LEVEMIR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML 5X3ML KULL.HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE ENJ. COZ.
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML 5X3ML KULL.HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE ENJ. COZ.
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insülinin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699676950799
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEVEMIR

FlexPen

100 U/ml, 3 ml kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içerisinde

enjeksiyonluk çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

İnsülin detemir*…………………………………………………….100 U (14.2 mg) /ml

*İnsülin detemir Saccharomyces cerevisiae’de rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiştir.

1 kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi 300 U insüline eşdeğer 3 ml içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür………………………………………………………………...1.17 mg/ml

Disodyum fosfat dihidrat…………………………………………………..….0.89 mg/ml

Sodyum hidroksit…………………………………………………..………….y.m.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içerisinde enjeksiyonluk çözelti.

Berrak, renksiz, sulu çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

LEVEMIR

FlexPen

yetişkinler,

adolesanlar

yaş

üstü

çocuklarda

diabetes

mellitusun tedavisi için endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

İnsan insülinlerinin potensi uluslararası ünite olarak ifade edilirken insülin detemir de dahil

olmak üzere, insülin analoglarının potensi ünite olarak ifade edilmektedir. 1 ünite insülin

detemir, 1 uluslararası ünite insan insülinine karşılık gelmektedir.

LEVEMIR

FlexPen

bazal insülin olarak kendi başına veya bolus insülin ile kombine

kullanılabilir. Ayrıca oral antidiyabetik tıbbi ürünler ve/veya GLP-1 reseptör agonistleri ile

kombine kullanılabilir.

LEVEMIR

FlexPen

, oral antidiyabetik ilaçlarla kombine kullanıldığında veya GLP-1

reseptör agonistlerine eklendiğinde, LEVEMIR

FlexPen

’in başlangıç dozu 0.1-0.2 ünite/kg

veya

yetişkinlerde

ünite

olacak

şekilde,

günde

kullanılması

tavsiye

edilir.

LEVEMIR

FlexPen

’in dozu, hastanın ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmelidir.

LEVEMIR

FlexPen

tedavisine GLP-1 reseptör agonistleri eklendiğinde, hipogliseminin

risklerini en aza indirmek için LEVEMIR

Flexpen

’in dozunun %20 oranında azaltılması

tavsiye edilir. Daha sonra dozlama bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Yetişkinlerde bireysel doz ayarlamaları için aşağıdaki iki titrasyon kılavuzu tavsiye edilir.

Yetişkin Tip 2 Diyabet titrasyon kılavuzu:

Kahvaltı öncesi ortalama SMPG*

LEVEMIR

®

FlexPen

®

doz ayarlaması

>10.0 mmol/l (180 mg/dl)

+ 8 ünite

9.1-10.0 mmol/l (163-180 mg/dl)

+ 6 ünite

8.1-9.0 mmol/l (145-162 mg/dl)

+ 4 ünite

7.1-8.0 mmol/l (127-144 mg/dl)

+ 2 ünite

6.1-7.0 mmol/l (109-126 mg/dl)

+ 2 ünite

4.1-6.0 mmol/l (73-108 mg/dl)

Dozda değişiklik yok (hedef)

3.1-4.0 mmol/l (56-72 mg/dl)

- 2 ünite

<3.1 mmol/l (<56 mg/dl)

- 4 ünite

*SMPG: Hastanın kendi ölçtüğü plazma glukozu (self monitored plasma glucose)

Yetişkin Tip 2 Diyabet basit kendi kendine titrasyon kılavuzu:

Kahvaltı öncesi ortalama SMPG*

LEVEMIR

®

FlexPen

®

doz ayarlaması

> 6.1 mmol/l (> 110 mg/dl)

+3 ünite

4.4-6.1 mmol/l (80-110 mg/dl)

Dozda değişiklik yok (hedef)

< 4.4 mmol/l (< 80 mg/dl)

-3 ünite

*SMPG: Hastanın kendi ölçtüğü plazma glukozu (self monitored plasma glucose)

LEVEMIR

FlexPen

bazal

bolus

insülin

rejiminin

parçası

olarak

kullanıldığında,

hastaların ihtiyaçlarına bağlı olarak günde bir ya da iki defa uygulanmalıdır. LEVEMIR

FlexPen

’in dozu bireysel hasta ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.

Hastaların

zamanki

fiziksel

aktivitelerinde

artış

olursa,

olağan

diyetlerinde

değişiklik

yaparlarsa veya

eşzamanlı seyreden bir hastalık süresince doz ayarlamasının

yapılması gerekebilir.

Glukoz kontrolünü iyileştirmek için doz ayarlaması yapılırken hastalar hipoglisemi belirtileri

konusunda eğitilmelidir.

Uygulama şekli:

LEVEMIR

FlexPen

bazal insülin olarak kullanılan uzun etkili bir insülin analogudur.

LEVEMIR

FlexPen

sadece deri altı (subkütan) uygulama içindir. Şiddetli hipoglisemiye

yol açabileceğinden LEVEMIR

FlexPen

intravenöz (ven içi) olarak uygulanmamalıdır.

İntramusküler

(kas

içi)

uygulamadan

kaçınılmalıdır.

LEVEMIR

FlexPen

insülin

infüzyon pompalarında kullanılmaz.

LEVEMIR

FlexPen

, karın duvarı, uyluk, üst kol, deltoid veya kalça bölgelerine deri altına

enjekte edilerek kullanılır. Lipodistrofi riskini azaltmak için, enjeksiyon yerleri aynı bölge

içinde sürekli değiştirilmelidir. Etki süresi doz, enjeksiyon bölgesi, kan akımı, sıcaklık ve

fiziksel aktivite düzeyine göre değişebilir. Enjeksiyon gün içinde herhangi bir saatte, ancak

her gün aynı saatte yapılmalıdır. Kan glukoz kontrolünün optimizasyonu için günde iki

dozlamaya ihtiyaç duyan hastalarda, akşam dozu akşam veya yatarken uygulanabilir.

Detaylı kullanıcı bilgileri için, kullanma talimatına bakınız.

LEVEMIR

FlexPen

kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemidir ve 8 mm uzunluğa kadar

NovoFine

veya NovoTwist

tek kullanımlık iğne uçları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FlexPen

1 ünitelik artışlarla 1-60 ünite insülin enjeksiyonu yapabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği hastanın insülin ihtiyacında azalmaya sebep olabilir.

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda glukoz monitorizasyonu yoğunlaştırılmalı

ve LEVEMIR

FlexPen

dozu bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

LEVEMIR

FlexPen

adolesan ve 1 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir (bkz. Bölüm 5.1).

Bazal insülini LEVEMIR

FlexPen

’e değiştirilirken, hipogliseminin risklerini en aza

indirmek için bazal ve bolus insülinin dozu bireye uygun olarak azaltılmalıdır.

Çocuk ve adolesanlarda, glukoz monitorizasyonu yoğunlaştırılmalı ve insülin detemir dozu

bireysel olarak ayarlanmalıdır.

LEVEMIR

FlexPen

’in 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği

kanıtlanmamıştır. Hiçbir veri mevcut değildir.

Geriyatrik popülasyon (≥ 65 yaş):

LEVEMIR

FlexPen

yaşlı

hastalarda

kullanılabilir.

Yaşlı

hastalarda

glukoz

monitorizasyonu

yoğunlaştırılmalı

LEVEMIR

FlexPen

dozu

bireysel

olarak

ayarlanmalıdır.

Diğer insülinlerden geçiş:

Orta veya uzun etkili insülinlerden geçişte, uygulanan dozun ve zamanının ayarlanması

gerekebilir (bkz. Bölüm 4.4).

Geçiş sırasında ve geçişten sonraki ilk haftalarda yakın glukoz monitorizasyonu tavsiye

edilmektedir (bkz. Bölüm 4.4).

zamanlı

kullanılan antidiyabetik

tedavinin (aynı

zamanda

kullanılan

kısa/hızlı

etkili

insülinlerin

veya

oral

antidiyabetik

ilaçların

dozu

ve/veya

zamanının)

ayarlanması

gerekebilir.

Hastalar değişik tipte insülinler arasında geçiş yaptığında, hipogliseminin erken uyarıcı

semptomları önceki insülinle tecrübe edilene göre değişebilir veya daha az belirgin hale

gelebilir.

Hastaların yeni bir çeşit veya marka insüline geçişi sıkı bir tıbbi denetim altında yapılmalıdır.

Dozaj, marka (üretici), çeşit, tür (hayvan insülini, insan insülini veya insülin analogu) ve/veya

üretim metodundaki değişiklikler (hayvan kaynaklı insüline karşı rekombinant DNA) doz

değişiklikleri gerektirebilir. Başka tip bir insülinden LEVEMIR

FlexPen

’e geçiş yapan

hastaların dozlarında, her zaman kullandıkları insülin dozuna göre değişiklik yapılması

gerekebilir. Doz ayarlaması gerektiğinde, bu bazen ilk dozda bazen de ilk birkaç hafta veya

ay içinde yapılabilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya içindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılık (bkz. Bölüm 6.1).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Yolculuk durumunda

Hasta için insülin ve öğünlerini farklı zamanlarda alması anlamına geldiğinden, farklı saat

dilimleri arasındaki seyahatin öncesinde hasta doktorunun tavsiyesini almalıdır.

Hiperglisemi

Yetersiz dozlarda kullanımı veya tedavinin kesilmesi, özellikle Tip 1 diyabette hiperglisemi

ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Hipergliseminin ilk semptomları genellikle saatler veya

günler içinde ortaya çıkabilir. Bu semptomlar susuzluk, sık idrara çıkma, bulantı, kusma,

uyku

hali,

deride

kızarıklık

kuruluk,

ağız

kuruluğu,

iştah

kaybı

nefeste

aseton

kokusudur. Tip 1 diyabette tedavi edilmeyen hiperglisemi durumları ölümcül potansiyele

sahip diyabetik ketoasidoza neden olabilir.

Hipoglisemi

Öğün atlanması veya planlanmamış ağır fiziksel egzersizler hipoglisemiye neden olabilir.

Çocuklarda hipoglisemi riskini en aza indirmek için insülin dozlarını (özellikle bazal-bolus

insülin rejimlerinde) yemek ve fiziksel aktiviteye göre ayarlamak gerekmektedir.

İnsülin ihtiyacına göre insülin dozu çok yüksekse hipoglisemi ortaya çıkabilir. Hipoglisemi

tespit edildiğinde ya da şüphelenildiğinde

LEVEMIR

FlexPen

enjekte edilmemelidir.

Hastanın kan glukozu sabitlendikten sonra doz ayarlaması düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.8 ve

4.9).

İntensif

(yoğun)

insülin

tedavisi

gibi

tedavilerle

glukoz

kontrolü

sağlanmış

olan

hastalarda hipogliseminin alışılagelmiş uyarıcı semptomlarında değişiklik olabileceğinden,

hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. Uzun süredir diyabet olan hastalarda hipogliseminin

alışılagelmiş uyarıcı semptomları kaybolabilir.

Eşlik eden başka hastalık, özellikle enfeksiyon hastalıkları ve ateşli durumlar genellikle

hastanın insülin gereksinimini artırır. Adrenal, hipofiz veya tiroid bezini etkileyen veya

diyabete eşlik eden böbrek ve karaciğer hastalıkları insülin dozunda değişiklik gerektirebilir.

Hipoalbüminemi

Şiddetli hipoalbüminemisi olan hastalarda kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu hastalarda

dikkatli monitorizasyon yapılması önerilmektedir.

LEVEMIR

FlexPen

ile pioglitazon kombinasyonu

Özellikle

kalp

yetmezliği

gelişimi

riski

yüksek

olan

hastalarda,

pioglitazon

insülin

kombine

kullanıldığında

kalp

yetmezliği

vakaları

bildirilmiştir.

pioglitazon

LEVEMIR

FlexPen

’in kombine tedavisi düşünüldüğünde akılda tutulmalıdır. Eğer bu

kombinasyon

kullanılırsa,

hastalar

kalp

yetmezliği,

kilo

alımı

ödemin

semptom

belirtileri için incelenmelidir. Pioglitazon, kardiyak semptomlarda herhangi bir kötüleşme

olduğunda kesilmelidir.

Kazayla oluşan karışıklıkların/ tıbbi hataların engellenmesi

LEVEMIR

ile diğer insülin ürünlerinin yanlışlıkla karıştırılmasını önlemek üzere hastalara,

her enjeksiyon öncesinde her zaman insülin etiketini kontrol etmeleri tavsiye edilmelidir.

LEVEMIR

FlexPen

her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Yani

esasında “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Hastanın insülin ihtiyacını azaltabilen ilaçlar:

Oral

antidiyabetik

ilaçlar,

GLP-1

reseptör

agonistleri,

monoamin

oksidaz

inhibitörleri

(MAOİ), beta blokörler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar,

anabolik steroidler ve sülfonamidler.

Hastanın insülin ihtiyacını artırabilen ilaçlar:

Oral

kontraseptifer,

tiyazidler,

glukokortikoidler,

tiroid

hormonları,

sempatomimetikler,

büyüme hormonu ve danazol.

Beta blokörler hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler.

Oktreotid/lanreotid insülin ihtiyacını hem artırabilir, hem de azaltabilir.

Alkol insülinin hipoglisemik etkisini güçlendirebilir veya azaltabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Gebelik

döneminde

LEVEMIR

FlexPen

tedavi

değerlendirilebilir,

ancak

elde

edilebilecek potansiyel fayda, gebelik ile ilgili olası bir olumsuz sonuç riskine karşı avantaj

sağlamalıdır.

Genelde, diyabetli gebe kadınların gebelikleri süresince ve gebelik sonlandıktan sonra kan

glukozunun yoğun şekilde takip edilmesi ve kontrolü önerilmektedir. İnsülin gereksinimi

genellikle gebeliğin ilk trimesterinde azalmakta ve ikinci ve üçüncü trimesterde giderek

artmaktadır. Normalde doğum sonrası insülin ihtiyacı, hızla gebelik öncesindeki değerlere

geri döner.

Açık-etiketli, randomize, kontrollü bir klinik çalışmada, tip 1 diyabetli (n=310) gebe kadınlar

bazal-bolus

tedavi

rejiminde,

NovoRapid

kombine

şekilde,

bazal

insülin

olarak

LEVEMIR

FlexPen

(n=152) veya NPH insülini (n=158) ile tedavi edilmişlerdir. Bu

çalışmanın birincil amacı, diyabetli gebe kadınlarda LEVEMIR

FlexPen

’in kan glukozu

regülasyonu üstündeki etkisini değerlendirmektir (bkz. Bölüm 5.1).

Maternal advers olayların genel oranı LEVEMIR

FlexPen

ve NPH insülin tedavi grupları

için benzerdir. Ancak, LEVEMIR

FlexPen

ile annelerde (61 (%40)’e karşı 49 (%31) ve

yenidoğan çocuklarda (36 (%24)’ya karşı 32 (%20) NPH insülin ile karşılaştırıldığında

sayısal olarak daha yüksek sıklıkta ciddi advers olay görülmüştür. Randomizasyon sonrası

gebe kalan kadınların canlı doğan çocuklarının sayısı LEVEMIR

FlexPen

için 50 (%83)

ve NPH için 55 (%89) idi. Konjenital malformasyonların sıklığı LEVEMIR

FlexPen

için 4

(%5) ve NPH için 11(%7) iken, LEVEMIR

FlexPen

için majör malformasyon sayısı 3 (%

4), NPH için 3 (% 2) idi.

Ek olarak 250 sonucu kapsayan pazarlama sonrası veriler, LEVEMIR

FlexPen

kullanılan

gebe kadınlarda, insülin detemirin gebelik üstüne advers etkisinin olmadığını ve insülin

detemirin malformatif veya fetal/neonatal toksisitesinin olmadığını göstermektedir.

Hayvanlarda yapılan çalışma verileri üreme ile ilgili bir toksisiteyi işaret etmemektedir (bkz.

Bölüm 5.3).

Laktasyon dönemi

İnsülin detemirin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. İnsülin detemirin peptid

yapıda olması ve insan gastrointestinal kanalında aminoasitlere parçalanması nedeniyle, anne

sütü ile beslenen yeni doğan/infantta, sindirilen insülin detemir kaynaklı bir metabolik etki

beklenmemektedir.

Emziren kadınlar insülin dozunda ve diyette ayarlamaya ihtiyaç duyabilir.

Üreme yeteneği /Fertilite

Hayvanlarda yapılan çalışmalar fertilite üzerinde zararlı bir etki göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hastanın konsantre olma ve reaksiyon gösterme becerisi hipogliseminin bir sonucu olarak

bozulabilir. Bu durum, bu becerilerin özel önem gösterdiği koşullarda risk oluşturabilir (örn.

araba sürme veya makine kullanma).

Hastalar araba sürme esnasında hipoglisemiye girmemeleri için gerekli önlemleri almaları

konusunda uyarılmalıdır. Bu durum özellikle hipogliseminin uyarıcı semptomlarını az olarak

fark eden veya hiç fark etmeyen kişiler için ya da sık sık hipoglisemi atağı geçiren hastalar

için önemlidir. Bu durumlarda araba kullanımı önerilmeyebilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

LEVEMIR

FlexPen

kullanan hastalarda gözlenen advers ilaç reaksiyonları çoğunlukla

insülinin farmakolojik etkisine bağlıdır. Tedavi edilen hastalarda, advers ilaç reaksiyonu

görülmesi beklenen hastaların genel oranı %12 olarak tahmin edilmektedir.

Tedavi sırasında en sık raporlanan advers reaksiyon hipoglisemidir, lütfen aşağıdaki 4.8,

seçilmiş advers reaksiyonların tarifi bölümüne bakınız

Klinik

araştırmalardan,

başka

kişilerin

yardımını

gerektiren

majör

hipogliseminin,

LEVEMIR

FlexPen

tedavi

edilen

hastaların

yaklaşık

%6’sında

görüldüğü

bilinmektedir.

LEVEMIR

FlexPen

ile tedavi sırasında insan insülininden daha sıklıkla enjeksiyon bölgesi

reaksiyonları görülür. Bu reaksiyonlar arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, ürtiker,

enflamasyon, morarma, şişme ve kaşıntı bulunmaktadır. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarının

çoğu minör ve geçici özelliktedir; normalde tedavi devam ederken birkaç günden birkaç

haftaya kadar kaybolur.

İnsülin tedavisinin başlangıcında, refraksiyon (kırılma) anomalileri ve ödem oluşabilir; bu

reaksiyonlar

genelde

geçici

karakterdedir.

glukoz

kontrolündeki

hızlı

iyileşme,

genellikle geçici akut ağrılı nöropati ile ilişkili olabilir. Uzun dönemli iyileşmiş glisemik

kontrol

diyabetik

retinopatide

ilerleme

riskini

azaltırken,

insülin

tedavisinin

yoğunlaştırılmasıyla birlikte glisemik kontrolde ani iyileşme, diyabetik retinopatinin geçici

olarak kötüleşmesiyle birlikte seyredebilir.

Advers reaksiyon listesinin tablosu

Aşağıda

listelenen

advers

ilaç

reaksiyonları

klinik

çalışma

verilerine

dayanmakta

sıklıklarına ve sistem organ sınıfına göre MedDRA’ya uygun olarak

sınıflandırılmıştır.

Sıklıklar; çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek

(≥1/10.000

<1/1.000);

çok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor) olarak tanımlanmıştır.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan - Alerjik reaksiyonlar,

potansiyel alerjik reaksiyonlar, ürtiker,

döküntü, erüpsiyon*

Çok seyrek – Anafilaktik reaksiyonlar*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın – Hipoglisemi*

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek – Periferik nöropati (ağrılı nöropati)

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan – Kırılma bozuklukları

Yaygın olmayan – Diyabetik retinopati

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan - Lipodistrofi*

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Yaygın - Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

Yaygın olmayan - Ödem

* bkz. Bölüm 4.8, Seçilmiş advers reaksiyonların tarifi

Seçilmiş advers reaksiyonların tarifi

Alerjik reaksiyonlar, potansiyel alerjik reaksiyonlar, ürtiker, döküntü, erüpsiyon

Alerjik

reaksiyonlar,

potansiyel

alerjik

reaksiyonlar,

ürtiker,

döküntü

erüpsiyon,

LEVEMIR

FlexPen

bazal-bolus

rejimde

kullanıldığında

yaygın

değildir.

Ancak,

oral

antidiyabetik ilaçlarla kombine edilmiş hastalarla yapılan üç klinik çalışma yaygın bir sıklık

göstermiştir (%2.2’lik sıklıkta alerjik reaksiyonlar ve potansiyel olarak alerjik reaksiyonlar

gözlenmiştir).

Anafilaktik reaksiyonlar

Yaygın

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

(yaygın

döküntü,

kaşıntı,

terleme,

gastrointestinal

bozukluk, anjiyonörotik ödem, solumada zorluk, çarpıntı ve kan basıncında düşme) çok

nadirdir ancak potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir.

Hipoglisemi

En sık olarak raporlanan advers reaksiyon hipoglisemidir. İnsülin ihtiyacına göre insülin

dozu çok yüksekse ortaya çıkabilir. Ciddi hipoglisemi, bilinç kaybı ve/veya konvülziyonlara

neden olabilir ve beyin fonksiyonlarında geçici ya da kalıcı bozuklukla veya hatta ölümle

sonuçlanabilir. Hipoglisemi semptomları genellikle aniden oluşur. Bu semptomlar arasında

soğuk terleme, soğuk solgun deri, halsizlik, sinirlilik veya titreme, endişe duygusu, olağan

olmayan yorgunluk veya güçsüzlük, konfüzyon, konsantre olmada güçlük, uyku hali, aşırı

açlık, görme değişiklikleri, baş ağrısı, bulantı ve çarpıntı sayılabilir.

Lipodistrofi

Lipodistrofi (lipohipertrofi ve lipoatrofiyi kapsayan) enjeksiyon bölgesinde oluşabilir. Aynı

enjeksiyon bölgesi içinde enjeksiyon yerlerinin sürekli olarak değiştirilmesi bu reaksiyonların

gelişme riskini azaltır.

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

Tüm

insülin

tedavilerinde

olduğu

gibi,

enjeksiyon

bölgesinde

ağrı,

kızarıklık,

ürtiker,

enflamasyon, morarma, şişme ve kaşıntı gibi enjeksiyon bölgesi reaksiyonları görülebilir.

Enjeksiyon

yerinin

aynı

bölge

içinde

sürekli

olarak

değiştirilmesi

reaksiyonların

azalmasına ya da önlenmesine yardımcı olabilir. Reaksiyonlar birkaç günden birkaç haftaya

kadar düzelir. Nadir durumlarda enjeksiyon bölgesi reaksiyonları LEVEMIR

FlexPen

kullanımına son vermeyi gerektirebilir.

Pediyatrik popülasyon

Pazarlama sonrası kaynaklar ve klinik çalışmalar baz alındığında, pediyatrik popülasyonda

gözlenen advers reaksiyonların sıklığı, tipi ve şiddeti, genel diyabet popülasyonundaki yaygın

tecrübeden farklılık göstermemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pazarlama sonrası kaynaklar ve klinik çalışmalar baz alındığında, yaşlı hastalarda ve böbrek

veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda gözlenen advers reaksiyonların sıklığı, tipi ve

şiddeti, genel popülasyondaki yaygın tecrübeden farklılık göstermemektedir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 00 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

İnsülin için spesifik olarak bir doz aşımı tanımlanamaz; ancak hastanın ihtiyacına göre çok

yüksek dozlarda verilirse birbirini takip eden evreler sonucunda hipoglisemi gelişebilir:

Hafif hipoglisemi atakları oral yoldan glukoz veya şekerli gıdalar alınarak tedavi

edilebilir. Bu nedenle diyabetli hastaların beraberlerinde her zaman şekerli gıdalar

bulundurmaları önerilmelidir.

Hastanın bilincini kaybettiği şiddetli hipoglisemi atakları, eğitimli bir kişi tarafından

kas içi veya deri altı (0.5 - 1 mg) glukagon veya profesyonel sağlık çalışanı tarafından

damar

içi

yoluyla

glukoz

enjekte

edilerek

tedavi

edilebilir.

Hasta,

glukagon

enjeksiyonuna

10-15

dakika

içinde

yanıt

vermezse,

damar

içine

glukoz

verilmelidir.

Hipoglisemik

atağın

tekrarının

önlenmesi

amacıyla

hastanın

bilinci

yerine geldiğinde oral yolla karbonhidrat verilmesi önerilmektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diyabette kullanılan ilaçlar. Enjeksiyon için insülin ve analoglar,

uzun etkili.

ATC kodu: A10AE05.

Etki mekanizması ve farmakodinamik etkiler

LEVEMIR

FlexPen

çözünür, bazal insülin

olarak kullanılan, uzun etkili bir insülin

analogudur.

LEVEMIR

FlexPen

’in kan şekerini düşürücü etkisi, insülinin kas ve yağ hücrelerindeki

reseptörlere bağlanarak glukozun hücre içine girişini kolaylaştırmasına ve eş zamanlı olarak

karaciğerden glukoz açığa çıkmasını da inhibe etmesine bağlıdır.

Tablo 1’de, total ve maksimum farmakodinamik etki için bireyin kendi içindeki varyasyon

katsayısında (CV) görüldüğü üzere,

LEVEMIR

FlexPen

’in etki profili, NPH (Nötral

Protamin Hagedorn) insülin ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az

değişken ve daha öngörülebilirdir.

Tablo 1. LEVEMIR

®

FlexPen

®

ve NPH insülinin zaman etki profilinin bireylerin kendi

içindeki değişkenliği

Farmakodinamik son nokta

LEVEMIR

FlexPen

CV (%)

NPH İnsülin

CV (%)

GİH, 0-24saat

GİH

maks

*Eğri Altındaki Alan (EAA) **Glukoz İnfüzyon Hızı (GİH) LEVEMIR

FlexPen

yapılan bütün karşılaştırmalarda p-değeri <0.001

LEVEMIR

FlexPen

’in uzamış etkisi enjeksiyon bölgesinde insülin detemir moleküllerinin

güçlü birlikteliği ve yağ asidi yan zinciri ile albumine bağlanması sonucu oluşur. İnsülin

detemir, NPH insülin ile kıyaslandığında periferik hedef dokularda çok daha yavaş dağılır.

kombine

etki

uzatma

mekanizmaları,

insülin

detemirin

insüline

kıyasla

daha

tekrarlanabilir absorpsiyonunu ve etki profilini sağlar.

Şekil 1. Tip 1 diyabetli hastalarda LEVEMIR

®

FlexPen

®

’in aktivite profili

Etki süresi günde bir veya iki enjeksiyonla sağlanan doza bağlı olarak 24 saattir. Eğer günde

iki kez uygulanırsa, 2-3 doz uygulamasından sonra kararlı durum oluşur. 0.2-0.4 ünite/kg

(U/kg) aralığındaki dozlar için, LEVEMIR

FlexPen

’in maksimum etkisinin %50’sinden

fazlası doz uygulamasından sonra 3-4 saatten yaklaşık 14 saate kadar görülür.

İnsülin enjeksiyonundan itibaren geçen süre (saat)

LEVEMIR ........ 0.2 U/kg_ _— 0.3 U/kg . . . . 0.4 U/kg

Glukoz

infüzyon

hızı

(

mg/kg/dak)

LEVEMIR ve NPH’ın Farmakodinamik Parametreleri

LEVEMIR

0.2 U/kg

0.3 U/kg

0.4 U/kg

0.3 IU/kg

Etki süresi (saat)

GİH

maks

(mg/kg/dak)

tahmini değerler

Farmakodinamik cevapta doz orantısallığı (maksimum etki, etki süresi, toplam etki) deri altı

uygulama sonrası gözlenmiştir.

Uzun süreli klinik çalışmalarda NPH’a kıyasla LEVEMIR

FlexPen

’le tedavi sırasında

günden güne daha az değişkenlik gösteren APG (Açlık Plazma Glukozu) gösterilmiştir.

Oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanılan bazal insülin ile tedavi edilmiş Tip 2 diyabetli

hastalardaki çalışmalar, LEVEMIR

FlexPen

ile glisemik kontrolün (HbA

), NPH insülin

ve insülin glarjin ile kıyaslanabilir ve daha az kilo artışı ile ilişkili olduğunu göstermiştir,

bakınız aşağıdaki Tablo 2. İnsülin glarjin ile karşılaştırılan çalışmada, LEVEMIR

FlexPen

’in günde bir veya iki kez uygulanmasına izin verilirken, insülin glarjininin günde bir kez

uygulanmasına izin verilmiştir. LEVEMIR

FlexPen

tedavisi alan hastaların %55’i, 52

haftalık çalışmayı günde iki kezlik rejim ile tamamlamıştır.

Tablo 2. İnsülin tedavisinden sonra vücut ağırlığında değişiklik

Çalışma süresi

LEVEMIR

FlexPen

günde bir defa

LEVEMIR

FlexPen

günde

iki defa

NPH insülin

İnsülin

glarjin

20 hafta

+0.7 kg

+1.6 kg

26 hafta

+1.2 kg

+2.8 kg

52 hafta

+2.3 kg

+3.7 kg

+4.0 kg

LEVEMIR

FlexPen

oral

antidiyabetik

ilaçların

kombine

tedavisini

araştıran

çalışmalarda, NPH insülinle karşılaştırıldığında LEVEMIR

FlexPen

tedavisi %61-65 daha

az minör noktürnal hipoglisemi riskiyle sonuçlanmıştır.

Oral antidiyabetik ilaçlarla hedefe ulaşamayan tip 2 diyabetlilerde, açık etiketli bir randomize

çalışma

yürütülmüştür.

Çalışma

liraglutid+metformin

kullanılan

haftalık

hazırlık

dönemi ile başlamış, hastaların %61’i HbA

<%7’ye bu dönemde ulaşmışlardır. Hedefe

ulaşamayan

%39’luk

hasta

grubu

hafta

boyunca

tedavilerine

olarak

günde

LEVEMIR

FlexPen

veya liraglutid+metformin alacak şekilde randomize oldular. Tedaviye

LEVEMIR

FlexPen

eklenmesi 52 hafta sonunda HbA

’de %7.6’dan %7.1’e ek bir azalma

sağlamıştır. Hiç major hipoglisemik atak olmamıştır. Majör hipoglisemik atak, hastanın

kendisini

tedavi

edemediği

glukagon

veya

glukoz

ihtiyacı

duyulan

atak

olarak

belirlenmiştir. Bakınız Tablo 3.

Tablo

3.

Klinik

çalışma

verileri

Liraglutid+metformin

tedavisine

LEVEMIR

®

FlexPen

®

eklenmesi

Çalışma

haftası

LEVEMIR

FlexPen

liraglutid +

metformin’e

randomize olanlar

n=160

liraglutid +

metformin’e

randomize olanlar

n=149

P-değeri

Başlangıca göre

ortalama HbA

değişimi (%)

0-26. hafta

-0.51

0.02

<0.0001

0-52. hafta

-0.50

0.01

<0.0001

< %7

hedefine ulaşan

hasta sayısı (%)

0-26. hafta

43.1

16.8

<0.0001

0-52. hafta

51.9

21.5

<0.0001

Başlangıca göre

vücut ağırlığındaki

değişim (kg)

0-26. hafta

-0.16

-0.95

0.0283

0-52. hafta

-0.05

-1.02

0.0416

Minör hipoglisemik

ataklar (her hasta yılı

için)

0-26. hafta

0.286

0.029

0.0037

0-52. hafta

0.228

0.034

0.0011

Tek başına veya metformin ile birlikte, bazal insülin tedavisi ile kontrol altına alınamayan

Tip 2 diyabet hastalarında, tedaviye liraglutid (1.8 mg) veya plasebo eklenmesinin etkililik ve

güvenliliğinin

araştırılması

amacıyla

haftalık,

çift

kör

randomize bir

klinik

çalışma

yürütülmüştür. Hipoglisemi riskini en aza indirmek amacıyla başlangıçtaki HbA1c değerleri

≤ %8.0 olan hastalarda insülin dozu %20 oranında düşürülmüştür. Daha sonra hastaların, pre-

randomizasyon dozundan daha yüksek olmamak şartıyla insülin dozunu titre etmelerine izin

verilmiştir. Hastaların (metformin kullananların %97.3’ü) %33’ü (n꞊147) için bazal insülin

ürünü

LEVEMIR

FlexPen

’dir.

hastalarda,

liraglutid

eklenmesi,

plasebo

karşılaştırıldığında, HbA1c (%6.93’e karşılık %8.24), açlık plazma glukozu (7.20 mmol/1’ye

karşılık 8.13 mmol/1) ve vücut ağırlığında daha büyük bir düşüş (-0.43 kg’a karşılık -3.47 kg)

ile sonuçlanmıştır. Başlangıç değerleri bu parametreler için her iki grupta da benzerdir. Minör

hipoglisemik atakların gözlenme oranı benzerdir ve ciddi hipoglisemik ataklar her iki grupta

da gözlenmemiştir.

Bazal/bolus insülin tedavisi alan tip 1 diyabetli hastalardaki uzun dönemli çalışmalarda,

LEVEMIR

FlexPen

; açlık plazma glukozunu, NPH insüline göre daha iyi düzenlemiştir.

LEVEMIR

FlexPen

ile glisemik kontrol (HbA

) NPH insülin ile kıyaslanabilirdir; ayrıca

noktürnal hipoglisemi riski daha düşüktür ve kilo alımı ile ilişkili değildir.

Bazal bolus insülin tedavisi kullanılan klinik çalışmalarda, LEVEMIR

FlexPen

ve NPH

insülin

hipoglisemi

görülme

oranları

benzerdir.

diyabetli

hastalarda

yapılan

noktürnal

hipoglisemi

analizleri,

insüline

göre

belirgin

olarak

daha

düşük

minör

noktürnal hipoglisemi (hastanın kendini tedavi edebildiği ve 2.8 mmol/l’den düşük kapiler

kan glukozu ya da 3.1 mmol/l plazma glukozu ile de gösterilen) riski göstermiştir; tip 2

diyabette ise bir fark görülmemiştir.

LEVEMIR

FlexPen

’in

kullanımı

antikor

gelişimi

gözlenmiştir.

Ancak

durum

glisemik kontrolü etkiliyor gibi gözükmemektedir.

Gebelik

LEVEMIR

FlexPen

, açık-etiketli, randomize kontrollü bir klinik çalışmada çalışılmış, tip 1

diyabetli (n=310) gebe kadınlar bazal-bolus tedavi rejiminde bazal insülin olarak LEVEMIR

FlexPen

(n=152) veya NPH insülini (n=158), NovoRapid

ile kombine kullanmışlardır

(bkz. Bölüm 4.6).

Gebeliğin

haftasında

ölçülen

değerlerine

göre

LEVEMIR

FlexPen

insülinden daha etkisiz değildir ve gebelik boyunca ortalama HbA

düşüşü benzerdir (Tablo

Tablo 4. Maternal glisemik kontrol

LEVEMIR

FlexPen

Fark / Olasılık Oranı

/ %95 GA oranı

36. gebelik haftasındaki

ortalama HbA

6.27

6.33

Fark:

-0.06 [-0.21; 0.08]

36. gebelik haftasında ortalama

APG (mmol/l)

4.76

5.41

Fark:

-0.65 [-1.19; -0.12]

Hem 24. hem de 36. gebelik

haftasında HbA1c <% 6

hedefine ulaşan hasta oranı

% 41

% 32

Olasılık Oranı:

1.36 [0.78; 2.37]

Gebelik sırasındaki toplam

majör hipoglisemi atağı sayısı

(hasta yılı başına)

Olasılık Oranı:

0.82 [0.39; 1.75]

Pediyatrik popülasyon

LEVEMIR

FlexPen

’in

etkililik

güvenliliği

adolesan

çocuklarda

yapılan

üç

randomize

kontrollü

klinik

çalışmada

kadar

izlenmiştir

(toplamda

n=1045);

çalışmalar 1-5 yaş arası toplam 167 çocuk içermekteydi. Bütün çalışmalarda bazal-bolus

tedavi olarak verildiğinde LEVEMIR

FlexPen

ile sağlanan glisemik kontrolün (HbA

%0.4 eşdeğerlik sınırı kullanıldığında, NPH insülin ve insülin degludec ile karşılaştırılabilir

olduğu gösterilmiştir. LEVEMIR

FlexPen

ile insülin degludec ‘in karşılaştırıldığı klinik

çalışmada, ketozun eşlik ettiği hiperglisemik atakların oranı

LEVEMIR

FlexPen

için

belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur. Ataklar, hasta başına – maruz kalma yılı olarak

sırasıyla 1.09 ve 0.68 şeklindedir. NPH insüline oranla LEVEMIR

FlexPen

kullananlarda

daha az kilo alımı (SS skoru, kilo cinsiyet ve yaş için düzeltilmiştir) gözlenmiştir.

LEVEMIR

FlexPen

uzun

dönemli

tedavi

antikor

oluşumunu

değerlendirmek

amacıyla, 2 yaş üstündeki çocukları içeren çalışma ek olarak 12 ay daha (toplam 24 aylık

tedavi verisi) uzatılmıştır. İnsülin antikorlarında ilk yıldaki artış sonrası, ikinci yılda insülin

antikorları çalışma öncesi seviyelerin hafifçe üstünde olacak şekilde azalmıştır. Sonuçlar

antikor gelişiminin glisemik kontrol ve LEVEMIR

FlexPen

dozu üzerinde negatif etkisinin

olmadığını göstermektedir.

Tip 2 diyabetli adolesan hastalar için etkililik ve güvenlilik verileri, çocuklar, adolesanlar, tip

1 diyabetli yetişkin hastalar ve tip 2 diyabetli yetişkin hastalar için elde edilen verilerden

tahmin edilmektedir. Sonuçlar LEVEMIR

FlexPen

’in tip 2 diyabetli adolesan hastalarda

kullanılmasını desteklemektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Maksimum serum konsantrasyonuna uygulama sonrası 6 ila 8 saatte ulaşılır. Günde iki defa

uygulandığında, kararlı serum konsantrasyonlarına 2-3 doz uygulamasından sonra ulaşılır.

LEVEMIR

FlexPen

emiliminde bireyin kendi içindeki değişkenliği diğer bazal insülin

preparatlarından

daha

azdır.

Deri

altına

uygulandığında

insülin

detemirin

mutlak

biyoyararlanımı yaklaşık olarak %60’tır.

Dağılım:

LEVEMIR

FlexPen

’in dağılım hacmi (yaklaşık 0.1 l/kg) yüksek fraksiyonlarda insülin

detemirin kanda dolaştığını gösterir.

İn vitro ve in vivo protein bağlama çalışma sonuçları insülin detemir ile yağ asitleri veya

diğer

protein

bağlayan

ilaçlar

arasında

klinik

olarak

belirgin

etkileşim

olmadığını

göstermektedir.

Biyotransformasyon:

İnsülin detemirin bozunması insan insülinine benzer; oluşan tüm metabolitleri inaktiftir.

Eliminasyon:

Deri altı uygulama sonrası terminal yarılanma ömrü, deri altı dokudan absorpsiyon hızı ile

belirlenir. Terminal yarılanma ömrü doza bağlı olarak 5 ila 7 saat arasındadır.

Doğrusallık:

Terapötik

aralığında

deri

altı

uygulama

sonrasında,

serum

konsantrasyonlarında

(maksimum konsantrasyon, emilim miktarı) doz orantısallığı gözlenmiştir.

Farmakokinetik/Farmakodinamik ilişkiler:

Tip 2 diyabetli hastalara kararlı durumda tek doz LEVEMIR

FlexPen

0.5 ünite/kg ile 1.8

mg liraglutid uygulandığında, liraglutid ve LEVEMIR

FlexPen

arasında farmakokinetik

veya farmakodinamik etkileşimler gözlenmemiştir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılar (≥ 65 yaş):

Yaşlı ve genç hastalar arasında LEVEMIR

FlexPen

’in farmakokinetik özelliklerinde klinik

olarak belirgin bir farklılık bulunmamıştır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar ile sağlıklı bireyler arasında LEVEMIR

FlexPen

’in farmakokinetik özelliklerinde klinik olarak belirgin bir farklılık bulunmamıştır.

popülasyonlarda,

LEVEMIR

FlexPen

’in

farmakokinetiği

kapsamlı

olarak

çalışılmadığından, plazma glukozunun yakın takibi önerilmektedir.

Cinsiyet:

Cinsiyetler arasında LEVEMIR

FlexPen

’in farmakokinetik özelliklerinde klinik olarak

belirgin bir farklılık bulunmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

LEVEMIR

FlexPen

’in farmakokinetik özellikleri küçük çocuklarda (1-5 yaş), çocuklarda

(6-12 yaş) ve adolesanlarda (13-17 yaş) araştırılmıştır ve tip 1 diyabetik erişkinler ile

karşılaştırılmıştır.

Küçük

çocuklar,

çocuklar,

adolesanlar

yetişkinler

arasında

farmakokinetik özelliklerde klinik olarak belirgin bir farklılık bulunmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite ve üreme ve gelişme

toksisitesi üzerine yapılan konvansiyonel çalışmalardan elde edilen klinik olmayan veriler

insanlar için özel bir tehlike göstermemiştir. Reseptör afinitesi verileri ve in vitro mitojenisite

testleri, insan insülini ile karşılaştırıldığında artmış bir mitojenik potansiyele dair herhangi bir

kanıt göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Gliserol

Fenol

Metakrezol

Çinko asetat

Disodyum fosfat dihidrat

Sodyum klorür

Hidroklorik asit (pH ayarlanması için)

Sodyum hidroksit (pH ayarlanması için)

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

LEVEMIR

FlexPen

’e ilave edilen maddeler, örneğin; tiyol veya sülfit içeren ilaçlar,

insülin detemirin bozunmasına neden olabilir. LEVEMIR

FlexPen

infüzyon sıvılarına

karıştırılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Açılmadan önce: 30 ay.

Kullanırken veya yedek olarak taşırken: Ürün en fazla 6 haftaya kadar saklanabilir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Ürünün saklama koşulları için bkz. Bölüm 6.3.

Açılmadan önce: Buzdolabında, 2°C - 8°C'de, dondurucu bölümün uzağında saklanmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

Kullanırken veya yedek olarak taşırken: 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Buzdolabında saklanmamalıdır. Dondurulmamalıdır.

LEVEMIR

FlexPen

’i ışıktan korumak için kapağı kapalı tutulmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Polipropilenden yapılmış kullanıma hazır dolu, çok dozlu, kullandıktan sonra atılabilen kalem

içinde bir piston (bromobutil) ve bir kauçuk tıpalı (bromobutil/poliizopren) kartuş (tip 1 cam)

içinde 3 ml çözelti.

1 kutuda 5 adet (3 ml) kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi bulunur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İğne

uçları

LEVEMIR

FlexPen

sadece

kişinin

kullanımı

içindir,

başkalarıyla

paylaşılmamalıdır. Biten kartuşlar tekrar doldurulmamalıdır.

LEVEMIR

FlexPen

berrak, renksiz ve sulu görünümde değilse kullanılmamalıdır.

Dondurulmuş LEVEMIR

FlexPen

kullanılmamalıdır.

Hastaya her enjeksiyondan sonra kullanılan iğne ucunu atması tavsiye edilmelidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık maddeler “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:7

34335 Etiler - İstanbul Türkiye

Tel:

0 212 385 40 40

Fax:

0 212 282 21 20

8. RUHSAT NUMARASI

117/41

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 21.03.2005

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

21-6-2018

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Active substance: Insulin human) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6985 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-9-2018

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin https://go.usa.gov/xPWZq  pic.twitter.com/LT9SptJge1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Active substance: Insulin degludec/insulin aspart) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6242 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Active substance: Insulin degludec) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6244 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Active substance: Autologous glioma tumour cells treated with antisense molecule directed against the insulin-like growth factor type 1 receptor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5739 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/049/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Active substance: insulin lispro) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5375 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Active substance: insulin glargine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3918 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4101/T/6

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Active substance: insulin degludec / liraglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3779 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2647/II/23

Europe -DG Health and Food Safety