LAKTATLI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAKTATLI RINGER DEM IV INFUZYON ICIN COZELTI 1000 ML PE SISE (SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAKTATLI RINGER DEM IV INFUZYON ICIN COZELTI 1000 ML PE SISE (SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699769690229
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU(mediflekstorbada)

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde: Herbirlitreçözelti3 gramsodyumlaktat, 6gramsodyumklorür0.3

grampotasyumklorürve0.2 gramkalsiyumklorürdihidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Hidroklorik asit, sodyumhidroksitvesterilenjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU nedirveneiçinkullanılır?

2.LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU ’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU nedirveneiçinkullanılır?

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU,vücuduntemelyapıtaşlarıolanelektrolitleriiçerenve

damariçiyoldan uygulanan birçözeltidir.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU500, 1000ve2000mililitrelikMediflekstorbalarda

sunulmuştur. Setlivesetsizikiformu bulunmaktadır.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU,vücuttasuvekimyasalkaybınıntedavisinde(örneğin

aşırıterleme,böbrekrahatsızlıkları),kandamarlarındakikanhacminindüşükolması

(hipovolemi)ve yadüşükkanbasıncı(hipotansiyon)tedavisindevemetabolikasidoz(kanın

çok asidik olması)durumlarındakullanılmaktadır.

2. LAKTATLIRINGER SOLÜSYONUkullanmadan öncedikkatedilmesi

gerekenler

1

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU birçokhastadaemniyetlibir ilaçtır.Ancakkalbiniz,

böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyada

vücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısize

uygulamamaya kararverebilir.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nu aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önceLAKTATLIRINGER SOLÜSYONU,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcı

maddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensoluk

kesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtiler

oluştuysabu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolup olmadığından emin değilseniz, doktorunuzadanışınız.

Eğer,

Seftriakson (birantibiyotik)kullanan biryenidoğansanız(28 günlükten az),

Sodyumlaktatve yaLAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nuniçerisindekiherhangidiğer

maddelerekarşıalerjinizvarsa,

Vücuthücrelerininçevresindekiboşluklardaçokfazlasıvıolduğunda(hücredışı

hiperhidrasyon),

Kan damarlarındakan hacminin olmasıgerekenden dahafazlaolduğunda(hipervolemi),

Ciddiböbrekyetmezliği(böbreklerininiyiçalışmadığındavediyalizeihtiyaç

duyulduğunda),

Telafiedilmemişkalpyetmezliği.Bukalpyetmezliğiyeterlişekildetedaviedilmemiştir

veaşağıdakisemptomlaraneden olmaktadır:

-nefes darlığı

ayak bileklerindeşişme

Kandakipotasyumseviyelerinin normalden fazlaolması(hiperkalemi),

Kandakikalsiyumseviyelerinin normalden fazlaolması(hiperkalsemi),

Kanın çok bazik olmasırahatsızlığı(metabolik alkaloz),

Karın içindekisıvının artmasınasebep olan karaciğerrahatsızlığı(asidik siroz),

Kanınızhayatınızıtehditedicikadarçok asidikse(ciddimetabolik asidoz),

Metabolik asidozun birçeşidi(laktik asidoz),

Ciddikaraciğerrahatsızlığı(karaciğerdüzgünçalışmadığındaveyoğuntedavi

gerektirdiğinde),

Yetersizlaktatmetabolizması(laktatkaraciğertarafındanyokedilirkenciddikaraciğer

rahatsızlıklarındameydanagelir)

Kalpyetmezliğitedavisiiçindigitalisveyadigoksingibikardiyakglikozitler(kalp

kuvvetlendiriciler)kullanıyorsanız(ayrıca“Diğerilaçlarilebirliktekullanımı”bölümüne

bakınız).

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardan birivarsa,

Seftriakson(birantibiyotik)kullanıyorsanız(ayrıca“Diğerilaçlarilebirliktekullanımı”

bölümünebakınız).

Kalpyetmezliği

Solunumyetmezliği(akciğerrahatsızlığı)(yukarıdakişartlardaözelgörüntüleme

gerekebilir)

Yetersizböbrek fonksiyonu

Kandakiklorseviyesininnormaldenyüksek olması(hiperkloremi)

Yüksek kan basıncı(hipertansiyon)

Derialtındatümvücuduetkileyen sıvıbirikmesi(genelödem)

2

Derialtında, özellikleayak bileğiçevresindesıvıbirikmesi(çevreselödem)

Akciğerlerdesıvıbirikmesi(akciğerödemi)

Hamilelik sırasındayüksek kan basıncı(preklamsi)

Aldosteron adlıhormon seviyesininyükselmesi(aldosteronizm)

Kandakisodyumseviyesininnormaldenyüksekolması(hipernatremi)veyasodyum

tutulması(vücutçokfazlasodyumtuttuğunda)ileilgilidiğerdurumlar,steroitlerletedavi

gibi(ayrıca“DiğerİlaçlarİleBirlikteKullanımı”bölümünebakınız).

Kalp rahatsızlığının herhangibirçeşidi

Kandakipotasyumseviyesininyüksek olmasıdurumları(hiperkalemi):

böbrekyetmezliği

adrenokortikalyetmezlik(vücuttakikimyasalkonsantrasyonlarınıkontroleden

hormonlarıetkileyen böbreküstü bezinin rahatsızlığı)

akutdehidrasyon(kusmaveyaishalebağlıvücuttakisu kaybı)

yaygın doku hasarı(ciddiyanıklardameydanagelebilmesigibi)

Kandakipotasyumseviyelerininyakından izlenmesigerekmektedir.

Vit aminDseviyesininyüksekolmasıileilgilihastalıklar(örneğincildiveiçorganları

etkileyen sarkoidozhastalığı)

Böbrek taşları

Yetersizkaraciğerfonksiyonu

Diyabet

Sizeinfüzyon uygulandığında, doktorunuzkan veidrarörneklerinizianalizedecektir:

kanınızdakisodyumvepotasyumgibikimyasalların miktarı

kan veidrarınızın asiditesi(asit-bazdengeniz).

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONUpotasyumiçermesinerağmen,kandakipotasyum

seviyesiniyükseltip tedaviedecek kadaryeterlideğildir.

Kalsiyu mklorürvücutdokularınaenjekteedilirsezararlıolabilir.Buyüzden,LAKTATLI

RINGERSOLÜSYONUkaslarıniçineenjekteedilmemelidir(intramüskülerenjeksiyon).

Ayrıcadoktorunuzçözeltiyidamarçevresindekidokularıniçinesızdırmaktankaçınmakiçin

çaba sarfedecektir.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU,kannaklindekullanılanaynıiğneyoluyla

verilmemelidir.Bukırmızıkanhücrelerinezararverebilirveyaonlarınkümeleşmelerine

neden olabilir.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONUlaktatiçerdiğinden,kanınızıçokalkali yapabilir

(metabolikalkaloz).

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU,6aylıktanküçükbebekleredikkatleverilmelidir.

Parenteralnütrisyon(damariçineinfüzyonileuygulananbeslenme)alıyorsanızdoktorunuz

bunugözönündebulunduracaktır.LAKTATLIRINGERSOLÜSYONUsizeuzunzamandır

uygulanıyorsa, ekstrabesin kaynağıverilmelidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

LAKTATLI RINGERSOLÜSYONU’nun uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerle

herhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

3

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuzkanınızdakikimyasallarınseviyelerinivevücudunuzdakisıvımiktarını

zlemleyecektir.Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelik

dönemindeLAKTATLIRINGERSOLÜSYONU ’nu kullanmayınız.

Kalsiyum, doğmamışbebeğinizeplasentayoluylavedoğumdansonradaannesütünden

geçebilir.Bununyanındahamileliğinizveyaemzirmedöneminizsüresinceinfüzyonluk

çözeltinizebaşkaherhangibircihazeklenecekseaşağıdakileriyapmalısınız:

- doktorunuzadanışın

- eklenecek cihazın KullanmaTalimatı’nıokuyunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindeLAKTATLIRINGER

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU’nunaraçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibir

etkisibulunmamaktadır.

LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU’nun içeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkındaönemlibilgiler

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nun içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbir

duyarlılığınızyoksa, bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

Aşağıdakilerikullanıyorsanızdoktorunuzu bilgilendirmenizönemlidir:

Seftriakson (birantibiyotik), iyice yıkanmadığıtakdirdeaynıinfüzyonyolundan

verilmemelidir.

Digitalisveyadigoksin gibikardiyakglikozitler(kalp kuvvetlendiriciler),LAKTATLI

RINGERSOLÜSYONUilebirliktekullanılmamalıdır(ayrıca“LAKTATLIRINGER

SOLÜSYONU’nu aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ”bölümünebakınız).Bu

ilaçlarınetkilerikalsiyumileartabilir.Bukalpritmindedeğişiklikyaratarakhayatıtehdit

edici olabilir.

Kortikosteroitler(iltihapsökücüilaçlar).

Bu ilaçlarvücuttasodyumvesu birikmesinesebep olabilir. Bu durum;

derialtındasu birikmesinebağlıdoku şişkinliği(ödem)

yüksek kan basıncı(hipertansiyon)

Aşağıdakiilaçlarkandakipotasyumkonsantrasyonlarınıyükseltebilir.Buetkihayatıtehdit

ediciolabilir. Kandapotasyumseviyesininyükselmesidahaçok b öbrekrahatsızlığınızvarsa

meydana gelebilir.

4

Potasyumkoruyucudiüretikler(belirlisutabletleri,örneğinamilorid,spironolakton,

triamteren)(bu ilaçların tıbbiürünlerlekombinehaldeolabileceğiunutulmamalıdır)

Anjiyotensindönüştürücüenzim(ADE)inhibitörleri(yüksekkanbasıncıtedavisinde

kullanılır)

AnjiyotensinIIalıcılarıantagonistler(yüksek kanbasıncıtedavisindekullanılır)

Takromilus(vücudunorgan naklini reddetmesiniönlemekiçinveciltrahatsızlıklarının

tedavisindekullanılır)

Siklosporin (vücudunorgan naklini reddetmesiniönlemekiçinkullanılır)

LAKTATLIRINGERSOLÜSYON’dan etkilenen veyaetkileyecek diğerilaçlar:

Tiazid üretiklerhidroklorotiazid veyaklortalidongibi

VitaminD

Bifosfonatlar(osteoporozgibikemik rahatsızlıklarının tedavisindekullanılır)

Florür(dişvekemikleriçin)

Florokinolonlar(siprofloksasin, norfloksasin,ofloksasin gibibirantibiyotik çeşidi)

Tetrasiklinler(tetrasikliniçerenbirantibiyotiktürü)

Asidikilaçlar,

iltihaplanmalarıtedavietmekiçinkullanılansalisilatlar(aspirin)

barbituratlar(uyku hapları)

lityum(psikiyatrik hastalıkların tedavisindekullanılır)

Alkali ilaçlar,

sempatomimetikler(efedrinvepsödoefedringibiuyarıcıilaçlar,öksürüktevesoğuk

algınlığındakullanılır)

diğeruyarıcıilaçlar(örneğin;deksamfetamin,fenfluramin)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

Çözeltideyüzenpartiküllervarsaveyaambalajherhangibirşekildezarargörmüşse,

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzLAKTATLIRINGERSOLÜSYONU iletedavinizinnekadarsüreceğinisize

bildirecektir. Tedaviyierken kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygun birplastik boru (set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

5

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacakdozveuygulamahızı,erişkinlerdekigibihastanınağırlığına,klinikvebiyolojik

durumunavebirlikte uygulanantedaviyegöre hekimtarafındanayarlanır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sodyumtuzlarıböbrekyetmezliğindedikkatlekullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardalaktatmetabolizmasıbozulabileceğinden,ilaç

alkalileştiricietkisinigösteremeyebilir.

EğerLAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminizvarise, doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLAKTATLIRINGERSOLÜSYONU

kullandıysanız:

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nu kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktorveyaeczacıilekonuşunuz.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nu kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızya

da çözeltisizeçok hızlıolarak uygulanmışsabu durumaşağıdakibelirtilereneden olabilir:

- Dokularınızdasıvıbirikimine(ödem)veşişmeyenedenolabilensuve/veyasodyum(tuz)

aşırıyüklenmesi

- kolvebacaklardaiğnelenmeveuyuşmagibibelirtilerenedenolanve özellikleböbrek

yetmezliğiolanlardagörülebilenhiperkalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerinin

normalden dahayüksek düzeylereçıkması)

- kaslardazayıflık

-hareketedememe /felç durumu(paralizi)

- düzensizkalpatışları(kalptearitmi)

-kalpteblok ( kalp atışlarının çokyavaşlaması)

- kardiyak arrest(kalp çalışmasının durduğu hayatıtehditeden birdurum)

- bilinçtebulanıklık

-A şağıdakibelirtilereyolaçacakşekildehiperkalsemi(kanınızdakikalsiyumdüzeylerinin

normalden dahayüksek düzeylereçıkması):

- iştahtaazalma(anoreksi)

- bulantı

-kusma

- kabızlık

- karın ağrısı

- kolayuyarılabilirlikyadadepresyongibiruhsaldurumbozuklukları

-çokmiktardasuiçme(polidipsi)

- normalden dahafazlaidraraçıkma(poliüri)

- böbreklerdekalsiyumbirikiminebağlıböbrek hastalığı(nefrokalsinoz)

- böbrek taşları

- koma(bilinçkaybıdurumu)

- ağızdatebeşirimsitad

- yüzveboyundakızarma

- deridekikan damarlarındagenişleme.

- Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildeveözellikleböbrekyetmezliğiolanlarda

görülebilenhipokalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerininnormaldendahadüşük

düzeyleredüşmesi)vemetabolik alkaloz(kanınızınnormaldendaha bazikhalegelmesi):

6

- mizaçtadeğişiklikler

-yorgunluk

-soluktakesilme

- kaslardasertleşme

-kaslarda seyirme

- kaslardakasılmalar.

Bu belirtilerden herhangibirisizdegörülürseacilen doktorunuzahaberveriniz. Size

uygulanan ilaçdurdurulacak vebelirtilerinizeyönelik tedaviyebaşlanacaktır.

LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU’nukullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunanmaddelere

duyarlıolan kişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nukullanmayı

durdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz:

Vücudun birkısmındaveyayaygın olarakgörülenkurdeşen (ürtiker)

Cilttedöküntü

Cilttekızarma(eritem)

Kaşıntı(prurit)

Ciltteşişkinlik(anjiyoödem)

Öksürük

Havayollarının daralmasısonucu zornefesalma(bronkospazm)

Hızlıkalpatışı(taşikardi)

Yavaşkalp hızı(bradikardi)

Kan basıncının azalması

Göğüsterahatsızlık hissiveyaağrı

Endişedurumu (anksiyete)

Göğsünsıkışması(nefesalmayızorlaştırır)

Nefesdarlığı(dispeni)

Albasması

Boğazdatahriş

Karıncalanma(parestezi)

Ağızdahissin azalması(ağızduyusundaazalma)

Tatalmaduyusundadeğişiklik

Ateş(pireksi)

Bulantı

Başağrısı

Kandapotasyumseviyelerinin normaldenyüksekolması(hiperkalemi)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

7

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinLAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nakarşı

ciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bilinmiyor (Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor):

Uygulamayolunabağlıolarak aşağıdakireaksiyonlardan birveyadahafazlasıgörülebilir

İnfüzyon bölgesindelokalağrıveyareaksiyon, kızarıklık veyaşişkinlik

Çözeltinininfüzeedildiğidamardatahrişveyailtihaplanma(flebit).Budurum

çözeltinininfüzeedildiğidamaryolu boyuncakızarıklık,ağrıveyayanmave

şişkinliğesebep olabilir)

İnfüzyon bölgesindedöküntü veyakaşıntı(prurit)

Benzerürünlerlebirliktenotedilendiğeryanetkiler(diğersodyumlaktatiçerençözeltiler)

aşağıdakigibidir:

Aşırıduyarlılık/infüzyonreaksiyonlarınındiğerbelirtileri:buruntıkanıklığı(nazal

tıkanıklık),aksırma,boğazdanefesalmayızorlaştıracakkadarşişkinlikmeydana

gelmesi(gırtlaksalödemayrıcaQuinckeödemidedenir), ciltteşişkinlik (anjiyoödem)

Kandakikimyasalkonsantras yonlarındadeğişiklik(elektrolitdağılımı)

Kan damarlarındakikanhacminin olmasıgerekenden fazlaolması(hipervolemi)

Panikatak

Uygulamatekniğinebağlıolandiğerreaksiyonlar:infüzyonbölgesindeenfeksiyon,

damarçevresindekidokularıniçineinfüzyonçözeltisininsızması(ekstravazasyon).Bu

durumdokularazararverebilirveinfüzyonbölgesindeyaraiziveuyuşmayasebep

olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahe kiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’ nunsaklanması

LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmıştorbalarsaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbiatık prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.

8

Her bir torbanınetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra LAKTATLIRINGERSOLÜSYONU’nu

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi veüretici: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

CendereYolu, PırnalKeçeliBahçesi

34390 Ayazağa-İSTANBUL

Tel:(0212)329 62 00 Faks:(0212)289 02 61

Bu kullanma talimatı............tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmıştorbalaryeniden hastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

KullanmaTalimatı

Kullanımöncesiçözeltikontroledilmelidir.

Uygulama sterilapirojensetlerle intravenözyoldan(irigasyons olüsyonuolarakkullanılacaksa

intraartiküleryoldanyadadoğrudandökerek)yapılır.

Yalnızcaberrak,partikülsüzveambalajbütünlüğübozulmamışürünlerkullanılmalıdır.

Uygulamasetiürüneiliştirildikten sonrauygulamayaen kısasüredebaşlanmalıdır.

orbadakirezidüelhavayabağlıolarak meydanagelebilecek birhavaembolisiniönlemek için,

başkainfüzyon sıvılarıylaseribağlantıyapılmamalıdır.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

hava girmemes iiçinuygulamasetinden, kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.

Oluşan son ürünün izotonisitesiparenteraluygulamayapılmadan öncebelirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemen sonverilmelidir.

Açmakiçin:

1. Dışambalajınsağlamlığınıvesızıntıolupolmadığınıkontrolediniz;ambalajhasar

gördüysekulla nmayınız.

2. Koruyucu dışambalajıyırtarakaçınız.

3. Koruyucu ambalajiçindekitorbanın sağlamolupolmadığınısıkarakkontrolediniz.

4. Torbaiçindekiçözeltininberraklığınıveiçindeyabancımaddeiçermediğinikontrolediniz.

Uygulamahazırlıkları:

1. Torbayıasınız.

2. Uygulamaucundakikoruyucu kapağıçıkarınız.

3. Uygulamasetininspaykını,uygulamaucunasıkıcabatırınız.Çözeltininsetiçinden

9

geçirilerekhastayauygulanmasıiçinsetinkullanımtalimatınauyulmalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözel tilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontrol edilmelidir.

10

Uygulama öncesiilaçekleme

1. İlaçuygulamaucudezenfekteedilir.

2.Eklenecekilaç19- 22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleilaçuygulama

ucundanuygulanır.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır(Potasyumklorürgibiyoğunilaçlarda

torbanınuygulamaçıkışına,yukarıpozisyondaykenhafifçevurularakkarışması

sağlanır).

Dikkat: İçineekilaçuygulanmıştorbalarsaklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaçekleme

1. Setinklempikapatılır.

2. İlaçuygulamaucu dezenfekteedilir.

3.Eklenecekilaç 19- 22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleilaçuygulama

ucundan u ygulanır.

4. Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.Bupozisyondaykentorbanınuygulamaçıkışı

veenjeksiyongirişinehafifçevurularakçözeltiveek ilacın karışmasısağlanır.

5. Torbayıeskikonumunagetirerek klemp açılırveuygulamayadevamedilir.

11