KONGEST

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KONGEST 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KONGEST 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502013070
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KONGESTtablet

 

Ağızyoluyla alınır.

Etkin madde:Her bir tablet 300 mgparasetamol, 5mgfenilefrin hidroklorür ve 2 mg

klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcımaddeler:Nişasta, laktoz hidrus, povidonK-30, kalsiyumstearat, sodyum

nişasta glikolat

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak siziniçin reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veyahastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveyadüşük dozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.KONGESTnedirveneiçinkullanılır?

 

2.KONGEST’ikullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

 

3.KONGESTnasılkullanılır?

 

4.Olasıyan etkilernelerdir?

 

5.KONGEST’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.KONGESTnedirve neiçinkullanılır?

KONGEST, tablet formunda bir ilaçtır.KONGEST tabletler beyaz renkli, yuvarlak

görünümdedir.

KONGEST,bir ağrıkesici ve ateşdüşürücü (parasetamol), bir antihistaminik

(klorfeniramin maleat) ve mukozanınşişkinliğini azaltarak tıkanıklıklarıgideren bir

dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkinmadde içeren kombine bir

ilaçtır.

KONGEST, 30 ve 20filmtablet içeren blister ambalajlarda,orijinalkutuda kullanıma

sunulmaktadır.

KONGEST grip ve soğuk algınlığına bağlıateş, üşüme, vücut ağrıları, başağrısı, burun

tıkanıklığıhapşırma ve burun akıntısıgibi belirtilerini azaltır.

2. KONGEST’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

KONGEST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlaraveya KONGEST’in içerdiği maddelerden

herhangi birine karşı(bkz. yardımcımaddeler listesi)alerjiniz varsa,

Şiddetli kalp-damar, karaciğer (Child-Pugh kategorisi> 9) veya böbrek hastalığınız varsa,

Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlıkalpatışının eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,

İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen

rahatsızlığınız varsa,

Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,

Astımdâhil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,

Göz tansiyonunuz (glokom)varsa,

Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzimeksikliğiniz varsa (kırmızıkan hücrelerini

oksidasyon reaksiyonlarıdenen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği),

Sara (Epilepsi) hastasıysanız,

Parasetamol içeren başka ilaç kullanıyorsanız,

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.

12 yaşından küçükseniz.

KONGEST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Alkol kullanıyorsanız,

Sürekli alkol kullanımınızın yanında karaciğer rahatsızlığınız varsa,

Geçmişte kalbin atım hızının bozulmasına (aritmi) bağlıolarak Torsades de Pointes veya

QT uzamasıgörüldü ise,

Kalp-damar sistemi hastalıklarınız varsa,

Serebral ateroskleroz hastasıysanız,

Belirsiz nedenle tansiyonunuz düşüyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) varsa,

Feokromostoma(böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümörolup, adrenalin miktarında

artışa sebep olur) hastasıysanız,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Prostat büyümeniz varsa,

Bronşiyal astımınız varsa,

Şeker (Diabetes mellitus)hastasıysanız,

Karaciğer enzimlerinde yükselme(örneğinalanin aminotransferaz (ALT) düzeyi) ve

gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

Ameliyat olacaksanız,

Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde

kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2

hafta içindekullandıysanız.

KONGEST’iönerilenden daha uzun ya da daha kısa süreli kullanmayınız. KONGEST

önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olabilen

parasetamol maddesini içermektedir.

Parasetamol ani yüksek dozlarda ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

Karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

Kansızlığınız varsa,

Akciğer rahatsızlığınız varsa KONGEST’i doktor kontrolü altında kullanmalısınız,

Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız,ilk

dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu

oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz.İlacıbırakarak alternatif bir tedaviye

geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacıya da parasetamol

içeren başka bir ilacıkullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt

reaksiyonlarına neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

KONGEST’in yiyecek ve içecek ilekullanılması

KONGEST alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü

kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız, KONGEST almadan önce doktorunuza

danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, KONGEST almadan önce doktorunuza danışınız.

Araçve makinekullanımı

KONGESTuyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli

olunuz.

KONGEST’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

KONGEST laktoz hidrus içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşıintoleransınız (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dandaha az sodyumihtiva eder; yaniesasında

“sodyumiçermez”.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Eğer:

Monoamin oksidaz inhibitörleri (maklobemid dahil) veya parasetamol içeren başkabir

ilaç alıyorsanız KONGEST kullanmayınız.

Bazıilaçlarla birliktekullanıldığında KONGEST’in etkisi değişebilir.Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Sakinleştiri (sedatifler, trankilizanlar)ilaçlar

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)

Mide boşalmasınıhızlandıran ilaçlar (ör. Metoklopramid gibi)

Kolestiramin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. Bazıuyku ilaçları, sarahastalığında kullanılan

ilaçlar)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin türeviantikoagülanlar (kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar)

Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusmatedavisinde kullanılır.)

Bulantıve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

Alkol

Antidepresanlar (ruhsalçöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar: imipramin, amitiriptilin,

bitkisel bir ilaç sarıkantaron-St.John Wort gibi)

Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin ve izoniazid

Kalp ve astım hastalığıiçin kullanılan (sempatomimetikler) ilaçlar

Kalp ritmbozukluğu ve tansiyoniçin kullanılan ilaçlar(beta-blokerler, debrisokin,

guanetidin, rezerpin)

Migren tedavisinde kullanılan ergo alkaloitleri(ergotamin ve metilserjit)

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin ve kardiyak glikozitler

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.KONGESTnasılkullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktor tarafından başkaşekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

Her 6 saatte 1 tablet alınız.

Durumunuza göre doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet kullanılabilir.

Günde 6 tabletten fazla kullanmayınız.

KONGEST’i5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

KONGEST’iyeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız. KONGEST’i yemeklerden

önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

KONGEST 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

KONGEST’in yaşlılardakullanımıaraştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

KONGESTkaraciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli

olunmalıdır.

KONGESTşiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer KONGEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KONGEST kullandıysanız:

Doz aşımıdurumlarında solgunluk, bulantıve kusmasık görülen erken belirtilerdir. Ancak

bazıdurumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir.Bu nedenle aşırıdoz veya kazayla ilaç alma

durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa

sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir.Aşırıdozunzararı

alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımıhemen tedavi

edilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olasıyan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir.

Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halisünasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm

bozukluklarıgörülebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis

(duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar

(istemli olarak çalışan kasların, istem dışıkasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme,

ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istemdışı, güçlü kas

kasılmalarıve postür bozukluğu), ve aritmi(kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler

kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu)

meydana gelebilir.

KONGEST’ten kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

KONGEST’i kullanmayıunutursanız:

Eğer KONGEST’in bir dozunu almayıunutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat

sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, KONGEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursaKONGEST’i kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte kızarıklık, kaşıntıgibi alerjik cilt reaksiyonları

Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında

azalma(trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

Beyaz kan hücrelerinin sayısındaazalma(agranülositoz)

Lyell sendromu (Fatalsonuçlardahiltoksik epidermalnekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara

bağlıolarakgelişebilen bir deri hastalığı)

Stevens-Johnson sendromu (ciltteve göz çevresinde kan oturması,şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap)

Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksekateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi

cerahat dolu küçük kabarcıklar)

Astım ve nefesdarlığı

Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KONGEST’e karşıciddi alerjiniz vardemektir.Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanızagerek olabilir.

Buçok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülmesıklıklarına göre aşağıdakişekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiveriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın

Başağrısı, başdönmesi, uykululuk hali

Üst solunumyolu hastalık belirtileri

Bulantı, kusma, gaza bağlımide-barsaktaşişkinlik, karın ağrısı,kabızlık

Yaygın olmayan

Mide-barsak kanaması

Tedavi dozlarında uzun süreli kullanımda böbrek üzerine zararlıetki

Seyrek

Kan pulcuğu sayısında azalma(trombositopeni), akyuvarsayısında azalma(lökopeni),kan

hücrelerinde azalma(pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitikanemi gibi kan sayım

değişiklikleri

Alerjik reaksiyonlar, anaflaktikşok (el, ayak,yüzve dudaklarınşişmesi, yada özellikle boğazda

nefes darlığına yol açacakşişme)

Deri döküntüsü, kaşıntı,alerjik ödem,yüzde, dilde ve boğazdaşişlik (anjioödem), yaygın akıntılı

döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el,yüz veayakta dantele benzer kızarıklık

oluşturan, aşırıduyarlılık(eritemamultiform)

Akciğerde nefesdarlığına yol açacak astımbenzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyalsalgılarda

kalınlaşma

İshal, hazımsızlık

Karaciğerde bozukluk, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)

Halsizlik, göğüs sıkışması

İştahsızlık

Depresyon,kabus görme

İritabilite, konsantre olamama

Bulanık görme

Kulak çınlaması

Kalp atımının hızlanması(taşikardi), çarpıntı, kalpte ritmbozukluğu (aritmi)

Düşük tansiyon

Çok seyrek

Lyell sendromu (ilaç veçeşitli enfeksiyonlara bağlıolarak bir gelişebilen deri hastalığı)

Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

Bilinmiyor

Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), ellerde titreme (tremor)

Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara karşıaşırıduyarlıolmadurumu), huzursuzluk, heyecanlanma

Uykusuzluk

Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Eksfoliyatif dermatit(deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla,ışığa duyarlılık,

deri reaksiyonları, ürtiker

Hafif sersemlikten derin uykuyakadar değişen sedasyon, başağrısı, çocuklarda paradoksikal

eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonelpsikoz (bilinç bulanıklığıyla

seyreden sinirsel bozukluk)

Ağız kuruluğu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatındayer alan veya almayan herhangibir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkındadaha fazla bilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. KONGEST’insaklanması

KONGEST’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KONGEST’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KONGEST’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193 Levent

34394Şişli-İstanbul

Tel : (0212) 339 39 00

Faks: (0212) 339 10 89

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Tel: (0 288) 427 10 00

Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanmatalimatı ……………..tarihinde onaylanmıştır.