LAKTATLI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAKTATLI RINGER 500 ML SOLUSYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAKTATLI RINGER 500 ML SOLUSYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606690481
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMATALİMATI

LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU

Damariçineuygulanır.

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti3gramsodyumlaktat,6gramsodyum

klorür,0.3 gram potasyum klorürve0.2gram kalsiyum klorürdihidrat içerir.

Yardımcımadde(ler):Steril enjeksiyonluksu.

BuKullanmaTalimatında:

1.LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU nedir veneiçinkullanılır?

2.LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nukullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

3.LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU'nunsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU nedirveneiçinkullanılır?

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU,vücuduntemelyapıtaşlarıolanelektrolitleri

içeren vedamar içiyoldan uygulanan birçözeltidir.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU500ve1000mililitrelikcamşişelerde

sunulmuştur. Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUvücudunsusuzvetuzsuzkalması

(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumunoluşmasınıönlemekiçin

kullanılır.Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.

Ayrıcavücudunenerjiihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.Bunundışındavücutta

bazıyapım-yıkımolaylarısonucubozulmuşasit-bazdengesinindüzenlenmeve

idamesindedekullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatınısaklayınız. Dahasonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

2/10

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU,konsantreformdabulunanbazıdamariçi

uygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıyla

dakullanılmaktadır.

2.LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancak

kalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şeker

hastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsa

doktorunuzbu ilacı sizeuygulamamayakararverebilir.

LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

DahaönceLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU,içerdiğietkinmaddeleryada

yardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizde

anidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzda

şişme gibibelirtileroluştuysabu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

Eğer;

-sodyumlaktata karşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nukullanmayınız.

Ayrıcaaşağıdaki durumlardadadoktorunuzbu ilacı sizeuygulamamayakararverebilir:

-Vücuttasıvıbirikimini gösteren belirtilerin olmasıdurumunda.

-Şiddetlikaraciğeryetmezliğidurumu.

-Vücuttayaygınşişlikler(ödem)vekarıniçisıvıtoplanmasıylaseyredensiroz

durumları.

-Vücudunbuçözeltiiçindekilaktatıparçalamasıylailgilisüreçlerinde(laktat

metabolizması) bozuklukdurumları.

-Şiddetliböbrekyetmezliği durumunda(idrarınçok azolmasıyadahiç olmaması).

-Tedavi edilmemiş kalpyetmezliği.

-İlacıniçindekimaddelerinvücuttazatengereğindenfazlabulunduğudurumlar

(potasyumfazlalığı,sodyumfazlalığı,kalsiyumfazlalığı,klorürfazlalığı,laktat

fazlalığı).

-Vücuttakiasit-bazdengesininbazikyöndedeğişmişolduğudurumlar(metabolik

alkaloz).

-Vücuttakiasit-bazdengesininçokağırbirşekildeasidikyöndedeğişmişolduğu

durumlar(şiddetli metabolikasidoz).

-Vücuttakiasit-bazdengesininlaktikasitebağlıasidikyöndedeğişmişolduğu

durumlar(laktikasidoz).

-Dijital tedavisialtındaysanız.

-28günlüktenküçükyenidoğanlardaLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUayrı

setlerden uygulansalar daKULLANILMAZ.

3/10

Seftriaksonadındakidamariçiyoldankullanılanbirantibiyotikkullanıyorsanız

doktorunuzsizebu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı settenuygulamayacaktır.

LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU'nuaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ

Eğer sizdeaşağıdaki hastalıklardan birivarsa;

-Kalphastalığı, kalpyetmezliği,yüksektansiyon;

-Solunumhastalığı, solunumyetmezliği;

-Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesu toplanması (ödem);

-Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrekyetmezliği;

-Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

-Böbreklerdetaş;

-Gebeliktansiyonu;

-vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlarya

dasodyum birikimiyleseyreden diğerdurumlar;

-Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıve

ciddiyanıkdurumlarıgibivücuttakipotasyumunyükselmesineyatkınlığıarttıran

durumlar;doktorunuzsizeLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nukullanırkenözel

dikkatgösterecektir.

DoktorunuzLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nu,6aydanküçükbebeklerdeözel

bir dikkatlekullanacaktır.

Ayrıcadoktorunuzbuçözeltininkullanımısırasındaklinikdurumunuzvelaboratuvar

değerlerinizi(kanveidrardakielektrolitdüzeyleriileasit-bazdengesi)düzenli

aralıklarlaizleyecektir.

Uygulamayıyapacak olan sağlıkgörevlisi,

-builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyle

boşalmadan öncepompanın çalışmasının durmuş olduğunadikkatedecek;

-builacısizeuygularkenkullanılanboruları(setleri)24saattebirdeğiştirmeyegayret

edecek;

-yalnızcaşişevekapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksakullanacak;

-damariçi uygulamasırasında damardışınakaçmamasınaözengösterecektir.

LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU'nunyiyecekveiçecekilekullanılması

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nunuygulamaşekliaçısındanyiyecekve

içeceklerleherhangi bir etkileşimiyoktur.

4/10

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nukullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindeLAKTATLIRİNGER

SOLÜSYONU'nukullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nunaraçyadamakinekullanımıüzerinde

herhangibir etkisibulunmamaktadır.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunanbazıyardımcı

maddelerhakkında önemlibilgiler

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşı

bir duyarlılığınızyoksa,bu maddelerebağlıolumsuzbir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibir

ilaçalmayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfen

doktorunuzabildiriniz.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUbazıilaçlarlageçimsizdir.Budurumeklenecek

ilaçların ürün bilgilerindenöğrenilebilir.

Geçimsizolduğubilinenilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçin

başkaçözeltilertercihedilmelidir.Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçla

olabilecekbirgeçimsizlikriskinienazaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemen

sonra,uygulamadanönceveuygulamasırasındabelirliaralarlauygulamasıyapılacak

sonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolupolmadığısağlıkgörevlisi

tarafından kontroledilecektir.

5/10

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU ilegeçimsizilaçlardanbazıları:

-Amino kaproikasit

-AmfoterisinB

-Kortizonasetat

-Dietilstilbestrol

-Etamivan

-Etilalkol

-Fosfat ve karbonatsolüsyonları

-Oksitetrasiklin

-Thiopentalsodyum

-Versenatdisodyum

-Seftriakson

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU ile kısmengeçimsizilaçlardanbazıları:

-Tetrasiklin

-Ampisilinsodyum

-Minosiklin

-Doksisiklin

-

AyrıcaLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUileaşağıdakiilaçlarınbiraradakullanımı

sırasında bu ilaçlarınetkileri dikkatealınmalıdır.

-Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolon(vücuttasodyumvesubirikmesiriski

nedeniyle).

-Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrar

söktürücü ilaçlar(vücuttapotasyum birikmesi riskinedeniyle).

-AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiyotensinIIreseptör

antagonistleri (vücuttapotasyum birikmesi riskinedeniyle).

-Takrolimus, siklosporin (vücuttapotasyum birikmesi riskinedeniyle).

-Dijitalisgrubundankalpilaçları(builaçlarınetkilerikalsiyumvarlığındaartarve

ciddikalp ritmbozukluğuoluşabilir).

-TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(vücuttakalsiyumbirikmesiriski

nedeniyle).

-Bifosfonatlar,florür,florokinolonvetetrasiklingrubundanantibiyotikler(kalsiyumla

birlikte uygulandıklarındaemilimleriazalır).

-Salisilatlar,barbitüratlarvelityumgibiasidikilaçlar(builaçlarınböbreklerden

atılımları artabilir vebeklenen etkiyigösteremeyebilirler).

-Sempatomimetikilaçlar(örnefedrin,pseudoefedrin)vestimülan ilaçlar

(deksamfetaminsülfat,fenfluraminhidroklorür)gibialkaliilaçlar(builaçların

böbreklerden atılımları azalır vebeklenen etkidenfazla etkiyeyolaçabilir).

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUdamariçiuygulamadakanlaaynısetten

verilmemelidir.

6/10

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatları takipediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUiletedavinizinnekadarsüreceğini

sizebildirecektir. Tedaviyierken kesmeyinizçünkü istenen sonucualamazsınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygun bir plastik boru (set) aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafından

kararverilir.

6aydanküçükbebeklerveyenidoğanlardalaktatiçerençözeltilerözeldikkatle

kullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Uygulanacakdozveuygulamahızı,erişkinlerdekigibihastanınağırlığına,klinikve

biyolojikdurumunavebirlikteuygulanan tedaviyegörehekimtarafındanayarlanır.

Kalp,böbrek,karaciğervediğerhastalıklarileilaçkullanımınındahasıkolduğudikkate

alınmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sodyum tuzları böbrekyetmezliğinde dikkatlekullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardalaktatmetabolizmasıbozulabileceğinden,ilaç

alkalileştirici etkisinigösteremeyebilir.

7/10

EğerLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna

dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU

kullandıysanız:

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU’nukullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmış

sanız bir doktor veya eczacı ilekonuşunuz.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nukullanmanızgerekenden fazlasını

kullanmışsanızyadaçözeltisizeçokhızlıolarakuygulanmışsabudurumaşağıdaki

belirtilerenedenolabilir:

-Dokularınızdasıvıbirikimine(ödem)veşişmeyenedenolabilensuve/veyasodyum

(tuz) aşırıyüklenmesi

-kolvebacaklardaiğnelenmeveuyuşmagibibelirtilerenedenolanveözellikle

böbrekyetmezliğiolanlardagörülebilenhiperkalemi(kanınızdakipotasyum

düzeylerinin normaldendahayüksek düzeylereçıkması)

-kaslardazayıflık

-hareketedememe/ felç durumu (paralizi)

-düzensizkalp atışları (kalptearitmi)

-kalpteblok (kalp atışlarının çokyavaşlaması)

-kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatıtehdit eden birdurum)

-bilinçtebulanıklık

-Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildehiperkalsemi(kanınızdakikalsiyum

düzeylerinin normaldendahayüksek düzeylereçıkması):

-iştahta azalma(anoreksi)

-bulantı

-kusma

-kabızlık

-karınağrısı

-kolayuyarılabilirlikyadadepresyongibiruhsal durumbozuklukları

-çok miktardasu içme(polidipsi)

-normalden dahafazla idraraçıkma(poliüri)

-böbreklerdekalsiyum birikiminebağlıböbrek hastalığı(nefrokalsinoz)

-böbrektaşları

-koma (bilinç kaybıdurumu)

-ağızdatebeşirimsitad

-yüzveboyundakızarma

-derideki kan damarlarındagenişleme

-Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildeveözellikleböbrekyetmezliğiolanlarda

görülebilenhipokalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerininnormaldendahadüşük

düzeyleredüşmesi)vemetabolikalkaloz(kanınızınnormaldendahabazikhale

8/10

gelmesi):

-mizaçtadeğişiklikler

-yorgunluk

-solukta kesilme

-kaslardasertleşme

-kaslardaseyirme

-kaslardakasılmalar

Bubelirtilerdenherhangibirisizdegörülürseacilendoktorunuzahaberveriniz.Size

uygulanan ilaçdurdurulacak vebelirtilerinizeyönelik tedaviyebaşlanacaktır.

LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU'nukullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaoluşabilecek

etkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunan

maddelereduyarlı olan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuzabildiriniz

Çokyaygıngörülenyanetkiler:

-Kaşıntı

-Alerjikreaksiyonlarveyayerelyadayaygınkurdeşen(ürtiker),deridedöküntüve

kızarıklıkgibibelirtiler

-Derideşişkinlik, gözçevresi,yüzve/veyaboğazdaşişlik

-Vücuttaaşırısubirikimivekalpyetmezliği(kalphastalığıyadaakciğerödemiolan

hastalarda)

-Burundatıkanıklık,öksürük,hapşırma,boğazdaspazmve/veyanefesalıpvermede

zorluk

Yaygıngörülenyanetkiler:

-Elektrolit bozuklukları

-Endişe durumu(anksiyete)

-Kalbin normalden hızlıçalışması(taşikardi)

-Kalbin normaldenyavaşçalışması(bradikardi)

-Göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı (taşikardi ve bradikardiyleberaber)

Yaygın olmayanyanetkiler:

-Kasılmalar

9/10

Çok seyrekgörülenyanetkiler:

-Panik atak

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca

karşılaştığınızyanetkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkileri

Bildirimi”ikonunatıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattını

arayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyan

etkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgi

edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5.LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU'nunsaklanması

LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığındasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı,uygulamanınyapıldığı

sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebu

ilaçverilmeyecektir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraLAKTATLIRİNGERSOLÜSYONU'nu

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

TurkİlaçveSerum SanayiAnonim Şirketi

BüğdüzMah. 5. Cad. No:304 06750

Akyurt/ANKARA

ÜretimYeri:

Eczacıbaşı BaxterHastaneÜrünleri San. ve

Tic. A.Ş.İSTANBUL

Bu kullanma talimatı....../....../….......... tarihindeonaylanmıştır.

10/10

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR.

Çözelti steril uygulamasetiaracılığıylaaseptik teknik kullanılarakuygulanmalıdır.

Sisteme havagirmemesiiçin uygulamasetinden,kullanımöncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyonöncesi

vesırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadan

öncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolması

gereklidir.Ekilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;

dahasonrakullanılmak üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojen

kontaminasyonunabağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesi

durumundainfüzyonahemen sonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmış çözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeleryeniden hastayauygulanan sistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanönceson

karışımında geçimlilik kontroledilmelidir.

Uygulama öncesiilaçekleme

1.Şişenin tıpası dezenfekteedilir.

2.Eklenecek ilaç19-22gaugekalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişeiçine

eklenir.

3.Çözelti ve içine eklenen ilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçine ek ilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasında ilaçekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.Şişenin tıpası dezenfekteedilir.

3.Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır vetersçevrilir.

5.Bu pozisyondayken şişeyehafifçevurularakçözelti ve ek ilacın karışmasısağlanır.

6.Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır veuygulamayadevamedilir.

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.