LEOCTIVE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEOCTIVE 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEOCTIVE 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodropropizine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760570030
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-05-2017
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

LEOCTİVE30 mg/5 mlŞurup, 150ml

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her5ml'de30mglevodropropiziniçerir.

Yardımcımaddeler:Metil parahidroksibenzoat(E218),propilparahidroksibenzoat(E216),sitrik

asit monohidrat(E330),sodyumhidroksit(E524),sükroz,frambuaza roması,karışıkmeyve

roması, deiyonize su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Buk ullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımı sırasında, doktora veyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. LEOCTİVEnedirveneiçinkullanılır?

2. LEOCTİVE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. LEOCTİVEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. LEOCTİVE’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LEOCTİVEnedirveneiçinkullanılır?

LEOCTİVE,amberrenkli150 ml’likcamşişede,5ml’likişaretliölçek ileberabersunulan

şuruptur.LEOCTİVEetkin maddeolarak levodropropizin içerir.

Çeşitlinedenlerebağlıkuru öksürüğün (balgamsızöksürük)giderilmesindekullanılır.

2. LEOCTİVE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LEOCTİVE’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Levodropropizinveya LEOCTİVE’inbileşenlerinekarşıalerjinizvarsa,

Hamileysenizyadaemziriyorsan ız,

2

A ğırkaraciğerbozukluğunuzvarsa,

Balgamç ıkarmaktazorlanıyorsanız

LEOCTİVE’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Ciddiböbrek yetmezliğinizvar

ise hekiminize danışmadan LEOCTİVE’i

kullanmayınız.

Diyabetiniz(şekerhastalığınız)varise,hekiminizedanışmadanLEOCTİVE’i

kullanmayınız.

Öksürükilaçlarıalttayatanhastalığıntedavisisağlanıncayakadarve/veyaöksürüğütetikleyici

neden tespitedilinceyekadarkullanılmalıdır.

“Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuzadanışınız.”

LEOCTİVE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

LEOCTİVE’inbesinlerlebirliktealınmasınınemilimüzerindeherhangibiretkisiolduğu

yönündebirbilgiolmamaklaberaber,ilacınyemeklerdenbirsüreönceveyasonraalınması

önerilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LEOCTİVE plasentabariyerini geçtiği için bebeğinizezarar verebilir, bunedenle

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LEOCTİVEannesütünegeçer, bu nedenleemzirirken kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Uyku halinenedenolabileceğiiçinaraçveyaherhangibirmakinekullanırkençokdikkatli

olmalısınız.

3

LEOCTİVE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız

(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Her bir doz1 mmol(23 mg)’danazsodyumihtivaeder; budozdasodyumabağlıherhangibir

yanetkibeklenmemektedir.

Alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Hernekadarklinikçalışmalarsüresincebenzodiazepinler(sakinleştiriciuykuilaçları)ile

levodropropizin arasındabiretkileşimgözlenmemişsede,özelliklesedatif(sakinleştirici)ilaç

alan duyarlıhastalardakullanırken dikkatliolunmasıgerekir.

Eğerreçeteliyada reçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. LEOCTİVEnasılkullanılır?

Uygunkullanım vedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafından başkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

LEOCTİVEerişkinlerdegünde3kezveenaz6’şarsaataraile10ml(60mg)şurup(2ölçek)

şeklindeuygulanır.

İlaç;maksimum7günlüktedavidöneminiaşmamakkaydıile,öksürükkaybolanakadaryada

birdoktoruntavsiyesinegörealınmalıdır.Eğerbelirtilerbudönemiçindekaybolmazsailacın

kullanımınageçiciolarakaraverilmelivebirdoktoradanışılmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

LEOCTİVE’inbesinlerlebirliktealınmasınınemilimüzerindeherhangibiretkisiolduğu

yönündebirbilgiolmamaklaberaber,ilacınyemeklerdenbirsüreönceveyasonraalınması

önerilir.

LEOCTİVEsadeceağızdan kullanımiçindir.

lçek kaşığıkullanılarakşurup içilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

2yaşından büyük çocuklardakullanılır.

4

3eşitdozabölünerekenaz6’şarsaatarailesemptomlarınşiddetinegöregündekilogrambaşına

6 mgşeklindeuygulanır.

20 kgarasındakiçocuklaragünde3 defa3 ml(ölçekteki3ml çizgisinekadar)

30 kgarasındakiçocuklaragünde3 defa5 ml(tamdolu 1 ölçek)

30 kg’ın üstündekiçocuklaragünde3 defa10 ml(tamdolu 2 ölçek)şeklindeuygulanır.

Yaşlılardakullanımı:

LEOCTİVEdozuyaşlıhastalardadikkatlesaptanmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ciddiböbrekyetmezliğivakalarında;fayda-risk oranıgözönünealınarak kullanılmalıdır.

EğerLEOCTİVE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaLEOCTİVEkullandıysanız

LEOCTİVE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LEOCTİVE’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

LEOCTİVEiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, LEOCTİVE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LEOCTİVE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümüne başvurunuz:

Solukalmadazorluk,yüz,dudak,dilveyaboğazdaşişme,anikanbasıncıdüşmesi,yaygınve

şiddetlikızarıklık, kaşıntı, ürtiker(kurdeşen)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLEOCTİVE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

5

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümüne başvurunuz:

Bulantı-Kusma

Hazımsızlık

Midedeyanmahissi

İshal

Dililtihabı,ağızyaraları

Halsizlik-Yorgunluk- Uyuşukluk

Titreme

Başağrısı

Başdönmesi

Çarpıntı

Kalpatımınınhızlanması

Asabiyet,uyku hali, benlik kaybı

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahale gerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Alerjik derireaks iyonları(kızarıklık, kaşıntı).

Bu LEOCTİVE’inhafifyanetkisidir.

Buyan etkidozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LEOCTİVE’insaklanması

LEOCTİVE’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25 0

C’nin altındakiodasıcaklığındaveışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra LEOCTİVE’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizLEOCTİVE’ikullanmayınız.

6

RuhsatSahibi:

Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah. DilmenlerCaddesiNo:19/3 Bağcılar-İstanbul

ÜretimYeri:

PharmactiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

Atatürk Mah., Fatih Blv.,No:32 ÇOSB–Çer kezköy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı21.05.2013tarihindeonaylanmıştır.