LAKTATLI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAKTATLI RINGER DEM IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML PE SISE (SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAKTATLI RINGER DEM IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML PE SISE (SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699769690205
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİBFS

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde: Her100mlçözelti;0.602gsodyumklorür,0.314gsodyumlaktat,

0.041gpotasyumklorür,0.026gkalsiyumklorürdihidratiçerir.

ÇözeltidekielektrolitkonsantrasyonlarımEq/l(mmol/l):

131.03(131.03) sodyum, 5.50(5.50) potasyum, 3.54(1.77)

kalsiyum,112.05(112.05)klorür,28.02(28.02)laktatiçerir.

Yardımcımadde(ler): Enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnedirveneiçinkullanılır?

2. LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnedirveneiçinkullanılır?

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,vücuduntemelyapıtaşlarıolanelektrolitleriiçerenve

damariçiyoldanuygulananbirçözeltidir.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,kapaklı,500ve1000militrelikdüşükyoğunluklu

polietilen(LDPE)şişelerdesunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,vücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)

durumununtedavisindevebudurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılır.Vücuttan

kaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerjiihtiyacının

birbölümünüdekarşılar.Bunundışındavücuttabazıyapım-yıkımolaylarısonucubozulmuş

asit-bazdengesinindüzenlenmeveidamesindedekullanılır.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,konsantreformdabulunanbazıdamariçiuygulamaya

uygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıyladakullanılmaktadır.

2.LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,

böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyada

vücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısize

uygulamamayakararverebilir.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

DahaönceLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcı

maddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensoluk

kesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtiler

oluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

Eğer,

Sodyumlaktatakarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Ayrıcaaşağıdakidurumlardadadoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir:

Vücuttasıvıbirikiminigösterenbelirtilerinolmasıdurumunda

iddetlikaraciğeryetmezliğidurumu

Vücuttayaygınşişlikler(ödem)vekarıniçisıvıtoplanmasıylaseyredensirozdurumları

Vücudunbuçözeltiiçindekilaktatıparçalamasıylailgilisüreçlerinde(laktat

metabolizması)bozuklukdurumları

iddetliböbrekyetmezliğidurumunda(idrarınçokazolmasıyadahiçolmaması)

Tedaviedilmemişkalpyetmezliği

lacıniçindekimaddelerinvücuttazatengereğindenfazlabulunduğudurumlar(potasyum

fazlalığı,sodyumfazlalığı,kalsiyumfazlalığı,klorürfazlalığı,laktatfazlalığı)

Vücuttakiasit-bazdengesininbazikyöndedeğişmişolduğudurumlar(metabolikalkaloz)

Vücuttakiasit-bazdengesininçokağırbirşekildeasidikyöndedeğişmişolduğudurumlar

(şiddetlimetabolikasidoz)

Vücuttakiasit-bazdengesininlaktikasitebağlıasidikyöndedeğişmişolduğudurumlar

(laktikasidoz)

Dijitaltedavisialtındaysanız.

28günlüktenküçükyenidoğanlardaLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİayrısetlerden

uygulansalardaKULLANILMAZ.

Seftriaksonadındakidamariçiyoldankullanılanbirantibiyotikkullanıyorsanızdoktorunuz

sizebuçözeltiyiseftriaksonuuyguladığısettenuygulamayacaktır.

LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ

KULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa

Kalphastalığı,kalpyetmezliği,yüksektansiyon;

Solunumhastalığı,solunumyetmezliği;

Vücudunuzda,kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesutoplanması(ödem);

Böbrekişlevlerininbozukluğu,böbrekyetmezliği;

Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

Böbreklerdetaş;

Gebeliktansiyonu;

Vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlaryada

sodyumbirikimiyleseyredendiğerdurumlar;

Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanıkdurumlarıgibivücuttakipotasyumunyükselmesineyatkınlığıarttırandurumlar;

doktorunuzsizeLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanırkenözeldikkat

gösterecektir.

DoktorunuzLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ni,6aydanküçükbebeklerdeözelbir

dikkatlekullanacaktır.

Ayrıcadoktorunuzbuçözeltininkullanımısırasındaklinikdurumunuzvelaboratuvar

değerlerinizi(kanveidrardakielektrolitdüzeyleriileasit-bazdengesi)düzenliaralıklarla

izleyecektir.

Uygulamayıyapacakolansağlıkgörevlisi,

builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedecek;

builacısizeuygularkenkullanılanboruları(setleri)24saattebirdeğiştirmeyegayret

edecek;

yalnızcaşişevekapaklarısağlamsa,içindekiçözeltiberraksakullanacak;

damariçiuygulamasırasındadamardışınakaçmamasınaözengösterecektir.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninuygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerle

herhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindeLAKTATLI

RİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindeLAKTATLIRİNGER

ÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninaraçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibir

etkisibulunmamaktadır.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkındaönemlibilgiler

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbir

duyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİbazıilaçlarlageçimsizdir.Budurumeklenecekilaçların

ürünbilgilerindenöğrenilebilir.

Geçimsizolduğubilinenilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşka

çözeltilertercihedilmelidir.Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbir

geçimsizlikriskinienazaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadan

önceveuygulamasırasındabelirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibir

bulanıklıkveyaçökelmeolupolmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİilegeçimsizilaçlardanbazıları:

Aminokaproikasit

AmfoterisinB

Kortizonasetat

Dietilstilbestrol

Etamivan

Etilalkol

Fosfatvekarbonatsolüsyonları

Oksitetrasiklin

Thiopentalsodyum

Versenatdisodyum

Seftriakson

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİilekısmengeçimsizilaçlardanbazıları:

Tetrasiklin

Ampisilinsodyum

Minosiklin

Doksisiklin

AyrıcaLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİileaşağıdakiilaçlarınbiraradakullanımısırasında

builaçlarınetkileridikkatealınmalıdır.

Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolon(vücuttasodyumvesubirikmesiriskinedeniyle)

Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrarsöktürücü

ilaçlar(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiotensinIIreseptörantagonistleri

(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

Takrolimus,siklosporin(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

Dijitalisgrubundankalpilaçları(Builaçlarınetkilerikalsiyumvarlığındaartarveciddi

kalpritmbozukluğuoluşabilir).

TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(vücuttakalsiyumbirikmesiriski

nedeniyle)

Bifosfonatlar,florür,florokinolonvetetrasiklingrubundanantibiyotikler(kalsiyumla

birlikteuygulandıklarındaemilimleriazalır).

Salisilatlar,barbitüratlarvelityumgibiasidikilaçlar(builaçlarınböbreklerdenatılımları

artabilirvebeklenenetkiyigösteremeyebilirler).

Sempatomimetikilaçlar(örnefedrin,pseudoefedrin)vestimülanilaçlar(deksamfetamin

sülfat,fenfluraminhidroklorür)gibialkaliilaçlar(builaçlarınböbreklerdenatılımlarıazalır

vebeklenenetkidenfazlaetkiyeyolaçabilir).

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİdamariçiuygulamadakanlaaynısettenverilmemelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİiletedavinizinnekadarsüreceğinisize

bildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

6aydanküçükbebeklerveyenidoğanlardalaktatiçerençözeltilerözeldikkatle

kullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Uygulanacakdozveuygulamahızı,erişkinlerdekigibihastanınağırlığına,klinikvebiyolojik

durumunavebirlikteuygulanantedaviyegörehekimtarafındanayarlanır.

Kalp,böbrek,karaciğervediğerhastalıklarileilaçkullanımınındahasıkolduğudikkate

alınmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sodyumtuzlarıböbrekyetmezliğindedikkatlekullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardalaktatmetabolizmasıbozulabileceğinden,ilaç

alkalileştiricietkisinigösteremeyebilir.

EğerLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİkullandıysanız:

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktorveyaeczacıilekonuşunuz.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızya

daçözeltisizeçokhızlıolarakuygulanmışsabudurumaşağıdakibelirtilerenedenolabilir:

Dokularınızdasıvıbirikimine(ödem)veşişmeyenedenolabilensuve/veyasodyum(tuz)

aşırıyüklenmesi

kolvebacaklardaiğnelenmeveuyuşmagibibelirtilerenedenolanveözellikleböbrek

yetmezliğiolanlardagörülebilenhiperkalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerinin

normaldendahayüksekdüzeylereçıkması)

kaslardazayıflık

hareketedememe/felçdurumu(paralizi)

düzensizkalpatışları(kalptearitmi)

kalpteblok(kalpatışlarınınçokyavaşlaması)

kardiyakarrest(kalpçalışmasınındurduğuhayatıtehditedenbirdurum)

bilinçtebulanıklık

Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildehiperkalsemi(kanınızdakikalsiyumdüzeylerinin

normaldendahayüksekdüzeylereçıkması):

iştahtaazalma(anoreksi)

bulantı

kusma

kabızlık

karınağrısı

kolayuyarılabilirlikyadadepresyongibiruhsaldurumbozuklukları

çokmiktardasuiçme(polidipsi)

normaldendahafazlaidraraçıkma(poliüri)

böbreklerdekalsiyumbirikiminebağlıböbrekhastalığı(nefrokalsinoz)

böbrektaşları

koma(bilinçkaybıdurumu)

ağızdatebeşirimsitad

yüzveboyundakızarma

deridekikandamarlarındagenişleme.

Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildeveözellikleböbrekyetmezliğiolanlarda

görülebilenhipokalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerininnormaldendahadüşük

düzeyleredüşmesi)vemetabolikalkaloz(kanınızınnormaldendahabazikhalegelmesi):

mizaçtadeğişiklikler

yorgunluk

soluktakesilme

kaslardasertleşme

kaslardaseyirme

kaslardakasılmalar.

Bubelirtilerdenherhangibirisizdegörülürseacilendoktorunuzahaberveriniz.Size

uygulananilaçdurdurulacakvebelirtilerinizeyöneliktedaviyebaşlanacaktır.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanmaddelere

duyarlıolankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz

Çokyaygıngörülenyanetkiler:

Kaşıntı

Alerjikreaksiyonlarveyayerelyadayaygınkurdeşen(ürtiker),deridedöküntüve

kızarıklıkgibibelirtiler

Derideşişkinlik,gözçevresi,yüzve/veyaboğazdaşişlik

Vücuttaaşırısubirikimivekalpyetmezliği(kalphastalığıyadaakciğerödemiolan

hastalarda).

Burundatıkanıklık,öksürük,hapşırma,boğazdaspazmve/veyanefesalıpvermedezorluk

Yaygıngörülenyanetkiler:

Elektrolitbozuklukları

Endişedurumu(anksiyete)

Kalbinnormaldenhızlıçalışması(taşikardi)

Kalbinnormaldenyavaşçalışması(bradikardi)

Göğüstesıkışmahissi,göğüsağrısı(taşikardivebradikardiyleberaber)

Yaygınolmayanyanetkiler:

Kasılmalar

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Panikatak

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

LAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niçocuklarıngöremeyeceğiveyaerişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ni

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.

No.241135

Kartepe/KOCAELİ‘dir.

Bukullanmatalimatı30.03.2016tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.

Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmışşişeleryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

Setinklempikapatılır.

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

işeeskikonumunagetirilerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.