LAMISIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAMISIL %1 15 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAMISIL %1 15 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • EG

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504350104
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

LAMİSİL ®

%1 krem

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirgramkremde10mgterbinafinhidroklorür(8.8mgterbinafinbaza

eşdeğer)içerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumhidroksit,benzilalkol,sorbitanmonostearat,setilpalmitat,

setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, izopropilmiristat vesafsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.LAMİSİL nedir veneiçinkullanılır?

2.LAMİSİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.LAMİSİL nasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.LAMİSİL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. LAMİSİLnedir veneiçinkullanılır?

LAMİSİLkreminetkinmaddesiterbinafinhidroklorürdür.LAMİSİLkrem,mantar

hastalıklarınakarşıetkilibirilaçtır.LAMİSİLkremderisorunlarınayolaçanbazımantarları

öldürerekyadaüremelerinidurduraraketkiliolan birilaçtır.

LAMİSİLkrematletayağıhastalığı(Tineapedis),kasıkkaşıntısı(Tineakruris),saçkıran

(Tineakorporis),isilik(Kandidiasis)vePityriazisversicolorgibimantarenfeksiyonlarının

tedavisindekullanılır.

2/6

2. LAMİSİL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

LAMİSİL’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

TerbinafineyadaLAMİSİL’indiğerbileşenlerinekarşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)varsa

kullanmayınız.

LAMİSİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

LAMİSİLkremyalnızcaharici kullanım içindir.

LAMİSİLkremiyüzünüzeuygulamayınız.

LAMİSİLgözleritahrişedebilir.Kremyanlışlıklagözünüzegeldiğitakdirde,kremisiliniz

vegözünüzüakansuylaiyiceyıkayınızveherhangibirbelirtininsürmesidurumunda

doktorunuzadanışınız.

Kremiuyguladıktan sonraelleriniziyıkayınız.

LAMİSİLkremlokalderireaksiyonlarınayolaçabileceksetilalkolvestearilalkol

içermektedir.

Mantarvemayaenfeksiyonlarıdiğerkişileregeçebileceğiiçin,kendinizeaithavluve

giysilerkullanmayadikkatedinizvebunlarıbaşkalarıylapaylaşmayınız.Yeniden

enfeksiyonoluşumunakarşıkendinizikorumakiçin,havluvegiysilerinizinsıkça

yıkanmasıgereklidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LAMİSİL’in yiyecekveiçecekilekullanılması

LAMİSİL’inkullanımyöntemiaçısındanbesinlerlebirlikteyadaaçkarnınaalınmasında

sakıncayoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizyadahamileolabileceğinizidüşünüyorsanız,LAMİSİLtedavisine

başlamadanöncedoktorunuzadanışınız.LAMİSİLkrem,kesinliklegerekliolmadığısürece

hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LAMİSİLkullanıyorsanızbebeğinizi emzirmeyiniz.

Göğüslerdedahilolmaküzere,bebeklerintedavininuygulandığıbölgelerletemasını

engelleyiniz.

3/6

Araçvemakinekullanımı

LAMİSİLkremin deriyeuygulanması araçvemakinekullanmayeteneğinizietkilemez.

LAMİSİL’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

LAMİSİL,benzilalkol,setilalkolvestearilalkoladıverilenmaddeleriiçerir.Bumaddeler,

lokalderi reaksiyonlarına(örneğin, kontak dermatite)sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

LAMİSİLkrem ile tedavi edilen bölgelerediğer tıbbiürünleri uygulamayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. LAMİSİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

LAMİSİLkremienfeksiyonlu deri bölgelerineaşağıdabelirtildiğigibi uygulayınız:

Atlet ayağı (Tineapedis): Bir haftaboyuncagündebir kere.

Kasıkkaşıntısı(Tineakruris)vesaçkıran(Tineakorporis):Birhaftaboyuncagündebir

kere.

İsilik(Deri kandidiyazisi): bir haftaboyuncagündebiryadaikikere.

Samyeli(Pitiryazis versikolor):İki haftaboyuncagündebiryadaikikere.

Enfeksiyonbirkaçgünsonundadüzelmegöstersede,kremiönerilentedavisüresiboyunca

kullanmayadevamediniz.Kremdüzenlisürülmediğiyadaerkenkesildiğitakdirde,

enfeksiyonyeniden ortayaçıkabilir.

DerinizdekidurumLAMİSİLkremiletedaviyebaşladıktanbirkaçgünsonraiyileşmeye

başlamalıdır.Fakatenfeksiyongeçtiktensonrahasarlıderinintamameniyileşmesidahauzun

sürecektir.LAMİSİLkremin etkileri tedavi döneminin bitimindensonrabiledevam edecek ve

derinizdeki iyileşme sürecektir.

Tedavininbaşlanmasındanitibaren2haftaiçerisindeherhangibiriyileşmebelirtisi

gözlemlemediğiniztakdirde, doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Kremiaşağıdakişekildeuygulayınız:

Etkilenmişderiyi ve etrafındaki alanı (alanları)temizleyinizveelleriniziyıkayınız.

Tüpüilkkullandığınızda,mühürlüolacaktır.Kapağınüstündekisivriucukullanarakmührü

deliniz.

Parmağınızaazbir miktarkrem sıkınız.

Tüpün kapağınıkapatınız.

Etkilenmişderiyevedoğrudan etrafını saran bölgeyeincebir tabakakremisürünüz.

Yavaşçaovarak kremiyediriniz.

Elleriniziyıkayınız,aksitakdirdeenfeksiyonukendiderinizindiğerbölgelerineyadadiğer

kişilereyayabilirsiniz.

4/6

Eğeretkilenmişderielyadaayakparmaklarınızınyadakabaetlerinizinarasında,göğüsya

dakoltukaltındayadakasıkbölgesindeise,kremisürdüktensonrabölgeyigazlıbezile

kapatabilirsiniz.Buözellikleyatarkenönerilmektedir.Eğergazlıbezkullanıyorsanız,kremi

her sürdüğünüzdeyeni, temizbir bezkullanınız.

Tedavininbaşarılıolmasınısağlamakiçin,etkilenmişderibölgesinidüzenliolarakyıkamak

suretiyletemiztutunuz.Hafifçedokunarakveovalamaksızınderinizikurutunuz.Kaşınsabile

ilgilibölgeyikaşımayınızçünkübuderiyedahafazlahasarverebilirveiyileşmesürecini

yavaşlatabiliryadaenfeksiyonuyayabilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklardakullanımınıngüvenilirliğikesinolarakkanıtlanmamıştır.LAMİSİLkremin16

yaşın altındaki çocuklardakullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

LAMİSİLkrem 65yaş üzeri hastalar tarafındandakullanılabilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlanmasıileilgiliveri

bulunmamaktadır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

DoktorunuzLAMİSİLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyiniz,çünküLAMİSİLtedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüyegitmesine

neden olabilir.

EğerLAMİSİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla LAMİSİLkullandıysanız:

Kazayladerinizesizesöylenendendahafazlakremsürdüysenizbunusilmenizyeterlidir.Bu

sizezarar vermeyecektir.

Sizyadabaşkabiri,özellikledebirçocukyanlışlıklayüksekmiktardaLAMİSİLkrem

yutarsa,hemendoktorunuzayadaeczanızadanışınız.Onlarsizeyapılmasıgerekeni

söyleyecektir.

LAMİSİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LAMİSİL’i kullanmayı unutursanız:

Birdozuunuttuğunuztakdirde,farkettiğinizdehemenkremiuygulayınızvedahasonraher

zamankigibidevamediniz.Eğerbirsonrakidozunzamanıgeldiğindehatırlarsanız,normal

miktarı uygulayınızvedahasonraher zamankigibi devam ediniz.

Kremibukullanmatalimatındabelirtildiğigibikullanınız.Eğeruygulamalarıatlarsanız,

enfeksiyonyeniden ortayaçıkabilir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

5/6

LAMİSİLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

LAMİSİLtedavisini durdurmak hastalığınızın dahakötüyegitmesineneden olabilir.

Doktorunuztarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiLAMİSİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

LAMİSİL’in kullanılması sonucundaaşağıda belirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığı bilinmeyen

:Eldeki verilerilebelirlenemeyecek kadar azhastadagörülebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

Cilttepullanma veyasoyulma(deri eksfoliasyonu)

Kaşıntı (prurit)

Yaygınolmayan:

Deri lezyonu

Kabuklanma

Deri hastalığı

Derinin rengindedeğişiklik (pigmentasyon bozukluğu)

Deridekızarıklık(eritem)

Derideyanmahissi

Ağrı

Uygulamayerindeağrı

Uygulamayerindetahriş

Seyrek:

Gözdetahriş

Cilt kuruluğu

6/6

Deri döküntüsü vekaşıntı (temas dermatiti)

Kaşıntı, kızarıklıkveyanma hissiylebirliktegörülen deri döküntüsü (egzema)

Cildinizin durumu kötüleşebilir.

Sıklığı bilinmeyen:

Buyanetkiler,pazarlamasonrasıdeneyimedayanmaktadırvesıklıklarımevcutveriler

kullanılarakhesaplanamamaktadır.

Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık)

Deri döküntüsü

BunlarLAMİSİL’in hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LAMİSİL’in saklanması

LAMİSİL’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

15-30°Carasındaki odasıcaklığında saklayınız.

Tüpü sıkıcakapalıtutunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraLAMİSİL’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizLAMİSİL’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi: Novartis Ürünleri, 34912Kurtköy–İstanbul

Üretimyeri: Novartis Consumer Health S.A. Nyon,İsviçre

Bu kullanma talimatı……..tarihindeonaylanmıştır.

21-11-2018

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7842 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003753/T/0010

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety