LEV-END

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEV-END 250 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEV-END 250 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levetirasetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699566096439
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

ünüN

gİLcİsİ

nnşnnİ

rrngİ

ünüNüN

a,oı

LEV-END@250

film

kaplı

tablet.

xı.ı,İrarİr

xaNrİr.trİr

nİı,rşİvı

Etkin

madde:

film

kaplı

tablette;

Levetirasetam

Yardımcr

madde(ler):

Kroskarmellos

sodyum

Lesitin

(soya)

(8322)

0,28

Yardımcı

maddeler

için

bakınız'

FARMAsÖrİr

FORM

Film

kaplı

tablet

Mavi

renkli,

oval,

bombeli,

yüzünde''250L"

logosu

çentik

olan

film

kaplı

tabletler.

xr,İNİx

öznr,r,İrr,nn

4.l.

Terapötik

endikasyonlar

yaş

ve üzerindeki

çocuklarda

erişkinlerde,

sekonder

jeneralize

olan

olmayan

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerde

ilave

tedavi olarak,

yaş

üzerindeki

Juvenil

Miyoklonik

Epilepsili

adölesan

erişkinlerde miyoklonik

nöbetlerde

ilave

tedavi olarak,

idiyopatik

jeneralize

epilepsili 12

yaş

üzerindeki

çocuklarda

erişkinlerde

primer

jenera|ize

tonik-klonik

nöbetlerde

ilave

tedavi olarak,

yaş

üzeri

hastalarda,

sekonder

jenera|ize

olan

olmayan

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin

tedavisinde

monoterapi

olarak

kullanılır.

4.2.Pozoloji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

Günlük

toplam

eşit doza

bölünerek

verilmelidir

Monoterapi

Erişkinlerde

yaş

üstü

adölesanlarda

Önerilen başlangıç

dozu

günde

mg'dır.2

hafta

soffa,

günde

tedavi

dozu

olacak

şekilde

arttırılmalıdır.

Klinik

yanıta

göre

doz,

haftada

bir,

günde

m$lık

artışlarla

arİtırılabilir.

Maksimum

günde

1500

mg'dır.

İlave tedavi

Erişkinler

yaş)

kgve

üstündeki

adöIesanlarda

(I2-17

yaş)

Başlangıçtaki

tedavi

dozu,

günde

mg'dır.

doza

tedavinin

gününden

itibaren

başlanabilir.

Klinik

yanrt

tolerabiliteye göre

doz,

günde

1500

mg'a

kadar

çıkartılabilir.

değişimleri 2-4haftada

bir,

günde

olmak

üzere

arttırılabilir

veya

azaltılabilir.

yaş

arası

çocuklardave

kg'ın

altındaki

adölesanlarda

(l2-17

yaş)

yaş

altı

çocuklar

bebeklerde

LEV-END@

oral

çözelti

mg/ml

kullanılması

önerilmektedir.

Başlangıçtaki

tedavi

dozu

günde

mg/kg'dır.

Klinik

yanıt

toleransa

göre,

günde

30 mg/kg'a

çıkartılabilir.

değişimleri

2haftada

bir,

günde

mg/kg'ı

geçmemek

şartıyla

arttırılabilir

veya azaltılabilir.

düşük

etkili

kullanılmalıdır.

kg ve

üstündeki

çocuklarda

dozaj

erişkinler ile

aynıdır.

Hekim

vücut

ağırlığı

doza

göre

uygun farmasötik

şekli

dozu

reçetelemelidir.

Çocuklar

adölesanlar

için

önerilen

dozaj:

ve bu

ağırlığın

altındaki

çocukların,

tedaviye

LEV-

oral

Çözelti,

mg/ml ile

başlaması

tavsiye edilir.

veya

üzeri

ağırlıktaki

çocuk

ve adölesanlıa.fla

dozaj

erişkinler ile

aynıdır.

Uygulama

şekli:

Film-kaplı

tabletler

oral

yolla

alınmalı ve

yeterli

miktarda

yutulmalıdır.

Yemeklerle

birlikte

ayrı alınabilir.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği:

Günlük

böbrek

fonksiyonlarına

göre

bireyselleştirilir'

Erişkin

hastalar

için

aşağıdaki tablo

kullanılır

ve tabloda

belirtildiği

şekilde

ayarlaması

yapılır.

tablosunu

kullanabilmek

için

hastanın

kreatinin

klerensi

(CLcr)

ml/dak

olarak

hesaplanmalıdır.

üstündeki

erişkinler

adölesanlar

için,

CLcr

ml/dak

değeri

Senrm

kreatinin

(mg/dl)

değeri

aşağıdaki

formüle

koyularak

hesaplanır.

[140-yaş

(yıl)]

ağırlık

(kg)

serum

kreatinin

(mg/dl)

izeri\')

25ke

t'ı

tı'ı

Ağırlık

Günde

Günde

Gtnde

Günde

Başlangıç

dozu:

Günde

mg/kg

Günde

iki kez

1500

Günde

Günde

Günde

kez 450 mg

Maksimum

doz:

Günde

mg/kg

Clcr

(ml/dak)

0,85

(kadınlarda)]

Daha

sonra

CLcr

Vücut

Yüzey

Alanı

(VYA)

için

aşağıda

belirtildiği

şekilde

ayarlanır:

CLcr

(ml/dak)

CLcr

(ml/d

3m2)

-----------

(m2)

Böbrek fonksiyon

bozukluğu

olan

erişkin

kg'ın

üzerindeki

adolesan hastalarda

Levetirasetam

tedavisinin

gününde

mg'lık

yükleme

dozu

önerilir

Diyalizi

takiben 250-500

mg'lık

ek doz

önerilir.

Levetirasetam

klerensi

böbrek fonksiyonu

ile ilgili

olduğundan,

böbrek

yetmezliği

olan

çocuklarda,

levetirasetam

dozu böbrek fonksiyonuna

göre

ayarlanmalıdır.

öneri,

böbrek

yetmezliği

olan

erişkin

hastalarda

gerçekleştirilen

çalışmaya

dayanır.

CLcr

ml/daW|,73mz

olarak;

genç

adölesanlar,

çocuklar

bebekler

için

aşağıdaki

formül

(Schwartz

formülü)

kullanılarak

Serum

kreatinin

(mg/dl)

tayininden tahmin

edilebilir:

Yükseklik

(cm)

x ks

CLcr

(ml/daVl.73m2)

Serum kreatinin

(mg/dl)

0,55

yaşından

küçük

çocuklarda

ve adölesan kadınlarda;

adölesan erkeklerde

Böbrek fonksiyon

bozukluğu olan

çocuk

kg'ın

altındaki

adolesan

hastalar

için

laması

Son dönem

böbrek

yetmezliği

diyalizdeki

hastalarda

Ağır

Orta

Hafif

Normal

Grup

<30

30-49

>80

Kreatinin klerensi

(mlldaVl.73m2)

Günde

kez 500-1000 mg

Günde

kez 250-500

Günde

250-750

Günde

ikikez

500-1000

Günde

500-1500

Dozve

sıklığı

Son dönem böbrek

yetmezliği

diyalizdeki

hastalarda

Ağır

Orta

Hafif

Normal

Grup

<30

30-49

50-79

>80

(mlldaVl.73m2)

Kreatinin

klerensi

Günde

birkez

|0-20

(0,10-0,20

ml/kg)

mg/kg

(2) (3)

Günde

5-10

mğkg

(0.05-0.10

ml/kg)

Günde

5-15

mg/kg

(0.0s-0.15

ml/kg)

Günde

iki kez

10-20

mglkg

(0.10-0.20

ml/ke)

Günde

iki kez

10-30

mg/kg

(0.10-0.30

ml&g)

yaş

üzeri

çocuklar

altı

adölesanlar

sıklığı(')

Tabıet

yutma

zorluğu

olan

hastalar

mg'ın

altındaki

doz uygulamaları

için

LEV-END@

oral

çözelti,

mglml

kullanılmalıdır.

(l)Levetirasetam

tedavisinin

gününde

mg/kg'lık

(0,15

ml/kg)

yükleme

dozu

önerilir.

Diyalizi

takiben

5-l0 mglkg'ıik

10,0s-0,ıo

muı<g)ekdoz

onerilir.

Hafif-orta

şiddetteki

karaciğer

yetmezliğinde

herhangi

ayarlanmasına

gerek

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

kreatinin

klerensi

böbrek

yetmezliğini

yeterince

yansıtmayabilir.

nedenle,

kreatinin

klerens

değerinin

<60

mlldaVl.73m2

olduğu

durumlarda

günlük

idame

dozunun

o/o50

azaltı|ması

önerilir.

Pediyatrik^p

lasyon

LEV-END'

fiım

tablet,

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

LEV-END@

oral

çöze|ti,4

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılan

takdim

şeklidir.

Ayrıca

tabletlerin

mevcut

kuwetleri,

kg'ın

altındaki

çocukların

başlangıç

tedavisi

için

yutma

zorluğu

olan

hastalar

mg'ın

altındaki

uygulamaları

için

uygun

değildir.

Tüm

durumlarda

LEV-END@

oral

çözelti,

mğml

kullanılmalıdır.

yaşın

altındaki

çocuk

adölesanlarda

monoterapi

olarak tedavide

kullanılmaz.

Geriyatrik

popülasyon:

Yaşlı

hastalarda

yaş

üstündekilerde),

böbrek

fonksiyonu

azalmış

dozun

ayarlanması

önerilir

(Bla.,

Bölüm

Pozoloji

ve Uygulama

Şekli,

Böbrelr/Karaciğer

yetmezliğİ)

4.3.

Kontrendikasyonlar

Levetirasetam,

diğer

pirolidon

türevlerine

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olanlarda

kontrendikedir.

4.4.

Öze|kullanım

uyarrları

önlemleri

Tedavinin

kesilmesi

Mevcut

klinik

deneyime

uygun olan

öneri, levetirasetam

tedavisinin kademeli

aza|tımı

sonlandırılmasıdır

(Örn:

erişkinlerde

kg'ın

üzerindeki

adölesanlarda;

haftada

bir,

2x500

mg/gtın

aza|tarak;

kg'ın

altındaki

çocuklar,

adölesanlarda;

haftada

zu 2x|

glkgl

gün'

çmemek

şartıyl

azaltar

Böbrek

yetmezliği

Böbrek

yetmezliği

olanlarda

ayar|aırıası

gerekebilir.

nedenle

ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalara

seçiminde,

önce

böbrek

fonksiyonlarının

değerlendirilmesi

önerilmektedir

(BlQ.,

Bölüm

Pozolojİ

Uygulama

Şekli).

intihar

Anti-epileptik

ilaçlar

(levetirasetam

dahil) ile

tedavi

edilen

hastalarda

intihar,

intihar

girişimi,

intihar

düşüncesi

davranışı

bildirilmiştir.

Anti-epileptik

ilaçların

randomize

plasebo

kontrollü

çalışmalarına

meta-ana|iz

intihar

düşünce

ve davranışı

görülme

riskinde

küçi.ık

artış olduğu

gösterilmiştir.

riskin

mekanizması

bilinmemektedir.

nedenle

hastalar

depresyon

belirtileri,

intihar

düşüncesi

davranışı

açısından

yakından

izlenmeli

uygun

tedavi dikkate

alınmalıdır.

Depresyon

belirtileri,

intihar

düşüncesi

ve davranışı

ortaya

çıktığında

hasta

hasta

yakınının

tıbbi

destek

alması önerilmelidir.

Pediyatrik

tablet formülasyonu

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

LEV-

Çocuklarla

ilgili

mevcut

verilerde,

ergenlik

büyüme

üzerine

etki

görülmemektedir.

Bununla

birlikte

çocuklarda,

öğrenme,

zeka,

büyüme,

endokrin

fonksiyon,

ergenlik

çocuk

sahibi

olma

potansiyeli

üzerindeki

uzun

süreli

etkileri

bilinmemektedir_

Levetirasetamın

etkililiği

güvenliliği,

yaş

altı

bebeklerde

ayrıntılı

olarak

değerlendirilmemiştir.

Yapılan

klinik

çalışmalarda

yaş

altı

bebek

dahil

edilmiştir

bunların

yalnızca

l3'ü

6 aydan

küçük

bebeklerdir.

LEV-END'h.,

dozunda

mmol

mg)'dan

daha

sodyum

ihtiva

eder;

yani

esasında

"sod5rum

içermez''.

LEV-END@,

lesitin

(soya)

ihtiva

eder.

Fıstık

d,asoyaya

alerjisi

olan

hastalar

tıbbi

ürünü

kullanmamalıdır.

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşim

diğer

etkileşim

şekilleri

Antiepileptik

tıbbi

ürünler

Erişkinlerde

yapılan

pazarlamaöncesi

klinik

çalışmalardan

elde

edilen

veriler,

levetirasetamın

mevcut

antiepileptik

ilaçların

(fenitoin,

karbamazepin,

valproik

asid,

fenobarbital,

lamotrijin,

gabapentin

primidon)

serum

konsantrasyonlarını

ilaçların

levetirasetamın

farmakokinetiğini

etkilemediklerini

göstermektedir.

Probenesid

Böbrekten

tübüler

sekresyonu

bloke

eden

ilaç

olan

probenesidin

(günde

levetirasetamın

değil

primer

metabolitinin

renal

klerensini

inhibe

ettiği

gösterilmiştii.

Buna

rağmen

metabolitin

konsantrasyonu

düşük

kalır.

Aktif

tübüler

sekresyonla

atilan

diğer

ilaçların

metabolitin

renal

klerensini

düşürmesi

beklenebilir.

Levetirasetamın

probenesid

üzerindeki

etkisi

çalışılmamıştır

levetirasetamın

diğer

aktif

olarak

sekrete

edilen

örn.

non-steroid

antienflamatuvar

ilaçlar

(NSAID),

sulfonamidler

metotreksat

gibi

ilaçlar

üzerindeki

etkisi

bilinmemektedir.

oral

kontraseptifl

diğer

farmakokinetik

etkileşimler

Levetirasetamın

günlük

1000

mg'lık

dozıı,

oral

kontraseptiflerin

(etinil-östradiol,

levonorgestrel)

farmakokinetiğini

endokrin

parametreleri

(lüteinizan

hormon

progesteron)

değiştirmemiştir.

Levetirasetam

2000

mglgin,

digoksin

varfarinin

farmakokinetiğini

etkilememiştir;

protrombin

zarrıan|arı

değişmemiştir.

Digoksin,

oral

kontraseptifler

varfarin

birlikte

kullanımı

levetirasetamın

farmakokinetiğini

etkilememiştir.

Antasidler

Antasidlerin

levetirasetamın

emilimi

üzerine

etkisi ile

ilgili

veri

yoktur.

Laksatifler

oral

levetirasetam

eşzamanlı

ozmotik

laksatif

makrogol

kullanımında,

levetirasetam

etkililiğinin

azaldığını

gösteren

izo|e

raporlar

mevcuttur.

nedenle,

levetirasetam

kullanımından

saat

önce

dabir

saat

sonra

oral

yoldan

makrogol

alınmamalıdır.

Gıda

alkol

Gıdalar,

levetirasetamın

emilim

miktarını

etkilememiştir,

ancak

emilim

hızı

hafifçe

azalmıştır.

Levetirasetamın

alkol

etkileşimi

ilgili

veri

yoktur.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Pediyatrik

popülasyon:

Erişkinlerdeki

uyumlu

olarak,

mglkglgün'e

kadar

dozlarla

tedavi

edilen

pediyatrik

hastalarda,

klinikte

belirgin

bir ilaç

etkileşimi

kanıtı

yoktur.

Çocuk

adölesan

yaş)

epilepsi

hastalarında

retrospektif

farmakokinetik

etkileşim

değerlendirmesi,

oral

levetirasetam

tedavi uygulanmasının,

birlikte

uygulanan

karbarrıazepin

valproik

asidin

kararlı-durum

Senrm

konsantrasyonlarını

etkilernediğini

doğrulamıştır.

Bununla

beraber,

veriler

enzim

indükleyen

antiepileptiklerin,

çocuklarda

levetirasetam

klerensini

%o20

oranında

arttırdığını

göstermiştir.

Dozun

ayarlanması

gerekmez.

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi

"C"

dir.

Çocuk

doffrrma potansiyeli

bulunan

kadınlar/Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

LEV-END-

çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

doğum

kontrolü

uygulamayan

kadınlarda

klinik

olarak

gerekli

olmadıkça

önerilmemektedir.

Gebelik

dönemi

Çok

sayıda

prospektif

gebelik

kayıt

çalışmalarından

elde

edilen

pazar|ama

Sonrasr

veriler,

gebeliğinin

trimesterinde

levetirasetam

monoterapisine

maruz

kalmış

1000'in

üzerindeki

kadındaki

sonuçları

ortaya

koymuştur.

Genel

olarak

veriler,

majör

konjenital

malformasyon

riskinde

önemli

derecede

artış

önermemesine

rağmen

teratöjenik

risk

tamamiyle

dışlanamamaktadır.

Çoklu

antiepileptik

ilaçla

tedavi,

monoterapiye

kıyasla,

daha

yüksek

konjenital

malformasyon

ri:ki

ilişkilendirilmektedir

nedenle

monoterapi

dikkate

alınmalıdır.

LEV-END@

hamilelikte

klinik

olarak

gerekli

olmadıkia

kullanılmamalıdır.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu göstermiştir

(bkz.,

Bölüm

"

Klİnik

öncesi

güvenlilik

verileri'').

Diğer

antiepileptik

ilaçlarda

olduğu

gibi

hamilelikteki

fizyolojik

değişiklikler

levetirasetam

konsantrasyonunu

etkileyebilir.

Hamilelikte,

levetirasetam

konsantrasyonlarının

azalması

ilgili

bildirimler

bulunmaktadır.

düşüşler

daha

çok

üçiincü

trimesterde

(hamilelik

öncesi

Yo60

bazal

konsantrasyona

kadar)

bildirilmiştir.

ıEV-BNı@

tedavi

edilen

hamile

kadınların

klinik

açıdan

kontrollerinin

sağlanıldığından

emin

olunmalıdır.

Antiepileptik

tedavilerin

kesilmesi

sonucunda

hastalık

alevlenebilir

durum

anneye

fetusa

arlı

olabilir.

Laktasyon

dönemi

Levetirasetam

anne sütü

atılmaktadır.

nedenle,

LEV-END@

iıe

tedavi

sırasında

anne

sütü

besleme

önerilmez.

Ancak,

emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağınaya

daLEV-END@tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp^

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verirken

emzirmenin

çocuk

açısından

faydası

LEV-END@

tedavisinin

emziren

anne

açısından faydası

dikkate

alınmalıdır.

Ureme

yeteneği

/Fertilite

Hayvan

çalışmaları

fertilitenin

etkilenmediğini

göstermiştir

(blv.,

Bölüm

"Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri'').

Klinik

veri

mevcut

değildir,

insanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

4.7. Araç

makine

kullanımr

üzerindeki etkiler

Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkisine

yönelik

çalışma

yapılmamıştır.

nedenle,

olası farklı

bireysel duyarlılığa

bağlı

olarak,

özellikle

tedavinin

başlangıcında

veya

artışlarında,

uyuklama

hali

veya diğer

santral

sinir

sistemi

ilişkili

belirtiler

görülebilir.

Bundan

dolayı

beceri

gerektiren

işleri

yapacak

kişilerin,

örn. araç sürücülerinin

makine

operatörlerinin

dikkatli

olması

önerilir.

tür

aktiviteleri

gerçekleştirecek

hastaların

becerilerinin

etkilenmediği

saptanmcaya

araç

veya makine

kullanması

önerilmemektedir.

4.8.

Istenmeyen

etkiler

Güvenlilik

profilinin

özeti

Aşağıda

verilen

advers etki

profili,

tüm

endikasyonların incelendiği

ve levetirasetam

tedavi

edilen

toplam 3416

hasta

yapılan

birleştirilmiş

plasebo

kontrollü

klinik

çalışmaların

analizine

dayanmaktadır.

veriler,

ilgili

açık

etiketli ızatma

çalışmalarının

yant

slra

pazar|ama

sonrasr

deneyimde

levetirasetam

kullanımı ile

desteklenmektedir.

sık bildirilen

advers reaksiyonlar,

nazofarenjit,

somnolans,

baş

ağrısı,

halsizlik

Sersemlik

hissidir.

Levetirasetamın

güvenlilik

profili, yaş

grupları

(erişkin

pediyatrik

hastalar)

onaylı

epilepsi

endikasyonları

arasında

genellikle

benzerdir.

Klinik

çalışmalarda

(erişkinler,

ergenler,

çocuklar

bebekler

>

veya

ilacın

pazarlaırıa

sonrasr

deneyiminde

bildirilen

advers reaksiyonlar

sistemlere

sıklığa

göre

aşağıda

listelenmiştir:

Çok

yaygın

(>

1/10);

yaygın

(>

l/100,

<

1/10);

yaygın

olmayan

(>

1/1000,

<

1/100);

seyrek

(>

1/10000,

<

ll]l.000);

çok

seyrek

(<

1/10000);

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor)

Enfeksiyonlar

enfestasyonlar

Çok

yaygın:

Nazofarenj

Seyrek:

Enfeksiyon

lenfatik

sistem

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Trombositopeni,

lökopeni

Seyrek:

Nötropeni,

pansitopeni,

agranülositoz

Bağışıklık

sistemi

hastalıklarr:

Seyrek:

Eozinofil

sistemik

semptomların

eşlik

ettiği

ilaç reaksiyonu

(DRESS)

Metabolizma

beslenme

bozuklukları

Yaygın:

Anoreksi

Yaygın

olmayan:

Kilo

artışı,

kilo

azalması

Seyrek:

Hiponatremi

Psikiyatrik

hastalıklar

Yaygın:

Depresyon,

düşmanca

davranış/saldırganlık,

anksiyete,

insomni,

sinirlilik/initabilite

Yaygın

olmayan:

intihar

girişimi,

intihar

düşüncesi,

psikotik

bozukluklar,

davranış

bozuklukları, halüsinasyon,

kızgınlık,

konfiizyon,

panik

atak,

duygusal

labilite/

duygudurum

dalgalanmaları,

itasyon

Seyrek:

intihar,

kişilik

bozukluklarr,

anormal

düşünceler

Sinir

sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın:

Somnolans,

baş

ağrısı

Yaygın:

Konvülsiyon,

denge

bozukluğu,

sersemlik hissi,

tremor,

letarji

Yaygın

olmayan:

Amnezi,

bellek

bozukluğu, koordinasyon

bozukluğıı/

ataksi,

parestezi,

dikkat

dağınıklığı

Seyrek:

Koreoatetoz,

diskinezi,

hiperkinezi

Göz

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Çift

görme,

bulanık

görme

Kulak

kulak

hastalıkları

Yaygın:

Vertigo

Solunum,

göğüs

bozukluklarr

mediastinal

hastalıklar

Yaygın:

Ötstırtık

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın:

Abdominal

ağrı, ishal,

dispepsi,

bulantı, kusma

Seyrek: Pankreatit

Hepatobiliyer

hastalıklar

Yaygın

olmayan:

Karaciğer

fonksiyon

testlerinde

anormallik

Seyrek:

Karaciğer

yetmezliği,

hepatit

Deri

derialtı

doku

hastalıkları

Yaygın:

Döküntü

Yaygın

olmayan:

Alopesi,

ekzema,

kaşıntı

Seyrek:

Toksik

epidermal

nekroliz,

Stevens-Johnson

sendromu,

eritema

multiforme

Kas_iskelet

bozuklukları,

bağ

dokusu

kemik

hastalıkları

Yaygın:

zayıflığı,

ağrısı

(miyalji)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

ilişkin hastalıkları

Yaygın:

Asteni/halsizlik

Yaralanma,

zehirlenme

prosedürel

komplikasyonlar

Yaygın

olmayan:

Yaralanma

Seçilen

advers

reaksiyonların

tanımlanması

Levetirasetam

birlikte

topiramatın

uygulanması

halinde

anoreksi

riski

daha

yüksek

olmaktadır.

Çeşitli

alopesi

vakalarında,

levetirasetam

tedavisi

sonlandırıldığında iyileşme

gözlenmiştir.

Bazı

pansitopeni

vakalarında

kemik

iliği

supresyonu

saptanmıştır.

Pediyatrik

popülasyon

Plasebo kontrollü

açık etiketli

uzatma

çalışmalarında

yaş

arasındaki

toplam

hasta

levetirasetam

tedavi

edilmiştir.

hastaların

60'ı

plasebo

kontrollü

çalışmalarda

levetirasetam

tedavi edilmiştir.

4-16

yaş

arasındaki

toplam

645 hasta

plasebo

kontrollü

ve açık

etiketli

uzatma

çalışmalarında

levetirasetam

tedavi

edilmiştir.

hastaların233'i

plasebo

kontrollü

çalışmalarda

levetirasetam

tedavi

edilmiştir.

pediyatrik

yaş

grubunda

elde edilen

veriler

pazarlama

sonrasl

deneyim

desteklenmektedir.

Levetirasetamın

advers

etki

profili,

yaş grupları

onaylı epilepsi

endikasyonları

arasında

genellikle

benzerdir.

Plasebo kontrollü

çalışmalardaki

pediyatrik

hastalarda

elde

edilen

güvenlilik

sonuçları,

erişkinlere

göre

çocuklarda

daha

yaygın

olan davranış

bozuklukları

psikiyatrik

durumlar

dışında

levetirasetamın

güvenlilik

profiline

uygun

bulunmuştur.

yaş

arasındaki

çocuklar

adolesanlarda,

kusma

(çok

yaygın,

%oII'2)' ajitasvon

(yaygın,

yo3.4)'

duygudurum

dalgalanmaları

(yaygın,

o^2.1),

duygusal

labilite

(yaygın,

yol.7),

agresyon

(yaygın,o^8.2),

davranış bozukluğu

(yaygın,

%5.6)

letarji

(yaygın,

%3.9) diğer

yaş

gruplarl

Veya

genel

güvenlilik

profiline

göre

sık

bildirilen

istenmeyen

etkilerdir.

yaş

arası

bebekler

çocuklarda

ise, irritabilite

(çok

yaygm,

%ll.7)

koordinasyon

bozukluğu

(yaygın,

%3.3)

diğer

yaş

grupları

veya

genel

güvenlilik

profiline

göre

sık

bildirilen

istenmeyen

etkilerdir.

Non-inferiorite

dizayn|ı

çift

kör,

plasebo-kontrollü

pediyatrik

güvenlilik

çalışması,

parsiyel

başlangıçlı

nöbetleri

o|an

4-|6

yaş

arasl

çocuklarda

levetirasetamın

kognitif

nörofızyolojik

etkilerini

değerlendirmiştir. Her

protokol

popülasyonu

için,

Leiter-R

Dikkat

veHafıza'HafızaEkranı

Birleşik

skorunun

başlangıçtan itibaren

gösterdiği

değişiklik

dikkate

alındığında

levetirasetamın

plasebodan

farklı

olmadığı

Sonucuna

varılmıştır.

Davranışsal

duygusal

işlevler

ilgili

sonuçlar, levetirasetam

tedavi

edilen

hastalarda

agresif

davranış

üzerine

kötüleşmeyi,

valide

edilmiş bir

enstrümanın

(CBCl-Achenbach

Çocuk

Davranış

Kontrol

Listesi)

kullanıldığı

standardize

sistematik

ölçerek

göstermektedir.

Ancak

uzun

süreli

açık

etiketli takip

çalışmasında

levetirasetam

tedavi

edilen

denekler,

ortalama

olarak

bakıldığında,

davranışsal

duygusal

işlevleri

ilgili

kötüye

gidiş

yaşiımamlş,

özellikle

agresif davranış

ölçütleri

başlangıçtan

daha

kötü

olmamıştır.

Şüpheli

advers

reaksivonların

raporlanması

Rüsatlandrrna

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovij

ilans

Merkezi

(ÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

www titck

posta:

tufam@titck.gov.tr;

tel: 0

314 00

faks: 0

4.9.Doz

aşımt

tedavisi

Belirtiler

Aşırı

dozda

levetirasetam

alımını

takiben

somnolans,

ajitasyon,

agresyon,

bilinç

bulanıklığı,

solunum depresyonu

ve koma

bildirilmiştir.

Tedavi

Akut doz

aşımından

sonra,

gastrik

lavajla

Veya

kusturularak

mide

boşaltılabilir.

Levetirasetamm

spesifik

antidotu

yoktur.

aşımı

tedavisi

semptomatik

olmalıdır

hemodiyalizi

kapsayabilir.

Diyaliz

ekstraksiyon

etkinliği

levetirasetam

için

primer

metaboliti

için

tıır.

FARMAKOLOJİK

özBr,r,İrr,rc,n

5.l.

Farmakodinamik

özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Antiepileptikler,

diğer

antiepileptikler

kodu:N03AX14

Aktif

madde

levetirasetam,

pirolidon

türevidir

(o-etil-2-okso-l-pirolidin

asetamidin

enantiyomeri)

bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal

benzerliği

yoktur.

Etki

mekanizması

Levetirasetamın

etki mekanizması

hala tam

olarak

açıklanamamakta

mevcut

antiepileptik

ilaçların

etki

mekanizmasından

farklı

görülmektedir.

vitro

vivo

deneyler,

levetirasetamın

temel

hücre

özelliklerini

normal

nörotransmisyonu

değiştirmediğini

göstermektedir.

vitro

çalışmalar

levetirasetamın

intranöral

Ca*2

düzeylerini,

tipi

Ca*2

akrmını kısmi

olarak

inhibe

ederek

intranöral

depolardan

Ca-'

salınımını

azaltarak etkilediğini

göstermiştir.

olarak,

çinko

p-karbolinler

indi.iklenen

GABA

glisinle

düzenlenen

akımlardaki

aza|mayı kısmen

tersine

çevirmektedir.

Ayrıca

in vitro

çalışmalar

levetirasetamın

kemirgenlerin

beyin

dokusunda

spesifik

bölgeye bağlandığını

göstermiştir.

bağlanma

bölgesi

veziküllerin

birleşmesi

nörotransmitter

ekzositozu

ile ilgili

olduğuna

inanılan

sinaptik

vezikül

proteini

2A'dır.

Fare odyojenik

epilepsi

modelinde,

levetirasetam

ilişkili

analogları,

sinaptik

vezikül

proteini

ZA'ya

dereceli

bağlanma

afiniteleri

nöbete karşı

koruma

güçleri

arasında

ilişki

gösterirler.

bulgular,

levetirasetam

sinaptik vezikül

proteini

arasındaki etkileşimin,

tıbbi

ürüniin

antiepileptik

etki

mekanizmasına katkıda

bulunduğunu

göstermektedir.

Farmakodinamik

etkiler

Levetirasetamın

çeşitli

hayvan

modellerinde,

prokonvülzan

etkisi

olmaksızın,

parsiyel

primer

jeneralize

epilepsi

nöbetlerine

karşı

korunmayı

arttırdığı

gösterilmiştir.

İlacın

primer

metaboliti

aktif

değildir.

insanlarda,

parsiyel,

jeneralize

epilepsilerdeki

(epileptiform

boşalım

fotoparoksismal

yanıt)

etkinliği

levetirasetamın

farmakolojik

profi

linin

geniş

spektrumu

doğrulanmıştır.

Klinik

etkililik

güvenlilik

yaş

üzeri

çocuk

erişkin

epilepsili

hastalarda,

ikincil

jeneralize

olan

veya

olmayan

iyel

langıçlı

nöb

etlerin

tedavisinde

Erişkinlerde,

eşit

dozda,

günde

toplam

1000

mg, 2000

mg veya

3000

uygulanan

levetirasetamın

etkinliği,

tedavi süresi

18 haftaya

kadar

olan

çift-kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

gösterilmiştir.

Sabit

uygulandığında

(|2ll4

hafta)

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin

haftalık

sıklığında

başlangıca

göre

o/o50

veya

daha

fazla

azalma

görülen

hastaların

yüzdesinin

1000

2000

veya

3000

levetirasetam

alan

hastalarda,

srrasıyla,o/o27.7,

yo3l.6,%4|.3

plasebo

alan|arda%|2.6

olduğu

toplu

analizde

belirlenmiştir.

Pediyatrik

popülasyon

Pediyatrik

hastalarda

(4-16

yaş)

levetirasetamın

etkinliği,

hastanın

katıldığı,

haftalık,

çift-kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

saptanmıştır.

çalışmada

hastalar

sabit

mg/kg/gün

(günde

dozda)

levetirasetam

almıştır.

Levetirasetam

tedavi

edilen hastaların

oh44.6'sında

plasebo

alan

hastaların

Yol9.6'sında,

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin

haftalık

sıklığında başlangıca

göre

Yo50

veya

daha faz|a

aza|ma

olduğu

saptanmıştır.

Devam

eden

uzun

süreli

tedavide, hastaların

yoll.

'İi

.2'si

az I

yıl

nöbetsizliğe

ulaşmıştır.

Yeni

epilepsi

tanısı

konan

yaşın

üstündeki

hastalarda

ikincil

jeneralize

olan

veya olmayan

angı

nöb

davi

inde

Levetirasetam

monoterapisinin

etkinliği;

yeni

veya

yakın

zaırıanda

epilepsi tanısı konan

yaş

Veya

üstü, 576 hastada,

karbamazepin

kontrollü

salıma

(CR)

karşı,

çift-kör,

paralel

grup

non-inferiority (eşit-etkililik)

çalışması

saptanmıştır.

Çalışmaya

sadece

uyarılmamış

parsiyel

başlangıçlı

nöbetleri

veya

jeneralize

tonik-klonik

nöbetleri

olan

hastalar

alınmıştır.

Hastalar

400-|200

mğgün

karbamazepin-CR

veya

1000-3000

mg/gün

levetirasetama

randomize

edilmiş,

tedavi,

yanıtabağlı

olarak

haftayakadar

sürdürülmüşti.ir.

Levetirasetam

tedavi

edilen

hastaların

Yo73.}'ijnde

ve karbamazepin-CR

tedavi edilen

hastaların

Vo72.8'inde

altı ay nöbetsizliğe

ulaşılmıştır.

Tedaviler

arasında

ayarlanmış mutlak

fark

o/o}.2'dir

(%95

GA:-7,8

8,2).

Deneklerin

yarısından

faz|ası

nöbetsiz

kalmıştır

(levetirasetam

karbamazepin-CR

alan

deneklerin

sırasıyla0/o56.6'sı

ve %58.5'i).

Klinik

uygulamayı

yansıtan

çalışmada,

levetirasetam

ek-tedaviye

yanıt

Veren

sınırlı

sayıda

hastada

erişkin

hastanın

36'sında)

zarrıariıı

uygulanan

antiepileptikler

kesilmiştir.

Juvenil

miyoklonik

epilepsili 12

yaşın

üstündeki

adölesan

erişkinlerde

miyoklonik

nöbetlerin

tedavisinde

Levetirasetamın

etkinliği,

farklı

sendromlarda

miyoklonik

nöbetlerle

seyreden

idiyopatik

jeneralize

epilepsili

yaş

üstündeki hastalarda

yapılan

16 haftalık,

çift-kör,

plasebo

kontrollü

çalışma

saptanmıştır.

Hastaların

büyük

çoğunluğunda

juvenil

miyoklonik

epilepsi

vardı.

çalışmada

uygulanan levetirasetam

dozu

eşit doza

böliinen

toplam

3000

mglgün'dür.

Levetirasetam

tedavi

edilen

hastaların

%58.3'ünde

plasebo

alan hastaların

%io23.3'inde

miyoklonik

nöbetlerde,

haftalık

o/o50

azalma

görülmüştür.

Devam

eden

uzun

süreli

tedavide,

hastaların

%o28'6'sı

ayı

Yo2I.0'i

yilrı

miyoklonik

nöbetsiz

geçirmiştir.

İdİyopatik

jeneralize

epilepsili

yaşın

üstündeki

adölesan

erişkinlerde

primer

jeneralize

tonik

klonik

nöbetlerin

tedavisinde:

Levetirasetamın

etkinliği,

farklı

sendromlarda

(uvenil

miyoklonik

epilepsi,

juvenil

absans

epilepsi,

çocukluk

gağı

absans

epilepsisi

veya

uyanırken

Grand

nöbetler

seyreden

epilepsi)

primer

jeneralize

tonik

klonik

(PJTK)

nöbetlerle

seyreden

idiyopatik

jenera|ize

epilepsili

erişkin,

adölesan

sınırlı

sayıdaki

çocukta

yapılan

24 haftalık

çift

kör,

plasebo

kontrollü

çalışma

saptanmıştır.

çalışmada

levetirasetam

dozu,

adölesan

erişkinler

için

eşit

doza bölünen

toplam

3000

mg/gün

veya

çocuklar

için

eşit doza bölünen

toplam

mgkglgün'dü.

Levetirasetam

tedavi

edilen

hastaların

oh72.2'sinde

plasebo

alan

hastaların

Yo45'2'sinde

PJTK

nöbetlerinin

haftalık

sıklığında

azYo50

aza|ma

görülmüştür.

Devam

eden

uzun

süreli

tedavide,

hastaların

yo47.4'ij

ayı

o/o31.5'i

yı|ı

tonik-klonik

nöbetsiz

geçirmiştir.

5.2.

Farmakokinetik

özellikler

Genel

Özettikler

Çözünürlüğü

permeabilitesi

yüksek

madde

olan levetirasetamın

farmakokinetik

profili

doğrusal

olup, bireysel

bireyler

arası

değişkenliği

düşüktür. Tekrarlanan

uygulamada,

klerensinde

değişiklik

olmaz.

Geçerli

herhangi

cinsiyet,

ırk

veya sirkadiyen

değişkenlik

kanıtı

yoktur.

Sağlıklı

gönüllüler

epilepsili

hastalar

arasında farmakokinetik

profili

benzerdir.

doğrusal

emilimi

sayesinde,

levetirasetamınp|azma

düzeyi,

mg/kg

vücut

ağırlığı

ifade

edilen

oral

dozuna

göre

öngörülebilir.

nedenle,

plazma

düzeyi

izlenmesine

gerek

yoktur.

Erişkinlerde

çocuklarda

tükürük

plazma

konsantrasyonları

arasında

belirgin

ilişki

görülmektedir

(oral

çözeltinin

alınmasından

saat

Soffa ve

oral

tablet

için

tükürüWplazma

konsantrasyon

oranları

arasındadır).

Emilim:

Levetirasetam

oral

uygulamadan

Sonra

gastrointestinal

kanal

hızla

emilir

ve oral

mutlak

biyoyararlanımı

%oI00'e

yakındır.

Doruk

p|azma

konsantrasyonuna

(C.uı.r)

uygulanmasından

saat

Soffa

ulaşılır.

gtın,

günde

uygulamanın

ardından

kararlı

duruma

ulaşılır.

1000

mg'lık

tek dozun

günde

uygulanan

toplam

1000

mg'lık

dozun

uygulanmasını

takiben

saptanan

doruk

konsantrasyonları

(C.uı.r)

sırasıyla

mikrogram/ml'dir.

Emilimi

dozdan

bağımsızdır

gıdadan

etkilenmez.

Dağılım:

insanlarda

doku

dağılımına

bilgi

bulunmamaktadır.

Levetirasetam

primer

metabolitinin plazma

proteinlerine

bağlanması

belirgin

değildir

(<

%I0)'

Dağılım

hacmi

yaklaşık

olarak

0,5-0,7

Lkg'dır,

toplam

vücut

hacmine

yakın

değerdir.

Biyotransformasyon:

Levetirasetam,

insanlarda

yaygın

biçimde

metabolize

edilmez.

Majör

metabolik yolağı

(dozun

Yo24'İ1),

asetamid grubunun

enzimatik

hidrolizidir.

Primer

metaboliti

L057'nin

oluşmasında,

karaciğer

sitokrom

Pa59

izoformları

oynamaz.

Asetamid

grubunun

hidrolizi,

kan hücreleri

dahil

birçok

dokuda

ölçülebilir

düzeydedir.

L057

metaboliti farmakolojik

olarak

aktif

değildir.

Ayrıca

minör

metabolit

tanımlanmıştır.

Biri,

dozun

Vo|.6'sı

pirolidon

halkasının

hidroksilasyonu

ile;

diğeri

dozun

Yo0.9'u

pirolidon

halkasının

açrlması

elde

edilmiştir.

ğer

tanımlanmamı

bileşikler

sadece

dozun

0/o0.

sını

oluşturmaktadır.

vivo

levetirasetam

Veya

primer

metaboliti

arasınd4

enantiyomerik

dönüşiim

saptanmamıştır.

Levetirasetamtn

primer

metabolitinin,

major insan

karaciğer

sitokrom

Paso

izoformlarının

(CYP3A4,

2A6,2C9,2C79,2D6,2E1ve

IA2),

glukuronil

transferaz

(UGTlAl

UGT1A6)

epoksid

hidroksilaz

aktivitelerini

inhibe

etmediği

vitro

gösterilmiştir.

Ayrıca

levetirasetam,

valproik

asidin

vitr

glukuronidasyonunu

etkilemez.

Levetirasetam,

insan

karaciğer

hücre

kültürlerinde

CYP1A2,

SULT1EI

veya

UGTlAl

aktivitesine

çok

etkili

veya

hiç

etkili

değildir.

Levetirasetam

CYP2B6

CYP3A4'iin

hafif

indüksiyonuna

neden

olmuştur.

In vitro

veriler

ve oral kontraseptifler,

digoksin ve

varfarinle

ilgili

vivo

etkileşim

verileri,

anlamlı

ölçüde

enzim

indüksiyonun

vivo

o|arak

beklenmediğini

göstermektedir.

nedenle

levetirasetamın

diğer ilaçlarla

diğer

ilaçların

levetirasetam

etkileşimi

beklenmemektedir.

Eliminasyon:

Plazmadaki yarılanma

ömIü,

yetişkinlerde

saattir ve

doz'

uygulama

yolu

veya tekrarlanan

uygulamalarla

değişmez'

ortalamatoplam

vücut

klerensi

0,96

ml/dakikalkg'dır.

Verilen

dozun

oA95'i

vücuttan

idrarla

atılır

(dozun

yaklaşık

olarak

vog3'ij

saat

içinde

atılır). Dozun

sadece

yo\,3'ii

dışkı

ile atılır.

Levetirasetam

primer

metabolitinin

idrarda

kümülatif

atılımı,

saat

boyunca sırasıyla

dozun

Yo66

e Yo24'

ıjıniJ

karşılar.

Levetirasetam

L057'nin

renal

klerensi

sırasıyla

ve 4.2

mVdakkg'dır.

durum

levetirasetamın

glomerüler

filtrasyon

sonrasında

tübüler

reabsorpsiyon

ile;

primer

metabolitinin

glomerüler

filtrasyona

olarak

aktif

tübüler

sekresyon

atıldığını

göstermektedir.

Levetirasetam

eliminasyonu

kreatinin

klerensi

ilişkilidir.

Hastalardaki

karakteristik

özellikler

Böbrek/Karaci

ğer

yetmezliği

levetirasetam,

onun

primer

metabolitinin

vücut klerensi, kreatinin klerensi ile

ilişkilidir.

nedenle

orta

ağır böbrek

yetmezliğindeki

hastalarda,

kreatinin klerensi

alınarak

levetirasetamın

günlük

dozunun ayarlanması

önerilir

(Büçz.,

Bölüm

Pozoloji

Uygulama

Şekli).

Anürik

dönem

böbrek

yetmezliğindeki

erişkin

hastalarda

yarılanma

ömrü, diya|iz

arasındaki

diyalizdeki

dönemlerde,

sırasıyla,

yaklaşık

saat'dir.

Tipik

saatlik

diyalizde

levetirasetamın

fraksiyonel

uzaklaştırılması

0/o5l'dir.

Hafif

orta

derecede

karaciğer

yetmezliğindeki

hastalarda

levetirasetamın

klerensinde

değişiklik

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliğindeki

hastalarda,

zamanlı

böbrek

yetmezliğine

bağlı

olarak

levetirasetam

klerensinde'Yo50'denfaz|abir

aza|ma

gösterilmiştir

(Bl<z.,

Bölüm

Pozoloji

Uygulama

Şekli).

Pediyatrik

popülasyon:

Çocuklar

(-I2

yaş)

6-12

yaştaki

epilepsili

çocuklara

mglkg

tek oral doz verilmesinden

soffa,

levetirasetamın

plazma

yarılanma

ömrü

saattir.

ilacın

göri'inen

vücut

ağırlığına

göre

ayarlanan klerensi

epilepsili

erişkinlere

göre

yaklaşık%30

daha

yüksektir.

4-I2

yaştaki

epilepsili

çocuklara

mglkğgün

tekrarlanan

oral

dozda

verilmesini

takiben, levetirasetam gastrointestinal

sistemdenhızla

emilir.

Doruk

plazma

konsantrasyonu

dozdarı

saat sonra

gözlemlenir.

Eğri

altındaki alan

doruk

plazma

konsantrasyonları

için

dozla

orantılı ve

doğrusal

artışlar

gözlenmiştir.

Eliminasyon

yarı

ömrü

yaklaşık

5 saattir.

Vücut klerensi

ml/daklkg'dır.

Geriyatrik

popülasyon:

Yaşlılarda yarılanma

ömrü,

popülasyonda

böbrek fonksiyonlannln

azalmasına

bağlı

olarak,

yaklaşık

Yo40

kadar

(10-11

saat)

artmaktadır

(Bkz',

Bölüm

Pozoloji

Uygulama

Şekli).

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Geleneksel

güvenlilik

farmakolojisi,

genotoksisite

ve karsinojenisite

çalışmaları

temelindeki

klinik

öncesi

veriler,

insana

özel bir

tehlike

ortaya

koymamıştır.

Klinik

çalışmalarda

görülmeyen

ancak

sıçanlarda

daha

oranda

farelerde

görülen

istenmeyen

etkiler,

klinikte

geçerlilik

olasılığı

olan

insanlardakine

yakın

ilaca

maruz

bırakma

düzeylerinde

ortaya

çıkan

karaciğer

değişiklikleri,

ağırlık

artışı,

sentrilobüler

hipertrofi,

yağlı

infiltrasyon

plazmada

karaciğer

enzimlerinin

artışı

gibi

uyum

yanıtını

gösteren

etkilerdir.

Sıçanlarda

yapılan

çalışmalarda,

günde

1800

mg/kg

(mglm2

bazında insanlarda

önerilen

maksimum

dozun

katı)

doz|arında

aıırıelbaba

yavrusunda

erkek veya

dişi

fertilitesi

da üreme

performansına

herhangi

advers etki

gözlenmemiştir.

Sıçanlarda

400,

T200

3600

mglkg/giin

dozlarında

embriyo-ftital

gelişim

(EFD)

çalışması

yapılmıştır.

3600

mg&ğgün'de

çalışmasından

sadece

birinde

fiital

ağırlıkta

hafif

düşme

bununla

ilişkili

olarak iskelet

yapı

değişkenlikleri/minör

anomalilerde

artış

meydana

gelmiştir.

Embriyomortalite

üzerine

etkisi

yoktur

malformasyon

görülme

sıklığında

artış

olmamıştır.

NOAET

(Hiç

Advers

Etkinin

Gözlenmediği Düzey) hamile

dişi

sıçanlar

için

3600

mgkglgnn

(^gl^'

bazında insanlarda

önerilen maksimum

dozun 12

katı)

fetuslar

için

1200

mglkğgün'dür.

Sıçanlarda,

200,

600,

800,

1200

1800

mg/kg/gün'lük

dozları

kapsayan

embriyo-ftltal

gelişim

çalışması

yapılmıştır.

1800

mg/kg/gtın

seviyesinde,

belirgin bir

maternal

toksisite

ftital

ağırlıkta

düşüşü

indüklemiştir.

da, kardiyovasküler/iskelet

yapı

anomalileri

olan

fetusların

görülme

sıklığında

artış

ilişkilendirilir.

NOAEL,

dişiler

için

<200

mg/kg/gün,

fetuslar

için

mglkğgiin'dür

(mglm'bazında

insanlarda

önerilen maksimum

doza

eşit).

1800

mglkg/gün

levetirasetam

doz|arı

sıçanlarda

peri-

post-natal gelişim

çalışması

yapılmıştır.

NOAEL,

dişileri

için

sütten

kesilinceye

yavruSunun

yaşamasl,

büyümesi

gelişmesi

için

>

1800 mg/kg/gtin'dür

(mg/mz

bazında

insanlarda

önerilen

maksimum

dozun

katı).

Sıçanlar

ve köpeklerdeki

neonatal

vejuvenil

hayvan

çalışmalarında,

l800

mg/kg/gün'e

kadar

o|an dozlarda

(mglm'

bazında insanlarda

önerilen

maksimum

dozun 6-17

kaİınatekabül

eden)

hayvanların

standart

gelişim

veya

olgunlaşma

noktalzınnln

hiç

birinde, herhangi

advers

etki

gözlenmemiştir.

FARMAsÖrİx

Özrı,ı,İxr,nn

6.1.

Yardımcı

maddelerin

listesi

6000

Kolloidal

anhidr

silica

Magnezyum

stearat

Kroskarmellos

sodyum

Polivinil

alkol

Talk

Titanyum

dioksit

Makrogol

(PEG

3350)

Lesitin

(soya)

(E322)

FD&C

Blue

(8132)

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinen

herhangi

geçimsizliği

bulunmamaktadır.

6.3.

ömrü

36 aydır.

6.4.

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25"

C' nin

altındaki

sıcaklığında saklayınız.

6.5.

Ambalajın

niteliği

içeriği

Aluminyum

folyo

blister ambalajda

film

kaplı

tablet,

Kullanma Talimatı,

karton

kutu.

Beşeri

tıbbi

üründen

arta

kalan

maddelerin

imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

da atık materyaller

''Tıbbi

atıkların

kontrolü

yönetmeliği''

''Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

yönetmelikleri''ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

RUHSAT

SAHİBi

Santa

Farma

ilaç

San.

A.Ş.

okmeydanı,

Boruçiçeği

Sok.

No:16

34382

Şişli

isreNgul

0212

64 00

0212222

RUHSAT

NUMARASI(LARI)

2r7/80

İLx

RUHSAT

TARİHİ/RUHSAT

YENİLEME TARİHİ

ruhsat

tarihi: 31.12.2008

Ruhsat

yenileme

tarihi:

31.12.2013

KüB'üN

YENİLENME

TARİHİ

27-11-2018

INNUENDO: A cross‐sectoral platform for the integration of genomics in the surveillance of food‐borne pathogens

INNUENDO: A cross‐sectoral platform for the integration of genomics in the surveillance of food‐borne pathogens

Published on: Mon, 26 Nov 2018 Abstract In response to the EFSA call New approaches in identifying and characterizing microbial and chemical hazards, the project INNUENDO (https://sites.google.com/site/theinnuendoproject/) aimed to design an analytical platform and standard procedures for the use of whole‐genome sequencing in surveillance and outbreak investigation of food‐borne pathogens. The project firstly attempted to identify existing flaws and needs, and then to provide applicable cross‐sectorial ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Syngenta Agro GmbH submitted a request to the competent national authority in Austria to set a maximum residue level (MRL) for the active substance mandipropamid in cocoa beans imported from Nigeria and Cameroon. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal of 0.06 mg/kg. Adequate analytical methods for enforcement are available to control the res...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant evaluated clodinafop‐propargyl)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant evaluated clodinafop‐propargyl)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Greece and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance clodinafop‐propargyl are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of clodinafop‐p...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-11-2018

Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion

Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 In 2017, EFSA published a ‘simplified’ food safety management system (FSMS) for certain small retail establishments (butcher, grocer, baker, fish and ice cream shop) based on the application of prerequisite programme (PRP) criteria. The aim of this opinion was to develop similar FSMSs for other small retail enterprises including retail distribution centres, supermarkets, restaurants (including pubs and other catering activities) and food donation. The latter...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Italy and co‐rapporteur Member State Bulgaria for the pesticide active substance dimethoate are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of dimetho...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State the United Kingdom and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance methiocarb are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Published on: Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residue trials on strawberries, onions, garlic, tomatoes, peppers, cucumbers, artichokes, leeks and rape seeds were submitted. The data gaps are considere...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-10-2018

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Today the New York State Department of Agriculture and Markets alerted consumers to a pasteurization problem with one of Sprout Creek Farm's pasteurized cow's milk cheeses, "Margie," made on 8/28/2018. Sprout Creek Farm is located in Poughkeepsie, NY. The reason for the recall is the air temperature at the start and end of the pasteurization process is required to be above 150deg F per the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance; the batch in question did not meet that standard. The recall pertains only to...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethoprophos

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethoprophos

Published on: Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Italy and co‐rapporteur Member State Ireland for the pesticide active substance ethoprophos are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of ethopro...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-9-2018

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Germany and co‐rapporteur Member State Hungary for the pesticide active substance beta‐cyfluthrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of b...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

HelloLife, Inc. in Grand Rapids, MI is initiating a voluntary recall of four different products, Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin, within expiry, to the retail and consumer level due to possible microbial contamination. Neuroveen has been tested and found to be contaminated with Staphylococcus saprophyticus and Burkholderia cepacia. Compulsin has been identified as containing Burkholderia cepacia. Respitrol and Thyroveev are still pending bacterial identification. Each product being recalled...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft protocol for the Scientific Opinion on free sugars from all dietary sources, prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel), supported by the ad‐hoc Working Group on Sugars. The draft protocol was endorsed by the Panel for public consultation at its plenary meeti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (substance evaluated d‐carvone)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (substance evaluated d‐carvone)

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of the EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State, the Netherlands and co‐rapporteur Member State, Sweden, for the pesticide active substance carvone are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-11-2018

Keppra (UCB Pharma S.A.)

Keppra (UCB Pharma S.A.)

Keppra (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8160 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7985 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7895 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/R/18

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma studies, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma studies, draft: consultation open

The guideline aims to address the use of undetectable minimal residual disease (MRD) as an intermediate efficacy endpoint in controlled randomised clinical studies in patients with multiple myeloma (MM), adequately designed to demonstrate efficacy by relevant hard endpoints. MRD as an endpoint in this context would allow earlier approval of new drugs pending final confirmatory data.

Europe - EMA - European Medicines Agency