LACIPIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LACIPIL 4 MG 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LACIPIL 4 MG 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lacidipine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522092635
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

LACİPİL TM

4mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette;4mglasidipiniçerir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,laktozmonohidrat(spreylekurutulmuş),povidon K30,

magnezumstearat,OpadrywhiteYS-1-18043, OpadrywhiteOY-S-7335,safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin içinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. LACİPİLnedirveneiçinkullanılır?

2. LACİPİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. LACİPİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. LACİPİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. LACİPİLnedir veneiçinkullanılır?

LACİPİL,yüksekkanbasıncının(hipertansiyon)tedavisindekullanılır.Kalsiyumkanalblokörleri

denilenbirilaçgrubununüyesidir.LACİPİLkandamarlarınıgenişletir,böylecekanakımınındaha

kolayolmasınayardımcıolurvekan basıncınıdüşürür.

2. LACİPİL’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

LACİPİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Hamileyseniz,hamil ekalmayıdüşünüyorsanızyadaemziriyorsanız

Lasidipin veyaLACİPİL’in içeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlı(alerjik)iseniz

Aortstenozu adıverilenbirkalprahatsızlığınızvarsa(Budurum,kalpkapakçığınındaralması

sonucu kan akımının engellenmesidir).

Son biraydakalp krizigeçirdiyseniz

Göğüsağrısı,hızlıvezayıfkalpatımı,hızlısolukalma,düşükkanbasıncı,deridesoğuma,

dudaklardamorarma, sersemlik, baygınlıkyadabulantıhissedersenizilacıkesiniz.

Eğerbunlardanherhangibirisiziniçingeçerliyse,doktorunuzsizikontroledenekadarLACİPİL

kullanmayınız.

LACİPİL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

LACİPİL’ialmadan öncedoktorunuzun aşağıdakileribilmesigerekmektedir.

Kalp problemlerinizvarsa

Karaciğerrahatsızlığınızvarsaveyaolmuşsa

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

LACİPİL’inyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

LACİPİL’ialırkengreyfurtsuyuiçmeyiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

LACİPİL’inhamilekadınlardagüvenliliğineilişkinbilgiyoktur.Eğerhamileysenizveyahamile

kalmayıdüşünüyorsanız,doktorunuzadanışmadanLACİPİLkullanmayınız.Doktorunuz

LACİPİL’in sizesağlayacağıyararlarıvebebeğeolabilecekrisklerideğerlendirecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

LACİPİL’iniçeriğindekimaddelerannesütünegeçebilir.EmzirmedönemindeLACİPİL

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

LACİPİLkullanırken sersemlik hissedersenizaraçyadamakinekullanmayınız.

LACİPİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarsıintoleransınızolduğusöylenmişsebu

tıbbiürünüalmadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarLACİPİL’inçalışmasınıetkileyebilirveyaolasıyanetkileriniarttırabilirler.

LACİPİL’debazıilaçlarınçalışmasınıetkileyebilir. Bunlar;

Kalpatımınıkontroledenilaçlar(antiaritmikler)

Yüksek kan basıncıtedavisindekullanılan diğerbazıilaçlar.Örn;furosemid, propranololveya

kaptopril

Depresyon tedavisiiçin kullanılan ilaçlar(trisiklik antidepresanlar)

Sakinleştiricileryadauykuilaçları

Antibiyotikler

Allerjiiçinkullanılanantihistaminikler

Simetidin(mideülserlerinin tedavisindekullanılır)

Siklosporin (organ nakillerindeorgan reddiniönlemek için veyaciddibağışıklık sistemi

hastalıklarındakullanılır)

Kortizon içeren ilaçlarvetetrakosaktid (ACTH)(doğalsteroid hormonlarınınyapımınıartırmak

içinkullanılır)

Eğerbu ilaçlardan herhangibirinialıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızasöyleyin.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kulland ınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızıbunlarhakkında bilgiveriniz.

3. LACİPİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Daimadoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz,doktorunuza

veyaeczacınızadanışın.Doğru sayıdatabletidoğru zamandaalmak önemlidir.

LACİPİL’in olağan başlangıçdozu, sabahlarıgündebirkez

4mgtablettir.

Doktorunuzyaklaşık3-4haftasonrasabahlarıgündebirkezolmaküzeredozu6mg’açıkarmaya

kararverebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Birmiktarsuilebirlikteyutulmalıdır.

Hergün aynısaattealmanızen iyisidir.

LACİPİLaçveyatok karnaalınabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:ÇocuklardaLACİPİLkullanımıileilgilibilgiyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek yetmezliği:Doz ayarlamasınagerekyoktur.

Karaciğeryetmezliği:LACİPİL’inetkisiartabileceğinden dozayarlamasıgerekebilir.

EğerLACİPİLinetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

ve yaeczacınızilekonuşun.

KullanmanızgerekendendahafazlaLACİPİLkullandıysanız:

EğerLACİPİL’dengerekendenfazlakullandıysanız,büyükolasılıklakanbasıncınızdüşebilir

(istenendenfazla)vekalpatışlarınızdeğişebilir(dahahızlıveyadahayavaş).Bu durumdadoğrudan

birhastaneyegitmenizgerekebilir.

LACİPİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

LACİPİL i kullanmayıunutursanız

Sabahilaçalmayıunuttuğunuzuaynıgüniçerisindehatırlarsanızalınız.Ertesigünhatırlarsanız

yalnızcaogünün dozunualınız.Unuttuğunuzdozu dengelemekiçinfazladanbirtabletalmayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

LACİPİLiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

LACİPİL’idoktorunuzunsizetavsiyeettiğisürezarfıncakullanın.Doktorunuzsizesöylemeden

ilacıalmayıbırakmayın.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi LACİPİL ’

in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaLACİPİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veyasizeen yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Seyrek ( 1.000 kişide1’den daha fazla);

Ciddialerjik reaksiyonlar;yüzde, dildeve boğazdaşişmesonucunefesalmadave

yutkunmadazorluk oluşabilir.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanherhangibirisizdemevcutise,sizinLACİPİL’ekarşıalerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, hemendoktorunuza bildirinizveya sizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yaygın(10 kişide1’den daha fazla);

Kalp atışlarındadüzensizlik

Kalpatışınınhızlanması

Yaygın olmayan(100 kişide1’den fazla);

Gittikçekötüleşen göğüsağrısı

Baygınlık

Kan basıncının düşmesi

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın(10 kişide1’den daha fazla);

Sıvıkaynaklışişkinlik

Başdönmesi

Normalde n fazlaidrarçıkışı

Başağrısı

Deridöküntüsü (kırmızımsıvekaşıntılı)

Kızarıklık

Karındarahatsızlık hissi

Bulantı

Güçsüzhissetme

Karaciğertestsonuçlarındadeğişiklik

Yaygın olmayan(100 kişide1’den fazla);

Dişetindehassasiyet,kanama

Seyrek(1.000 kişide1’den daha fazla);

Deridekaşıntılıkabartılar, kurdeşen(ürtiker)

Depresyon

Kaskrampları

Çokseyrek(10.000 kişide1’den daha fazla);

Kollardavebacaklardatitreme,sallantı

BunlarLACİPİL’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. LACİPİL’inSaklanması

LACİPİL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin üzerindekisıcaklıklardasaklamayınız.

Orij inalpaketindeveışıktan koruyarak saklayınız.

LACİPİLalmayahazırolanakadartabletifolyodan çıkarmayın.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra LACİPİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan. VeTic. A.Ş.

1.LeventPlazaBüyükdereCad. No:173BBlok34394 1.Levent/İSTANBUL

Üretici:

Glaxo WellcomeSA, İspanya

Bukullanm a talimatı……tarihindeonaylanmıştır.