarın ağrısıveyakaraciğerbüyümesi.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçok ciddiyan etkilerin hepsioldukça seyrekgörülür.

A şağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

en yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Glukoz intoleransı,

Kontaktlenslere tahammülsüzlük,

Karındakramp,şişkinlik,

Safrakanallarındaatılımbozukluğunabağlı(kolestatik)sarılık,

Eritemanodozum(bacaklarınön yüzündevegenellikledizdendahaaşağıdaağrılı

ırmızımsımorkabarık nodüller),

Serumfolat düzeylerinde azalma.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimudahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrek görülür.

Asağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İştah değişikliği,

Kan basıncındayükselme,

Hipertrigliseridemiyesebep olabilenserumyağ seviyesindedeğişme,

İnatçıdöküntü, derideoluşan pigmentartığı(kloazma), kıllanmavesaçdökülmesi.

Bunların hepsiyaygın olmayan yan etkilerdir.

Kandidiyaz(birtür mantar hastalığı),vajinailtihabı,

Ruhsalçöküntü(depresyon)dadahilolmakü zereruhhalideğişiklikleri,cinsel istek

değişiklikleri,

Sinirlilikhali,ba şdönmesi,

Bulantı, kusma, karın ağrısı,

Sivilce,

Lekelenmetarzındaadettedüzensizlikler,östrojenkırılmakanaması,adetgörmeme,ağrılı

adetgö rme,memedeağrı-hassasiyet-büyüme-salgıoluşumu,servikalektropyon, servikal

akıntı,

Sıvıtutulması,ödem, kilo kaybıveyaartışı.

BunlarLEVERETTE’ninhafifyanetkileridir.

Hafifyanetkiler yaygınolarak görülür.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryan etkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya da

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güve nliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

E ğerbukullanma talimatındabahsi geçmeyen herhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczac ınızıbilgilendiriniz.

5. LEVERETTE’ninsaklanm ası

LEVERETTE’yiçocuklar ıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninalt ındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihindensonraLEVERETTE’yi kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizLEVERETTE’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ExeltisİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

MaslakMah.SümerSok.AyazağaTicaretMerkeziNo:3/9

Sarıyer/İstanbul

ÜretimYeri:

LaboratoriosLeon FarmaS.A.

LaVallinas/n.PolígonoIndustrial Navatejera

24008 İspanya

Bukullanmatali matı05.06.2016tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.