KORINT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KORINT 10 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KORINT 10 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536092171
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMATALİMATI

KORİNT20mg ağızdadağılantablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Herbirağızdadağılan tablet,20mgmemantinHCl içerir.

Yardımcımaddeler:MannitolDC-400,krospovidon CL-SF,amonyum glisirizinat,

sukraloz,portakala roması,kolloidalsilikondioksit,talk,magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. KORİNTnedirveneiçinkullanılır?

2. KORİNTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KORİNTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KORİNT’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. KORİNTnedirveneiçinkullanılır?

KORİNT,28, 30, 50, 84, 90 ve100tabletlikblisterambalajlardabulunur.Beyazrenkli,

çentiksiz,yuvarlaktablettir.

KORİNTdemansakarşıkullanılan ilaçlargrubundadır.

Alzheimerhastalığındagörülenhafızakaybı,beyindekimesajsinyallerininbozulması

edeniyleortayaçıkar.Beyinde,NMDA-reseptörüdenilenoluşumlarbulunur.Buoluşumlar,

öğrenmevehatırlamaiçinönemtaşıyansiniruyarısındaroloynarlar.KORİNT,NMDA

reseptörantagonistleri denilenbirilaçgrubunadahildirveNMDAreseptörleriüzerindeetki

gösterereksiniruyarısınıvehafızayıiyileştirir.KORİNT,buetkisinedeniyle,ortaveşiddetli

evreAlzheimerhastalığının tedavisindekullanılır.

2. KORİNTkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

ORİNT’ikullanmadanönceaşağıdakibölümleriokumanızveolabilecekherhangibir

sorunuzudoktorunuzlagörüşmenizönemlidir.Bakıcınızdandoktorunuzlagörüşme

konusundayardımisteyebilirsiniz.

2/6

KORİNT’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Memantin hidro klorürveyaformüldekiyardımcımaddelerdenherhangibirinealerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varisebuilacıkullanmayınız.

KORİNT’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Epileptik (sarahastalığı)nöbethikayenizvarise,

Yakınbirzamandamiyokardenfarktüsü(kalpkrizi)yaşadıysanızveyakalp

yetmezliğiveyakontrolaltındaolmayanhipertansiyon(yüksekkanbasıncı)

şikayetinizvarise.

BudurumdatedavidikkatlibirşekildekontroledilmeliveKORİNT’inklinikyararı

doktorunuztarafından düzenliaralıklarlatekrardeğerlendirilmelidir.

Böbrekyetmezliğinizvarsa,doktorunuzböbrekişlevleriniziyakındanizlemelive

gerekiyorsa, memantin dozunu bunagöreayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinsonhastalığınıntedavisindekullanılır),ketamin(narkoziçinkullanılır),

dekstrometorfan (genellikleöksürüktedavisindekullanılır)vediğerNMDA-antagonistleri ile

aynızamandakullanımından kaçınılmalıdır.

KORİNT, çocuklarve18yaşındanküçükgençler(ergenler)içinönerilmemektedir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KORİNT’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yakınbirzamaniçerisindediyetiniziçokfazladeğiştirdiysenizveyadeğiştirmeyi

planlıyorsanız(örn. Normaldiyetten sıkıbirvejetaryen diyetegeçişgibi)veyarenaltübüler

asidoz(RTA,böbrekfonksiyonbozukluğundandolayıkandaasityapıcımaddefazlalığı

(böbrekfonksiyonlarınınzayıflığı)durumunuzveyaşiddetliürinersistemenfeksiyonunuz

(idraryoluiltihabı)varsadoktorunuzubilgilendirmelisiniz.Çünküilacınızındozunun

ayarlanmasıgerekebilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzabildiriniz. Hamilekadınlarda

memantinkullanımıönerilmemektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

KORİNTkullanananneleremzirmemelidir.

3/6

Araçvemakinekullanımı

Doktorunuzsizearabaveyamakinekullanıp kullanamayacağınızısöyleyecektir.

Ayrıca;KORİNTreaksiyonyeteneğinizideğiştirerekaraba veyamakinekullanmanızı

sakıncalıhalegetirebilir.

KORİNT’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

KORİNT’in içeriğindesukralozyeralmaktadır.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

KORİNT’iniçeriğindeyeralanyardımcımaddelerdenmannitoliçindozunedeniyleherhangi

biruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ÖzellikleaşağıdakiilaçlarınetkileriKORİNTiledeğişebilirvedozlarınındoktorunuz

tarafındanayarlanmasıgerekebilir:

amantadin(parkinsonveviralhastalıklarıntedavisindekullanılır),ketamin(narkozamaçlı

kullanılır), dekstrometorfan (soğuk algınlığındaöksürük venezleyekarşıkullanılır)

dantrolen, baklofen (merkezikasgevşeticiler)

simetidin (ülsertedavisindekullanılır),ranitidin(ülsertedavisindekullanılır), prokainamid

(kalpritminidüzenleyenbirilaçtır), kinidin(kalpritmini düzenleyenbirilaçtır), kinin(sıtma

tedavisindekullanılır),nikotin (sigarabıraktırmapreparatlarının içeriğindebulunur)

hidroklorotiyazid (veyahidroklorotiyazidliherhangibirkombinasyon)(idrarsöktürücü)

antikolinerjikler(genelolarak hareket bozukluklarınıveyabarsakkramplarınıtedavietmek

için kullanılan maddeler)

antikonvülsanlar(nöbetleriönlemek vehafifletmek için kullanılan maddeler)

barbitüratlar(genelolarak uyku için kullanılan maddeler)

dopamin agonistleri(L-dopa, bromokriptingibi parkinson tedavisindekullanılanmaddeler)

nöroleptikler(zihinsel bozuklukların tedavisindekullanılan maddeler)

oralantikoagülanlar (kan sulandırıcıilaçlar)

Eğerhastaneyegiderseniz, doktorunuzuKORİNTkullandığınızkonusundabilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. KORİNTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

KORİNT’iherzamandoktorunuzunönerdiğişekildealınız.Eminolmadığınızzaman

doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Doz:

YetişkinlerveyaşlılariçinönerilenKORİNTdozugündebirkez20mg’dır.Yanetki riskini

azaltmakiçinbudozaaşağıdakigünlüktedavişemasıiledozaşamalışekildearttırılarak

ulaşılır.

4/6

Tedavi ye5mg’lıkgünlükdozlabaşlanırvebirhaftadevamedilir.Budozherhafta5mg

artırılarakönerilenidamedozunaulaşılır.Yaniikincihaftagünde10 mgveüçüncü hafta

günde15mgkullanılır.Dördüncühaftanınbaşındanitibarentedaviye,gündebirkez20

mg’lık önerilen idamedozu iledevamedilir.

Tedavisüresi:

KORİNT’isizeyararıolduğusürecealmayadevamediniz.Tedavinizdoktorunuztarafından

düzenliaralıklarladeğerlendirilmelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

KORİNTgündebirkezağızyoluylaalınmalıdır.İlacınızdanyararlanabilmeniziçinilacınızı

hergün düzenlibirşekildeveaynısaattealmanızgerekir.

KORİNTtabletağızayerleştirilmelidir;tabletburadatükürükiçindehızladağılırveböylece

kolaycayutulabilir.Tabletleryiyecekleveyayiyece kten bağımsızolarak alınabilir.

Tabletleriıslakellerinizletutmayın,parçalanabilirler.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Memantinin çocuklarveadolesanlarüzerindekigüvenlilik ve

etkililiğisaptanmamıştır. Bu nedenle18yaşındanküçük çocuklardakullanılmasıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Yapılanklinikçalışmalaragöre,65yaşüstühastalaraönerilendoz,yukarıdaanlatıldığı

biçimde, günde20 mg’dır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Eğerböbrekyetmezliğinizvarsa, doktorunuzdurumunuzauygun bir

doza kararverecektir.Budurumdaböbrek işlevlerinizdoktorunuztarafından belirliaralıklarla

izlenmelidir.

EğerKORİNT’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKORİNTkullandıysanız:

-Genelolarak, çokfazlaKORİNTkullanmak sizdeherhangibirzararoluşturmamalıdır.

‘4. Olasıyan etkilernelerdir?’bölümündebelirtilen sorunlarıartmışolarakyaşayabilirsiniz.

KORİNT’tenaşırıdozaldıysanıztıbbigözetimeihtiyacınızolabileceğindendoktorunuza

başvurunuzveyatıbbidestek alınız.

KORİNT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KORİNT’ikullanmayıunutursanız

KORİNTdozunuzualmayıunuttuğunuzufarkederseniz,bekleyinizvebirsonrakidozunuzu

zamanındaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

5/6

KORİNTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KORİNT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkiler

olabilir.

Genelolarak,gözlemlenenyanetkilerhafifve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10kişide):

Başağrısı,uyuklamahali,kabızlık,karaciğerfonksiyontestlerindeartış,sersemlik, denge

bozuklukları, nefesin kesilmesi,yüksek tansiyon veaşırıduyarlılık.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):

Yorgunluk,mantarenfeksiyonları,konfüzyon,halüsinasyonlar,kusma,yürüyüşanormalliği,

kalpyetmezliğivevenözkan pıhtılaşması(tromboz/tromboembolizm).

Çokseyrek(10.000 kişide1 kişiden daha az):

Nöbetler.

Bilinmeyen(mevcutverilerdentahminedilemeyen):

Pankreasın iltihaplanması, karaciğerin iltihaplanması(hepatit)vepsikotik reaksiyonlar.

Alzheimerhastalığı,depresyon,intiharfikriveihtiharileilişkilibulunmuştur.KORİNTile

tedaviedilenhastalardabuolaylarbildirilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya da

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. KORİNT’insaklanması

KORİNT’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25 ° C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra KORİNT’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizKORİNT’ikullanmayınız.

6/6

Ruhsatsahibi:

Adı

: SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Adresi : İstinyeMahallesi,BalabandereCaddesi, No:14,34460 Sarıyer/İstanbul

Tel :0 212 362 18 00

Faks :0 212 362 17 38

Üretimyeri:

Adı

: SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Adresi: BalabanMahallesi,Cihaner Sokağı, No:10, 34580 Silivri/İstanbul

Telefon:0 212 746 52 52

Faks :0 212 746 53 94

Bu kullanma talimatı19.08.2016tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety