LETRASAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LETRASAN 2,5 MG 30 FILM TABLET
 • INN (International Adı):
 • FOR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LETRASAN 2,5 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • olacağı olacağı anlamına da gelmez

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525096975
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

LETRASAN2.5 mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birfilmkaplıtablet2.5 mgletrozol içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,laktozmonohidrat,sodyumnişastaglikolat,mikrokristalize

selülozPH102,magnezyumstearat,Filmkaplamamaddesi:OpadryIIYellow:Polivinilalkol,

polietilen glikol, titanyum dioksit, talk, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.LETRASANnedir veneiçinkullanılır?

2.LETRASAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.LETRASANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LETRASAN’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LETRASANnedir veneiçinkullanılır?

LETRASANtabletler, sarı renkli,yuvarlakfilm kaplıtabletlerdir.

LETRASAN,30adetfilmkaplıtabletiçerenblisterambalajlardatakdimedilmektedir.Herbir

LETRASANfilm kaplıtablet 2.5 mgletrozol içerir.

2/10

Letrozol,aromatazinhibitörleriolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildir.LETRASANile

yapılan tedavi hormonal(yadaendokrin) birmemekanseri tedavisidir.

Memekanseriningelişimisıklıkla,dişicinsiyethormonlarıolanöstrojenlertarafındanuyarılır.

LETRASANöstrojenüretiminderoloynayanbirenzimi(aromataz)blokeetmeksuretiyle

östrojenmiktarınıazaltırveböylecebüyüyebilmekiçinöstrojeneihtiyaçduyanmeme

kanserlerinin büyümesiniönleyebilir.

Sonuçolarakda,tümörhücrelerininbüyümesiyavaşlarveyadururvevücudundiğerkısımlarına

yayılmasıyavaşlarveyadurur.AyrıcaLETRASAN,hemmemecerrahisindenöncetümör

boyutununküçültülmesindekullanılabilir,hemdememecerrahisindensonratümörüntekrar

oluşmasınıönlemedeyardımcı olur.

LETRASANmenopozdakiyanimenstrüasyonlarıkesilenkadınlardamemekanserinintedavisi

içinkullanılır.Kanserinyenidenortayaçıkmasınıönlemedekullanılır.Memekanseri

ameliyatındansonraveyatamiksofenilebeşyıllıktedaviyitakibenbirincitedaviolarak

kullanılabilir.LETRASANaynızamandamemetümörününilerievrememekanseriolan

hastalardavücudun diğerkısımlarınayayılmasınıönlemedekullanılır.

LETRASANtedavisinin izlenmesi

LETRASANyalnızcasıkıtıbbi denetim altındaalınmalıdır.

Doktorunuztedavininistenenetkiyisağlayıpsağlamadığınıkontroletmekiçindurumunuzu

düzenliolarak kontrol edecektir.

Doktorunuzayrıcakemiksağlığınızıizlemeyedekararverebilirçünkübuilaçkemiklerde

incelmeyeyadahasarayol açabilir (osteoporoz, kemik erimesi).

LETRASAN’ınnasıletkiliolduğuyadabuilacınsizenedenreçeteedildiğihakkındasorularınız

varsadoktorunuzasorun.

2.LETRASAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LETRASAN’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

LetrozoleyadaLETRASAN’ıniçerdiğiyardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz(eğer alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanızdoktorunuzadanışınız),

Hala adet görüyorsanız(henüzmenopozagirmediyseniz),

3/10

Hamileyseniz,

Emziriyorsanız.

LETRASAN’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Şiddetlibir böbrek hastalığınızvarsa,

Şiddetlibir karaciğer hastalığınızvarsa.

Eğer osteoporozyadakemik kırıkları öykünüzvarsa.

Menopozagirdiğinizden(adetlerinkesilmesi)eminolmakiçinLETRASANalmadanönce

doktorunuzhormon düzeylerinizi kontrol etmek isteyebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

LETRASAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

LETRASAN,yiyeceklerlebirlikte veyatek başınaalınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizLETRASANkullanmayınızçünkübu doğmamışbebeğinizezarar verebilir.

LETRASAN,yalnızcamenopozsonrasıdönemdekikadınlardaönerildiğiiçin,hamilelikleilgili

kısıtlamalarbüyükolasılıklasiziniçingeçerliolmayacaktır.Bununlabirlikte,yakınbirzamanda

menopozsonrasıdönemegeçtiysenizyadamenopozöncesidurumdaysanız,hamilekalma

potansiyelinizolabileceğiiçin,etkilibirdoğumkontrolüuygulamaihtiyacınızıdoktorunuzla

konuşmalısınız.

Eğeryakınzamanakadaradetlerinizdevametmişse,hamilekalmapotansiyelinizolabileceği

için, doğum kontrolü uygulamaihtiyacınızı doktorunuzlakonuşmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

4/10

LETRASANkullanıyorsanızbebeğiniziemzirmeyiniz.Emziriyorsanızbunudoktorunuza

bildiriniz.

Araçvemakinekullanımı

LETRASANkullanımıylabirlikte,başdönmesiyadasersemlikhissediyorsanızyadagörüş

bozukluklarıyaşıyorsanız,kendiniziyenidennormalhissedenekadararaçyadamakine

kullanmayınız.

LETRASAN’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

LETRASANfilmtabletlersütşekeri(laktoz)adıverilenbirmaddeiçermektedir.Eğerdaha

öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıduyarlılığınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

bağlıherhangi biryanetki beklenmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Özellikleaşağıdakiilaçlarışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandıysanızlütfen

doktorunuzaveyaeczacınızabilgi veriniz.

Tamoksifen.

Diğer anti-östrojenleryadaöstrojen içeren tedaviler

Bu maddelerLETRASAN’ın etkisiniazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. LETRASANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

LETRASAN’ın genelliklekullanılan dozu, günde1 defa1 tablettir.

LETRASAN’ıhergünaynısaattealmanızilacınızınezamanalacağınızıhatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

LETRASAN’ıherzamandoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eğernasıl

kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

DoktorunuzbelirttiğisüreceLETRASANkullanmayadevamediniz.LETRASAN’ıaylarya

dayıllarboyuncakullanmanızgerekebilir.

5/10

LETRASAN’ınekadarsürekullanmayadevamedeceğinizkonusundasorunuzvarsa,

doktorunuzla konuşunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

LETRASANsadeceağızdan kullanımiçindir.

Tableti açyadatok karnınaalabilirsiniz.

Tabletleri tercihen hergün aynı saattebir bardak su ileyutunuz.

Tableti çiğnemeyiniz, bölmeyinizyadaezmeyiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

LETRASAN,çocuklardayadaergenlik dönemindeki gençlerde(18yaşaltı) kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

65yaş veüzerindeki hastalariçin özel bir dozönerisiyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Hafifkaraciğeryetmezliğiveyaböbrekyetmezliğiolanhastalariçindozayarlamasıgerekli

değildir.Ancak,şiddetlikaraciğeryetmezliğiveböbrekyetmezliğiolanhastalaryakıngözetim

altında tutulmalıdır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabutalimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzLETRASANiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyiniz,çünküistenensonucualamazsınız.Tedaviboyuncasıkıbirtıbbidenetimaltında

olmanızgerekmektedir.

EğerLETRASAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla LETRASANkullandıysanız

LETRASAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

6/10

Tıbbitedavigörmenizgerekebilir.Tabletkutusunuyanınızdagötürünüzvedoktorunuza

gösteriniz.

LETRASAN’ı kullanmayı unutursanız

İlacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınızvesonrakidozuher

zamanki saattealınız.

Eğer,ilacınızıalmayıunuttuğunuzubirsonrakidozunalınmasaatineçokyakınbirsaatte

(örneğin;2yada3saat)anımsarsanız,atladığınızdozdanvazgeçinizvebirsonrakidozu,her

zamanki saatindealınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

LETRASANiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

LETRASANtedavisinisonlandırmakhastalığınızındahakötüyegitmesinenedenolabilir.

Doktorunuztarafındanbelirtilmedikçe,LETRASANkullanmayıbırakmayınız.LETRASAN’ın

kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuzvarsa, doktorunuzveyaeczacınızadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LETRASAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Çoğuyanetkihafif-ortaşiddettegörülürvegenellikletedavibaşladıktanbirkaçgün-birkaçhafta

sonraortadankalkar.

Sıcakbasması,saçdökülmesiveyavajinadakanamagibibazıyanetkiler,vücudunuzdaki

östrojenyokluğunabağlıolabilir.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıstır:

Çokyaygın

:10hastanınen az1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirinden az, fakat 100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirinden az, fakat 1.000hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000hastanınbirinden azgörülebilir

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor

7/10

Aşağıdaki yanetkilersizi korkutmasın. Onlardanherhangi biri sizdegörülmeyebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LETRASAN’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kolyadabacak(ekstremiteler)yadayüzdezayıflıkveyafelç(paraliz),konuşmagüçlüğü

(inmebelirtileri),

Sıkışmahissiverengöğüsağrısıyadaanikolveyabacak(ayak)ağrısı(kalpkrizigibibir

kalp hastalığının belirtileri),

Birdamardasonderecehassasvedokunulduğundaağrıverenşişkinlikvekızarıklık

[toplardamarların iltihabınabağlıkan pıhtısıoluşumu (tromboflebit) belirtileri],

Nefesalmagüçlüğü,göğüsağrısı,bayılma,hızlıkalpatışı,deridemavimsirenkdeğişimi

[akciğerlerdekidamarlarınbirkanpıhtısıylatıkanması(pulmonerembolizm)gibikanpıhtısı

oluşumu belirtileri],

Kollar, eller,ayaklar, bilekleryadavücudun diğer kısımlarında şişkinlik (ödem belirtileri),

Çoğunluklayüzveboğazdaşişkinlik (alerjik reaksiyon belirtileri),

Enfeksiyondan(iltihapoluşturanmikrobikhastalık)kaynaklananşiddetliateş,ürpermeya

daağızülserleri (ağızdayaralar)[düşük beyazkan hücreleri seviyesinin belirtileri],

Bulanıkgörme (kataraktbelirtileri),

Cilt ve gözlerdesararma,bulantı, iştah kaybı, koyu renkliidrar (sarılık belirtileri),

Döküntü,deridekızarıklık,dudakların,gözlerinyadaağzınsutoplayarakşişmesi,cilt

soyulması, ateş (cilt hastalığı belirtileri).

Bu yan etkiler çokseyrekveyaygın olmayan yanetkilerdir.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Çok yaygınyanetkiler

Kolesterol seviyelerinin yükselmesi (hiperkolesterolemi)

Sıcak basması

Terlemedeartış

Yorgunluk, güçsüzlük ve huzursuzluk (genelliklekendinikötü hissetme)

Kemik veeklemlerdeağrı (artralji)

8/10

Yaygınyanetkiler

Baş ağrısı

Döküntü

Baş dönmesi

Bulantı, kusma, hazımsızlık, kabızlık, diyaregibimide-barsak hastalıkları

İştahartışıyadakaybı

Kaslardaağrı

Bazı durumlardakemik kırıklarınayol açankemik incelmesiyadahasarı (osteoporoz)

Depresyon

Kilo artışı

Saçdökülmesi

Vaginal kanama

Ciltkuruluğu

Kan basıncı artışı(hipertansiyon)

Karın ağrısı

Yaygınolmayanyanetkiler

Kaygı,endişe(anksiyete),sinirlilik,uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu(iritabilite),

sersemlik, hafızaproblemleri, uykusuzluk gibisinir sistemibozuklukları

Ellerdeyadael bileğindeağrıyadayanma hissi(karpal tünel sendromu)

Özellikledokunma duyusundabozukluk.

Gözdetahriş, bulanık görme gibigözbozuklulukları

Çarpıntı, hızlıkalp atışı

Kaşıntılı döküntü (ürtiker)

Akıntıyadakuruluk gibivajinahastalıkları

Eklemlerdesertlik (artrit)

Memeağrısı

Ateş

Susuzluk, tat bozukluğu, ağızdakuruluk

Müközmembranlardakuruluk

Kilo kaybı

İdraryolları enfeksiyonu,sık idraraçıkma

9/10

Öksürük

Anormal karaciğerfonksiyon test sonuçları(kan testibozuklukları)

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Tetikparmak(parmağınızınyadabaşparmağınızınbükülüpozisyondakaldığıbirtıbbi

durum).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olursunuz.

5. LETRASAN’ınsaklanması

LETRASAN’ı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

LETRASAN, 25º C’ninaltındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

BlisterveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraLETRASAN’ı

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizLETRASAN’ı kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

E-mail:deva@devaholding.com.tr

İmal Yeri:

10/10

DevaHoldingA.Ş.

OrganizeSanayi Bölgesi Atatürk Mah.

Fatih Bulvarı No:26Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı……………tarihinde onaylanmıştır.