LARGOPEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LARGOPEN 500 MG 16 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LARGOPEN 500 MG 16 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • amoksisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569010067
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ

TIBBİ

ÜRÜNÜN ADI

LARGOPEN

500 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Her kapsül, 500 mg amoksisiline eşdeğer 574 mg amoksisilin trihidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (buzağı sütü)

20 mg

Sodyum lauril sülfat

0.11 mg

Karmoizin (E122)

0.15 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kapsül

Kırmızı –sarı renkli E0 no’lu kapsül içinde beyaz-beyazımsı homojen toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

LARGOPEN 500 mg kapsül, erişkinler ve çocuklardaki aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde

endikedir (bkz. bölüm 4.2, 4.4 ve 5.1.):

Akut bakteriyel sinüzit

Akut otitis media

Akut streptokokal tonsilit ve farinjit

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

Toplum kökenli pnömoni

Akut sistit

Hamilelikte asemptomatik bakteriüri

Akut pyelonefrit

Tifoid ve paratifoid ateş

Yayılan selülit ile birlikte dental abse

Prostetik eklem enfeksiyonları

1 / 17

Helicobacter pylori eradikasyonu

Lyme hastalığı

LARGOPEN ayrıca endokardit profilaksisinde endikedir.

Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlara dikkat edilmelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji

Münferit bir enfeksiyonu tedavi etmek için LARGOPEN dozu belirlenirken aşağıdakiler

dikkate alınmalıdır:

Tahmin edilen patojenler ve bunların antibakteriyel ajanlara muhtemel duyarlılığı (bkz.

bölüm 4.4.)

Enfeksiyonun yeri ve şiddeti

Aşağıda gösterildiği gibi, hastanın yaşı, ağırlığı ve renal fonksiyonu

Tedavi süresi, enfeksiyonun tipine ve hastanın tedaviye yanıtına göre belirlenmeli ve genel

olarak mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Bazı enfeksiyonlar daha uzun tedavi periyotları

gerektirmektedir (uzun tedavi ile ilgili bkz. bölüm 4.4.).

Vücut ağırlığı ≥ 40 kg olan erişkinler ve çocuklar

Endikasyon*

Doz*

Akut bakteriyel sinüzit

Her 8 saatte bir 250 mg ila 500 mg ya da her

12 saatte bir 750 mg ila 1 g

Şiddetli enfeksiyonlarda her 8 saatte bir 750

mg ila 1 g

Akut sistit bir gün boyunca, günde 2 kez 3g

ile tedavi edilebilir

Hamilelikte asemptomatik bakteriüri

Akut pyelonefrit

Yayılan selülit ile birlikte dental abse

Akut sistit

Akut otitis media

Her 8 saatte bir 500 mg, her 12 saatte bir 750

mg ila 1 g

Şiddetli enfeksiyonlarda, 10 gün boyunca her

8 saatte bir 750 mg ila 1 g

Akut streptokokal tonsilit ve farinjit

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

Toplum kökenli pnömoni

Her 8 saatte bir 500 mg ila 1 g

Tifoid ve paratifoid ateş

Her 8 saatte bir 500 mg ila 2 g

Prostetik eklem enfeksiyonları

Her 8 saatte bir 500 mg ila 1 g

Endokardit profilaksisi

Prosedürden 30 ila 60 dakika önce 2 g oral

tek doz

Helicobacter pylori

eradikasyonu

7 gün boyunca, bir proton pompası inhibitörü

(ör.

omeprazol,

lansoprazol)

başka

2 / 17

antibiyotik

(ör.

klaritromisin,

metronidazol) kombinasyon halinde, günde 2

kez 750 mg ila 1 g

Lyme hastalığı (bkz. bölüm 4.4.)

Erken evre: 14 gün boyunca (10 ila 21 gün)

bölünmüş dozlar halinde maksimum 4g/gün’e

kadar, her 8 saatte bir 500 mg ila 1 g Geç

evre (sistemik tutulum): 10 ila 30 gün

boyunca, bölünmüş dozlar halinde maksimum

6g/gün’e kadar, her 8 saatte bir 500 mg ila 2 g

*Her bir endikasyon için resmi tedavi kılavuzlarına dikkat edilmelidir

Vücut ağırlığı < 40 kg olan çocuklar

Çocuklar,

amoksisilin

içeren

kapsül,

dağılan

tablet,

süspansiyon

saşe

tedavi

edilebilir.

6 aylıktan küçük çocuklar için LARGOPEN süspansiyon önerilmektedir.

40 kg ve üzeri vücut ağırlığına sahip çocuklara erişkin dozları reçete edilmelidir.

Önerilen dozlar:

Endikasyon*

Doz*

Akut bakteriyel sinüzit

Bölünmüş

dozlar

halinde

mg/kg/gün*

Akut otitis media

Toplum kökenli pnömoni

Akut sistit

Akut pyelonefrit

Yayılan selülit ile birlikte dental abse

Akut streptokokal tonsilit ve farinjit

Bölünmüş

dozlar

halinde

mg/kg/gün*

Tifoid ve paratifoid ateş

Üç bölünmüş doz halinde 100 mg/kg/gün*

Endokardit profilaksisi

Prosedürden 30 ila 60 dakika önce 50g/kg

oral tek doz

Lyme hastalığı (bkz. bölüm 4.4.)

Erken

evre:

gün

boyunca,

üç

bölünmüş doz halinde 25 ila 50 mg/kg/gün

Geç evre (sistemik tutulum): 10 ila 30 gün

boyunca,

üç

bölünmüş

halinde

mg/kg/gün

*Her bir endikasyon için resmi tedavi kılavuzlarına dikkat edilmelidir.

*Günde iki dozlama rejimi sadece dozun üst aralıkta olduğu durumlarda düşünülmelidir.

3 / 17

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Yaşlılar:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Renal bozukluk:

GFH (mL/dak)

Vücut ağırlığı ≥ 40 kg olan

erişkinler ve çocuklar

Vücut ağırlığı < 40 kg olan

çocuklar*

30’dan yüksek

Doz ayarlaması gerekmez

Doz ayarlaması gerekmez

10 ila 30

Günde

maksimum

500 mg

Günde iki kez 15 mg/kg

(günde

maksimum

500 mg)

10’dan düşük

Maksimum 500 mg/gün

15 mg/kg’lık günlük tek oral

(maksimum 500 mg) doz

* Olguların çoğunda parenteral tedavi tercih edilmektedir.

Hemodiyaliz alan hastalar

Amoksisilin hemodiyaliz ile vücuttan atılabilmektedir.

Hemodiyaliz

Vücut

ağırlığı

40

kg’dan

fazla

olan

erişkinler ve çocuklar

Her 24 saatte bir 500 mg

Hemodiyalizden önce 500mg’lık ek bir doz

uygulanmalıdır. Dolaşımdaki ilaç düzeylerini

yenilemek

için

hemodiyalizden

sonra

500mg’lık bir başka doz daha uygulanmalıdır.

Vücut ağırlığı 40 kg’dan az olan çocuklar

Günlük tek doz olarak verilen 15mg/kg/gün

(maksimum 500 mg).

Hemodiyalizden önce 15mg/kg’lık ek bir doz

uygulanmalıdır. Dolaşımdaki ilaç düzeylerini

yenilemek

için

hemodiyalizden

sonra

15mg/kg’lık

başka

daha

uygulanmalıdır.

Peritoneal diyaliz alan hastalar

Amoksisilin maksimum 500 mg/gün.

Hepatik bozukluk:

Dikkatli dozlanmalı ve düzenli aralıklarla hepatik fonksiyon izlenmelidir (bkz. bölüm 4.4. ve

4.8.).

4 / 17

Uygulama şekli

LARGOPEN oral kullanım içindir.

LARGOPEN’in absorpsiyonu yiyecekler ile bozulmamaktadır.

Tedavi, intravenöz formülasyonun doz önerilerine göre parenteral olarak başlanabilir ve daha

sonra oral preperat ile tedaviye devam edilebilir.

Kapsül açılmadan, su ile yutulmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Aktif maddeye, bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine ve herhangi bir

penisiline karşı aşırı duyarlılık.

Herhangi

beta-laktam

ajana

karşı

(ör.

sefalosporin,

karbapenem

veya

monobaktam)

şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonu (ör. anafilaksi) hikayesi.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Amoksisilin ile tedaviye başlamadan önce penisilinlere, sefalosporinlere veya diğer beta

laktam

ajanlara

karşı

önceden

aşırı

duyarlılık

reaksiyonu

olup

olmadığı

dikkatlice

soruşturulmalıdır.

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve bazen ölümle sonuçlanabilen aşırı duyarlılık

(anafilaktoid)

reaksiyonları

bildirilmiştir.

reaksiyonların

penisiline

karşı

hipersensitivite öyküsü bulunan bireylerde ve atopik kişilerde görülmesi daha muhtemeldir.

Alerjik

reaksiyon

oluştuğunda

amoksisilin

tedavisi

kesilmeli

uygun

alternatif

tedavi

başlatılmalıdır.

Duyarsız mikroorganizmalar

Patojenin

belgelenmediği

duyarlılığının

bilinmediği

durumlarda

patojenin

amoksisilin

tedavisi

çok

yüksek

olasılıkla

uygun

olmadığı

sürece

amoksisilin

bazı

enfeksiyon tiplerinin tedavisi için uygun değildir (bkz. Bölüm 5.1). Bu durum özellikle üriner

enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde ve şiddetli kulak, burun, boğaz enfeksiyonları için

geçerlidir.

Konvulsiyonlar

Renal

fonksiyon

bozukluğu

olan

yüksek

dozlarla

tedavi

edilen

hastalarda

veya

predispoze edici faktörleri bulunanlarda (ör. nöbet hikayesi, tedavi edilen epilepsi veya

meningeal bozukluklar) konvulsiyonlar ortaya çıkabilir (bkz. bölüm 4.8.).

5 / 17

Renal bozukluk

Renal bozukluğu olan hastalarda doz bozukluğun derecesine göre ayarlanmalıdır (bkz. bölüm

4.2.).

Cilt reaksiyonları

Tedavinin

başında

püstül

birlikte

ateşli

jeneralize

eritem

oluşması,

akut

jeneralize

ekzantematöz

püstülozisin

(AJEP,

bkz.

bölüm

4.8.)

belirtisi

olabilir.

reaksiyon

amoksisilinin

kesilmesini

gerektirir

daha

sonraki

uygulamalar

için

kontraendikasyondur.

Enfeksiyöz

mononükleozdan

şüphelenildiğinde

amoksisilin

kullanılmamalıdır

çünkü

amoksisilin

kullanımını

takiben

gelişen

morbiliform

döküntüler

hastalık

ilişkilendirilmiştir.

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu

Lyme

hastalığının

amoksisilin

tedavisini

takiben

Jarisch-Herxheimer

reaksiyonu

görülmüştür (bkz. bölüm 4.8.). Bu reaksiyon direk olarak, Lyme hastalığının bakteriyel

nedeni

olan

Borrelia

burgdorferi

spiroketi

üzerine

amoksisilinin

bakterisidal

aktivite

göstermesinden

kaynaklanmaktadır.

durumun,

Lyme

hastalığının

antibiyotik

tedavisinin yaygın ve genellikle kendi kendini kısıtlayan bir sonucu olduğu konusunda

hastalar bilgilendirilmelidir.

Duyarlı olmayan mikroorganizmaların çoğalması

Uzun

süreli

kullanım

bazen

duyarlı

olmayan

mikroorganizmların

çoğalmasına

neden

olabilmektedir.

Antibiyotik

ilişkili

kolit

hemen

hemen

tüm

antibakteriyel

ajanların

kullanımı

bildirilmiştir ve şiddeti hafiften hayatı tehdit edici şiddette kadar değişebilmektedir (bkz.

bölüm

4.8.).

Dolayısıyla,

herhangi

antibiyotiğin

uygulanması

sırasında

uygulanmasında

sonra

diyare

gelişen

hastalarda

tanının

değerlendirilmesi

önemlidir.

Antibiyotik

ilişkili

kolit

geliştiği

takdirde

amoksisilin

derhal

kesilmeli,

hekime

başvurulmalı ve uygun bir tedavi başlatılmalıdır.

Bu durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Uzun süreli tedavi

Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoetik sistem fonksiyonları dahil olmak

üzere

organ

sistem

fonksiyonlarının

periyodik

olarak

değerlendirilmesi

önerilmektedir.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve kan sayımında değişimler bildirilmiştir (bkz. bölüm

4.8.).

6 / 17

Antikoagülanlar

Amoksisilin alan hastalarda seyrek olarak protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Eş

zamanlı

olarak

antikoagülanlar

reçetelendiğinde

uygun

takip

yapılmalıdır.

İstenen

antikoagüasyon düzeyini elde etmek için oral antikoagülanların dozunda değişiklik yapmak

gerekebilir (bkz. bölüm 4.5 ve 4.8.).

Kristalüri

İdrar

çıkışında

azalma

olan

hastalarda,

özellikle

parenteral

tedavide,

çok

seyrek

olarak

kristalüri

gözlenmiştir.

Amoksisilinin

yüksek

dozda

uygulanması

sırasında,

amoksisilin

kristalürisi

ihtimalinin

azaltılması

için

yeterli

sıvı

alımı

idrar

çıkışının

devamı

sağlanmalıdır.

Mesane

kateteri

olan

hastalarda,

düzenli

olarak

kateter

açıklığı

kontrol

edilmelidir (bkz. bölüm 4.8 ve 4.9.).

Tanı testleri ile etkileşim

Amoksisilinin

serum

idrar

düzeylerinde

artışın

bazı

laboratuvar

testlerini

etkilemesi

muhtemeldir. Yüksek idrar düzeylerine bağlı olarak kimyasal metotlarda yanlış okumalar

yaygındır.

Amoksisilin

tedavisi

sırasında

idrarda

glukoz

testi

yapılırken

enzimatik

glukoz

oksidaz

metotlarının kullanılmalıdır.

Amoksisilin varlığı hamile kadınlarda estriol sonuçlarını bozabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 20 mg laktoz monohidrat içerdiğinden nadir kalıtımsal galaktoz

intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan

hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

LARGOPEN’in

bileşiminde

bulunan

karmoizin

(E122)

alerjik

reaksiyonlara

sebebiyet

verebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesidin eşzamanlı kullanımı önerilmemektedir. Probenesid, amoksisilinin renal tübüler

atılımını azaltır. Amoksisilin ve probenesidin eşzamanlı kullanımı, amoksisilinin daha yüksek

ve daha uzun süreli kan düzeyleriyle sonuçlanır.

7 / 17

Allopurinol

Amoksisilin tedavisi sırasında allopürinol kullanılması alerjik deri reaksiyonlarının görülme

olasılığını arttırabilir.

Tetrasiklinler

Tetrasiklinler

diğer

bakteriyostatik

ilaçlar

amoksisilinin

bakterisidal

etkileri

etkileşebilir.

Oral antikoagülanlar

Oral antikoagülanlar ve penisilin antibiyotikler, etkileşim bildirimi olmaksızın pratikte geniş

oranda kullanılmıştır. Bununla beraber, literatürde, asenokumarol ya da varfarin almakta olan

amoksisilin

reçete

edilen

hastalarda

uluslararası

normalize

edilmiş

oranda

yükselme

vakaları bulunmaktadır. Eğer bu ilaçların birlikte uygulanması gerekli ise amoksisilinin

tedaviye eklenmesi veya çıkarılması sırasında protrombin zamanı ya da uluslararası normalize

edilmiş oran dikkatle izlenmelidir. Ayrıca, oral antikoagülan dozunun ayarlanması gerekebilir

(bkz bölüm 4.4. ve 4.8.).

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımında azalmaya ve dolayısıyla toksisite potansiyelinde artışa

neden olabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Östrojen/progesteron

içeren

oral

kontraseptiflerin

etkisinde

azalma

meydana

getirebileceğinden

tedavi

sırasında

diğer

etkili

kontrol

yöntemlerinin

kullanılması

önerilebilir. (bkz. bölüm 4.5.)

Gebelik dönemi

Hayvan

çalışmaları

üreme

toksisitesine

ilişkin

direk

dolaylı

zararlı

etkiler

göstermemektedir. Amoksisilinin insanlarda hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili kısıtlı

veriler, konjenital malformasyon riskinde artış göstermemektedir. Amoksisilin, potansiyel

8 / 17

yararların

tedavi

ilişkili

potansiyel

risklere

üstün

geldiği

durumda

hamilelikte

kullanılabilir.

Laktasyon dönemi

Amoksisilin

muhtemel

sensitizasyon

riski

birlikte

küçük

miktarlarda

anne

sütüne

geçmektedir. Bunun sonucu olarak, emzirilen bebekte diyare ve mukoz membranlarda mantar

enfeksiyonu gelişebilir ve emzirmenin durdurulması gerekebilir. Amoksisilin yalnızca yetkili

hekimin yarar/risk değerlendirmesi sonrasında emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Amoksisilinin insanlarda fertilite üzerine etkileri ile ilgili veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda

yapılan üreme çalışmaları fertilite üzerinde etki olduğunu göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Amoksisilinin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

En yaygın görülen advers ilaç reaksiyonları diyare, bulantı ve cilt döküntüleridir. Klinik

denemeler ve pazarlama sonrası görülen gözlemlenen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık

derecelerine göre sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100, < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000, < 1/100); seyrek

(≥1/10.000, < 1/1000); çok seyrek (< /10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok seyrek

Mukokütanöz kandidiyazis

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek

Geri

dönüşlü

lökopeni

(şiddetli

nötropeni

veya

agranülositozis

dahil),

geri

dönüşlü

trombositopeni ve hemolitik anemi.

Kanama zamanı ve protrombin zamanında

uzama (bkz. bölüm 4.4.).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek

Anjiyonörotik

ödem,

anafilaksi,

serum

hastalığı

hipersensitivite

vasküliti

dahil

olmak üzere şiddetli alerjik reaksiyonlar (bkz.

bölüm 4.4.).

Bilinmiyor

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (bkz. bölüm

9 / 17

4.4.).

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek

Hiperkinezi, baş dönmesi ve konvülsiyonlar

(bkz. bölüm 4.4.).

Gastrointestinal hastalıkları

Klinik Çalışma Verileri

*Yaygın

Diyare ve bulantı

*Yaygın olmayan

Kusma

Pazarlama Sonrası Veriler

Çok seyrek

Antibiyotik ile ilişkili kolit (psödomembranöz

kolit ve hemorajik kolit dahil, bkz. bölüm

4.4.)

Dilde siyah tüylü görünüm

Hepato-bilier hastalıkları

Çok seyrek

Hepatit

kolestatik

sarılık.

ve/veya

ALT’de orta dereceli yükselme

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Klinik Çalışma Verileri

*Yaygın

Deri döküntüsü

*Yaygın olmayan

Ürtiker ve kaşıntı

Pazarlama Sonrası Veriler

Çok seyrek

Eritema

multiforme,

Stevens-Jonhson

Sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz

eksfolyatif

dermatit

akut

jeneralize

ekzantematöz

püstüloz

(AJEP)

gibi

cilt

reaksiyonları (bkz. bölüm 4.4.).

Böbrek ve idrar hastalıkları

Çok seyrek

İnterstisyel nefrit

Kristalüri (bkz. bölüm 4.4. ve 4.9.)

*Bu advers olayların insidansı, amoksisilin verilen yaklaşık 6000 erişkin ve pediyatrik hastayı

içeren klinik çalışmalardan alınmıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel 0 800 314 00 08; faks 0 312 218 35 99).

10 / 17

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı belirtileri

Gastrointestinal semptomlar (bulantı, kusma ve diyare gibi) ve sıvı ve elektrolit dengelerinde

bozulma

görülebilir.

Bazı

vakalarda

renal

yetmezliğe

varabilen

amoksisilin

kristalürisi

gözlenmiştir.

Renal

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda

yüksek

dozla

tedavi

edilenlerde konvulsiyonlar ortaya çıkabilir (bkz. bölüm 4.4. ve 4.8.).

İntoksikasyonun tedavisi

Gastrointestinal

semptomlar,

su/elektrolit

dengesine

dikkat

edilerek

semptomatik

olarak

tedavi edilebilir.

Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaşımdan uzaklaştırılabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Beta laktam antibakteriyeller, penisilin grubu

ATC kodu: J01CA04

Etki mekanizması:

Amoksisilin,

bakteriyel

hücre

duvarının

integral

yapısal

bileşeni

olan

bakteriyel

peptidoglikanın biyosentez yolağındaki bir veya daha fazla enzimi (genellikle penisilin-

bağlayan protein, PBP, olarak bilinen enzimler) inhibe eden yarı sentetik bir penisilindir

(beta-laktam antibiyotik). Peptidoglikan sentezinin inhibisyonu hücre duvarının zayıflamasına

yol açarak genellikle hücre lizisi ve ölümüyle sonuçlanır.

Amoksisilin, dirençli bakterilerin ürettiği beta laktamazların degradasyon etkisine duyarlıdır

ve dolayısıyla tek başına amoksisilinin aktivite spektrumu, bu enzimleri üreten organizmaları

içermemektedir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

Minimum inhibitör konsantrasyonun üzerindeki zaman (T>MIC), amoksisilinin etkinliğinde

majör belirleyici olarak kabul edilmektedir.

Direnç mekanizması

Amoksisiline direnç mekanizmları temel olarak şunlardır:

Bakteriyel beta-laktamazlar ile inaktivasyon

PBP’lerde, antibakteriyel ajanın hedefe afinitesini azaltan değişim.

11 / 17

Bakteride

impermeabilite

efluks

pompası

mekanizmaları,

özellikle

gram-negatif

bakterilerde, dirence neden olabilmektedir.

Limitler

Amoksisilinin, Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) versiyon

5.0’daki MIC limitleri aşağıdadır.

Organizma

MIC limiti (mg/L)

Duyarlı ≤

Dirençli >

Enterobacteriaceae

Staphylococcus

spp.

Enterococcus

spp.

Streptococcus grupları A, B, C ve G

Viridans grubu steprococci

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

0.125

Gram pozitif anaeroblar,

Clostridium

difficile

hariç

Gram negatif anaeroblar8

Helicobacter pylori

0.125

0.125

Pasteurella multocida

Türle ilişkili olmayan limitler10

Vahşi tipte Enterobacteriaceae aminopenisilinlere duyarlı olarak kategorize edilmiştir. Bazı

ülkeler vahşi tipte

E. coli

P. mirabilis

izolatlarını orta derecede duyarlı olarak kategorize

etmeyi tercih etmektedir. Böyle bir durumda MIC limiti olarak S ≤ 0.5 mg/L’yi kullanınız.

Stafilokokların çoğu amoksisiline direnç oluşmasına neden olan penisilinaz üretmektedir.

Metisiline dirençli izolatlar, birkaç istisna dışında, tüm beta-laktam ajanlara karşı dirençlidir.

Amoksisiline duyarlılık ampisilinden yola çıkılarak bulunabilir.

A, B, C ve G grubu streptokokların penisilinlere duyarlılığı benzilpenisilin duyarlılığından

yola çıkılarak bulunmuştur.

Limitler sadece meningitis olmayan izolatlar içişn geçerlidir. Ampisiline orta derecede

duyarlı olarak kategorize edilen izolatlar için oral amoksisilin tedavisinden kaçınılmalıdır.

Duyarlılık ampisilin MIC değerinden yola çıkılarak bulunmuştur.

Limitler

intravenöz

uygulamaya

dayanmaktadır.

Beta-laktamaz

pozitif

izolatlar

dirençli

olarak raporlanmalıdır.

Beta laktamaz üretenler dirençli olarak raporlanmalıdır.

Amoksisiline duyarlılık benzilpenisilinden yola çıkılarak bulunabilir.

Limitler,

vahşi

tipte

izolatları

düşük

duyarlılıktaki

tiplerden

ayırt

etmeye

yarayan

epidemiyolojik kesme değerlerine (epidemiological cut-off values – ECOFFs) dayanmaktadır.

Türlerle ilişkili olmayan limitler en az günde 0.5 g x 3 veya günde 4 dozluk (1.5 ila 2 g/gün)

12 / 17

dozlara dayanmaktadır.

Direnç prevalansı coğrafi olarak ve bazı türlerde zamanla değişebilmektedir. Özellikle şiddetli

enfeksiyonların tedavisi sırasında yerel direnç bilgisi gerekmektedir. Ajanın yararlılığının en

azından bazı enfeksiyon tipleri için şüpheli olduğu yerel direnç prevalansları durumunda

uzman görüşüne başvurulmalıdır.

Mikroorganizmaların amoksisiline In vitro duyarlılığı

Yaygın olarak duyarlı türler

Gram-pozitif aeroblar:

Enterococcus faecalis

Beta-hemolitik streptokoklar (Gruplar A, B, C ve G)

Listeria monocytogenes

Kazanılmış direncin problem olabileceği türler

Gram-negatif aeroblar:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Proteus mirabilis

Salmonella

typhi

Salmonella

paratyphi

Pasteurella multocida

Gram-pozitif aeroblar:

Koagülaz negatif stafilokoklar

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Viridans grubu streptokoklar

Gram-pozitif anaeroblar:

Clostridium

spp.

Gram-negatif anaeroblar:

Fusobacterium

spp.

Diğer:

Borrelia burgdorferi

Kalıtımsal olarak dirençli organizmalar

Gram-pozitif aeroblar:

Enterococcus faecium

Gram-negatif aeroblar:

Acinetobacter

spp.

Enterobacter

spp.

Klebsiella

spp.

Pseudomonas

spp.

13 / 17

Gram-negatif anaeroblar:

Bacteroides

spp. (

Bacteroides fragilis

’in birçok suşu dirençlidir).

Diğer:

Chlamydia

spp.

Mycoplasma

spp.

Legionella

spp.

† Kazanılmış direnç mekanizması olmaksızın doğal orta derece duyarlılık.

Hemen hemen tüm

S.aureus

’lar, penisilinaz üretimi nedeniyle amoksisiline karşı dirençlidir.

Ek olarak, tüm metisiline-dirençli suşlar amoksisiline karşı dirençlidir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Amoksisilin,

fizyolojik

pH’ta

sulu

çözelti

içerisinde

tümüyle

çözünür.

Oral

yolla

uygulandığında hızlı ve iyi absorbe olur. Oral alımı takiben amoksisilinin biyoyararlanımı

yaklaşık % 70’tir. Pik plazma konsantrasyonuna kadar geçen süre (T

maks

) yaklaşık bir saattir.

Sağlıklı gönüllülere aç karnına günde 3 kez 250 mg amoksisilinin uygulandığı bir çalışmanın

farmakokinetik sonuçları aşağıda verilmektedir.

maks

maks

(0-24s)

T ½

(μg/mL)

(μg.s/mL)

3.3 ± 1.12

1.5 (1.0-2.0)

26.7 ± 4.56

1.36 ± 0.56

*Medyan (aralık)

250 ila 3000 mg aralığında biyoyararlanım doz ile orantılı olarak lineerdir (C

maks

ve AUC

olarak ölçülmüştür). Absorpsiyon eş zamanlı gıda alımı ile etkilenmemektedir.

Amoksisilinin uzaklaştırılması için hemodiyaliz kullanılabilir.

Dağılım:

Total plazma amoksisilininin yaklaşık %18’i proteinlere bağlanmaktadır ve görünür dağılım

hacmi 0.3 ila 0.4 L/kg civarındadır.

İntravenöz uygulamayı takiben amoksisilin, safra kesesi, abdominal doku, deri, yağ, kas

dokusu, sinovial ve peritoneal sıvılar, safra ve iltihap içerisinde bulunmuştur. Amoksisilin

serebrospinal sıvıda yeterinde dağılmamaktadır.

Hayvan çalışmalarından, ilaç türevi materyalin belirgin bir doku tutulumu olduğuna dair kanıt

sağlanmamıştır. Amoksisilin, birçok penisilin gibi, anne sütünde tespit edilebilir (bkz. bölüm

4.6.).

14 / 17

Amoksisilinin plasental bariyeri aştığı gösterilmiştir (bkz. bölüm 4.6.).

Biyotransformasyon:

Amoksisilin, başlangıç dozunun % 10 ila 25’ine eşdeğer miktarlarda inaktif penisilonik asit

olarak kısmen idrar ile atılmaktadır.

Eliminasyon:

Amoksisilinin majör eliminasyon yolu böbreklerdir.

Amoksisilinin sağlıklı deneklerde ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir

ve ortalama klerensi yaklaşık 25 L/saattir. Amoksisilinin 250mg veya 500 mg’lık tek doz

uygulanmasından sonraki ilk 6 saat süresince yaklaşık % 60 ila 70’i değişmeden idrarla

atılmaktadır. Çeşitli çalışmalarda, amoksisilinin 24 saatlik bir periyotta idrarla atılımının

%50-85 olduğu bulunmuştur.

Eşzamanlı probenesid kullanımı amoksisilinin atılımını geciktirmektedir (bkz. bölüm 4.5.).

Yaş:

Amoksisilinin elminasyon yarılanma ömrü 3 aylık ila 2 yaş civarındaki çocuklarda ve daha

büyük çocuklar ile erişkinlerde benzerdir. Çok küçük çocuklarda (preterm yenidoğanlar

dahil), hayatın ilk haftasında uygulama aralığı, renal eliminasyon yolağının olgunlaşmaması

nedeniyle

günde

kezi

geçmemelidir.

Yaşlı

hastaların

renal

fonksiyonlarında

azalma

ihtimali olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Renal fonksiyonun izlenmesi faydalı

olabilir.

Cinsiyet:

Sağlıklı

erkek

kadın

bireylere

oral

amoksisilin

uygulanmasını

takiben,

cinsiyetin

amoksisilin farmakokinetiği üzerine belirgin etkisi olmadığı görülmüştür.

Renal bozukluk:

Amoksisilinin toplam serum klerensi, renal fonksiyon azaldıkça orantılı olarak azalmaktadır

(bkz. bölüm 4.2. ve 4.4.).

Hepatik bozukluk:

Hepatik

bozukluğu

olan

hastalar

dikkatle

dozlanmalıdır

düzenli

aralıklarla

hepatik

fonksiyon takip edilmelidir.

15 / 17

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik

dışı

veriler,

farmakoloji,

tekrarlayan

toksisitesi,

genotoksisite

üreme

gelişimsel toksisite çalışmalarına dayalı, insanlara özel bir zarar ortaya koymamaktadır.

Amoksisilin ile karsinojenite çalışması yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Magnezyum stearat

Laktoz monohidrat (buzağı sütü)

Prejelatinize nişasta

Jelatin (sığır jelatini)

Saf su

Sodyum lauril sülfat

Karmoizin (E122)

FD&C Sarı No. 5

FD&C Sarı No. 6

Titanyum dioksit

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, 16, 20 ve 100 kapsül içeren Al/PVC blister ambalajlarda, kullanma talimatı ile

birlikte sunulmaktadır.

16 / 17

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 276 29 19

8. RUHSAT NUMARASI

2018/50

9. İLK RUHSAT TARİH

/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.02.2018

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

17 / 17

3-12-2018

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

Health Canada

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.