LEPTICA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEPTICA 250 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEPTICA 250 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levetirasetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699680090061
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEPTİCA 250 mg film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir film tablette:

Levetirasetam.........................250 mg

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelos sodyum........... 5,60 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1' e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Mavi renkli, oblong şekilli, çentikli, film kaplı tabletlerdir. Çentiğin amacı yalnızca yutmak

için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara bölünmesi için değildir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde, sekonder jeneralize olan ya da olmayan

parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ilave tedavi olarak,

12 yaş üzerindeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik

nöbetlerde ilave tedavi olarak,

İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde primer

jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ilave tedavi olarak,

16 yaş ve üzeri hastalarda, sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı

nöbetlerin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Günlük toplam doz iki eşit doza bölünerek verilmelidir.

Monoterapi

Erişkinlerde ve 16 yaş üstü adölesanlarda

2/17

Önerilen başlangıç dozu günde iki kez 250 mg'dır. 2 hafta sonra, günde iki kez 500 mg, ilk

tedavi dozu olacak şekilde arttırılmalıdır.

Klinik yanıta göre doz, iki haftada bir, günde iki kez 250 mg'lık artışlarla arttırılabilir.

Maksimum doz günde iki kez 1500 mg'dır.

İlave tedavi

Erişkinler (≥18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki adölesanlarda (12-17 yaş)

Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kez 500 mg' dır. Bu doza tedavinin ilk gününden itibaren

başlanabilir.

Klinik yanıt ve tolerabiliteye göre doz, günde iki kez 1500 mg'a kadar çıkartılabilir. Doz

değişimleri her 2 -

4 haftada bir, günde iki kez 500 mg olmak üzere arttırılabilir veya

azaltılabilir.

4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg'ın altındaki adölesanlarda (12-17 yaş)

yaş

altı

çocuklar

bebeklerde

levetirasetam

oral

çözelti

formunun

kullanılması

önerilmektedir. Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kez 10 mg/kg'dır.

Klinik yanıt ve toleransa göre, doz günde iki kez 30 mg/kg' a çıkartılabilir. Doz değişimleri

her 2 haftada bir, günde iki kez 10 mg/kg'ı geçmemek şartıyla arttırılabilir veya azaltılabilir.

En düşük etkili doz kullanılmalıdır.

50 kg ve üstündeki çocuklarda dozaj erişkinler ile aynıdır.

Vücut ağırlığı ve doza göre en uygun farmasötik şekli ve dozu reçetelenmelidir.

Çocuklar ve adölesanlar için önerilen dozaj:

Ağırlık

Başlangıç dozu:

Günde iki kez 10 mg/kg

Maksimum doz:

Günde iki kez 30 mg/kg

15 kg

Günde iki kez 150 mg

Günde iki kez 450 mg

20 kg

Günde iki kez 200 mg

Günde iki kez 600 mg

25 kg

Günde iki kez 250 mg

Günde iki kez 750 mg

50 kg üzeri

Günde iki kez 500 mg

Günde iki kez 1500 mg

25 kg ve bu ağırlığın altındaki çocukların tedaviye levetirasetam 100 mg/ml oral çözelti formu ile

başlanması önerilir.

50 kg veya üzeri ağırlıktaki çocuk ve adölesanlarda dozaj erişkinler ile aynıdır.

Uygulama şekli:

Film-kaplı tabletler oral yolla alınmalı ve yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Yemeklerle

birlikte ya da ayrı alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Günlük doz böbrek fonksiyonlarına göre bireyselleştirilir.

Erişkin hastalar için aşağıdaki tablo kullanılır ve tabloda belirtildiği şekilde doz ayarlaması

yapılır.

3/17

Bu doz tablosunu kullanabilmek için hastanın kreatinin klerensi (CLcr) ml/dak olarak

hesaplanmalıdır. 50 kg ve üstündeki erişkinler ve adölesanlar için, CLcr ml/dak değeri serum

kreatinin (mg/dl) değeri aşağıdaki formüle koyularak hesaplanır.

[140-yaş (yıl)] x ağırlık (kg)

CLcr (ml/dak) = -------------------------------------------- [x 0.85 (kadınlarda)]

72 x serum kreatinin (mg/dl)

Daha sonra CLcr Vücut Yüzey Alanı (VYA) için aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanır:

CLcr (ml/dak)

CLcr (ml/dak/1.73m

) = --------------------------------------- x 1.73

VYA gönüllü (m

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan erişkin ve 50 kg'ın üzerindeki adölesan hastalarda doz

ayarlaması

Grup

Kreatinin Klerensi

(ml/dak/1.73 m

Doz ve Doz Sıklığı

Normal

> 80

Günde iki kez 500-1500 mg

Hafif

50 - 79

Günde iki kez 500-1000 mg

Orta

30 - 49

Günde iki kez 250-750 mg

Ağır

< 30

Günde iki kez 250-500 mg

Son dönem böbrek yetmezliği ve

diyalizdeki hastalarda

Günde bir kez 500-1000 mg

Levetirasetam tedavisinin ilk gününde 750 mg'lık yükleme dozu önerilir.

Diyalizi takiben 250 - 500 mg'lık ek doz önerilir.

Levetirasetam klerensi böbrek fonksiyonu ile ilgili olduğundan, böbrek yetmezliği olan

çocuklarda, levetirasetam dozu böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Bu öneri, böbrek

yetmezliği olan erişkin hastalarda gerçekleştirilen bir çalışmaya dayanır.

CLcr ml/dak/1.73m

olarak; genç adölesanlar ve çocuklar için aşağıdaki formül (Schwartz

formülü) kullanılarak serum kreatinin (mg/dl) tayininden tahmin edilebilir:

Yükseklik (cm) x ks

CLcr (ml/dak/1.73m

) = -----------------------------------

Serum kreatinin (mg/dl)

ks= 0.55 13 yaşından küçük çocuklarda ve adölesan kadınlarda; ks= 0.7 adölesan erkeklerde

4/17

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan çocuk ve 50 kg'ın altındaki adölesan hastalar için doz

ayarlaması

Grup

Kreatinin Klerensi

Doz ve Doz Sıklığı

(ml/dak/1.73m

4 yaş ve üzeri çocuklar ve 50 kg altı adölesanlar

Normal

> 80

Günde iki kez 10-30mg/kg (0.10-0.30ml/kg)

Hafif

50 - 79

Günde iki kez 10-20mg/kg (0.10-0.20ml/kg)

Orta

30 - 49

Günde iki kez 5-15mg/kg (0.05-0.15ml/kg)

Ağır

< 30

Günde iki kez 5-10mg/kg (0.05-0.10ml/kg)

Son dönem böbrek

yetmezliği ve diyalizdeki

hastalarda

Günde bir kez 10-20mg/kg

.10-0.20 ml/kg)

(2) (3)

Tablet yutma zorluğu olan hastalar ve 250 mg'ın altındaki doz uygulamaları için levetirasetamın oral

çözelti formu kullanılmalıdır.

Levetirasetam tedavisinin ilk gününde 15mg/kg'lık (0.15ml/kg) yükleme dozu önerilir.

Diyalizi takiben 5-10mg/kg' lık (0.05-0.10 ml/kg) ek doz önerilir.

Hafif - orta şiddetteki karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına

gerek

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda,

kreatinin

klerensi

böbrek

yetmezliğini

yeterince

yansıtmayabilir.

nedenle,

kreatinin

klerens

değerinin

<60

ml/dak/1.73m

olduğu durumlarda günlük idame dozunun %50 azaltılması önerilir.

Pediatrik popülasyon:

LEPTİCA film tablet, 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Levetirasetam oral

çözelti, 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılan takdim şeklidir. Ayrıca tabletlerin mevcut doz

kuvvetleri, 25 kg'ın altındaki çocukların başlangıç tedavisi için yutma zorluğu olan hastalar

mg'ın

altındaki

uygulamaları

için

uygun

değildir.

Tüm

durumlarda

levetirasetamın oral çözelti formu kullanılmalıdır.

16 yaşın altındaki çocuk ve adölesanlarda monoterapi olarak tedavide kullanılmaz.

Geriatrik popülasyon:

Yaşlı

hastalarda

yaş

üstündekilerde),

böbrek

fonksiyonu

azalmış

dozun

ayarlanması

önerilir

Bkz.,

Bölüm

4.2

Pozoloji

ve

Uygulama

Şekli,

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği).

4.3.

Kontrendikasyonlar

Levetirasetam,

diğer

pirolidon

türevlerine

veya

bölüm

6.1'de

listelenen

yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

5/17

4.4.

Ö

zel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavinin kesilmesi

Mevcut klinik deneyime uygun olan öneri, LEPTİCA tedavisinin kademeli bir doz azaltımı

ile sonlandırılmasıdır. (Örn: Erişkinlerde ve 50 kg'ın üzerindeki adölesanlarda; her 2 - 4

haftada bir, 2 x 500 mg/gün azaltarak; 50kg'ın altındaki çocuklar ve adölesanlarda; her 2

haftada bir dozu 2 x 10 mg/kg/gün'ü geçmemek şartıyla azaltarak).

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği

olan hastalara doz seçiminde, önce böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi önerilmektedir

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli,

Böbrek/Karaciğer yetmezliği).

Kan hücre sayımları

hücre

sayımlarında

düşüşün

olduğu

vakalar

(nötropeni,

agranülositoz,

lökopeni,

trombositopeni

pansitopeni)

levetirasetam

uygulanmasıyla

bağlantılı

olarak

tanımlanmıştır.

Önemli

derecede

halsizlik,

pireksi,

tekrarlayan

enfeksiyonlar

veya

koagülasyon bozuklukları yaşayan hastalarda tam kan hücre sayımı tavsiye edilir (Bkz.,

Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).

İntihar

Anti-epileptik ilaçlar (levetirasetam dahil) ile tedavi edilen hastalarda intihar, intihar girişimi,

intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Anti-epileptik ilaçların randomize plasebo

kontrollü çalışmalarına ait bir meta-analiz ile intihar düşünce ve davranışı görülme riskinde

küçük bir artış olduğu gösterilmiştir. Bu riskin mekanizması bilinmemektedir. Bu nedenle

hastalar depresyon belirtileri, intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmeli ve

uygun tedavi dikkate alınmalıdır. Depresyon belirtileri, intihar düşüncesi ve davranışı ortaya

çıktığında hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

Pediatrik popülasyon

LEPTİCA tablet formülasyonu 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Çocuklarla ilgili mevcut verilerde, ergenlik ve büyüme üzerine etki görülmemektedir.

Bununla birlikte çocuklarda, öğrenme, zeka, büyüme, endokrin fonksiyon, ergenlik ve çocuk

sahibi olma potansiyeli üzerindeki uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

Levetirasetamın

etkililiği

güvenliliği,

yaş

altı

bebeklerde

ayrıntılı

olarak

değerlendirilmemiştir. Yapılan klinik çalışmalarda 1 yaş altı 35 bebek dahil edilmiştir ki

bunların yalnızca 13' ü 6 aydan küçük bebeklerdir.

Yardımcı maddeler:

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma

bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

6/17

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Antiepileptik tıbbi ürünler

Erişkinlerde

yapılan

pazarlama

öncesi

klinik

çalışmalardan

elde

edilen

veriler,

levetirasetamın

mevcut

antiepileptik

ilaçların

(fenitoin,

karbamazepin,

valproik

asid,

fenobarbital, lamotrijin, gabapentin ve primidon) serum konsantrasyonlarını ve bu ilaçların da

levetirasetamın farmakokinetiğini etkilemediklerini göstermektedir.

Probenesid

Böbrekten tübüler sekresyonu bloke eden bir ilaç olan probenesidin (günde 4 kez 500 mg)

levetirasetamın değil ama primer metabolitinin renal klerensini inhibe ettiği gösterilmiştir.

Buna rağmen bu metabolitin konsantrasyonu düşük kalır.

Metotreksat

Levetirasetam ile metotreksatın birlikte uygulanmasının metotreksat klerensini azalttığı ve

böylece kandaki metotreksat konsantrasyonunun potansiyel olarak toksik seviyelere kadar

artmasına/uzamasına neden olduğu bildirilmiştir. Bu iki ilacı birlikte kullanan hastaların kan

metotreksat ve levetirasetam seviyeleri dikkatlice izlenmelidir.

Oral kontraseptifler ve diğer farmakokinetik etkileşimler

Levetirasetamın

günlük

1000

mg'lık

dozu,

oral

kontraseptiflerin

(etinil-östradiol,

levonorgestrel)

farmakokinetiğini

endokrin

parametreleri

(lüteinizan

hormon

progesteron) değiştirmemiştir.

Levetirasetam

2000

mg/gün,

digoksin

varfarinin

farmakokinetiğini

etkilememiştir;

protrombin zamanları değişmemiştir. Digoksin, oral kontraseptifler ve varfarin ile birlikte

kullanımı levetirasetamın farmakokinetiğini etkilememiştir.

Laksatifler

Oral levetirasetam ile eşzamanlı ozmotik laksatif makrogol kullanımında, levetirasetam

etkililiğinin

azaldığını

gösteren

izole

raporlar

mevcuttur.

nedenle,

levetirasetam

kullanımından bir saat önce ya da bir saat sonra oral yoldan makrogol alınmamalıdır.

Gıda ve alkol

Gıdalar,

levetirasetamın

emilim

miktarını

etkilememiştir,

ancak

emilim

hızı

hafifçe

azalmıştır. Levetirasetamın alkol ile etkileşimi ile ilgili veri yoktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediatrik popülasyon:

Erişkinlerde olduğu gibi, 60 mg/kg/gün'e kadar dozlarla tedavi edilen pediatrik hastalarda,

klinik açıdan önemli bir ilaç etkileşimi kanıtı yoktur.

Çocuk ve adölesan (4 ila 17 yaş) epilepsi hastalarında retrospektif bir farmakokinetik

etkileşim

değerlendirmesi,

oral

levetirasetam

tedavi

uygulanmasının,

birlikte

uygulanan

karbamazepin

valproik

asidin

kararlı-durum

serum

konsantrasyonlarını

7/17

etkilemediğini doğrulamıştır. Bununla beraber, veriler enzim indükleyen antiepileptiklerin,

çocuklarda

levetirasetam

klerensini

arttırdığını

göstermiştir.

Dozun

ayarlanması

gerekmez.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi "C" dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

LEPTİCA çocuk doğurma potansiyeli olan ve doğum kontrolü uygulamayan kadınlarda

klinik olarak gerekli olmadıkça önerilmemektedir.

Gebelik dönemi

Çok sayıda prospektif gebelik kayıt çalışmalarından elde edilen pazarlama sonrası veriler,

gebeliğinin ilk trimesterinde levetirasetam monoterapisine maruz kalmış 1000’in üzerindeki

kadındaki

sonuçları

ortaya

koymuştur.

Genel

olarak

veriler,

majör

konjenital

malformasyon

riskinde

önemli

derecede

artış

önermemesine

rağmen

teratöjenik

risk

tamamiyle dışlanamamaktadır. Çoklu antiepileptik ilaçla tedavi, monoterapiye kıyasla, daha

yüksek konjenital malformasyon riski ile ilişkilendirilmektedir ve bu nedenle monoterapi

dikkate alınmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (

Bkz.

Bölüm 5.3 “Klinik öncesi güvenlilik verileri

”).

LEPTİCA hamilelikte ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda klinik olarak gerekli

olmadıkça

kullanılmamalıdır.

Fizyolojik

değişiklikler

levetirasetam

konsantrasyonunu

etkileyebilir. Hamilelikte, levetirasetam konsantrasyonlarının azalması ile ilgili bildirimler

bulunmaktadır. Bu düşüşler daha çok üçüncü trimesterde (hamilelik öncesi %60 bazal

konsantrasyona kadar) bildirilmiştir. LEPTICA ile tedavi edilen hamile kadınların klinik

açıdan kontrollerinin sağlanıldığından emin olunmalıdır.

Antiepileptik tedavilerin kesilmesi sonucunda hastalık alevlenebilir ve bu durum anneye ve

fetusa zararlı olabilir.

Laktasyon dönemi

Levetirasetam anne sütü ile atılmaktadır. Bu nedenle, LEPTİCA ile tedavi sırasında anne sütü

ile besleme önerilmez.

Ancak, emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da LEPTİCA tedavisinin durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verirken

emzirmenin çocuk açısından faydası ve LEPTİCA tedavisinin emziren anne açısından

faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Hayvan çalışmaları fertilitenin etkilenmediğini göstermiştir

(bkz., Bölüm 5.3 "Klinik öncesi

güvenlilik

verileri").

Klinik

veri

mevcut

değildir,

insanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

8/17

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levetirasetamın araç ve makine kullanımı üzerinde minör veya orta derecede etkisi vardır.

Bu nedenle, olası farklı bireysel duyarlılığa bağlı olarak, uyuklama hali veya diğer santral

sinir sistemi ile ilişkili belirtiler, özellikle tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında

görülebilir. Bundan dolayı beceri gerektiren işleri yapacak kişilerin, örn. araç sürücülerinin

makina operatörlerinin dikkatli olması önerilir. Bu tür aktiviteleri gerçekleştirecek

hastaların becerilerinin etkilenmediği saptanıncaya kadar araç veya makine kullanması

önerilmemektedir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

En sık bildirilen advers reaksiyonlar, nazofarenjit, somnolans, baş ağrısı, halsizlik ve

sersemlik hissidir. Aşağıda verilen advers reaksiyon profili, tüm endikasyonların incelendiği

ve levetirasetam ile tedavi edilen toplam 3416 hasta ile yapılan birleştirilmiş plasebo

kontrollü klinik çalışmaların analizine dayanmaktadır. Bu veriler, ilgili açık etiketli uzatma

çalışmalarının

yanı

sıra

pazarlama

sonrası

deneyimde

levetirasetam

kullanımı

desteklenmektedir.

LEPTİCA'nın

güvenlilik

profili,

yaş

grupları

(erişkin

pediatrik

hastalar) ve onaylı epilepsi endikasyonları arasında genellikle benzerdir.

Klinik çalışmalarda (erişkinler, ergenler, çocuklar ve bebekler >1 ay) ve ilacın pazarlama

sonrası

deneyiminde

bildirilen

advers

reaksiyonlar

sistemlere

sıklığa

göre

aşağıda

listelenmiştir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100, <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000, <

1/100); seyrek (≥1/10000, < 1/1000); çok seyrek (< 1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Nazofarenjit

Seyrek: Enfeksiyon

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Yaygın olmayan: Trombositopeni, lökopeni

Seyrek: Nötropeni, pansitopeni, agranülositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Seyrek:

Eozinofili

sistemik

semptomların

eşlik

ettiği

ilaç

reaksiyonu

(DRESS),

hipersensitivite (anjiyoödem ve anafilaksi dahil)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Anoreksi

Yaygın olmayan: Kilo artışı, kilo azalması

Seyrek: Hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Depresyon, düşmanca davranış/saldırganlık, anksiyete, insomni, sinirlilik/irritabilite

Yaygın

olmayan:

İntihar

girişimi,

intihar

düşüncesi,

psikotik

bozukluklar,

davranış

9/17

bozuklukları, halüsinasyon, kızgınlık, konfüzyon, panik atak, duygusal labilite/ duygudurum

dalgalanmaları, ajitasyon

Seyrek: İntihar, kişilik bozuklukları, anormal düşünceler

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Somnolans, baş ağrısı

Yaygın: Konvülsiyon, denge bozukluğu, sersemlik hissi, tremor, letarji

Yaygın olmayan: Amnezi, bellek bozukluğu, koordinasyon bozukluğu/ ataksi, parestezi,

dikkat dağınıklığı

Seyrek: Koreoatetoz, diskinezi, hiperkinezi

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Çift görme, bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Vertigo

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Abdominal ağrı, ishal, dispepsi, bulantı, kusma

Seyrek: Pankreatit

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Seyrek: Karaciğer yetmezliği, hepatit

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: Akut böbrek hasarı

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü

Yaygın olmayan: Alopesi, ekzema, kaşıntı

Seyrek: Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Kas zayıflığı, kas ağrısı (miyalji)

Seyrek: Rabdomiyoliz ve kandaki kreatin fosfokinaz artışı*

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Asteni / halsizlik

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

Yaygın olmayan: Yaralanma

10/17

* Japon hastalarda, Japon olmayan hastalara kıyasla prevalans önemli ölçüde daha yüksektir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımlanması

Levetirasetam ile birlikte topiramatın uygulanması halinde anoreksi riski daha yüksek

olmaktadır. Çeşitli alopesi vakalarında,

levetirasetam

tedavisi sonlandırıldığında iyileşme

gözlenmiştir. Bazı pansitopeni vakalarında kemik iliği supresyonu saptanmıştır.

Pediatrik popülasyon

Plasebo kontrollü ve açık etiketli uzatma çalışmalarında 1 ay ila 4 yaş arasındaki toplam 190

hasta levetirasetam ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların 60'ı plasebo kontrollü çalışmalarda

levetirasetam ile tedavi edilmiştir. 4-16 yaş arasındaki toplam 645 hasta ise plasebo kontrollü

ve açık etiketli uzatma çalışmalarında levetirasetam ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların 233' ü

plasebo kontrollü çalışmalarda levetirasetam ile tedavi edilmiştir. Her iki pediatrik yaş

grubunda da elde edilen veriler pazarlama sonrası deneyim ile desteklenmektedir.

Ayrıca

aylıktan

küçük

bebek,

ruhsatlandırma

sonrası

güvenlilik

çalışmasına

alınmıştır. 12 aylıktan küçük epilepsili bebeklerde yeni güvenlilik endişeleri saptanmamıştır.

Levetirasetamın advers reaksiyon profili, yaş grupları ve onaylı epilepsi endikasyonları

arasında genellikle benzerdir. Plasebo kontrollü çalışmalardaki pediatrik hastalarda elde

edilen

güvenlilik

sonuçları,

erişkinlere

göre

çocuklarda

daha

yaygın

olan

davranış

bozuklukları ve psikiyatrik durumlar dışında levetirasetamın güvenlilik profiline uygun

bulunmuştur. 4 ila 16 yaş arasındaki çocuklar ve adolesanlarda, kusma (çok yaygın, %11.2),

ajitasyon (yaygın, %3.4), duygudurum dalgalanmaları (yaygın, %2.1), duygusal labilite

(yaygın, %1.7), agresyon (yaygın, %8.2), davranış bozukluğu (yaygın, %5.6) ve letarji

(yaygın, %3.9) diğer yaş grupları veya genel güvenlilik profiline göre en sık bildirilen

istenmeyen etkilerdir. 1 ay - 4 yaş arası bebekler ve çocuklarda ise, irritabilite (çok yaygın,

%11.7) ve koordinasyon bozukluğu (yaygın, %3.3) diğer yaş grupları veya genel güvenlilik

profiline göre en sık bildirilen istenmeyen etkilerdir.

Non-inferiorite dizaynlı bir çift kör, plasebo-kontrollü pediatrik güvenlilik çalışması, parsiyel

başlangıçlı nöbetleri olan 4-16 yaş arası çocuklarda levetirasetamın kognitif ve nörofizyolojik

etkilerini değerlendirmiştir. Her bir protokol popülasyonu için, Leiter-R Dikkat ve Hafıza,

Hafıza

Ekranı

Birleşik

skorunun

başlangıçtan

itibaren

gösterdiği

değişiklik

dikkate

alındığında levetirasetamın plasebodan farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Davranışsal ve

duygusal işlevler ile ilgili sonuçlar, levetirasetam ile tedavi edilen hastalarda agresif davranış

üzerine bir kötüleşmeyi, valide edilmiş bir enstrümanın (CBCL-Achenbach Çocuk Davranış

Kontrol Listesi) kullanıldığı standardize ve sistematik bir yol ile ölçerek göstermektedir.

Ancak uzun süreli açık etiketli takip çalışmasında levetirasetam ile tedavi edilen denekler,

ortalama olarak bakıldığında, davranışsal ve duygusal işlevleri ile ilgili bir kötüye gidiş

yaşamamış, özellikle agresif davranış ölçütleri başlangıçtan daha kötü olmamıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

11/17

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler

Aşırı dozda levetirasetam alımını takiben somnolans, ajitasyon, agresyon, bilinç bulanıklığı,

solunum depresyonu ve koma bildirilmiştir.

Tedavi

Akut

aşımından

sonra,

gastrik

lavajla

veya

kusturularak

mide

boşaltılabilir.

Levetirasetamın spesifik antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır ve

hemodiyalizi de kapsayabilir. Diyaliz ile ekstraksiyon etkinliği levetirasetam için %60 ve

primer metaboliti için %74' tür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler, diğer antiepileptikler

ATC kodu: N03AX14

Aktif madde levetirasetam, bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-

enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği yoktur.

Etki mekanizması

Levetirasetamın etki mekanizması hala tam olarak açıklanamamaktadır.

İn vitro

in vivo

deneyler,

levetirasetamın

temel

hücre

özelliklerini

normal

nörotransmisyonu

değiştirmediğini göstermektedir.

İn vitro

çalışmalar levetirasetamın intranöral Ca

düzeylerini, N tipi Ca

akımını kısmi

olarak

inhibe

ederek

intranöral

depolardan

salınımını

azaltarak

etkilediğini

göstermiştir. Ek olarak, çinko ve ß-karbolinler ile indüklenen GABA ve glisinle düzenlenen

akımlardaki

azalmayı

kısmen

tersine

çevirmektedir.

Ayrıca

vitro

çalışmalar

levetirasetamın

kemirgenlerin

beyin

dokusunda

spesifik

bölgeye

bağlandığını

göstermiştir. Bu bağlanma bölgesi veziküllerin birleşmesi ve nörotransmitter ekzositozu ile

ilgili olduğuna inanılan sinaptik vezikül proteini 2A'dır. Fare odyojenik epilepsi modelinde,

levetirasetam

ilişkili

analogları,

sinaptik

vezikül

proteini

2A'ya

dereceli

bağlanma

afiniteleri

nöbete

karşı

koruma

güçleri

arasında

ilişki

gösterirler.

bulgular,

levetirasetam

sinaptik

vezikül

proteini

arasındaki

etkileşimin,

tıbbi

ürünün

antiepileptik etki mekanizmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

12/17

Farmakodinamik etkiler

Levetirasetamın çeşitli hayvan modellerinde, prokonvülzan etkisi olmaksızın, parsiyel ve

primer

jeneralize

epilepsi

nöbetlerine

karşı

korunmayı

arttırdığı

gösterilmiştir.

Primer

metaboliti

aktif

değildir.

İnsanlarda,

parsiyel,

jeneralize

epilepsilerdeki

(epileptiform boşalım / fotoparoksismal yanıt) etkinliği ile levetirasetamın farmakolojik

profilinin geniş spektrumu doğrulanmıştır.

Klinik etkililik ve güvenlilik

4 yaş ve üzeri çocuk ve erişkin epilepsili hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan

parsiyel başlangıçlı nöbetlerin ek tedavisinde

Erişkinlerde, iki eşit dozda, günde toplam 1000 mg, 2000 mg veya 3000 mg uygulanan

levetirasetamın etkinliği, tedavi süresi 18 haftaya kadar olan 3 çift-kör, plasebo kontrollü

çalışmada

gösterilmiştir.

Sabit

uygulandığında

(12/14

hafta)

parsiyel

başlangıçlı

nöbetlerin haftalık sıklığında başlangıca göre %50 veya daha fazla azalma görülen hastaların

yüzdesinin 1000mg, 2000mg veya 3000mg levetirasetam alan hastalarda, sırasıyla, %27.7,

%31.6, %41.3 ve plasebo alanlarda %12.6 olduğu toplu analizde belirlenmiştir.

Pediatrik popülasyon

Pediatrik hastalarda (4-16 yaş) levetirasetamın etkinliği, 198 hastanın katıldığı, 14 haftalık,

çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada saptanmıştır. Bu çalışmada hastalar sabit 60

mg/kg/gün (günde iki dozda) levetirasetam almıştır.

Levetirasetam

tedavi

edilen

hastaların

%44.6'sında

plasebo

alan

hastaların

%19.6'sında, parsiyel başlangıçlı nöbetlerin haftalık sıklığında başlangıca göre %50 veya

daha fazla azalma olduğu saptanmıştır. Devam eden uzun süreli tedavide, hastaların %11.4' ü

en az 6 ay ve %7.2'si en az 1 yıl nöbetsizliğe ulaşmıştır.

Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan 1 yaşından küçük 35 bebek plasebo kontrollü klinik

çalışmalara alınmıştır, bu bebeklerden yalnızca 13'ü 6 aylıktan daha küçüktür.

Yeni epilepsi tanısı konan 16 yaşın üstündeki hastalarda ikincil jeneralize olan veya olmayan

parsiyel başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde monoterapi

Levetirasetam monoterapisinin etkinliği; yeni veya yakın zamanda epilepsi tanısı konan 16

yaş veya üstü, 576 hastada, karbamazepin kontrollü salıma (CR) karşı, çift kör, paralel grup

non-inferiority (eşit-etkililik) çalışması ile saptanmıştır. Çalışmaya sadece uyarılmamış

parsiyel başlangıçlı nöbetleri veya jeneralize tonik-klonik nöbetleri olan hastalar alınmıştır.

Hastalar ya 400-1200 mg/gün karbamazepin-CR veya 1000-3000 mg/gün levetirasetama

randomize edilmiş, tedavi, yanıta bağlı olarak 121 haftaya kadar sürdürülmüştür.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %73.0' ünde ve karbamazepin-CR ile tedavi edilen

hastaların %72.8' inde altı ay nöbetsizliğe ulaşılmıştır. Tedaviler arasında ayarlanmış mutlak

fark %0.2'dir (%95 GA:-7.8 8.2). Deneklerin yarısından fazlası 12 ay nöbetsiz kalmıştır

(levetirasetam ve karbamazepin-CR alan deneklerin sırasıyla %56.6' sı ve %58.5' i).

13/17

Klinik uygulamayı yansıtan bir çalışmada, levetirasetam ile ek-tedaviye yanıt veren sınırlı

sayıda

hastada

erişkin

hastanın

36'sında)

zamanlı

uygulanan

antiepileptikler

kesilmiştir.

Juvenil

miyoklonik

epilepsili

12

yaşın

üstündeki

adölesan

ve

erişkinlerde

miyoklonik

nöbetlerin ek tedavisinde

Levetirasetamın etkinliği, farklı sendromlarda miyoklonik nöbetlerle seyreden idiyopatik

jeneralize epilepsili 12 yaş ve üstündeki hastalarda yapılan 16 haftalık, çift kör, plasebo

kontrollü bir çalışma ile saptanmıştır. Hastaların büyük çoğunluğunda juvenil miyoklonik

epilepsi vardı. Bu çalışmada uygulanan levetirasetam dozu iki eşit doza bölünen toplam 3000

mg/gün'dür.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %58.3' ünde ve plasebo alan hastaların %23.3' ünde

miyoklonik nöbetlerde, haftalık en az %50 azalma görülmüştür. Devam eden uzun süreli

tedavide, hastaların %28.6' sı en az 6 ayı ve %21.0'i en az 1 yılı miyoklonik nöbetsiz

geçirmiştir.

İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaşın üstündeki adölesan ve erişkinlerde primer jeneralize

tonik klonik nöbetlerin ek tedavisinde

Levetirasetamın etkinliği, farklı sendromlarda (juvenil miyoklonik epilepsi, juvenil absans

epilepsi, çocukluk çağı absans epilepsisi veya uyanırken Grand Mal nöbetler ile seyreden

epilepsi) primer jeneralize tonik klonik (PJTK) nöbetlerle seyreden idiyopatik jeneralize

epilepsili erişkin, adölesan ve sınırlı sayıdaki çocukta yapılan 24 haftalık çift kör, plasebo

kontrollü çalışma ile saptanmıştır. Bu çalışmada levetirasetam dozu, adölesan ve erişkinler

için iki eşit doza bölünen toplam 3000 mg/gün veya çocuklar için iki eşit doza bölünen

toplam 60 mg/kg/gün'dü.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %72.2'sinde ve plasebo alan hastaların %45.2' sinde

PJTK nöbetlerinin haftalık sıklığında en az %50 azalma görülmüştür. Devam eden uzun

süreli tedavide, hastaların %47.4' ü en az 6 ayı ve %31.5' i en az 1 yılı tonik-klonik nöbetsiz

geçirmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Çözünürlüğü ve permeabilitesi yüksek bir madde olan levetirasetamın farmakokinetik profili

doğrusal olup, bireysel ya da bireylerarası değişkenliği düşüktür. Tekrarlanan uygulamada

klerensinde

değişiklik

olmaz.

Geçerli

herhangi

cinsiyet,

ırk

veya

sirkadiyen

değişkenlik kanıtı yoktur. Sağlıklı gönüllüler ile epilepsili hastalar arasında farmakokinetik

profili benzerdir.

Tam ve doğrusal emilimi sayesinde, levetirasetamın plazma düzeyi, mg/kg vücut ağırlığı ile

ifade edilen oral dozuna göre öngörülebilir. Bu nedenle plazma düzeyi izlenmesine gerek

yoktur.

14/17

Erişkinlerde ve çocuklarda tükürük ve plazma konsantrasyonları arasında belirgin bir ilişki

görülmektedir (oral çözeltinin alınmasından 4 saat sonra ve oral tablet için tükürük/plazma

konsantrasyon oranı 1 ila 1.7 arasındadır).

Emilim:

Levetirasetam oral uygulamadan sonra hızla emilir ve oral mutlak biyoyararlanımı %100'e

yakındır. Doruk plazma konsantrasyonuna (C

maks

) doz uygulanmasından 1,3 saat sonra

ulaşılır. İki gün, günde iki kez uygulamanın ardından kararlı duruma ulaşılır. 1000 mg'lık tek

dozun ve günde iki kez uygulanan toplam 1000 mg'lık dozun uygulanmasını takiben saptanan

doruk konsantrasyonları (C

maks

) sırasıyla 31 ve 43 mikrogram/ml' dir. Emilimi dozdan

bağımsızdır ve gıdadan etkilenmez.

Dağılım:

İnsanlarda

doku

dağılımına

bilgi

bulunmamaktadır.

Levetirasetam

primer

metabolitinin plazma proteinlerine bağlanması belirgin değildir (< %10). Dağılım hacmi

yaklaşık olarak 0,5 - 0,7 L/kg dır, bu toplam vücut su hacmine yakın bir değerdir.

Biyotransformasyon:

Levetirasetam, insanlarda yaygın bir biçimde metabolize edilmez. Majör metabolik yolağı

(dozun %24' ü), asetamid grubunun enzimatik hidrolizidir. Primer metaboliti ucb L057' nin

oluşmasında, karaciğer sitokrom P

izoformları rol oynamaz. Asetamid grubunun hidrolizi,

kan hücreleri dahil bir çok dokuda ölçülebilir düzeydedir. Ucb L057 metaboliti farmakolojik

olarak aktif değildir.

Ayrıca

minör

metabolit

tanımlanmıştır.

Biri,

dozun

%1.6'sı

pirolidon

halkasının

hidroksilasyonu ile; diğeri dozun %0.9'u pirolidon halkasının açılması ile elde edilmiştir.

Diğer tanımlanmamış bileşikler dozun sadece % 0.6'sını oluşturmaktadır.

İn

vivo

levetirasetam

veya

primer

metaboliti

arasında,

enantiyomerik

dönüşüm

saptanmamıştır.

Levetirasetamın ve primer metabolitinin, major insan karaciğer sitokrom P

izoformlarının

(CYP3A4,

2A6,

2C9,

2C19,

2D6,

1A2),

glukuronil

transferaz

(UGT1A1

UGT1A6) ve epoksid hidroksilaz aktivitelerini inhibe etmediği

in vitro

gösterilmiştir. Ayrıca

levetirasetam, valproik asidin

in vitro

glukuronidasyonunu etkilemez.

Levetirasetam, insan karaciğer hücre kültürlerinde CYP1A2, SULT1E1 VEYA UGT1A1

aktivitesine çok az etkili veya hiç etkili değildir. Levetirasetam CYP2B6 ve CYP3A4'ün hafif

indüksiyonuna neden olmuştur.

In vitro

veriler ve oral kontraseptifler, digoksin ve varfarinle

ilgili

in vivo

etkileşim verileri, anlamlı ölçüde bir enzim indüksiyonun

in vivo

olarak

beklenmediğini göstermektedir. Bu nedenle LEPTİCA'nın diğer ilaçlarla ya da diğer ilaçların

LEPTİCA ile etkileşimi beklenmemektedir.

15/17

Eliminasyon:

Erişkinlerde plazma yarılanma ömrü 7±1 saattir ve doz, uygulama yolu veya tekrarlanan

uygulamalarla değişmez. Ortalama toplam vücut klerensi 0,96 ml/dak/kg'dır.

Verilen dozun ortalama %95'i vücuttan idrarla atılır (dozun yaklaşık %93'ü 48 saat içinde

atılır). Dozun sadece %0.3'ü dışkı ile atılır.

Levetirasetam ve primer metabolitinin idrarda kümülatif atımı, ilk 48 saat boyunca sırasıyla,

dozun % 66 ve % 24' ünü karşılar.

Levetirasetam ve ucb L057'nin renal klerensi sırasıyla 0.6 ve 4.2 ml/dak/kg' dır. Bu durum,

levetirasetamın

glomerüler

filtrasyon

sonrasında

tübüler

reabsorpsiyon

ile;

primer

metabolitinin de glomerüler filtrasyona ek olarak aktif tübüler sekresyon ile atıldığını

göstermektedir. Levetirasetam eliminasyonu kreatinin klerensi ile ilişkilidir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hem levetirasetam, hem onun primer metabolitinin görünür vücut klerensi, kreatinin klerensi

ile ilişkilidir. Bu nedenle orta ve ağır böbrek yetmezliğindeki hastalarda, kreatinin klerensi

baz alınarak LEPTİCA'nın günlük dozunun ayarlanması önerilir (

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve

Uygulama Şekli,

Böbrek/Karaciğer yetmezliği).

Anürik son dönem böbrek yetmezliğindeki

erişkin hastalarda yarılanma ömrü, diyaliz arasındaki ve diyalizdeki dönemlerde, sırasıyla,

yaklaşık

saat'tir.

Tipik

saatlik

diyalizde

levetirasetamın

fraksiyonel

uzaklaştırılması %51'dir.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğindeki hastalarda levetirasetamın klerensinde bir

değişiklik yoktur. Ağır karaciğer yetmezliğindeki hastalarda, eş zamanlı böbrek yetmezliğine

bağlı olarak levetirasetam klerensinde, %50'den fazla bir azalma gösterilmiştir.

(Bkz., Bölüm

4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli,

Böbrek/Karaciğer yetmezliği)

Pediatrik popülasyon:

Çocuklar (4-12 yaş)

6-12 yaştaki epilepsili çocuklara 20 mg/kg tek oral doz verilmesinden sonra, levetirasetamın

plazma yarılanma ömrü 6 saattir. İlacın görünen vücut ağırlığına göre ayarlanan klerensi

epilepsili erişkinlere göre yaklaşık %30 daha yüksektir.

4-12 yaştaki epilepsili çocuklara 20 ila 60 mg/kg/gün tekrarlanan oral dozda verilmesini

takiben, levetirasetam hızla emilir. Doruk plazma konsantrasyonu dozdan 0.5 ila 1.0 saat

sonra gözlemlenir. Eğri altındaki alan ve doruk plazma konsantrasyonları için dozla orantılı

ve doğrusal artışlar gözlenmiştir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 5 saattir. Vücut klerensi 1.1

ml/dak/kg'dır.

16/17

Geriatrik popülasyon:

Yaşlılarda yarılanma ömrü, bu popülasyonda böbrek fonksiyonlarının azalmasına bağlı

olarak, yaklaşık %40 kadar (10-11 saat) artmaktadır. (

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama

Şekli,

Böbrek/Karaciğer yetmezliği)

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geleneksel güvenlilik farmakolojisi, genotoksisite ve karsinojenisite potansiyeli çalışmaları

temelindeki klinik öncesi veriler, insana özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Klinik çalışmalarda görülmeyen ancak sıçanlarda ve daha az oranda farelerde görülen

istenmeyen etkiler, klinikte geçerlilik olasılığı olan ve insanlardakine yakın ilaca maruz

bırakma

düzeylerinde

ortaya

çıkan

karaciğer

değişiklikleri,

ağırlık

artışı,

sentrilobuler

hipertrofi, yağlı infiltrasyon ve plazmada karaciğer enzimlerinin artışı gibi uyum yanıtını

gösteren etkilerdir.

Sıçanlarda yapılan çalışmalarda, günde 1800 mg/kg (mg/m

bazında insanlarda önerilen

maksimum dozun 6 katı) dozlarında anne/baba ve F1 yavrusunda erkek veya dişi fertilitesi ya

da üreme performansına herhangi bir advers reaksiyon gözlenmemiştir.

Sıçanlarda 400, 1200 ve 3600 mg/kg/gün dozlarında 2 embriyo-fötal gelişim (EFD) çalışması

yapılmıştır. 3600mg/kg/gün' de 2 EFD çalışmasından sadece birinde fötal ağırlıkta hafif bir

düşme

bununla

ilişkili

olarak

iskelet

yapı

değişkenlikleri/minör

anomalilerde

artış

meydana gelmiştir.

Embriyomortalite üzerine bir etkisi yoktur ve malformasyon görülme sıklığında bir atış

olmamıştır. NOAEL (Hiç Advers Etkinin Gözlenmediği Düzey) hamile dişi sıçanlar için

3600 mg/kg/gün (mg/m

bazında insanlarda önerilen maksimum dozun 12 katı) ve fetuslar

için 1200 mg/kg/gün' dür.

Sıçanlarda, 200, 600, 800, 1200 ve 1800 mg/kg/gün'lük dozları kapsayan 4 embriyo-fötal

gelişim çalışması yapılmıştır. 1800 mg/kg/gün doz seviyesinde, belirgin bir maternal toksisite

ve fötal ağırlıkta bir düşüşü indüklemiştir. Bu da, kardiyovasküler/iskelet yapı anomalileri

olan

fetusların

görülme

sıklığında

artış

ilişkilendirilir.

NOAEL,

dişiler

için

<200mg/kg/gün,

fetuslar

için

mg/kg/gün'dür

(mg/m

bazında

insanlarda

önerilen

maksimum doza eşit).

70, 350 ve 1800 mg/kg/gün levetirasetam dozları ile sıçanlarda peri- ve post-natal gelişim

çalışması yapılmıştır. NOAEL, F0 dişileri için ve sütten kesilinceye dek F1 yavrusunun

yaşaması, büyümesi ve gelişmesi için ≥1800 mg/kg/gün'dür (mg/m

bazında insanlarda

önerilen maksimum dozun 6 katı).

Sıçanlar ve köpeklerdeki neonatal ve juvenil hayvan çalışmalarında, 1800 mg/kg/gün'e kadar

olan dozlarda (mg/m

bazında insanlarda önerilen maksimum dozun 6-17 katına tekabül

17/17

eden) hayvanların standart gelişim veya olgunlaşma son noktalarının hiçbirinde, herhangi bir

advers etki gözlenmemiştir.

6.

FARMASÖTİK

ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mısır nişastası

Kroskarmelloz sodyum

Povidon

Kolloidal susuz silika

Talk

Magnezyum stearat

Polivinil alkol

FD&C mavi 2 alüminyum lak

Polietilen glikol

Titanyum dioksit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bir kutuda PVC/PVDC-Al blister ambalajlarda 50 tablet bulunur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve

"Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"' ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No:10

34885 Sancaktepe /İstanbul

Tel: 0216 564 80 00

Faks: 0216 564 80 99

8.

RUHSAT NUMARASI

240/23

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

Ruhsat tarihi: 14.02.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

26-11-2018

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7985 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7895 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/R/18

Europe -DG Health and Food Safety