LEV-END

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEV-END 500 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEV-END 500 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levetirasetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699566096446
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

ünüN

gilcİsi

nrcşrcnİ

rrgnİ

ünüNüN

a,uı

LEV-END@

film

kaplı

tablet.

xaı,İrarİr

x,q,NrirA.rİr

uİı,rşivı

Etkin

madde:

film

kaplı

tablette;

Levetirasetam

Yardrmcr

madde(ler):

Kroskarmellos

sodyum

Lesitin

(soya)

(8322)

0,42

Yardımcı

maddeler

için

6.l'e

bakınız.

FARMAsÖrİx

FORM

Film

kaplı

tablet

Sarı

renkli,

oval,

bombeli,

yüzünde

''500L''

logosu

çentik

olan

film

kaplı

tabletler.

KLİNİK

özBr,ı,İxr,rcn

Terapötik

endikasyonlar

yaş

üzerindeki

çocuklarda

erişkinlerde,

sekonder

jeneralize

olan

da olmayan

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerde

ilave

tedavi

olarak,

yaş

üzerindeki

Juvenil

Miyoklonik

Epilepsili

adölesan

erişkinlerde miyoklonik

nöbetlerde

ilave

tedavi

olarak,

idiyopatik

jeneralize

epilepsili

yaş

üzerindeki

çocuklarda

erişkinlerde

primer

jeneralize

tonik-klonik

nöbetlerde

ilave

tedavi olarak,

yaş

üzeri

hastalarda,

sekonder

jenera|ize

olan

olmayan

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin

tedavisinde

monoterapi

olarak

kullanılır.

4.2.Pozo|oji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

Günlük

toplam

eşit doza

bölünerek

verilmelidir

Monoterapi

Erişkinlerde

yaş

üstü

adöIesanlarda

Önerilen

başlangıç

dozu

günde

mg'dır.

hafta sonra,

günde

tedavi dozu

olacak

şekilde

arİtırılmalıdır.

Klinik

yanıta

göre

doz,

haftada

bir,

günde

mg'lık

artışlarla

arttırılabilir.

Maksimum

günde

1500

mg'dır.

ilave

tedavi

Erişkinler

yaş)

ve 50

kgve

üstündeki

adölesanlarda

(l2-l7

yaş)

Başlangıçtaki

tedavi

dozu,

günde

mg'dır. Bu

doza

tedavinin

gününden

itibaren

başlanabilir.

Klinik

yanıt

tolerabiliteye göre

doz,

günde

1500

mg'a

kadar

çıkartılabilir.

değişimleri

2-4haftada

bir,

günde

olmak

izere

arttırılabilir

veya

azaltılabilir.

yaş

arası

çocuklardave

kg'ın altındaki

adölesanlarda

(I2-I7

yaş)

yaş

altı

çocuklar

bebeklerde

LEV-END@

oral

çözelti

mg/ml

kullanılması

önerilmektedir'

Başlangıçtaki

tedavi

dozu

günde

mglkg'dır.

Klinik

yanıt

toleransa

göre,

günde

mglkg'a

çıkartılabilir.

değişimleri

2haftada

bir,

günde

mg/kg'ı

geçmemek

şartıyla

arttırılabilir

veya

azaltılabilir.

düşük

etkili

kullanılmalıdır.

üstündeki

çocuklardadozaj

erişkinler ile

aynıdır.

Hekim

vücut

ağırlığı

ve doza

göre

uygun farmasötik

şekli

ve dozu reçetelemelidir.

Çocuklar

ve adölesanlar

için

önerilen

dozaj:

kg ve

bu ağırlığın altlndaki

çocukların,

tedaviye

LEV-

oral

Çözelti,

mg/ml

başlaması

tavsiye

edilir.

veya

izeri

ağırlıktaki

çocuk

adölesanlarda

dozaj

erişkinler

aynıdır

Uygulama

şekli:

Film-kaplı

tabletler

oral

yolla

alınmalı

yeterli

miktarda

yutulmalıdır.

Yemeklerle

birlikte

ayrı alınabilir.

Özel

popülasyonlara

itişkin

bilgiler

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği

Günlük

doz böbrek

fonksiyonlarına

göre

bireyselleştirilir.

Erişkin

hastalar

için

aşağıdaki tablo

kullanılır

tabloda

belirtildiği

şekilde

ayarlaması

yapılır.

tablosunu

kullanabilmek

için

hastanın

kreatinin klerensi

(CLcr)

ml/dak

olarak

hesaplanmalıdır.

ve üstündeki

erişkinler ve

adölesanlar

için,

CLcr

ml/dak değeri Selum

kreatinin

(mg/dl)

değeri aşağıdaki

formüle koyularak

hesaplanır.

[140-yaş

(yıl)]

ağırlık

(kg)

serum

kreatinin

(mg/dl)

izeri\')

25ke

t'ı

t''ı

Ağırlık

Günde

Günde

Günde

Günde

iki kez

Başlangıç

dozu:

Günde

iki kez

me/kg

Günde

iki kez l500

Günde

Günde

Günde

kez 450 mg

Maksimum

doz:

Günde

me/ke

Clcr

(ml/dak):

0,85

(kadınlarda)]

Daha

sonra

CLcr

Vücut

Yüzey

Alanı

(VYA)

için

aşağıda

belirtildiği

şekilde

ayarlanır:

CLcr

(ml/dak)

CLcr

(ml/d

aW7,73m2):

------------------:-----

-----

7,73

(m2)

Böbrek fonksiyon

bozukluğu

olan erişkin

kg'ın

üzerindeki

adolesan

hastalarda

Levetirasetam

tedavisinin

gününde

mg'lık

yükleme

dozu

önerilir

Diya|izitakiben

250-500

mg'lık

ek doz

önerilir.

Levetirasetam

klerensi

böbrek fonksiyonu

ile ilgili

olduğundan,

böbrek

yetmezliği

olan

çocuklarda,

levetirasetam

dozu

böbrek fonksiyonuna

göre

ayarlanmalıdır.

öneri,

böbrek

yetmezliği

olan

erişkin

hastalarda

gerçekleştirilen

çalışmaya

dayanır.

CLcr

ml/daW7,73m2

olarak;

genç

adölesanlar,

çocuklar

bebekler

için

aşağıdaki

formül

(Schwartz

formülü)

kullanılarak

senım

kreatinin

(mg/dl)

tayininden tahmin

edilebilir:

Yükseklik

(cm)

CLcr

(ml/daVl.73m2)

Serum

kreatinin

(mg/dl)

ks: 0,55

yaşından

küçük

çocuklarda

ve adölesan kadınlarda; ks:

adölesan erkeklerde

Böbrek fonksiyon

bozukluğu olan

çocuk

kg'ın

altındaki

adolesan

hastalar

için

laması

Son dönem böbrek

yetmezliği

diyalizdeki

hastalarda

Ağır

Orta

Hafif

Normal

Grup

<30

30-49

s0-79

>80

Kreatinin

klerensi

(mlldakll.73m2)

Günde bir

500-1000

Günde

250-500

Günde

250-750

Günde

500-1000

Günde

500-1500

Dozve

sıklığı

Son dönem

böbrek

yetmezliği

diyalizdeki

hastalarda

Ağır

Orta

Hafif

Normal

Grup

<30

30-49

50-t9

>80

(mlldaV1.73m2)

Kreatinin klerensi

Günde

birkez

10-20

(0,10-0,20

ml/kg)

mg/kg

(2) (3)

Günde

5-10

mg/kg

(0.05-0.10

ml/ks)

Günde

5-l5

mg/kg

(0.05-0.15

ml/kg)

Günde

10-20

mg/kg

(0.10-0.20

ml/ke)

Günde

10-30

mglkg

(0.10-0.30

ml/ke)

yaş

üzeri

çocuklar

altı

adölesanlar

Dozve

sıklığı("

Tabıet

yutma

zorluğu

olan

hastalar

ve250 mg'ın

altındaki doz

uygulamaları

için LEV-END@

oral

çözelti,

mg/ml

kullanılmalıdır.

Levetirasetam

tedavisinin

gününde

mg/kg'lık

(0,15

ml/kg)

yükleme

dozu

önerilir.

Diyalizitakiben

5-l0 mg/kg'lık

(0,05-0,l0

mVkg)

ek doz

önerilir.

Hafif-orta

şiddetteki

karaciğer

yetmezliğinde

herhangi

ayarlanmasına

gerek

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

kreatinin

klerensi

bcıbrek

yetmezliğini

yeterince

yansıtmayabilir.

nedenle,

kreatinin klerens

değerinin

<60

ml/dak/l

.73m2

olduğu

durumlarda

günlük

idame

dozunun

Yo50

azaltı|ması

önerilir.

Pediya

trik

LEV-

fılm

tablet,

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

LEV-

END@

oral

çözelti,4

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılan takdim

şeklidir.

Ayrıca

tabletlerin mevcut

kuwetleri,

kg'ın

altındaki

çocukların

başlangıç tedavisi

için

yutma

zorluğu olan

hastalar

ve250 mg'ın

altındaki

uygulamaları

için

uygun

değildir.

Tüm

durumlarda

LEV-END@

oral

çözelti,

mg/ml

kullanılmalıdır.

yaşın

altındaki

çocuk

ve adölesanlarda

monoterapi olarak tedavide

kullanılmaz.

Geriyatrik

popülasyon

Yaşlı

hastalarda

yaş

üstündekilerde),

böbrek

fonksiyonu azalmış

ise dozun

ayarlanması

önerilir

(Bkz.,

Bölüm

Pozoloji

Uygulama

Şekli,

Böbrelr/Karaciğer

yetmezliği)

4.3.

Kontrendikasyonlar

Levetirasetam,

diğer

pirolidon

türevlerine

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olanlarda kontrendikedir.

4.4.

oze|

kullanım

uyarrlarr

önlemleri

Tedavinin

kesilmesi

Mevcut

klinik

deneyime

uygun olan öneri, levetirasetam

tedavisinin

kademeli

aza|tımı

sonlandırılmasıdır

(Örn:

erişkinlerde ve

kg'ın

üzerindeki

adölesanlarda;

2-4haftada

bir,

2x500

mg/gün

azaltarak;

kg'ın

altındaki

çocuklar,

adölesanlarda;

haftada

dozu

g/kg/gün'

geçmemek

şartıyl

aza|tar ak).

Böbrek

yetmezliği

Böbrek

yetmezliği

olanlarda

ayar|aması

gerekebilir.

nedenle

ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalara

seçiminde,

önce

böbrek

fonksiyonlarının

değerlendirilmesi önerilmektedir

(Bkz',

Bölüm

Pozoloji

ve Uygulama

Şekl).

Intihar

Anti-epileptik

ilaçlar

(levetirasetam

dahil) ile tedavi edilen

hastalarda

intihar, intihar

girişimi,

intihar

düşüncesi

davranışı

bildirilmiştir.

Anti-epileptik

ilaçların

randomize

plasebo

kontrollü

çalışmalarına

aiİ

meta-analiz i|e intihar

düşünce

davranışı

görülme

riskinde

küçük

artış

olduğu

gösterilmiştir.

riskin

mekanizması

bilinmemektedir.

nedenle

hastalar

depresyon

belirtileri,

intihar

düşüncesi ve

davranışı açısından

yakından

izlenmeli

uygun tedavi

dikkate

alınmalıdır.

Depresyon

belirtileri,

intihar

düşüncesi

ve davranışı

ortaya

çıktığında

hasta

hasta

yakınının

tıbbi

destek

alması önerilmelidir.

Pediyatrik

tablet formülasyonu

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır

LEV-

Çocuklarla

ilgili

mevcut

verilerde,

ergenlik

büyüme

üzerine

etki

görülmemektedir.

Bununla

birlikte

çocuklarda,

öğrenme, zeka,

büyüme,

endokrin fonksiyon,

ergenlik ve

çocuk

sahibi olma

potansiyeli

üzerindeki

uzun süreli

etkileri

bilinmemektedir.

Levetirasetamın

etkililiği

güvenliliği,

yaş

a|tı

bebeklerde

ayrıntılı

olarak

değerlendirilmemiştir.

Yapılan

klinik

çalışmalarda

yaş

altı

bebek

dahil

edilmiştir

bunların

ya|nızca

13'ü

6 aydan

küçük

bebeklerdir.

LEV-END@

dozunda

mmol

mg)'dan

daha

sodyum

ihtiva

eder;

yani

esasında

"sodyum

içermez".

LEV-END@,

lesitin

(soya)

ihtiva

eder.

Fıstık

dasoyaya

alerjisi

olan

hastalar

tıbbi

ürünü

kullanmamalıdır.

4.5.

Diğer

tıbbi ürünler

etkileşim

diğer etkileşim

şekilleri

Antiepileptik

tıbbi

ürünler

Erişkinlerde

yapılan

pazarlama

öncesi

klinik

çalışmalardan

elde edilen

veriler,

levetirasetamın

mevcut

antiepileptik

ilaçların

(fenitoin,

karbamazepin,

valproik

asid,

fenobarbital, lamotrijin,

gabapentin

primidon)

Serum

konsantrasyonlarını

ilaçların

levetirasetamın

farmakokinetiğini

etkilemediklerini

göstermektedir.

Probenesid

Böbrekten

tübüler

sekresyonu

bloke

eden

ilaç

olan

probenesidin

(günde

levetirasetamın

değil

primer

metabolitinin

renal klerensini inhibe

ettiği

gösterilmiştir.

Buna

rağmen

metabolitin

konsantrasyonu

düşük

kalır.

Aktif

tübüler

sekresyonla

atılan

diğer

ilaçların

metabolitin

renal

klerensini

düşürmesi

beklenebilir.

Levetirasetamın probenesid

üzerindeki

etkisi

çalışılmamıştır

levetirasetamın

diğer

aktif

olarak

sekrete

edilen örn.

non-steroid

antienflamatuvar

ilaçlar

(NSAiD),

sulfonamidler

metotreksat

gibi

ilaçlar

üzerindeki

etkisi bilinmemektedir.

oral

kontraseptifl

ve diğer

farmakokinetik

etkileşimler

Levetirasetamın

günlük

1000

mg'lık

dozu,

oral

kontraseptiflerin

(etinil-östradiol,

levonorgestrel)

farmakokinetiğini

endokrin

parametreleri

(lüteinizan

hormon

progesteron)

değiştirmemiştir.

Levetirasetam

2000

mglgün,

digoksin

varfarinin

farmakokinetiğini

etkilememiştir;

protrombin

zaman|arı

değişmemiştir.

Digoksin,

oral

kontraseptifler

varfarin

birlikte

kullanımı

levetirasetamın

farmakokinetiğini

etkilememiştir.

Antasidler

Antasidlerin

levetirasetamın

emilimi

üzerine

etkisi ile

ilgili

veri

yoktur.

Laksatifler

oral

levetirasetam

eşzamanlı

ozmotik laksatif

makrogol kullanımında,

levetirasetam

etkililiğinin

azalıdığını

gösteren

izole

raporlar

mevcuttur.

nedenle,

levetirasetam

kullanımından

saat

önce

saat

Soffa

oral

yoldan

makrogol

alınmamalıdır.

Gıda

alkol

Gıdalar,

levetirasetamın

emilim miktarını etkilememiştir,

ancak

emilim

hızı

hafifçe azalmıştır

Levetirasetamın

alkol

etkileşimi ile

ilgili

veri

yoktur.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bitgiler:

Pediyatrik

popülasyon:

Erişkinlerdeki

uyumlu

olarak,

mglkglgün'e

kadar

doz|arla

tedavi

edilen

pediyatrik

hastalarda,

klinikte

belirgin bir ilaç etkileşimi kanıtı

yoktur.

Çocuk

adölesan

yaş)

epilepsi

hastalarında

retrospektif

farmakokinetik

etkileşim

değerlendirmesi,

oral

levetirasetam

tedavi

uygulanmasının,

birlikte

uygulanan

karbamazepin

valproik

asidin

kararlı-durum

Serum

konsantrasyonlarını

etkilemediğini

doğrulamıştır.

Bununla

beraber,

veriler

enzim

indükleyen

antiepileptiklerin,

çocuklarda

levetirasetam

klerensini

oranında

arttırdığını

göstermiştir.

Dozun

ayarlanması

gerekmez.

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik

kategorisi

"C"

dir,

Çocuk

doğ^urma

potansiyeli

bulunan kadınlar/Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

LEV-END*

çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

doğum

kontrolü

uygulamayan kadınlarda

klinik

olarak

gerekli

olmadıkça

önerilmemektedir.

Gebelik

dönemi

Çok

sayıda

prospektif

gebelik

kayıt

çalışmalarından

elde

edilen

pazarlama

SoffaSı veriler,

gebeliğinin

trimesterinde

levetirasetam

monoterapisine maruz

kalmış

l000'in

üzerindeki

kadındaki

sonuçları

ortaya

koymuştur.

Genel

olarak

veriler, majör

konjenital

malformasyon

riskinde

önemli

derecede

artış

önermemesine

rağmen

teratöjenik

risk

tamamiyle dışlanamamaktadır.

Çoklu

antiepileptik

ilaçla

tedavi, monoterapiye

kıyasla,

daha

yüksek

konjenital malformasyon

riski

ilişkilendirilmektedir

nedenle

monoterapi

dikkate

alınmalıdır.

LEV-END@

hamilelikte

klinik

olarak

gerekli

olmadıkça

kullanılmamalıdır.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar

üreme

toksisitesinin bulunduğunu

göstermiştir

(bkz.,

Bölüm

"

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri'').

Diğer

antiepileptik

ilaçlarda

olduğu

gibi

hamilelikteki

fizyolojik

değişiklikler

levetirasetam

konsantrasyonunu

etkileyebilir. Hamilelikte,

levetirasetam

konsantrasyonlarının azalması

ilgili

bildirimler

bulunmaktadır.

düşüşler

daha

çok

üçüncü

trimesterde

(hamilelik

öncesi

%o60

bazal

konsantrasyona

kadar)

bildirilmiştir.

LEV-END@

tedavi edilen

hamile

kadınların

klinik

açıdan

kontrollerinin

sağlanıldığından

emin

olunmalıdır.

Antiepileptik

tedavilerin kesilmesi

sonucunda

hastalık alevlenebilir

ve bu

durum

anneye

fetusa zararlı

labi

lir.

Laktasyon

dönemi

Levetirasetam

anne sütü

atılmaktadır.

nedenle,

LEV-END@ iıe

tedar,i

sırasında

anne

sütü

besleme

önerilmez.

Ancak,

emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağınayadalEv-END@tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verirken emzirmenin

çocuk

açısından faydası

ve LEV-END@

tedavisinin

emziren

anne

açısından

faydası

dikkate

alınmalıdır.

Üreme

yeteneği

/Tertilite

Hayvan

çalışmaları

fertilitenin

etkilenmediğini

göstermiştir

(bkz.,

Bölüm

"Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri").

Klinik

veri

mevcut

değildir,

insanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

4.7. Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkiler

Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkisine

yönelik

çalışma

yapılmamıştır.

nedenle,

olası farklı

bireysel

duyarlılığa

bağlı

olarak,

özellikle

tedavinin

başlangıcında

veya

artışlarında,

uyuklama

hali

veya diğer

santral

sinir

sistemi

ilişkili

belirtiler

görülebilir.

Bundan

dolayı

beceri

gerektiren

işleri

yapacak

kişilerin,

örn.

araç sürücülerinin

makine

operatörlerinin

dikkatli

olması

önerilir.

tür

aktiviteleri

gerçekleştirecek

hastaların

becerilerinin

etkilenmediği

saptanlncayadek

araç

veya makine

kullanması

önerilmemektedir.

4.8.

İstenmeyen

etkiler

Güvenlilik

profi

linin

özeti

Aşağıda

verilen

advers etki

profili,

tüm

endikasyonların incelendiği

ve levetirasetam

tedavi

edilen toplam

3416

hasta

yapılan

birleştirilmiş

plasebo

kontrollü

klinik

çalışmaların

ana|izine

dayanmaktadır.

veriler,

ilgili

açık

etiketli

uzatma

çalışmalarırun

yanl

slra

pazar|ama

Soffasl

deneyimde

levetirasetam

kullanımı ile

desteklenmektedir.

sık

bildirilen

advers reaksiyonlar,

nazofarenjit,

somnolans,

baş

ağrısı,

halsizlik

sersemlik

hissidir.

Levetirasetamın

güvenlilik

profili,

yaş

grupları (erişkin

pediyatrik

hastalar)

onaylı

epilepsi

endikasyonları

arasında

genellikle

benzerdir.

Klinik

çalışmalarda

(erişkinler,

ergenler,

çocuklar

bebekler

>

ay) veya

ilacın

pazarlama

soffasl

deneyiminde

bildirilen

advers

reaksiyonlar

sistemlere

sıklığa

göre

aşağıda

listelenmiştir:

Çok

yaygın

1/l0);

yaygın

(>

l/100,

<

1/10);

yaygın

olmayan

(>

1/1000,

<

1/100);

seyrek

(>

1/10000,<

|ll.000);

çok

seyrek

(<

1/10000);

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor)

Enfeksiyonlar

enfestasyonlar

Çok

yaygın:

Nazofarenj

Seyrek:

Enfeksiyon

lenfatik

sistem

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Trombositopeni,

lökopeni

Seyrek:

Nötropeni,

pansitopeni,

agranülositoz

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları:

Seyrek:

Eozinofil

sistemik

semptomların

eşlik

ettiği

ilaç reaksiyonu

(DRESS)

Metabolizma

beslenme

bozuklukları

Yaygın:

Anoreksi

Yaygın

olmayan:

Kilo

artışı,

kilo

azalması

Seyrek:

Hiponatremi

Psikiyatrik

hastalıklar

Yaygın:

Depresyon,

düşmanca

davranış/saldırganlık,

anksiyete,

insomni,

sinirlilik/irritabilite

Yaygın

olmayan:

intihar

girişimi,

intihar

düşüncesi,

psikotik

bozukluklar,

davranış

bozuklukları, halüsinasyon,

kızgınlık,

konftiZyon)

panik

atak,

duygusal

labilite/

duygudurum

dalgalanmaları,

itasyon

Seyrek:

intihar,

kişilik

bozukluklarr,

anormal düşünceler

Sinir

sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın:

Somnolans,

baş

ağrısı

Yaygın:

Konvülsiyon,

denge

bozukluğu,

sersemlik hissi, tremor,

letarji

Yaygın

olmayan:

Amnezi,

bellek

bozukluğu, koordinasyon

bozukluğu/

ataksi,

parestezi,

dikkat

dağınıklığı

Seyrek: Koreoatetoz,

diskinezi, hiperkinezi

Göz hastalrklarr

Yaygın

olmayan:

Çift

görme,

bulanık

görme

Kulak

kulak

hastalıkları

Yaygın:Vertigo

Solunum,

göğüs

bozuklukları

mediastinal

hastalıklar

Yaygın:

Ökstırtık

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın:

Abdominal

ağrı, ishal,

dispepsi,

bulantı,

kusma

Seyrek: Pankreatit

Hepatobiliyer

hastalıklar

Yaygın

olmayan:

Karaciğer

fonksiyon

testlerinde

anormallik

Seyrek:

Karaciğer

yetmezliği,

hepatit

Deri

derialtı

doku

hastalıklarr

Yaygın:

Döküntü

Yaygın

olmayan:

Alopesi,

ekzema,

kaşıntı

Seyrek:

Toksik

epidermal

nekroliz,

Stevens-Johnson

sendromu, eritema

multiforme

Kas-iskelet

bozuklukları,

bağ dokusu

kemik

hastalıkları

Yaygın:

zayıflığı,

ağrısı

(miyalji)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıkları

Yaygın:

Asteni/halsizlik

Yaralanma,

zehirlenme

prosedürel

komplikasyonlar

Yaygın

olmayan:

Yaralanma

Seçilen

advers

reaksiyonların

tanımlanması

Levetirasetam

birlikte

topiramatın uygulanması

halinde

anoreksi

riski

daha

yüksek

olmaktadır.

Çeşitli

alopesi

vakalarında,

levetirasetam

tedavisi sonlandırıldığında iyileşme

gözlenmiştir.

Bazı

pansitopeni

vakalarında

kemik

iliği

supresyonu saptanmıştır.

Pediyatrik

popülasyon

Plasebo

kontrollü

ve açık

etiketli

uzatma

çalışmalarında

yaş

arasındaki toplam

hasta levetirasetam

tedavi

edilmiştir.

hastaların

60'ı

plasebo

kontrollü

çalışmalarda

levetirasetam

ile tedavi

edilmiştir.

4-16

yaş

arasındaki

toplam

645 hasta

plasebo

kontrollü

açık etiketli

uzatma

çalışmalarında

levetirasetam

tedavi edilmiştir.

hastaların233'i

plasebo

kontrollü

çalışmalarda

levetirasetam

tedavi

edilmiştir.

pediyatrik

yaş

grubunda

elde

edilen

veriler

pazarlama

soffasr

deneyim

desteklenmektedir.

Levetirasetamın

advers

etki

profili,

yaş

grupları

onaylı epilepsi

endikasyonları

arasında

genellikle

benzerdir.

Plasebo kontrollü

çalışmalardaki

pediyatrik

hastalarda

elde

edilen

güvenlilik

sonuçları,

erişkinlere

göre

çocuklarda

daha

yaygın

olan davranış

bozuklukları

psikiyatrik

durumlar

dışında

levetirasetamın

güvenlilik

profiline

uygun

bulunmuştur.

4 i|a |6

yaş

arasındaki

çocuklar

adolesanlarda,

kusma

(çok

yaygın,

%oI1.2),

ajitasyon

(yaygın,

o^3.4),

duygudurum

dalgalanmaları

(yaygın,

o^2.I),

duygusal

labilite

(yaygın,

yol.7),

agresyon

(yaygın,

oA8.2),

davranış

bozukluğu

(yaygın,

%5.6)

letarji

(yaygın,

%3.9)

diğer

yaş

gruplarl

veya

genel

güvenlilik profiline

göre

sık

bildirilen

istenmeyen

etkilerdir.

yaş

arası

bebekler

çocuklarda

ise,

irritabilite

(çok

yaygm,

%|l.7) ve

koordinasyon

bozukluğu

(yaygın,

%3.3)

diğer

yaş

grupları

veya

genel

güvenlilik

profiline

göre

sık

bildirilen

istenmeyen

etkilerdir.

Non-inferiorite

dizaynlı

çift

kör,

plasebo-kontrollü

pediyatrik

güvenlilik

çalışması,

parsiyel

başlangıçlı

nöbetleri

olan 4-16

yaş

arasl

çocuklarda

levetirasetamın

kognitif

nörofizyolojik

etkilerini

değerlendirmiştir.

protokol

popülasyonu

için,

Leiter-R Dikkat

veHafıza'HafızaEkranı

Birleşik

skorunun başlangıçtan

itibaren

gösterdiği

değişiklik

dikkate

alındığında

levetirasetamın

plasebodan

farklı

olmadığı

Sonucuna

varılmıştır.

Davranışsal

duygusal

işlevler

ilgili

sonuçlar, levetirasetam

ile tedavi

edilen

hastalarda

agresif

davranış

üzerine

kötüleşmeyi,

valide edilmiş

enstrümanın

(CBCl-Achenbach

Çocuk

Davranış

Kontrol

Listesi)

kullanıldığı

standardize

sistematik

ölçerek

göstermektedir.

Ancak

uzun süreli

açık

etiketli

takip

çalışmasında

levetirasetam

tedavi

edilen

denekler,

ortalama

olarak

bakıldığında,

davranışsal

duygusal

işlevleri

ilgili

kötüye

gidiş

yaşamamlş,

özellikle

agresif

davranış

ölçütleri

başlangıçtan

daha

kötü

olmamıştır.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandlfina

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanmaslbüyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

$ÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta:

tufam@titck.gov.tr;

tel:0

314 00

faks:0

3T2218

35 99)

4.9.Doz

aşımı

tedavisi

Belirtiler

Aşırı

dozda

levetirasetam

alımını

takiben

somnolans,

ajitasyon,

agresyon,

bilinç

bulanıklığı,

solunum

depresyonu

ve koma

bildirilmiştir.

Tedavi

Akut

aşımından

sonra,

gastrik

lavaj|a

Veya

kusturularak

mide

boşaltılabilir.

Levetirasetamm

spesifik

antidotu

yoktur.

aşımı

tedavisi

semptomatik

olmalıdf

hemodiyalizi

de kapsayabilir.

Diyaliz

ekstraksiyon

etkinliği

levetirasetam

için

%o60

primer

metaboliti

için

tir.

FARMAKOLOJİK

ÖzBr,ı,İxr,Bn

5.1.

Farmakodinamik

özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Antiepileptikler,

diğer

antiepileptikler

kodu:

N03AXI4

Aktif

madde

levetirasetam,

pirolidon

türevidir

(o-etil-2-okso-1-pirolidin

asetamidin

enantiyomeri)

bilinen antiepileptik

ilaçlarla kimyasal

benzerliği

yoktur.

Etki

mekanizması

Levetirasetamın

etki mekanizması

hala tam

olarak

açıklanamamakta

mevcut

antiepileptik

ilaçların

etki

mekanizmasından

farklı

g<ırülmektedir.

vitro

vivo

deneyler,

levetirasetamın

temel hücre

özelliklerini

normal

nörotransmisyonu

değiştirmediğini

göstermektedir.

vitro

çalışmalar

levetirasetamın intranöral

Ca*2

diizeylerini,

tipi

Ca*2

akrmını kısmi

olarak inhibe

ederek

intranöral

depolardan

Ca*2

salınımını

azaltarak etkilediğini

göstermiştir.

olarak,

çinko

B-karbolinler

indüklenen

GABA

glisinle

düzenlenen

akımlardaki

aza|mayı

kısmen

tersine

çevirmektedir.

Ayrıca

in vitro

çalışmalar

levetirasetamın

kemirgenlerin

beyin

dokusunda spesifık

bölgeye bağlandığını

göstermiştir.

bağlanma

bölgesi veziküllerin

birleşmesi

nörotransmitter

ekzositozu

ile ilgili

olduğuna

inanılan

sinaptik

vezikül

proteini

2A'dır.

Fare

odyojenik epilepsi

modelinde,

levetirasetam

ilişkili

analogları, sinaptik

vezikül

proteini

2A'ya

dereceli

bağlanma

afiniteleri

nöbete karşı

koruma

güçleri

arasında

ilişki

gösterirler.

bulgular,

levetirasetam

sinaptik vezikül

proteini

arasındaki etkileşimin,

tıbbi

ürünün

antiepileptik

etki

mekanizmasına katkıda

bulunduğunu

göstermektedir.

Farmakodinamik

etkiler

Levetirasetamın

çeşitli

hayvan

modellerinde,

prokonvülzan

etkisi

olmaksrzın,

parsiyel

primer

jeneralize

epilepsi

nöbetlerine

karşı

korunmayı

arttırdığı

gösterilmiştir.

ilacın

primer

metaboliti

aktif

değildir.

insanlarda,

parsiyel,

hem de

jeneralize

epilepsilerdeki

(epileptiform

boşalım

fotoparoksismal

yanıt)

etkinliği

levetirasetamın

farmakolojik

profilinin

geniş

spektrumu doğrulanmıştır.

Klinik

etkililik

güvenlilik

yaş

üzeri

çocuk

ve erişkin

epilepsili

hastalarda, ikincil

jeneralize

olan

veya

olmayan

angıçl ı

davi

inde

Erişkinlerde,

eşit

dozda,

günde

toplam

1000

mg, 2000

mg veya

3000

uygulanan

levetirasetamın

etkinliği,

tedavi

si.iresi

18 haftaya

kadar

olan

çift-kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

gösterilmiştir.

Sabit

uygulandığında

(l2l|4

hafta)

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin haftalık

sıklığında

başlangıca

göre

Yo50

veya

daha

faz|a

azalma

görülen

hastaların

yüzdesinin

1000 mg,

2000

veya

3000

levetirasetam

alan

hastalarda,

sırasıy|a,Yo27'7,

0^3l.6,%41.3

plasebo

alanlarda%|2.6

olduğu

toplu

analizde

belirlenmiştir.

Pediyatrik

popülasyon

Pediyatrik

hastalarda

(4-l6

yaş)

levetirasetamın

etkinliği,

198 hastanın

katıldığı,

haftalık,

çift-kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

saptanmıştır.

çalışmada

hastalar

sabit

mg/kg/gün

(günde

dozda) levetirasetam

almıştır'

Levetirasetam

tedavi edilen hastaların

Yo44.6'sında

plasebo

alan

hastaların

Yol9.6'sında,

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin

haftalık

sıklığında başlangıca

göre

o/o50

veya daha

fazla azalma

olduğu

saptanmıştır.

Devam

eden

uzun süreli

tedavide, hastaların

yo||.4'ij

Yo7.2'si

yıl

nöbetsizliğe

ulaşmıştır.

Yeni epilepsi

tanısı

konan

yaşın

üstündeki

hastalarda

ikincil

jeneralize

olan

veya olmayan

pars

iyel

langıçlı

nöbetlerin

tedavisinde

monoterapi

Levetirasetam

monoterapisinin

etkinliği;

yeni

veya

yakın

zamanda

epilepsi tanısı konan

yaş

Veya

üstü,

576 hastada,

karbamazepin

kontrollü

salıma

(CR)

karşı,

çift-kör,

paralel

grup

non-inferiority (eşit-etkililik)

çalışması

saptanmıştır.

Çalışmaya

sadece

uyarılmamış

parsiyel

başlangıçlı

nöbetleri

veya

jeneralize

tonik-klonik

nöbetleri

olan hastalar

alınmıştır.

Hastalar

400-|200

mg/gün

karbamazepin-CR

veya

1000-3000

mğgün

levetirasetama

randomize

edilmiş,

tedavi,

yanıtabağlı

olarak

haftayakadar

sürdürülmüştür.

Levetirasetam

tedavi

edilen

hastaların

Yo73.}'inde

ve karbamazepin-CR

tedavi edilen

hastaların

o/o72.8'inde

a|tı

ay nöbetsizliğe

ulaşılmıştır.

Tedaviler

arasında

ayarlanmış mutlak

fark

o/o}.2'dir

(%95

GA:-7,8

8,2).

Deneklerin

yarısrndan

faz|ası

nöbetsiz

kalmıştır

(levetirasetam

karbamazepin-

alan

deneklerin

ırasıy

sı ve

Klinik

uygulamayı yansıtan

çalışmada,

levetirasetam

ek-tedaviye

yanıt

veren

sınırlı

sayıda

hastada

erişkin

hastanın

36'sında)

zamanlı

uygulanan

antiepileptikler

kesilmiştir.

Juvenil

miyoklonik

epilepsili 12

yaşın

üstündeki

adölesan

erişkinlerde

miyoklonik

nöb

tlerin

tedavisinde

Levetirasetamın

etkinliği,

farklı

sendromlarda

miyoklonik

nöbetlerle

seyreden

idiyopatik

jenera|ize

epilepsili

yaş

üstündeki hastalarda

yapılan

16 haftalık,

çift-kör,

plasebo

kontrollü

çalışma

saptanmıştır.

Hastaların

büyük

çoğunluğunda

juvenil

miyoklonik

epilepsi vardı.

çalışmada

uygulanan levetirasetam

dozu

eşit doza

bölünen

toplam

3000

mg/gün'dür.

Levetirasetam

tedavi edilen

hastaların

%58.3'ünde ve

plasebo

alan hastaların

%o23.3'inde

miyoklonik

nöbetlerde,

haftalık

en az

o/o50

azalma

görülmüştür.

Devam

eden

uzun

süreli

tedavide,

hastaların

%o28.6'sı

ayı

Yo2I.0'i

yı|ı

miyoklonik

nöbetsiz

geçirmiştir.

İdiyopatik

jeneralize

epilepsili

yaşın

üstündeki

adölesan

erişkinlerde

primer

jeneralize

tonik

klonik

nöbetlerin

tedavisinde.'

Levetirasetamın

etkinliği,

farklı

sendromlarda

(uvenil

miyoklonik

epilepsi,

juvenil

absans

epilepsi,

çocukluk

çağı

absans

epilepsisi

veya uyanırken Grand

nöbetler

seyreden

epilepsi)

primer

jeneralize

tonik

klonik

(PJTK)

nöbetlerle

seyreden

idiyopatik

jeneralize

epilepsili

erişkin,

adölesan

sınırlı

sayıdaki

çocukta

yapılan

hafta|ık

çift

kör,

plasebo

kontrollü

çalışma

saptanmıştır.

çalışmada

levetirasetam

dozu,

adölesan

erişkinler

için

eşit

doza bölünen

toplam

3000

mğgün

veya

çocuklar

için

eşit doza

bölünen

toplam

mglkğgün'dü.

Levetirasetam

tedavi

edilen

hastaların

o/o72.2'sinde

plasebo

alan hastaların

o/o45.2'sinde

PJTK

nöbetlerinin

haftalık

sıklığında

en azo/o50 aza|ma

görülmüştür.

Devam

eden

uzun

süreli

tedavide,

hastaların

oA47.4'ii

ayı

oh3l.5'i

yılı

tonik-klonik

nöbetsiz

geçirmiştir.

5.2.

Farmakokinetik

özellikler

Genel

Özelikler

Çöziinürlüğü

permeabilitesi

yüksek

madde

olan levetirasetamın

farmakokinetik

profili

doğrusal

olup,

bireysel

bireyler

arası

değişkenliği

düşüktür.

Tekrarlanan

uygulamada,

klerensinde

değişiklik

olmaz.

Geçerli

herhangi

cinsiyet, ırk

veya

sirkadiyen değişkenlik

kanıtı

yoktur.

Sağlıklı

gönüllüler

epilepsili

hastalar

arasında

farmakokinetik

profili

benzerdir.

Tam ve doğrusal

emilimi

sayesinde, levetirasetamın

plazma

dizeyi,

mg/kg

vücut

ağırlığı ile

ifade

edilen oral

dozuna

göre

öngörülebilir.

nedenle,

p|azma

düzeyi

izlenmesine

gerek

yoktur.

Erişkinlerde ve

çocuklarda

tükürük

plazma

konsantrasyonları arasında

belirgin

ilişki

görülmektedir (oral

çözeltinin

alınmasından

saat

soffa

ve oral

tablet

için

tükürüWp|azma

konsantrasyon

oranları

arasındadır).

Emilim:

Levetirasetam

oral uygulamadan

Sonra

gastrointestinal

kanaldanhız|a emilir ve oral

mutlak

biyoyararlanımı

Yo|00'e

yakındır.

Doruk

p|azma

konsantrasyonuna

(C,,,*r)

uygulanmasından

saat

Soffa

ulaşılır.

gün, günde

uygulamanın

ardından

kararlı

duruma

ulaşılır.

1000

mg'lık

tek dozun ve

günde

uygulanan

toplam

l000

mg'lık

dozun

uygulanmasını

takiben

saptanan

doruk

konsantrasyonları

(C.utr)

sırasıyla

mikrogram/ml'

dir.

Emilimi

dozdan

bağımsızdır

gıdadan

etkilenmez.

Dağılım:

insanlarda

doku

dağılımına

bilgi

bulunmamaktadır.

Levetirasetam

primer

metabolitinin

plazma

proteinlerine

bağlanması

belirgin değildir

(<

%l0). Dağılım

hacmi

yaklaşık

olarak

0,5-0,7

Llkg'dır,

toplam

vücut

hacmine

yakın

değerdir.

Biyotransformasyon:

Levetirasetam, insanlarda

yaygın

biçimde

metabolize

edilmez.

Majör

metabolik

yolağı

(dozun

yo24'ii),

asetamid

grubunun

enzimatik

hidrolizidir.

Primer

metaboliti

L057'nin

oluşmasında,

karaciğer

sitokrom

Pa59

izoformları

oynamaz.

Asetamid

grubunun

hidrolizi,

hücreleri

dahil

birçok

dokuda

ölçülebilir

düzeydedir.

Ucb L057

metaboliti farmakolojik

olarak

aktif değildir.

Ayrıca

minör

metabolit

tanımlanmıştır.

Biri,

dozun

Yo7.6'sı

pirolidon

halkasının

hidroksilasyonu

ile;

diğeri dozun

Yo0'9'u

pirolidon

halkasının

açılması

elde

edilmiştir.

Diğer

tanımlanmamış

bileşikler

sadece

dozun

o/o0.6'

sını

oluşturmaktadır.

vivo

levetirasetam

Veya

primer

metaboliti arasınd4

enantiyomerik

dönüşüm

saptanmamıştır.

Levetirasetamrn

primer

metabolitinin, major insan karaciğer

sitokrom

P+so

izoformlarının

(CYP3A4,

2A6,2C9,2C19,2D6,281

ve IA2),

glukuronil

transferaz

(UGTlAl

UGT1A6)

epoksid hidroksilaz

aktivitelerini

inhibe

etmediği

vitro

gösterilmiştir.

Ayrıca

levetirasetam,

valproik

asidin

vitro

glukuronidasyonunu

etkilemez.

Levetirasetam,

insan

karaciğer

hücre

kültürlerinde

CYPlA2,

SULTlEl

veya

UGTlAl

aktivitesine

çok

etkili

veya

hiç

etkili

değildir.

Levetirasetam

CYP2B6

CYP3A4'ün hafif

indüksiyonuna

neden olmuştur.

vitro

veriler

ve oral kontraseptifler, digoksin ve varfarinle

ilgi|i

viyo

etkileşim verileri, anlamlı ölçüde

enzim

indüksiyonun

vivo

o|arak

beklenmediğini

göStermektedir.

nedenle

levetirasetamın

diğer ilaçlarla

diğer

ilaçların

levetirasetam

ile etkileşimi

beklenmemektedir.

Eliminasyon:

P|azmadaki

yarılanma

ömrü,

yetişkinlerde

saattir

ve doz, uygulama

yolu

veya tekrarlanan

uygulamalarla

değişmez.

ortalamatoplam

vücut

klerensi

0,96

ml/dakikalkg'dır.

Verilen

dozun

o^95'i

vücuttan

idrarla

atılır

(dozun

yaklaşık

olarak

yog3'ii

saat

içinde

atılır). Dozun

sadece

o^0,3'ii

dışkı

ile atılır.

Levetirasetam

primer

metabolitinin

idrarda

kümülatif

atılrmr,

saat

boyunca sırasıyla

dozun

Yo66

veYo24'ini

karşılar.

Levetirasetam

L057'nin

renal klerensi

sırasıyla

m|ldaUkg'dır.

durum

levetirasetamın

glomerüler

filtrasyon

sonrasında

tübüler

reabsorpsiyon

ile;

primer

metabolitinin

glomerüler

filtrasyona

olarak

aktif

tübüler

sekresyon

atıldığını

göstermektedir.

Levetirasetam

eliminasyonu

kreatinin

klerensi ile

ilişkilidir.

Hastalardaki

karakteristik özellikler

Böbrek/Karaci

ğer

yetmezli

levetirasetam,

onun

primer

metabolitinin vücut klerensi, kreatinin klerensi ile

ilişkilidir. Bu

nedenle

orta

ağır böbrek

yetmezliğindeki

hastalarda,

kreatinin klerensi baz

alınarak levetirasetamın

günlük

dozunun ayarlanması

önerilir

(Bkz.,

Bölüm

Pozoloji

Uygulama

Şekli)'

Anürik

dönem

böbrek

yetmezliğindeki

erişkin

hastalarda

yarılanma

ömrü, diya|iz

arasındaki

ve diyalizdeki

dönemlerde,

sırasıyla,

yaklaşık

saat'dir.

Tipik

saatlik

bir diyalizde

levetirasetamın

fraksiyonel uzaklaştırılması

o/o5l'dir.

Hafif ve

orta

derecede

karaciğer

yetmezliğindeki

hastalarda

levetirasetamın

klerensinde

değişiklik

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliğindeki

hastalarda,

zamanlı

böbrek

yetmezliğine

bağlı

olarak

levetirasetam

klerensinde,Yo50'denfaz|abir

azalma

gösterilmiştir

(Bkz.,

Bölüm

Pozoloji

Uygulama

Şekli).

Pediyatrik

popülasyon:

Çocuklar

(4-I2

yaş)

6-12

yaştaki

epilepsili

çocuklara

mglkg

oral

doz verilmesinden Soffa,

levetirasetamın

p|azma

yarılanma

ömrü

saattir.

ilacın

görünen

vücut ağırlığına

göre

ayarlanan klerensi

epilepsili

erişkinlere

göre yaklaş

Yo30

daha

yüksektir.

4-l2

yaştaki

epilepsili

çocuklara

20 ila

mglkglgün

tekrarlanan

oral

dozda

verilmesini

takiben,

levetirasetam

gastrointestinal

sistemden

hızla

emilir.

Doruk

plazma

konsantrasyonu

dozdan

ila l.0

saat

Soffa

gözlemlenir.

Eğri

altındaki

alan

doruk

p|azma

konsantrasyonları

için

dozla

orantılı ve

doğrusal

artışlar

gözlenmiştir.

Eliminasyon

yarı

ömrü

yaklaşık

saattir.

Vücut klerensi

|.| m|ldaUkg'dır.

Geriyatrik

pooülasyon:

Yaşlılarda

yarılanma

ömrü,

popülasyonda

böbrek

fonksiyonlarrnrn azalmasına

bağlı

olarak,

yaklaşık

Yo40kadar

(10-11

saat)

artmaktadır

(Bkz',

Bölüm

Pozolojive

Uygulama

Şekli).

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Geleneksel

güvenlilik

farmakolojisi,

genotoksisite

karsinojenisite

çalışmaları

temelindeki

klinik

öncesi

veriler,

insana

özel

bir tehlike

ortaya

koymamıştır.

Klinik

çalışmalarda

görülmeyen

ancak

sıçanlarda

daha

oranda

farelerde

görülen

istenmeyen

etkiler,

klinikte

geçerlilik

olasılığı

olan

insanlardakine

yakın

i|aca

marız

bırakma

düzeylerinde

ortaya

çıkan

karaciğer

değişiklikleri,

ağırlık

artrşr,

sentrilobüler

hipertrofi,

yağlı

infiltrasyon

plazmada

karaciğer

enzimlerinin

artışı

gibi

uyum

yanıtını

gösteren

etkilerdir.

Sıçanlarda

yapılan

çalışmalarda,

günde

1800

mglkg

(mglm2

bazında

insanlarda

önerilen

maksimum

dozun

katı)

dozlarında

annelbaba

yavrusunda

erkek veya

dişi

fertilitesi

da üreme

performansına

herhangi

advers

etki

gözlenmemiştir.

Sıçanlarda

400,

1200

3600 mg/kg/gün

dozlarında

embriyo-ftital

gelişim (EFD)

çalışması

yapılmıştır.

3600 mg/kg/gün'de

çalışmasından

sadece

birinde

lotal

ağırlıkta hafif bir

düşme

bununla

ilişkili

olarak

iskelet

yapı

değişkenlikleri/minör

anomalilerde

artış

meydana

gelmiştir.

Embriyomortalite

üzerine

etkisi

yoktur

malformasyon

görülme

sıklığında

artış

olmamıştır.

NOAEJ

(Hiç

Advers

Etkinin

Gözlenmediği

Düzey)

hamile

dişi

sıçanlar

için

3600

mg/kg/gün (mglm2

bazında insanlarda

önerilen

maksimum

dorr,

katı)

fetuslar

için

1200

mglkglgün'dür.

Sıçanlarda,

200,600,800,

1200

l800

mg/kg/gün'lük

dozları

kapsayan

embriyo-fotal

gelişim

çalışması

yapılmıştır.

1800

mglkg/gün

seviyesinde,

belirgin

matemal

toksisite

fötal

ağırlıkta

düşüşü

indüklemiştir.

da, kardiyovasküler/iskelet

yapı

anomalileri

olan

fetusların

görülme

sıklığında

artış

ilişkilendirilir.

NOAEL,

dişiler

için

<200

mg/kg/gün,

fetuslar

için

mg/kg/gün'dür

(mg/m2

bazında insanlarda

önerilen maksimum

doza

eşit).

70,350

1800

mglkg/gün

levetirasetam

dozları

sıçanlarda

peri-

post-natal

gelişim

çalışması

yapılmıştır.

NOAEL,

dişileri

için

sütten

kesilinceye

yavrusunun

yaşamasl,

büyümesi

gelişmesi

için

>

1800

mglkg/gün'dür

(mg/m2

bazında

insanlarda

önerilen

maksimum

dozun

katı).

Sıçanlar

köpeklerdeki

neonatal

juvenil

hayvan

çalışmalarında,

l800

mg/kg/gün'e

kadar

olan

dozlarda

(mglm'

bazında insanlarda

önerilen

maksimum

dozun

6-77

katınatekabül

eden)

hayvanların

standart

gelişim

veya

olgunlaşma

noktalarlnln

hiç

birinde,

herhangi

advers

etki

gözlenmemiştir.

FARMAsÖrix

Özrı,r,İrr,an

6.1.

Yardımcı

maddelerin

listesi

6000

Kolloidal

anhidr

silika

Magnezyum

stearat

Kroskarmellos

sodyum

Polivinil

alkol

Talk

Titanyum

dioksit

(Ell

Makrogol

(PEG

3350)

Lesitin

(soya)

(8322)

Kinolin

sarısı

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinen

herhangi

geçimsizliği

bulunmamaktadır.

6.3.

ömrü

36 aydır.

6.4.

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25oC'nin

altındaki

sıcaklığında

saklayınız.

6.5.

Ambalajın

niteliği

içeriği

Aluminyum

folyo

blister

ambalajda

film

kaplı

tablet,

Kullanma

Talimatı,

karton

kutu.

Beşeri

tıbbi

üründen

arta kalan

maddelerin

imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan

üriinler

atık

materyaller

''Tıbbi

atıkların kontrolü

yönetmeliği''

''Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü yönetmelikleri"ne

uygun

olarak imha

edilmelidir.

RUHSAT

SAHİBİ

Santa

Farma

İlaç

San.

A.Ş.

okmeydanı,

Boruçiçeği

Sok.

No:l6

34382

Şişli

isrıNgur

0212220

0212222

RUHSAT

NUMARASI(LARI)

2t7l8r

İLK

RUHSAT

TARİHİ/RUHsAT

YENİLEME

TARiHi

ruhsat

tarihi:

31.12.2008

Ruhsat

yenileme

tarihi:

31.12.2013

KüB'üN

YENİLENME

r,q.nİrrİ

27-11-2018

INNUENDO: A cross‐sectoral platform for the integration of genomics in the surveillance of food‐borne pathogens

INNUENDO: A cross‐sectoral platform for the integration of genomics in the surveillance of food‐borne pathogens

Published on: Mon, 26 Nov 2018 Abstract In response to the EFSA call New approaches in identifying and characterizing microbial and chemical hazards, the project INNUENDO (https://sites.google.com/site/theinnuendoproject/) aimed to design an analytical platform and standard procedures for the use of whole‐genome sequencing in surveillance and outbreak investigation of food‐borne pathogens. The project firstly attempted to identify existing flaws and needs, and then to provide applicable cross‐sectorial ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Syngenta Agro GmbH submitted a request to the competent national authority in Austria to set a maximum residue level (MRL) for the active substance mandipropamid in cocoa beans imported from Nigeria and Cameroon. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal of 0.06 mg/kg. Adequate analytical methods for enforcement are available to control the res...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant evaluated clodinafop‐propargyl)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant evaluated clodinafop‐propargyl)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Greece and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance clodinafop‐propargyl are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of clodinafop‐p...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-11-2018

Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion

Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 In 2017, EFSA published a ‘simplified’ food safety management system (FSMS) for certain small retail establishments (butcher, grocer, baker, fish and ice cream shop) based on the application of prerequisite programme (PRP) criteria. The aim of this opinion was to develop similar FSMSs for other small retail enterprises including retail distribution centres, supermarkets, restaurants (including pubs and other catering activities) and food donation. The latter...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Italy and co‐rapporteur Member State Bulgaria for the pesticide active substance dimethoate are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of dimetho...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State the United Kingdom and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance methiocarb are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Published on: Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residue trials on strawberries, onions, garlic, tomatoes, peppers, cucumbers, artichokes, leeks and rape seeds were submitted. The data gaps are considere...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-10-2018

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Today the New York State Department of Agriculture and Markets alerted consumers to a pasteurization problem with one of Sprout Creek Farm's pasteurized cow's milk cheeses, "Margie," made on 8/28/2018. Sprout Creek Farm is located in Poughkeepsie, NY. The reason for the recall is the air temperature at the start and end of the pasteurization process is required to be above 150deg F per the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance; the batch in question did not meet that standard. The recall pertains only to...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethoprophos

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethoprophos

Published on: Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Italy and co‐rapporteur Member State Ireland for the pesticide active substance ethoprophos are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of ethopro...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-9-2018

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Germany and co‐rapporteur Member State Hungary for the pesticide active substance beta‐cyfluthrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of b...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

HelloLife, Inc. in Grand Rapids, MI is initiating a voluntary recall of four different products, Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin, within expiry, to the retail and consumer level due to possible microbial contamination. Neuroveen has been tested and found to be contaminated with Staphylococcus saprophyticus and Burkholderia cepacia. Compulsin has been identified as containing Burkholderia cepacia. Respitrol and Thyroveev are still pending bacterial identification. Each product being recalled...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft protocol for the Scientific Opinion on free sugars from all dietary sources, prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel), supported by the ad‐hoc Working Group on Sugars. The draft protocol was endorsed by the Panel for public consultation at its plenary meeti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (substance evaluated d‐carvone)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (substance evaluated d‐carvone)

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of the EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State, the Netherlands and co‐rapporteur Member State, Sweden, for the pesticide active substance carvone are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7985 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7895 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/R/18

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma studies, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma studies, draft: consultation open

The guideline aims to address the use of undetectable minimal residual disease (MRD) as an intermediate efficacy endpoint in controlled randomised clinical studies in patients with multiple myeloma (MM), adequately designed to demonstrate efficacy by relevant hard endpoints. MRD as an endpoint in this context would allow earlier approval of new drugs pending final confirmatory data.

Europe - EMA - European Medicines Agency