LAEVOLAC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAEVOLAC 660 MG 250 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAEVOLAC 660 MG 250 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • laktuloz

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508570058
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LAEVOLAC ®

şurup

Ağızyolundanuygulanır.

Etkinmadde:

Hermlsulu çözelti670 mglaktüloziçerir.

Yardımcımaddeler:LAEVOLACşurupherhangibiryardımcımadde

içermemektedir,a ncaküretimindeortayaçıkanküçükmiktarlardaşekerler(örn.

laktoz, galaktoz, epilaktoz, fruktoz)içerebilir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. LAEVOLACnedirveneiçinkullanılır?

2.LAEVOLACkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. LAEVOLACnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. LAEVOLAC’ınsaklanması

başlıklarıyeralmaktadır.

1. LAEVOLAC nedirveneiçinkullanılır?

LAEVOLAC ,ağızyolundankullanılan, renksizden kahverengimsi-sarırengekadar

berrakveyaçokazopalesans birşuruptur.Amberrenklicamşişelerde,ölçekkabıile

birliktesunulmaktadır.

LAEVOLAClaktülozadıverilenbirlaksatifiçerir.Laktüloz,bağırsakiçinesuçekerek,

gaitayı(dışkıyı)yumuşatırvebağırsaktangeçişinikolaylaştırır.Laktülozemilime

uğramaz.

şağıdakidurumların tedavisiiçin kullanılır:

Kabızlıkta:Kalın barsakların normal çalışmaritminikazanmasınısağlamak

Gaita kıvamınınyumuşak olmasının tıbben arzulandığıdurumlarda

(hemoroid, kolonyadaanüseyönelik cerrahigirişimlerden sonra)

Hepatikensefalopati(HE) denilen zihin karışıklığına, titremeye, komadahilolmak

üzerebilinçseviyesindeazalmayasebepolanbirkaraciğerhastalığı:Karaciğer

komasıveyakomaöncesi, tedavivekorunmasındakullanılır.

2. LAEVOLAC’ı kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

LAEVOLAC’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğeriçeriğindekietkinmaddeye(laktüloz)veyaherhangibirbileşeninekarşı

alerjikseniz(aşırı duyarlılığınızvarsa)LAEVOLAC’ı kullanmayınız.

Seyrekgörülenbirhastalıkolangalaktozemi (galaktozumetabolizeedenenzimin

doğuştaneksik olmasıdurumu)durumunda

Sindirimsistemindekabızlığasebepolabilecektıkanıklık,sindirimsistemi

organlarındadelinmeveyadelinmeriski.

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyse,LAEVOLAC’ıkullanmayınız.

Emin değilseniz,LAEVOLAC’ıkullanmadan öncedoktorveyaeczacınızadanışınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

LAEVOLAC’ ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Özellikleaşağıdakilerolmaküzere,herhangibirşikayetinizyadahastalığınızvarsa,

LAEVOLAC’ıkullanmadan öncedoktorveyaeczacınızadanışınız.

- açıklanamayan birkarın ağrınızvarsa,

- laktozu (sütşekeri)sindiremiyorsanız,

- diyabetiniz(şekerhastalığınız)varsa.

DiyabetinizvarsaveHEiçintedaviediliyorsanız,LAEVOLACdozunuzdahayüksek

olacaktır.Buyüksekdoz,çokmiktardaşekeriçerir.Bunedenle,diyabettedavisiiçin

kullandığınızilacınızın dozunun ayarlanmasıgerekebilir.

Ayarlanmamışdozların kronik kullanımı(günde2-3’ten fazlayumuşak dışkılamayasebep

olan)veyayanlışkullanım, ishaleveelektrolitdengesinin bozulmasınasebep olabilir.

Laksatiftedavisisırasında,yeterlimiktardasıvıtüketmelisiniz(gündeyaklaşık2litre,6-8

su bardağınaeşdeğer).

Eğerbirkaçgünlüktedavidensonradurumunuzdaiyileşmeolmazsayadaşikayetleriniz

kötüyegiderse, lütfen doktorunuzadanışınız.

Çocuklar

ÖzeldurumlardadoktorunuzçocukyadabebekleriçinLAEVOLACreçeteleyebilir.Bu

durumlarda, doktorunuztedaviyidikkatletakip etmelidir.LAEVOLACbebeklere ve

küçükçocuklara,normaldışkılamarefleksinietkileyebileceğiiçin,sadecegereklitıbbi

koşullardaverilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

LAEVOLAC’ ınyiyecekveiçecekilekullanılması

LAEVOLACyeme kleveyayemektenbağımsızolarakalınabilir.Yiyecekveyaiçecekler

için birkısıtlamasözkonusu değildir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizveyahamilekalmaihtimalinizvarsa,builacıkullanmadanöncedoktor

veyaeczacınızadanışınız.

LAEVOLAC ,gerekli isehamilelik sırasındakullanılabilir.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, bu ilacıkullanmadan öncedoktorveyaeczacınızadanışınız.

LAEVOLAC ,gerekliiseemzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

LAEVOLAC’ınaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerineetkisiihmaledilebilir

düzeydedirveyahiçyoktur.

LAEVOLAC’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

LAEVOLAC şurup,küçük miktarlardasütşekeri(laktoz)galaktoz, epilaktozveyafruktoz

içerebilir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız

olduğu söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Diğertıbbiürünlerleetkileşim çalışmalarıyapılmamıştır

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. LAEVOLACnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

LAEVOLAC şurubuherzamandoktorunuzunbelirttiğişekildekullanınız.Sorularınız

olursa, doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

LAEVOLAC’ıölçek kabıilekullanınız.

LAEVOLAC’ımeyvesuyu,sütveyasuilekarıştırabilirsiniz.Bolsıvıtüketmeniz

(gün boyuncayaklaşık 6-8 su bardağı)önerilir.

Dozunuzu hemen yutunuz.Ağızdabekletmeyinizçünkü,LAEVOLACözellikle

uzun dönemkullanıldığında, şekeriçeriğidişçürümesinesebep olabilir.

LAEVOLAC’ın etkisinigöstermesi2-3günü bulur.

Doktorunuz, alacağınızdozu ilacaverdiğinizyanıtagöreayarlayacaktır.

Kabızlıktaveyagaitakıvamınıntıbbenyumuşakolmasınınistendiğidurumlardadoz

uygulanması:

LAEVOLAC günlüktekdozolarakyadaikidozabölünerekalınabilir.Doktorunuzsize

hangisıklıktakullanmanızgerektiğinisöyleyecektir.

Günlük BaşlangıçDozu Günlükİdamedozu

Erişkinlerveergenler

15-45 ml 15-30 ml

Çocuklar

( 7- 14 yaşarası)

15 ml

10-15 ml

Çocuklar

( 1- 6 yaşarası)

5-10 ml

5-10 ml

1 yaşınaltındaki

bebeklerde 5 ml’ye kadar 5 ml’ye kadar

Hepatik Ensefaloptati’de (yalnızcaerişkinleriçin)dozuygulaması:

Yetişkinler:

Başlangıçdozu:Günde3–4 defa30-45 ml

Sonrasında,doktorunuztarafındangünde2-3defayumuşakbirdefekasyon

sağlayabilecek şekildedozayarlamasıyapılabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

LAEVOLACyalnızcaağızyoluylakullanım içindir.

Günlüktekdozreçeteedildiğinde,dozdüzenliolarakgününaynısaatinde(örn.

kahvaltı sırasında)alınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

LAEVOLAC’ındeğişikyaşgrubundakiçocuklardakullanımdozunailişkinbilgileri

yukarıdakitablodabulabilirsiniz.

Laksatifpreparatlarınçocuklardave bebeklerdekullanımı,normaldışkılamarefleksini

etkileyebileceğiiçin,olağandışıdurumlardaveancak doktorunuzun kontrolünde

olmalıdır.

LAEVOLAC’ıdoktorunuzadanışmadanvedoktorunuzunkontrolüdışında,14yaşın

altındakiçocuklaravermeyiniz.

HE’liçocukların(yenidoğandan 18yaşınakadar)tedavisiiçin bilgimevcutdeğildir.

Yaşlılardakullanım:

Özeldozönerisibulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/K araciğer yetmezliği

Özeldozönerisibulunmamaktadır.

EğerLAEVOLAC’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla LAEVOLACkullandıysanız:

LAEVOLAC’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızilacıalmayıdurdurup

birdoktorveya eczacıilekonuşunuz.

Eğerkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanırsanız,ishalvekarınağrısıoluşabilir.Bu

durumda, doktorunuzun önereceğişekildetedavidurdurulmalıyadadozyeterliderecede

azaltılmalıdır.

İshaleveyakusmayabağlıyoğun sıvıkaybıdurumundatedavigerekebilir. Bu durumlarda

lütfen doktorunuzadanışınız.

LAEVOLA C’ıkullanmayıunutursanız:

LAEVOLAC ’ıkullanmayıunutursanız,endişeetmeyiniz.Birsonrakidozunuzunormal

zamanındaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

LAEVOLACiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Doktorunuzadanışmadan tedavinizibırakmayınızyadadeğiştirmeyiniz.

İlacın kullanımıileilgilisorularınızolursadoktorveyaeczacınızadanışınız

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,LAEVOLAC’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

LAEVOLAC için aşağıdakiyan etkilerbildirilmiştir:

Çokyaygın(10 kişide1’denfazla kişidegörülebilir)

İshal

Yaygın(10 kişideenfazla 1 kişidegörülebilir)

gazoluşumu

bulantı

kusma

karın ağrısı

Yaygınolmayan(100kişideenfazla 1 kişidegörülebilir)

ishalebağlı elektrolit dengesizliği

Tedavininilkbirkaçgünündegazoluşabilirvegenelliklebirkaçgünsonrageçer.

Belirtilendozdandahayüksekdozalındığındakarınağrısıveishaloluşabilir.Böyle

durumlarda doz azaltılmalıdır.

Uzun zaman boyuncayüksek doz(normaldesadecehepatik ensefalopati(HE)tedavisinde

kullanılandozlarkadar)kullanırsanız,ishalebağlıolarakelektrolitdengesizliği

yaşayabilirsiniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.tr

sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LAEVOLAC’ınsaklanması

LAEVOLAC’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındaveorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra LAEVOLAC’ıkullanmayınız.

Eğerürün ve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizLAEVOLAC’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Üretimyeri: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Bu kullanma talimatı…………..tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline