LASTET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LASTET 50 MG 20 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LASTET 50 MG 20 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699650151211
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LASTET ®

50mgkapsül

Etkinmadde:Her birkapsül50mgEtoposid içerir.

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidrit,hidroksipropilsellüloz,konsantregliserin,Makrogol

400

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız

Bukullanmatalimatında:

1.LASTET nedir veneiçinkullanılır?

2.LASTET kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.LASTET nasıl kullanılır?

4.OLASI yanetkileri nelerdir?

5.LASTET’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LASTETnedir veneiçinkullanılır?

LASTET,etkinmaddeolaraketoposidiçeren,birçokkansertürününtedavisindekullanılan

bir ilaçtır.

LASTET50mgkapsül, içerisinde20 kapsülbulunan ambalajlardakullanıma sunulmaktadır.

LASTET,akciğerkanseri(küçükhücreliveküçükhücreliolmayantipleri),üremehücresi

(germhücre)tümörü,memekanseri,lenfkanseri(Hodgkinlenfoma,Hodgindışılenfoma),

çeşitlidoku tümörleri (sarkomlar) vemidekanserinin tedavisindekullanılmaktadır.

2.LASTET’ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

LASTET’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

LASTET’inetkinmaddesiolanetoposideyadakapsüliçeriğindekiyardımcı

maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

LASTETuygulamasındansonra,üşüme,titreme,ateş,kalpçarpıntısı,zornefesalma

vekanbasıncıdüşüşügibiaşırıduyarlılıkreaksiyonlarınınmeydanagelmesi

durumundaLASTET tedavisiderhal durdurulmalıdır.

Kemikiliğibaskılanması(miylosüpresyon)oluşmuşsa(dahaöncekitedavilerdenyada

ışıntedavisinden(radyoterapi)kaynaklananmiyelosüpresyondurumunda)

kullanılmamalıdır.İlaçuygulamasıkemikiliğininkendinitoparlamasıiçinyetecek,

uygun aralıklardayapılmalıdır vekan hücreleri dikkatli bir şekildeizlenmelidir,

2

Lökopeni(kandakibeyazkanhücresisayısınınazalması)vetrombositopeni(kandaki

trombositsayısınınazalması)durumunda(LASTETtedavisine,kansayımdeğerleri

normaledöndüktensonra(lökositler>4000/μl,trombositler>100.000μl)devam

edilmelidir),

Enfeksiyonunuzvarsa,

Karaciğerveböbrek bozukluğunuzvarsa,

Hamileysenizyadaemziriyorsanız,

Serum albümin seviyesidüşük hastalarda,

LASTETtedavisinebaşlamadanöncesinirselfonksiyonlarınnormalçalıştığından

emin olunmalıdır.

Kalp krizi tehlikesi olan hastalardakullanılmamalıdır.

LASTET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

LASTETtedavisisüresinceilacınvücuttagösterdiğietkilerinizlenmesi,hastaların

korunması vebakımınayönelik uygun cihazlarveteknik şartlar mevcut olmalıdır.

LASTETtedavisinebaşlamadanönce,tedavisüresinceveherbirtedaviküründen

öncekandeğerleri(lökosit,trombositvehemoglobin),karaciğerveböbrekişlevleri

dikkatlişekildetakip edilmelidir.

Lökosit(akyuvar)sayısının2000/mm3,granülositsayısının500/mm3vetrombosit

(kanpıhtılaşmasındagörevlihücre)sayısının50.000/mm3seviyesininaltınadüşmesi

halindetedaviyearaverilmelivedolaşımdakikanhücrelerininseviyeleritekrarkabul

edilebilirdeğerlere(trombositler>100.000/mm3,lökositler>4000/mm3)yükselmeden

tedaviyeyenidenbaşlanmamalıdır.LASTET’intekbaşınayadadiğerilaçlarla

kullanılmasısırasındakanhücrelerininseviyesigenellikle21güniçindenormale

döner.

KemikiliğinibaskılayanilaçlaryadadiğerkanserilaçlarıylabirlikteLASTET

kullanılırken,LASTET’in dozunun azaltılması gerekebilir.

LASTETyüksek dozlardauygulandığındakalp üzerindezararlı etkileroluşabilir.

LASTETilediğerkanserilaçlarınınbirliktekullanılmasılösemininoluşmasınaneden

olabilmektedir. Bunedenle hastalaryakın gözlemaltında tutulmalıdır.

LASTETdiğerkanserilaçlarıylabirliktekullanımısırasında,tümörlizissendromu

olarakisimlendirilenbirdurummeydanagelebilir.Tümörlizissendromu,kanser

hücrelerininparçalanarakkanakarışmasıvekaraciğer,böbrekyadakalpgibi

organlarıetkilemesiylemeydanagelen,bazenölümcülolabilenbirdurumdur.Bu

nedenleLASTET tedavisisüresincehastalarınyakından izlenmesi gerekir.

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(üşüme,titreme,ateş,kalpçarpıntısı,zornefesalmave

kanbasıncıdüşüşügibi)oluşmasıdurumundahastayabubelirtileriortadankaldıracak

ilaçlar(kortikosteroid,antihistaminik gibi) uygulanmalıdır.

LASTET tedavisinebaşlamadan öncevar olan enfeksiyonlar tedaviedilmelidir.

LASTET tedavisisüresincekanamayaveenfeksiyonaeğilimolabilmektedir.

LASTET,midebulantısıvekusmayanedenolabilir.Bunaengelolmakiçinmide

bulantı–kusmayıönleyici ilaçlarkullanılabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız

LASTET’inyiyecekveiçecekilekullanılması

LASTET’inbesinlerleherhangibiretkileşimibulunmamaktadır.LASTET’iyemeköğünleri

sırasında veyaöğünlerden sonraalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LASTET,genetikmateryalezararvererekannekarnındakiçocuğuetkileyebilirve

çeşitlisakatlıklaranedenolabilir.BunedenleLASTEThamilekadınlarda

kullanılmamalıdır.

LASTET tedavisisüresincehamilekalmayınız.

Tedavi sırasında hamile kalırsanızgenetik konularında danışmanlık almalısınız.

Hamileysenizvebaşkabirtedaviseçeneğimümkündeğilse,butedavininanne

karnındakiçocukiçinzararlıetkilereilişkinrisklerihakkındatıbbidanışmanlık

almalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LASTET tedavisisüresinceemzirmedurdurulmalıdır.

Erkekhastalar

LASTETgenetikyapıyazararverebilir.BunedenleLASTETtedavisigörenerkek

hastalar,tedavisüresincevetedavidensonraki6ayboyuncauygunyöntemlerle

korunmalıdırlar.

LASTETtedavisierkekhastalardageridönüşümlüolmayankısırlığayolaaçabilir.Bu

nedenleerkekhastalarLASTETtedavisinebaşlamadanöncespermlerininsaklanması

vekorunması için tıbbiyardım almaları konusundauyarılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

LASTETtedavisibulantı,kusmavekanbasıncıdüşüşügibiistenmeyenetkilermeydana

getirebileceğindenhastalarınaraçvemakinekullanmayeteneğinidolaylıolaraketkileyebilir.

Eğer sizdebu tip durumlar meydanagelirsearaçvemakinekullanmayınız.

LASTET’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

LASTETyardımcımaddeolaraksitrikasitanhidrit,hidroksipropilsellüloz,konsantre

gliserinveMakrogol400içermektedir.Eğerbumaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa

bu maddelerebağlıolumsuzbir etkigözlenmez.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

LASTETyüksekorandakemikiliğinibaskılar.Bunedenlekemikiliğiüzerineetkili

diğerilaçlarla(siklofosfamid,vinblastin,adriamisin,sisplatinvs.)birliktekullanılması

yadaeşzamanlıradyoterapi(ışıntedavisi)uygulaması,LASTET’inbuetkisini

arttırabilir.

LASTET,antikoagülan(kansulandırıcı)olarakkullanılanvarfarininetkisini

arttırabilir.

LASTETileantrasiklinlerin(epirubisin,adriamisinvs.)birliktekullanımındaçapraz

dirençoluşmaolasılığınakarşı dikkatliolunmalıdır.

Fenilbütazon,sodyumsalisilat,asetilsalisilikasitgibiağrıkesiciveromatizma

tedavisindekullanılan ilaçlarLASTET’inetkisiniveyan etkileriniarttırabilir.

LASTETilebirlikteyüksekdoz(>2000ng/ml)siklosporin(organnaklindensonra

kullanılan,bağışıklıksisteminibaskılayanilaç)kullanılmasıLASTET’inetkisini

arttırabilir vevücuttanatılımının azalmasına neden olabilir.

Eğerreçeliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.LASTETnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

‘Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

DoktorunuzhastalığınızaveyahastalıkbelirtilerinegöreLASTET’in dozunu ayarlayacaktır.

LASTET’idaimadoktorunuzunverdiğitalimatlaragörealınız.Eminolmadığınızherhangibir

durumda, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu

Tedavi,sadecetümörtedavisindedeneyimlidoktorlartarafındanvebirklinikteveyabir

klinikleişbirliği içinde uygulanmalıdır.İlaçkullanma talimatlarına sıkısıkıyauyulmalıdır.

LASTETağızyoluylakullanılır.

LASTETkapsülleriyemeköğünlerisırasındaveyaöğünlerdensonrayeterincesuyla(tercihen

bir bardak su ile)çiğnemedenyutunuz.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

LASTET’in çocuklardagüvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir.

Yaşlıhastalar:

Yaşlıhastalardadozayarlamasınagerekyoktur.Ancakdozajvekullanımaralıklarınadikkat

edilmelidir.

Özel kullanımdurumları

Böbrekyetmezliği

Böbrekyetmezliğiolanhastalarda,LASTETdozuazaltılmalı,kandeğeriölçümleridüzenli

olarak kontrol edilmeli ve böbrek işlevleri dikkatli şekildeizlenmelidir.

Karaciğeryetmezliği

Karaciğeryetmezliği olan hastaların dozayarı dikkatli şekildeyapılmalıdır.

EğerLASTET’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla miktarda LASTETkullandıysanız;

LASTET’tensizeverilendozundahafazlasınıkullanmanızdurumundaaşırıkemikiliği

baskılanması vebunabağlıetkilermeydanagelebilir.

LASTET’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LASTET’ikullanmayı unutursanız;

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

5

İlacın kullanımıyla ilgili başkasorularınızvarsa, doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

LASTETiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

LASTETtedavisinisizeönerilenzamandanöncekeserseniztedavinizyetersizkalacaktır.Bu

durumdahastalığınızınilerlemeriskiçokyüksektir.Tedavinizidoktorunuzadanışmadan

sonlandırmayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiLASTET’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LASTET’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(ciltkızarıklığı,yüzvedildeşişme,öksürük,terleme,

cilttemorarma,gırtlaktakasılma, kramp nöbetlerivekan basıncı artışıgibi)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLASTET’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Kalp atımının hızlanması

Kalp atımındadüzensizlikler

Solunumderinliğindevehızındaartma,soğukvesolgunderi,kalpatımhızının

azalması,başdönmesi,öksürük,bilinçbulanıklığı,fizikselhareketlerinkontrol

edilememesi

Yutma güçlüğü

Ciddiorandakilo kaybı

Geçici baş dönmesi

Bilinç bulanıklığı

Geçici körlük

Gözdenbeyineiletilengörmesinyallerininiletimininaksamasınedeniyleçoğunlukla

tek gözdemeydanagelengörmekaybı (Optik nörit)

Tansiyonyükselmesiyadadüşmesi

Bulantı, kusma

İştahsızlık

Ağıziçiyaralar

Kollardavebacaklardauyuşma

Göğüsteyeritambelliolmayansıkışmahissiverenbirağrıdurumunda;buağrısol

kolaveyaçeneyedoğruyayılıphareketedildiğindeartıyor,dinlenirkenazalıyorancak

geçmiyorsa,soğukterleme,midebulantısı,nefesdarlığıvehuzursuzlukvarsa

(miyokard enfarktüsü)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Mide ağrısı

Kabızlık

İshal

Kaşıntı

Deridekızarıklık, kaşıntı

Halsizlik

Yüzdesıcak basması

Ödem

Baş ağrısı

Kas krampları

Ciltterenk değişiklikleri

Saçdökülmesi

Şiddetlisaçdökülmesi

BunlarLASTET’in hafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.LASTET’insaklanması

LASTET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

LASTET’i 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanılır.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LASTET’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklarfark edersenizLASTET’i kullanmayınız

Ruhsat sahibi:

OnkoİlaçSan. veTic. A.Ş.

Koşuyolu Cad. No: 34

34718 Koşuyolu/İSTANBUL

Tel:(0216) 544 90 00

Faks: (0216)545 59 99

e-mail:info@onkokocsel.com

Üretimyeri:

NIPPONKAYAKU CO.LTD.

ShibakawaFactory,FujiCapsuleCo.LTD.

789, Kamiyuno,Fujınomiya-shi, Shizuoka

419-0301, Japonya

Bu kullanma talimatı…/…/…tarihinde onaylanmıştır

28-11-2018

FDA approves first biosimilar for treatment of adult patients with non-Hodgkin’s lymphoma

FDA approves first biosimilar for treatment of adult patients with non-Hodgkin’s lymphoma

The FDA approved Truxima (rituximab-abbs) as the first biosimilar to Rituxan (rituximab) for the treatment of adult patients with CD20-positive, B-cell non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) to be used as a single agent or in combination with chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2018

FDA approves first-line treatment for peripheral T-cell lymphoma under new review pilot

FDA approves first-line treatment for peripheral T-cell lymphoma under new review pilot

The FDA expanded the approved use of Adcetris (brentuximab vedotin) injection in combination with chemotherapy for adult patients with certain types of peripheral T-cell lymphoma (PTCL). This is the first FDA approval for treatment of newly diagnosed PTCL, and the agency used a new review program to complete the approval more quickly.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

Vepesid and associated names

Vepesid and associated names

Vepesid and associated names (Active substance: etoposide) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4522 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety