KORINT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KORINT 10 MG 100 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KORINT 10 MG 100 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536091792
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-05-2017
 • Son Güncelleme:
 • 23-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KORİNT 20 mg ağızda dağılan tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Memantin HCl 20.00 mg

Yardımcı maddeler:

Mannitol

224.72 mg

Sukraloz

6.00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılan tablet

Beyaz renkli, çentiksiz, yuvarlak tabletlerdir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve

kontrol edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir

bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.

Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki üç ay içinde

düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Sonrasında, memantinin sağladığı klinik yarar ve

hastanın

tedaviye

toleransı

güncel

klinik

rehberler

doğrultusunda

düzenli

olarak

değerlendirilmelidir. Terapötik fayda olumlu olduğu ve hasta memantini iyi tolere ettiği

sürece, idame tedavisine devam edilebilir. Terapötik etkinin artık olmadığına dair bir kanıt

varlığında veya hasta tedaviyi tolere etmiyorsa memantinin bırakılması düşünülmelidir.

Yetişkinler:

Doz titrasyonu

Önerilen maksimum günlük doz günde 20 mg’dır. İstenmeyen etki riskini azaltmak için,

idame dozuna ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg'lık artışlarla şu şekilde ulaşılmalıdır:

1. Hafta (1-7 gün):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir 5 mg ağızda dağılan tablet almalıdır.

2. Hafta (8-14 gün):

Hasta 7 gün boyunca, günde bir 10 mg ağızda dağılan tablet almalıdır.

3. Hafta (15-21 gün):

Hasta 7 gün boyunca, günde bir 15 mg ağızda dağılan tablet almalıdır.

4. Haftadan itibaren:

Hasta her gün, günde bir 20 mg ağızda dağılan tablet almalıdır.

İdame dozu:

Önerilen idame dozu günde 20mg’dır.

Uygulama şekli:

KORİNT günde bir defa ve hergün aynı saatte alınmalıdır. Tabletler yemeklerle veya ayrı

olarak alınabilir.

KORİNT tablet ağıza yerleştirilmelidir; tablet burada tükürük içinde hızla dağılır ve böylece

kolayca yutulabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif

şiddette

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

(kreatinin

klerensi

50-80

ml/dak)

ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-

49 ml/dak) günlük doz 10 mg olmalıdır. Tedavinin en az 7 günü boyunca iyi tolere edilirse,

standart titrasyon programı uygulanmak koşuluyla, günlük doz, 20 mg düzeyine arttırılabilir.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 5-29 ml/dak) için günlük doz 10 mg

olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B)

doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımı

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

memantin

kullanılması önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenilirlik ve etkinliğine dair veri yoktur.

Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı gibi,

günde 20 mg'dir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi, geçmişinde konvülsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli

olunmalıdır.

Amantadin,

ketamin

veya

dekstrometorfan

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip,

advers etkilerin (özellikle santral sinir sistemi ile ilişkili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetli

görülmesine sebep olabilir (Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim

şekilleri).

İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise (Bkz. 5.2 Farmakokinetik özellikler) hastanın dikkatli

izlenmesi gerekebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen

diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir. İdrar

pH’sı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya Proteus bacteria’nın neden olduğu ciddi üriner

sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş

konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrol

altında olmayan hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri

mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

KORİNT tabletler sukraloz içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glukoz-galaktoz

malabsorpsiyon

veya

sükraz-izomaltaz

yetmezliği

problemi

olan

hastaların

ilacı

kullanmamaları gerekir.

KORİNT’in içeriğinde yer alan yardımcı maddelerden mannitol için dozu nedeniyle herhangi

bir uyarı gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantin'in farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler

oluşabilir:

Memantinin

etki

şekli

sebebiyle;

L-dopa,

dopaminerjik

agonistler

antikolinerjiklerin

etkileri,

memantin

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanıldığında

artabilir.

Barbitüratların

nöroleptiklerin

etkilerini

azaltabilir.

Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı;

etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir.

Farmakotoksik

psikoz

riski

nedeni

memantinin

amantadin

birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA–antagonistidir. Aynı yaklaşım

ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları

ve önlemleri). Memantin ve fenitoinin kombine kullanımının olası riskine ilişkin

yayınlanmış bir tane vaka raporu bulunmaktadır.

Amantadin ile aynı renal katyonik taşıyıcı sistemini kullanan simetidin, ranitidin,

prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip,

plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir.

Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte

kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma izlenmesi muhtemeldir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde varfarin ile birlikte memantin kullanan hastalarda,

INR (Uluslararası normalize edilmiş oran) artışı olan izole durumlar rapor edilmiştir.

Nedensel bir ilişki kurulmamış olsa da oral antikoagülanlarla birlikte tedavi edilen

hastalar

için

protrombin

zamanının

veya

INR’nin

yakından

izlenmesi

tavsiye

edilmektedir.

Karbonik

anhidraz

inhibitörleri

sodyum

bikarbonat

kullanımında

klerens

düşebilir.

Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen tek-doz farmakokinetik çalışmalarında memantin ile

gliburid/metformin

kombinasyonu

veya

donepezil

arasında

hiçbir

ilaç

etkileşimi

gözlenmemiştir.

Sağlıklı

genç

gönüllülerde

yürütülen

klinik

çalışmada,

memantinin

galantamin

farmakokinetiği üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.

Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz

veya sülfasyonu in vitro olarak inhibe etmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

gebelik

/ve-veya/embriyonal/fetal

gelişim/ve-

veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz.

5.3)

İnsanlara yönelik potansiyel riski bilinmemektedir.

KORİNT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile

bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvan çalışmaları, insanlardakine eşit veya az daha yüksek maruziyet düzeylerinde rahim içi

büyümede azalma oluşturduğuna işaret etmektedir (Bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine

kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak, memantinin araba ve makine

kullanma yeteneğine az veya orta derecede etkisi vardır. Bu nedenle ayaktan tedavi gören

hastaların, dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Hafif, orta ve şiddetli demansta yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve plasebo ile

tedavi

edilen

1595

hastayı

kapsayan

klinik

çalışmalarda

memantin

görülen

advers

olayların toplam insidans oranı plasebo ile görülenlerden farklılık göstermemiştir; advers

olaylar genellikle hafif ve orta şiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan daha

yüksek insidans ile en sık oluşan advers olaylar: sersemlik hali (sırasıyla %6.3-%5.6), baş

ağrısı (%5.2-%3.9), kabızlık (%4.6-%2.6), uyuklama hali (%3.4-%2.2) ve hipertansiyon

(%4.1-%2.8).

Aşağıdaki tabloda listelenen advers ilaç reaksiyonları memantinin klinik çalışmalarından ve

tıbbin hizmetine sunumundan itibaren toplanmıştır. Her sıklık grubunda istenmeyen etkiler

ciddiyetteki azalmaya göre sunulmuştur.

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır: çok

yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100); seyrek

(≥1/10000

<

1/1000);

çok

seyrek

(<1/10000);

bilinmiyor

(mevcut

veriden

tahmin

edilemeyen)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

Mantar enfeksiyonları

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın

Hipersensitivite

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın

Uyuklama hali

Yaygın olmayan

Konfüzyon

Yaygın olmayan

Halusinasyon

Bilinmeyen

Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

Sersemlik hali

Yaygın

Denge bozuklukları

Yaygın olmayan

Yürüyüş anormalliği

Çok seyrek

Nöbetler

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan

Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Yaygın

Hipertansiyon

Yaygın olmayan

Venöz

tromboz/tromboembolizm

Solunum sistemi, göğüs ve

mediastinal hastalıklar

Yaygın

Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

Kabızlık

Yaygın olmayan

Kusma

Bilinmiyor

Pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın

Artmış

karaciğer

fonksiyon

testi

Bilinmeyen

Hepatit

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın

Baş ağrısı

Yaygın olmayan

Yorgunluk

Halünasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalarında gözlemlenmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar düşüncesi ve intihar ile ilişikilendirilmiştir. Pazarlama

sonrası deneyimlerde memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası aşamalarda elde edilen aşırı doz ile ilgili deneyim

sınırlıdır.

Semptomlar: Göreceli büyük aşırı dozlar (sırası ile 3 gün süreyle günde 200 mg ve 105 mg)

ya sadece yorgunluk, güçsüzlük ve/veya diyare semptomları ile ilişkilendirilmiş ya da hiçbir

semptom görülmemiştir. İlacı 140 mg’ın altında veya bilinmeyen dozda alan hastalar, santral

sinir

sistemi

(konfüzyon,

uyuklama,

uyku

basması,

vertigo,

ajitasyon,

saldırganlık,

halüsinasyon ve yürüyüş bozuklukları) ve/veya gastrointestinal (kusma ve diyare) kaynaklı

semptomlar göstermiştir.

En uç doz aşımı vakasında, hasta oral yolla toplam 2000 mg memantin alımından sonra

santral sinir sistemi üzerine etkiler ile (10 gün koma ve ardından diplopi ve ajitasyon) hayatta

kalmıştır. Hasta semptomatik tedavi ve plazmaferez almıştır. Hasta daimi sekel kalmadan

iyileşmiştir.

Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral yolla 400

mg memantin almıştır. Hasta, huzursuzluk, psikoz, görsel halüsinasyonlar, prokonvulsiflik,

uyuklama hali, stupor ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi: Doz aşımı durumunda, tedavi semtomatik olmalıdır. Zehirlenme veya doz aşımı için

spesifik

antidot

mevcut

değildir.

İlaç

maddesini

uzaklaştırmak

için

standart

klinik

prosedürler,

örn.

gastrik

lavaj,

aktif

kömür

(potansiyel

entero-hepatik

geri

dönüşün

durdurulması), idrarın asitleştirilmesi, zorunlu diürez uygun olan şekilde kullanılmalıdır.

Genel santral sinir sistemi aşırı uyarılmasına dair belirtiler veya semptomlar varsa, dikkatli

semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antidemans İlaçlar

ATC kodu : N06DX01

Özellikle

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptörlerindeki

glutamaterjik

nörotransmisyon

fonksiyon

bozukluğunun,

nörodejeneratif

demansta

semptomların

ortaya

çıkması

hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

Memantin;

voltaj-bağımlı,

orta

afiniteli

kompetitif

olmayan

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptör

antagonistidir.

Patolojik

olarak

yükselmiş,

nöron

işlev

kaybına

açabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder

Klinik

çalışmalar:

Orta

şiddetli

Alzheimer

hastalarında

(MMSE-mini

mental

durum

muayenesi başlangıç toplam skorları 3-14 olan) yapılan bir pivotal monoterapi çalışmasına

ayaktan tedavi gören 252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma, 6 ayda, memantin tedavisinin,

plaseboya kıyasla, yararlı etkileri olduğunu göstermiştir (CIBIC-plus (Klinisyenin görüşmeye

dayalı değişim izlenimi): p=0.025; ADCS-ADLsev (Alzheimer Hastalığı İşbirliği Çalışması-

Günlük yaşam aktiviteleri): p=0.003; SIB-Şiddetli yıkım ölçeği:p=0.002 için gözlemlenen

vakaların analizi)

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı (MMSE başlangıç toplam skorları 10-22 olan)

tedavisinde memantin pivotal monoterapi çalışmasına 403 hasta dahil edilmiştir. Memantin

ile tedavi edilan hastalar, plasebo ile tedavi edilen hastalara göre, şu primer sonlanma

noktaları açısından istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki göstermiştir: 24. Haftada

(LOCF-İleri taşınmış son gözlem), ADAS-cog (Alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği)

(p=0.003) ve CIBIC-plus (p=0.004). Hafif ve orta şiddetli Alzheimer Hastalığının bir başka

monoterapi

çalışmasına

toplam

hasta

(MMSE

başlangıç

toplam

skorları

11-23)

randomize edilmiştir. Prospektif olarak tanımlanmış primer analizde, 24. Haftada primer

etkinlik sonlanma noktasında istatistiksel olarak anlam taşıyan bir değere ulaşılmamıştır.

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı (MMSE toplam skorları <20) olan hastalarla yürütülen 6

farklı

III,

placebo

kontrollü,

aylık

çalışmadaki

(monoterapi

çalışmaları

asetilkolinesteraz inhibitörlerinin stabil bir dozunu alan hastaların katıldığı çalışmalar dahil)

hastaların

meta-analizi,

memantin

tedavisinin,

kognitif,

global

fonksiyonel

alanlarda

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki oluşturduğunu göstermiştir. Hastalar bu üç

alanda eşzamanlı meydana gelen kötüleşme ile tanımlandığında, sonuçlar, plasebo verilen

birçok hastada bu kötüleşmenin memantin tedavisi gören hastaların iki katı şeklinde ortaya

çıkması ile memantinin kötüye gidişi önleyici etkisinin, istatistiksel olarak anlamlı olduğunu

göstermiştir (%21 ve %11, p<0.0001).

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Memantin

yaklaşık

%100'lük

mutlak

biyoyararlanıma

sahiptir.

maks

değeri

saattir.

Memantin emilimi gıda alımından etkilenmez.

Dağılım:

Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70-150 ng/ml (0.5-1 μmol) arasında kişiden kişiye büyük

değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile sonlanmıştır. 5-30 mg'lık günlük

dozlar

alındığında,

ortalama

beyin

omurilik

sıvısı

(BOS)/serum

oranı

0.52

olarak

hesaplanmıştır. Dağılım hacmi yaklaşık 10 l/kg'dır. Memantin'in %45'i plazma proteinlerine

bağlanır.

Biyotransformasyon:

İnsanlarda

dolaşımdaki

memantinle

ilişkili

maddelerin

%80'i

bileşik

biçimindedir.

İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5-dimetil-gludantan, 4- ve 6-hidroksi-memantin izomerik

karışımı ve 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.

metabolitlerin

hiçbirinin

NMDA-antagonisti

aktivitesi

yoktur.

İn

vitro

çalışmalarda

sitokrom P450 enzimlerinin katalizlediği metabolizma tespit edilmemiştir.

Oral yoldan alınan

C-memantin ile yapılan bir çalışmada, %99’dan fazlası renal yoldan

olmak üzere dozun ortalama %84’ü 20 gün içerisinde atılmıştır.

Eliminasyon:

Memantin terminal yarı ömrü t

60-100 saattir. Monoeksponansiyel biçimde elimine olur.

Normal böbrek fonksiyonuna sahip gönüllülerde, toplam klerens (Cl

) 170 ml/dak/1.73

'dir ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.

Renal klerens, muhtemelen katyon nakil proteinleri vasıtasıyla, tübüler reabsorbsiyonu da

içerir. Memantinin renal eliminasyon hızı alkali idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir (Bkz.

4.4 Özel kullanım uyarıları

ve önlemleri).

İdrar alkalizasyonu, diyetteki köklü değişim

(örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok

miktarda alınması sonucu oluşabilir.

Doğrusallık:

Gönüllülerde yapılan çalışmalarda, 10-40 mg’lık dozlarda lineer farmakokinetik gösterdiği

saptanmıştır.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki:

Günde 20 mg memantin dozunda, beyin omurilik sıvısı (BOS) seviyeleri memantinin frontal

kortekste 0.5 μmol olan k

değerini (k

= inhibisyon sabiti) karşılamaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda yapılan kısa dönem çalışmalarında, memantin benzeri diğer NMDA-antagonistleri,

sadece çok yüksek düzeyde serum konsantrasyonlarına neden olan dozlardan sonra, nöronal

vakuolizasyon ve nekroz (Olney lezyonları) oluşturmuştur. Ataksi ve diğer preklinik işaretler,

vakuolizasyon ve nekrozdan önce görülmektedir. Kemirgen ve kemirgen olmayan deney

hayvanlarında uzun süreli yapılan çalışmalarda bu etkiler görülmediğinden, bu bulguların

klinik bağlantısı bilinmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında kemirgenlerde ve köpeklerde, oküler değişiklikler

gözlemlenmiştir fakat bu durum maymunlarda görülmemiştir. Memantin ile yapılan klinik

çalışmalarda,

özgün

oftalmoskopik

incelemeler,

herhangi

oküler

değişikliği

ortaya

koymamıştır.

Lizozomlarda

memantin

birikimine

bağlı

olarak

pulmoner

makrofajlardaki

fosfolipidoz,

kemirgenlerde gözlemlenmiştir. Bu etki, katyonik amfifilik özellikteki diğer ilaçlarla da

görülmektedir. Bu birikme ile akciğerlerde görülen vakuolizasyon arasında bir ilişki olması

olasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinik

bağlantısı bilinmemektedir.

Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu, genotoksisite gözlenmemiştir. Fareler ve

sıçanlarda, ömür boyu yapılan çalışmalarda, hiçbir karsinojenite bulgusuna rastlanmamıştır.

Memantin,

maternal

toksik

dozlarda

dahi,

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

etki

göstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir advers etki saptanmamıştır. Sıçanlarda, insanlara

uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek oranlarda yapılan uygulamalarda,

fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol DC-400

Krospovidon CL-SF

Amonyum glisirizinat

Sukraloz

Portakal Aroması

Kolloidal silikondioksit

Talk

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

28, 30, 50, 84, 90 ve 100 tablet içeren soyulabilir aluminyum folyo/aluminyum blister ve

karton kutu ambalaj.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve

'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı

: SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi

: İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, No:14

34460 Sarıyer/İstanbul

Tel

: 0 212 362 18 00

Faks

: 0 212 362 17 38

8. RUHSAT NUMARASI

2016/610

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.08.2016

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety