LAMISIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAMISIL 250 MG 14 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAMISIL 250 MG 14 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • EG

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504010404
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 11

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LAMİSİL

250 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde :

Terbinafin HCl 281,25 mg (250 mg terbinafine eşdeğer miktarda)

Yardımcı maddeler:

Sodyum karboksimetil nişasta 44,850 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

LAMİSİL tabletler beyazımsı veya hafif sarımsı beyaz, yuvarlak, bikonveks, kenarları

eğimli, bir yüzünde kırılma çentiği ve ST kodu olan tabletlerdir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Onikomikozis

Tinea capitis

Tinea pedis

Tinea corporis

Tinea cruris

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonun şiddetine göre değişir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler:

Günde tek doz LAMİSİL 250 mg tablet verilir.

Deri enfeksiyonlarında:

Tavsiye edilen tedavi süreleri:

Tinea pedis (interdijital, plantar/mokasen tipte): 2-6 hafta

Tinea corporis: 4 hafta

Tinea cruris: 2-4 hafta

2 / 11

Enfeksiyon

belirti

bulgularının

tamamen

düzelmesi

mikolojik

iyileşmenin

sağlanmasından sonra birkaç hafta alabilir.

Saç ve kafa derisi enfeksiyonlarında:

Tavsiye edilen tedavi süresi:

Tinea capitis: 4 hafta

Tinea capitis özellikle çocuklarda görülür.

Onikomikoz:

Çoğu hasta için tedavi süresi 6 hafta ve 3 ay arasındadır. El tırnağı enfeksiyonu,

başparmak harici ayak tırnağı enfeksiyonu olan hastalarda veya daha genç hastalarda

aydan

kısa

tedavi

periyotları

öngörülebilir.

Ayak

tırnağı

enfeksiyonlarının

tedavisinde, 3 ay genellikle yeterli olmakla birlikte az sayıda hasta 6 ay ya da daha

uzun tedaviye ihtiyaç duyabilir. Tedavinin ilk haftalarında yetersiz tırnak uzaması

daha uzun tedavinin gerekli olduğu hastaların belirlenmesini sağlayabilir.

Uygulama şekli:

Çentikli tabletler su ile oral yoldan alınır. Tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır ve

aç veya tok karnına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer yetmezliği:

LAMİSİL tabletler kronik ya da aktif karaciğer hastalığı

bulunan hastalar için kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3 ve Bölüm 4).

Böbrek yetmezliği:

LAMİSİL tabletlerin kullanımı böbrek bozukluğu olan hastalarda

yeterince araştırılmamıştır; bu nedenle bu popülasyonda önerilmez (bkz. Bölüm 4.4

ve Bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

UK LAMİSİL Pazarlama Sonrası Sürveyans çalışmasına

dahil edilen 314 hastayı içeren, çocuklarda oral LAMİSİL ile güvenlilik deneyimine

ilişkin bir inceleme, çocuklarda advers olay profilinin yetişkinlerde görülene benzer

olduğunu göstermiştir. Yetişkin popülasyonunda görülene kıyasla yeni, olağandışı

veya daha şiddetli reaksiyonlara dair kanıta rastlanmamıştır. Bununla birlikte veriler

halen kısıtlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) farklı dozaj gerektiğine ve yan

etkilerin gençlerde görülenlerden farklı olduğuna dair bulgu yoktur. Bu yaş grubunda

hastalara LAMİSİL tablet reçete ederken, önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek

fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

4.3. Kontrendikasyonlar

Terbinafine ve kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,

kronik veya aktif karaciğer hastalığı, emzirme.

3 / 11

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Karaciğer fonksiyonu

LAMİSİL

kronik

veya

aktif

karaciğer

hastalığı

olan

hastalarda

kontrendikedir.

Karaciğer toksisitesi, daha önceden karaciğer hastalığı olan veya olmayan hastalarda

meydana gelebilmesi sebebiyle, LAMİSİL tablet reçete edilmeden önce, karaciğer

fonksiyon testleri uygulanmalıdır. Bu nedenle karaciğer fonksiyon testlerinin (4-6

haftalık

tedaviden

sonra)

periyodik

olarak

izlenmesi

önerilmektedir.

Karaciğer

fonksiyon

testlerinde

yükselme

durumunda

LAMİSİL

hemen

bırakılmalıdır

LAMİSİL

tabletlerle

tedavi

edilen

hastalarda

çok

nadir

olarak

ciddi

karaciğer

bozukluğu

(bazıları

fatal

sonuçlu

karaciğer

transplantasyonu

gerektiren)

bildirilmiştir. Karaciğer yetmezliği vakalarının çoğunda, hastalarda altta yatan ciddi

sistemik koşullar saptanmıştır (bkz. Bölüm 4.3 ve Bölüm 4.8). Eğer hastada prürit,

açıklanamayan inatçı bulantı, iştah azalması, anoreksi, yorgunluk, kusma, sağ üst

kadranda abdominal ağrı, sarılık, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde açılma gibi

karaciğer

disfonksiyon

bulgu

belirtileri

görülürse

LAMİSİL

tedavisine

verilmeli ve karaciğer fonksiyonları değerlendirilmelidir.

Dermatolojik etkiler

LAMİSİL tabletleri alan hastalarda ciddi cilt reaksiyonları (örneğin Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekroliz,

eozinofili

ilaç

döküntüsü

sistemik

semptomlar) çok nadir bildirilmiştir. Eğer ilerleyici cilt döküntüsü oluşursa LAMİSİL

tabletleriyle tedavi kesilmelidir.

Terbinafin, daha önce psoriyazisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır çünkü çok

nadir psoriyazis alevlenmesi vakaları bildirilmiştir.

Hematolojik etkiler

LAMİSİL tabletlerle tedavi edilen hastalarda çok nadir kan diskrazisi (nötropeni,

agranülositoz,

trombositopeni,

pansitopeni)

vakaları

bildirilmiştir.

LAMİSİL

tabletlerle tedavi edilen hastalarda oluşan herhangi bir kan diskrazisinin etiyolojisi

değerlendirilmeli ve LAMİSİL tabletleriyle tedavinin bırakılması da dahil olmak

üzere ilaç rejiminde olası bir değişiklik hakkında karar verilmelidir.

Böbrek fonksiyonu

Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 50 mL/dak altında

olanlar veya serum kreatinini 300 mikro mol/L üzerinde olanlar) LAMİSİL tabletlerin

kullanımı yeterince araştırılmamıştır, bu nedenle de önerilmez (bkz. Bölüm 5.2).

Diğer

LAMİSİL,

çok

nadir

olarak

lupus

eritematöz

vakaları

bildirildiğinden

lupus

eritematöz görülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sodyum için uyarı

Bu tıbbi ürün her tablette 1mmol (23mg)’den daha az sodyum ihtiva eder, yani

esasında “sodyum içermez”.

4 / 11

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer tıbbi ürünlerin terbinafin üzerindeki etkisi:

Terbinafinin

plazma

klerensi,

metabolizmayı

indükleyen

ilaçlar

tarafından

hızlandırılabilir ve sitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlar tarafından inhibe edilebilir.

Bu ilaçların birlikte kullanılması gerektiğinde, LAMİSİL dozajının uygun şekilde

ayarlanması gerekebilir.

Aşağıdaki

tıbbi

ürünler

terbinafinin

etkisini

plazma

konsantrasyonunu

artırabilir:

Simetidin terbinafinin klerensini %30 azaltmıştır.

Flukonazol hem CYP2C9 hem de CYP3A4 enzimlerinin inhibisyonu ile terbinafinin

Cmax ve EAA değerlerini sırasıyla % 52 ve % 69 artırmıştır. Maruziyette benzer bir

artış, ketokonazol ve amiodaron gibi hem CYP2C9 hem de CYP3A4’ü inhibe eden

diğer ilaçlar terbinafin ile eşzamanlı olarak kullanıldığında meydana gelebilir.

Aşağıdaki

tıbbi

ürünler

terbinafinin

etkisini

plazma

konsantrasyonunu

azaltabilir:

Rifampisin terbinafinin klerensini %100 artırmıştır.

Terbinafinin diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkisi:

Terbinafin

aşağıdaki

tıbbi

ürünlerin

etkisini

plazma

konsantrasyonunu

artırabilir:

Kafein:

Terbinafin intravenöz yoldan uygulanan kafeinin klerensini % 21 azaltmıştır.

Ağırlıklı olarak CYP2D6 ile metabolize edilen bileşikler:

In vitro

in vivo

çalışmalar terbinafinin CYP2D6 aracılı metabolizmayı inhibe

ettiğini göstermiştir. Bu bulgu, aynı zamanda dar bir terapötik pencereye sahip olan ve

özellikle

ağırlıklı

olarak

CYP2D6

metabolize

edilen

trisiklik

antidepresanlar

(TCA’lar),

-blokerler,

selektif

serotonin

geri-alım

inhibitörleri

(SSRI’lar),

antiaritmikler (1A, 1B ve 1C sınıfını içeren) ve B tipi monoamin oksidaz inhibitörleri

(MAO-İ’ler) ilaç sınıflarının belirli üyeleri gibi bileşikler için, klinik açıdan anlamlı

olabilir (bkz. Bölüm 4.4).

Terbinafin desipraminin klerensini %82 azaltmıştır (bkz. Bölüm 4.4).

Kapsamlı

dekstrometorfan

(öksürük

giderici

ilaç

CYP2D6

prob

substratı)

metabolizörleri olarak karakterize edilen sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda,

terbinafin idrardaki dekstrometorfan/dekstrorfan metabolik oranını ortalama 16 ila 97

artırmıştır.

Böylece,

terbinafin

güçlü

CYP2D6

metabolizörlerini,

zayıf

metabolizör durumuna dönüştürebilir.

LAMİSİL ile eşzamanlı olarak kullanılan ve etkileşimlere yol açmayan ya da ihmal

edilebilir etkileşimlere yol açan diğer ilaçlarla ilgili bilgiler:

5 / 11

Sağlıklı gönüllülerde ve

in vitro

koşullarda yapılan çalışmaların bulgularına göre,

terbinafin

CYP2D6

metabolize

olanlar

hariç

olmak

üzere

(aşağıya

bakınız),

sitokrom P450 sistemi aracılığıyla metabolize edilen çoğu ilacın (örneğin; terfenadin,

triazolam, tolbutamid ya da oral kontraseptifler) klerensini artırma ya da inhibe etme

açısından ihmal edilebilir bir potansiyele sahiptir.

Terbinafin antipirin ya da digoksinin klerensini değiştirmez.

Terbinafinin

flukonazolün

farmakokinetiği

üzerinde

etkisi

yoktur.

Ayrıca

terbinafin

potansiyel

olarak

zamanlı

kullanılabilen

ilaçlar

kotrimoksazol

(trimetoprim ve sülfametoksazol), zidovudin veya teofilin arasında klinik açıdan

anlamlı bir etkileşim söz konusu değildir.

İnsidansları tek başına oral kontraseptif kullanan hastalardaki insidansla aynı sınırlar

içinde kalmakla birlikte, oral kontraseptiflerle eş zamanlı olarak LAMİSİL kullanan

hastalarda bazı menstrüasyon düzensizliği vakaları bildirilmiştir.

Terbinafin

aşağıdaki

tıbbi

ürünlerin

etkisini

plazma

konsantrasyonunu

azaltabilir:

Terbinafin siklosporinin klerensini %15 artırmıştır.

Terbinafini varfarin ile eşzamanlı olarak kullanan hastalarda nadir olarak INR’de

ve/veya protrombin zamanında değişiklik vakaları bildirilmiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması

yürütülmemiştir. Çocuklarda kullanımının güvenilirliği kesin olarak kanıtlanmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Oral

kontraseptifler

eşzamanlı

olarak

LAMİSİL

tablet

alan

hastalarda

bazı

menstrüel

düzensizlik

vakaları

bildirilmiştir;

bununla

birlikte

bozuklukların

insidansı,

başına

oral

kontraseptif

alan

hastalardaki

insidans

aralığı

içinde

kalmıştır.

Gebe kalma potansiyeline sahip kadınlar için özel önerileri destekleyecek veri mevcut

değildir.

Gebelik dönemi

Terbinafin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri sınırlıdır. Hayvanlar

üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum

6 / 11

sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan

ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir.

Gebe kadında klinik deneyim sınırlı olduğundan, muhtemel yararlanma beklentisi,

muhtemel riskleri geçmediği sürece LAMİSİL gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Terbinafin

sütle

atılır,

nedenle

LAMİSİL

tablet

tedavisi

gören

kadınlar

emzirmemelidirler.

Üreme yeteneği / Fertilite

İnsan

deneyiminden

elde

edilen

bağlantılı

bilgiler

mevcut

değildir.

Sıçanlardaki

fertilite çalışmaları, fertilite veya üreme performansında olumsuz bulgulara işaret

etmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

LAMİSİL tabletlerle tedavinin araç ve makine kullanma üzerindeki etkileri üzerine

çalışmalar yapılmamıştır. İstenmeyen bir etki olarak baş dönmesi yaşayan hastalar

araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik

çalışmalar

veya

pazarlama

sonrası

dönemden

elde

edilen

advers

ilaç

reaksiyonları MedDRA sistem organ sınıfına göre listelenmektedir. Her bir sistem

organ sınıfı içinde advers ilaç reaksiyonları sıklığa göre sıralanmaktadır ve en sık

reaksiyonlar ilk olarak listelenmektedir. Her bir sıklık gruplaması içinde advers ilaç

reaksiyonları azalan ciddiyet sırasına göre sunulmaktadır. Ayrıca, her bir advers ilaç

reaksiyonu için ilgili sıklık kategorisi aşağıdaki grupları temel almaktadır (CIOMS

III): çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan(≥1/1000 ila

<1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (Eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Nötropeni, agranülositoz, trombositopeni.

Bilinmiyor: Anemi, pansitopeni.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anaflaktik reaksiyonlar (anjiyoödemi de içeren), kutanöz ve sistemik

lupus eritematozus.

Bilinmiyor: Anaflaktik reaksiyon, serum hastalığı benzeri reaksiyon.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın: İştah azalması

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor: Depresif semptomlar ve anksiyete

7 / 11

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı.

Yaygın olmayan: Aguzinin* de dahil olduğu disguzi*.

*İlacın bırakılmasından sonra genellikle birkaç hafta içinde düzelen aguziyi de içeren

hipoguzi. İzole uzun süreli hipoguzi vakaları bildirilmiştir.

Seyrek: Parestezi, hipoestezi, baş dönmesi.

Bilinmiyor: Kalıcı da olabilen anosmi, hiposmi.

Göz hastalıkları

Bilinmiyor: Görme bozuklukları, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma.

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Çok seyrek: Vertigo.

Bilinmiyor: Hipoakuzi, duymada bozulma, tinnitus.

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Vaskülit.

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Gastrointestinal semptomlar (abdominal şişkinlik, dispepsi, bulantı, karın

ağrısı, ishal).

Bilinmiyor: Pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Hepatik yetmezlik, artmış hepatik enzimler, sarılık, kolestaz ve hepatit dahil,

ciddi hepatik fonksiyon bozukluğu vakaları. Hepatik fonksiyon bozukluğu gelişirse,

LAMİSİL ile tedavi bırakılmalıdır (ayrıca bkz., Bölüm 4.4). Çok nadir olarak ciddi

karaciğer

yetmezliği vakaları bildirilmiştir (bazıları ölümcül sonuca sahip ya da

karaciğer nakli gerektiren). Karaciğer yetmezliği vakalarının çoğunda hastalar ciddi

altta yatan sistemik rahatsızlıklara sahip olup, LAMİSİL alımı ile nedensel ilişki

belirsizdir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Ürtiker, deri döküntüsü

Çok

seyrek:

Stevens-Johnson

Sendromu,

toksik

epidermal

nekroliz,

eritema

multiforme), eksfoliyatif dermatit,

büllöz dermatit, toksik cilt erüpsiyonu.

Fotosensitivite reaksiyonları.

Alopesi.

Deride

ilerleyici

kızarıklık

döküntü

olursa

LAMİSİL

tedavisine

devam

edilmemelidir.

Bilinmiyor:

Psoriasiform

erüpsiyonlar

veya

psoriyaziste

şiddetlenme,

ciddi

cilt

reaksiyonları (ör. Akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP)).

Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç döküntüsü.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok yaygın: Kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji).

Bilinmiyor: Rabdomiyoliz.

8 / 11

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek: Halsizlik.

Bilinmiyor: Yorgunluk, grip benzeri hastalık, ateş.

Araştırmalar:

Yaygın olmayan: Kilo azalması

**Disguziye sekonder olarak kilo kaybı.

Bilinmiyor: Kan kreatin fosfokinaz artışı.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08;

faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bir kaç doz aşımı olgusu (5 g’a kadar) bildirilmiştir, baş ağrısı, bulantı, üst abdominal

ağrı ve baş dönmesi oluşmuştur. Doz aşımının önerilen tedavisi esas olarak aktif

kömür uygulayarak ilacın eliminasyonu ve eğer gerekirse, semptomatik destekleyici

tedaviden ibarettir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik antifungaller

ATC kodu: D01BA02

Terbinafin, allilamin olup, Trichophyton (örneğin T. rubrum, T. mentagrophytes, T.

verrucosum,

tonsurans,

violaceum),

Microsporum

(örneğin

canis),

Epidermophyton

floccosum

Candida

cinsi

maya

(örneğin

albicans)

Pityrosporum gibi deri, saç ve tırnağın fungal patojenlerine karşı geniş bir etki

spektrumuna sahiptir. Düşük konsantrasyonlarda dermatofitlere, küf mantarlarına ve

dimorfik mantarlara karşı fungusidal etki gösterir. Maya mantarlarına karşı etkinliği,

mantarın türüne göre fungusidal veya fungustatik özelliktedir.

Terbinafin, mantarın sterol biyosentezini erken dönemde spesifik olarak engeller. Bu

durum ergosterol yetmezliğine ve intrasellüler skualen birikimine yol açarak, mantar

hücresinin ölümü ile sonuçlanır. Terbinafin, mantar hücre membranında skualen

epoksidaz enzimi inhibisyonu yolu ile etki gösterir. Skualen epoksidaz enziminin

sitokrom P450 sistemi ile bir bağlantısı yoktur.

İlaç oral olarak verildiğinde, terbinafin deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite

oluşturacak düzeyde birikir.

9 / 11

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Oral uygulamayı takiben terbinafin iyi emilir (>%70). 250 mg terbinafin tekli oral doz

uygulamadan

sonraki

saat

içinde

mikrogram/mL’lik

ortalama

doruk

plazma

konsantrasyonuna

açmıştır.

Kararlı

durumda

(%70

kararlı

duruma

yaklaşık

gün

içinde

ulaşılmıştır)

tekli

doza

kıyasla

terbinafinin

doruk

konsantrasyonu

ortalama

daha

yüksektir

plazma

artış

göstermiştir.

Terbinafinin

biyoyararlanımı

besinlerden

orta

düzeyde

etkilenmektedir

(EAA’da

%20’den daha düşük bir artış); fakat bu düzey doz ayarlamalarını gerektirecek kadar

yüksek değildir.

Dağılım:

Terbinafin plazma proteinlerine güçlü olarak bağlanır (% 99). Deriye hızla diffüze

olup lipofilik stratum corneumda birikir. Terbinafin ayrıca yağ bezlerinden de salınır,

böylelikle

kıl

foliküllerinde,

saç

yağdan

zengin

deri

bölgelerinde

yüksek

konsantrasyonlar

oluşturur.

Ayrıca

terbinafinin

tedavinin

birkaç

haftasından

itibaren tırnak yatağına dağılma özelliği de vardır.

Biyotransformasyon:

Terbinafin, CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 ve CYP2C19 başta olmak üzere

izoenzimi

tarafından

hızla

büyük

oranda

metabolize

edilir.

Biyotransformasyon,

başlıca

idrarla

atılan,

anti-fungal

aktiviteye

sahip

olmayan

metabolitlerle sonuçlanır.

Eliminasyon:

Plazma EAA’sındaki artıştan efektif yarı ömür ~30 saat olarak hesaplanmaktadır.

Farmakokinetikte

klinik

açıdan

ilgili

yaşa

bağımlı

değişiklikler

gözlenmemekle

birlikte eliminasyon hızı renal veya hepatik bozukluğu olan hastalarda azalarak, daha

yüksek kan terbinafin düzeyleri ile sonuçlanabilir.

Biyoyaralanım:

İlk geçiş metabolizmasının bir sonucu olarak terbinafinin LAMİSİL tabletlerden

mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %50’dir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Geriyatrik:

Terbinafinin

kararlı

durum

plazma

konsantrasyonlarında

yaş

bağlantılı

farmakokinetik değişiklikler gözlenmemiştir.

Pediyatrik:

Çocuklarda kullanımının güvenilirliği kesin olarak kanıtlanmamıştır.

10 / 11

Böbrek - Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda terbinafinin yüksek kan düzeylerine

çıkması ile sonuçlanan eliminasyon yavaşlaması olabilir.

Daha önceden karaciğer hastalığı bulunan veya böbrek fonksiyonları bozuk olan

(kreatinin

klerensi

<

mL/dak

hastalarda

yapılan

farmakokinetik

çalışmalar LAMİSİL tabletlerin klerensinin yaklaşık % 50 oranında azalabildiğini

göstermiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçan ve köpeklerde uzun süreli yapılan çalışmalarda (1 yıla kadar) günde 100 mg/kg

a kadar oral dozlara kadar hiç bir belirgin toksik etkiye rastlanmamıştır. Yüksek oral

dozlarda, karaciğer ve de büyük bir olasılıkla böbrekler potansiyel hedef organlar

olarak tanımlanmıştır.

Farelerde yapılan 2 yıllık karsinojenisite çalışmasında, günde 130 (erkek) ve 156

(dişi) mg/kg a kadar dozlarda bu uygulamalara bağlı olarak hiç bir neoplastik veya

diğer

anormal

bulguya

rastlanılmamıştır.

Sıçanlarda

yapılan

yıllık

oral

karsinojenisite

çalışmasında,

yüksek

mg/kg

dozda

erkelerde

karaciğer

tümörlerinde artış gözlenmiştir. Fare veya diğer çalışmalardaki fare, köpek veya

maymunlarda

karsinojenisite

görülmediğinden

peroksizom

proliferasyonu

ilişkili olabilen değişikliklerin türe spesifik olduğu gösterilmiştir.

Maymunlarda yapılan yüksek doz çalışmalarında, yüksek dozlarda (toksik olmayan

etkili düzey 50 mg/kg) retinada refraktil bozukluklar gözlenmiştir. Oküler dokuda

terbinafin metaboliti varlığına bağlı olan bu bozukluklar ilaç kesildikten sonra ortadan

kalkmıştır. Bu bozukluklar histolojik değişiklikler ile ilişkili değildir.

Standart

in vitro

in vivo

genotoksisite test serisinde mutajenik veya klastojenik

potansiyel belirtisi görülmemiştir.

Sıçan

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda

fertiliteye

veya

diğer

üreme

parametreleriyle ile ilişkili hiç bir advers etki gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Magnezyum stearat

Susuz kolloidal silika

Metil hidroksipropil selüloz

Sodyum karboksimetil nişasta

Mikrokristalin selüloz

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği yoktur.

11 / 11

6.3. Raf ömrü

60 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC / PVDC blisterde

14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalaj.

6.6. Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy – İstanbul

Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

183/27

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29 Temmuz 1997

Ruhsat yenileme tarihi: 21 Şubat 2017

10. KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7842 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003753/T/0010

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety