KONAKION

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KONAKION MM 2/0.2 ML 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KONAKION MM 2/0.2 ML 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • phytomenadione

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699505753195
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 8

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KONAKION ROCHE MM 10 mg/ml ampul

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin

madde:

KONAKION

ampul

ml’de

vitamini

(fitomenadion) içerir.

10 mg/ml’lik MM ampuller safra asidi/lesitin mikst misel (MM) çözeltisi şeklindedir.

Bir amber cam ampul, 10 mg K

vitamini (dolum hacmi 1,15 ml) bulunan 1 ml’lik

berrak mikst misel çözeltisi içerir.

Yardımcı madde(ler):

4,588 mg sodyum hidroksit

Yardımcı maddeler için bkz. Bölüm 6.1.

3.

FARMASÖTİK FORM

Her bir amber cam ampul 1 ml’de 10 mg fitomenadion içerir. Ampul çözeltisi berrak

veya az miktarda opelesan ve açık sarı renginde olup glikokolik asit ve lesitinin mikst

misel karışımında etkin madde içerir.

Steril ampul i.v.

Berrak mikst misel çözelti

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Kumarin tipi antikoagülanlarla doz aşımı, bunların fenilbutazon ile kombinasyonu ve

diğer K hipovitaminoz formları (örn. obstrüktif sarılık ve ayrıca karaciğer ve bağırsak

bozuklukları ve antibiyotikler, sülfonamidler veya salisilatlar ile uzun süreli tedavi) gibi

çeşitli etiyolojilerin oluşturduğu ciddi “hipoprotrombinemi” (örn. Pıhtılaşma faktörleri

II, VII, IX ve X’un eksikliği) sonucunda hemoraji veya hemoraji riski.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

KONAKION MM ampulleri i.v. enjeksiyon içindir. Ampul solüsyonu seyreltilmemeli

veya

enjekte

edilen

diğer

maddelerle

karıştırılmamalıdır

ancak

uygun

olduğunda,

%0,9’luk

sodyum

klorür

veya

%5’lik

dekstrozun

sürekli

enfüzyonu

sırasında, enfüzyon setinin alt kısmına enjekte edilebilir.

Standart doz:

Şiddetli veya hayatı tehdit edici hemoraji, örn. antikoagülan tedavi sırasında:

Kumarin antikoagülan kesilmeli ve KONAKION MM i.v. enjeksiyonu yavaşça (en az 30

saniye içerisinde), 5-10 mg’lık dozda, taze dondurulmuş plazma (FFP) veya protrombin

kompleks konsantresi (PCC) ile birlikte verilmelidir. K

vitamin dozu gerekli oldukça

tekrarlanabilir.

2 / 8

Hafif

hemoraji

ile

birlikte

veya

olmadan,

asemptomatik

yüksek

Uluslararası

Normalleştirilmiş Oranı (INR) olan hastalarda K

1

vitamini tedavisi için doz tavsiyeleri:

Antikoagülan

İntravenöz K

vitamini

Varfarin

0.5 ila 1.0 mg

0.5 ila 1.0 mg

>9

1.0 mg

Asenokumarol

1.0 ila 2.0 mg

>8

1.0 ila 2.0 mg

Fenprokumon

2.0 ila 5.0 mg

>9

2.0 ila 5.0 mg

>10

Kişiye bağlı olarak ayarlanan dozlar

Büyük ve hayatı tehdit edici kanaması bulunan hastalarda K

1

vitamini tedavisi için doz

tavsiyeleri:

Antikoagülan

Koşul

İntravenöz

vitamini

Eşlik eden tedavi

Varfarin

Büyük kanama

5.0 ila 10.0 mg

FFP veya PCC

Hayatı

tehdit

edici

kanama

10.0 mg

FFP,

veya

rekombinant faktör VIIa

Asenokumarol

Büyük kanama

5.0 mg

FFP,

PCC,

protrombin

konsantreleri ve faktör VII

Fenprokumon

<5.0

birlikte

büyük kanama

5.0 mg

>5.0

birlikte

büyük kanama

10.0 mg

FFP, taze dondurulmuş plazma

PCC, protrombin kompleks konsantresi

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Bilgi verilmemiştir

.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonlarında şiddetli bozukluk olan hastalarda

KONAKION MM uygulamasından sonra INR’nin yakın takibi gerekmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

1 yaşın üzerindeki çocuklar:

KONAKION MM’nin

1 yaşın üzerindeki çocuklarda

kullanımına ilişkin çok az veri bulunmaktadır. Kanamalı çocuklarda herhangi bir doz

araştırması yapılmamıştır. Bu nedenle en uygun doz, tedavi eden hekim tarafından

endikasyona ve hastanın ağırlığına göre belirlenmelidir. K

vitaminin i.v. erişkin dozunun

onda birinin tek dozunun, asemptomatik

yüksek (>8)

INR’yi klinik

olarak

sağlıklı

çocuklarda tersine çevirmede etkili olduğu bildirilmiştir. Hastanın INR değeri 2-6 saat

sonra ölçülmelidir ve yanıt yeterli değilse doz tekrarlanabilir. Bu hastalarda vitamin K’ya

bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin sıklıkla izlenmesi şarttır.

3 / 8

Yenidoğanlar

bebekler:

hastalarda

endikasyon

pozolojiye

uygun

olarak

KONAKION MM Pediatrik 2 mg/0,2 ml kullanılmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı

hastalar,

KONAKION

antikoagülasyonun

durdurulmasına

daha

duyarlıdırlar. Bu nedenle bu hasta grubu için doz, tavsiye edilen aralıkların alt sınırında

olmalıdır. I.V. K

vitamininin 0.5 ila 1.0 mg arasındaki düşük dozlarının, INR’yi 24 saat

içerisinde etkili bir şekilde <5.0’e düşürdüğü gösterilmiştir

(Bkz. 5.2 Farmakokinetik

özellikler)

4.3

Kontrendikasyonlar

KONAKION,

fitomenadion

vitamini)

veya

ilacın

içerdiği

diğer

yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

KONAKION MM ampulleri intramusküler yolla uygulanmamalıdır çünkü i.m. yol depo

karakteristiği gösterir ve K

vitamininin sürekli salınması antikoagülasyon tedavisinin

yeniden oluşturulmasını zorlaştırır. Ayrıca antikoagülasyon yapılmış kişilere uygulanan

i.m. enjeksiyonlar hematom oluşma riski doğurur.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Karaciğer

fonksiyonlarında

şiddetli

bozukluk

olan

hastalar

tedavi

edilirken

KONAKION ROCHE MM 10 mg/ml ampulun 54,6 mg glikokolik asit içerdiği ve

bunun bilirubin yer değiştirici etkisi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Karaciğer

fonksiyonlarında şiddetli bozukluk olan hastalarda KONAKION MM uygulamasından

sonra INR’nin yakın takibi gerekmektedir.

Kullanım sırasında ampul bileşenleri berrak olmalıdır. Uygun olmayan saklama sonrası

solüsyon bulanıklaşabilir veya faz ayrımı meydana gelebilir. Bu tip durumlarda, ampul

kullanılmamalıdır.

Kumarin antikoagülanlarının doz aşımına bağlı olarak potansiyel öldürücü veya şiddetli

kanamada KONAKION MM’nin intravenöz enjeksiyonları yavaşça uygulanmalı ve 24

saatlik bir periyot süresince 40 mg’den fazla olmamalıdır.

KONAKION MM tedavisi tam kan veya kan pıhtılaşma faktörlerinin transfüzyonu gibi

daha çabuk ve etkili bir tedavi ile birlikte yapılmalıdır. Protez kalp kapakçıkları olan

hastalara

ciddi

veya

potansiyel

öldürücü

kanama

tedavisi

için

transfüzyon

uygulandığında yeni donmuş plazma kullanılmalıdır. Mekanik kalp kapakçığı olan

hastalarda, majör kanama olmadığı müddetçe, K

vitamininin kullanımı genellikle tercih

edilmez.

KONAKION MM’nin yüksek dozları (günde 40 mg’den fazla olmamak üzere) eğer

antikoagülan tedavi ile devam edilecekse tercih edilmemelidir çünkü 40 mg’den fazla

dozlar için deneyim bulunmamaktadır ve daha yüksek dozlar beklenmeyen advers

reaksiyonlara yol açabilir. Klinik çalışmalar, önerilen doz için INR’de anlamlı bir düşüş

olduğunu göstermiştir. Kanama ciddi ise, K

vitaminin etkisi beklenirken, taze tam kan

transfüzyonu gerekli olabilir.

4 / 8

vitamini heparinin bir antidotu değildir.

Enjeksiyon

esnasında

veya

hemen

sonrasında

ciddi

anaflaksi/hipersensitivite

gelişebileceğinden gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

KONAKION MM, 1 mmol’den (1 ml’de 2,.64 mg) az sodyum içerdiğinden sodyum

içermediği kabul edilir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kumarin

antikoagülanlarının

antagonizminden

farklı

olarak

anlamlı

etkileşim

bilinmemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediatrik popülasyon:

Etkileşim bilinmemektedir.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

KONAKION MM’nin çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar ve doğum kontrolü

üzerine herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

Gebelik dönemi:

Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-

veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. (bkz. Bölüm 5.3)

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.KONAKION MM gerekli olmadıkça

gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Yine de, tüm ilaçlarda olduğu gibi, KONAKION yalnızca ilacın anneye sağlayacağı

yararın, fetus üzerindeki riskten daha önemli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi:

KONAKION’un, yenidoğanlarda K vitamini eksikliğinden kaynaklanan kanamaların

profilaksisi olarak gebe kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite:

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

4.8

İstenmeyen etkiler

Advers olaylar, sistem organ sınıfına ve sıklığına göre aşağıda listelenmiştir. Sıklıklar

şu şekilde tanımlanmaktadır: Cok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila ≤1/10); yaygın

olmayan (≥1/1.000 ila ≤1/100); seyrek (≥1/10.000 ila ≤1/1.000); izole olgular dâhil cok

seyrek (≤1/10.000).

5 / 8

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Çok

seyrek:

KONAKION

MM'in

intravenöz

uygulamasından

sonra

anafilaktoid

reaksiyonlar

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok

seyrek:

KONAKION

MM’in

intravenöz

uygulanmasıyla

ilişkili

olarak

venöz

iritasyon veya flebit

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks:0 312 218 35

99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

vitamini hipervitaminozuna bağlı, bilinen bir klinik sendrom bulunmamaktadır. Anti-

koagülasyonun yeniden oluşması etkilenebilir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antihemorajik, vitamin K

ATC kodu: B02BA01

KONAKION’un

etken

maddesi

olan

vitamini

(fitomenadion),

prokoagülan

faktördür.

vitamini,

karaciğerdeki

karboksilaz

sisteminin

bileşeni

olarak,

pıhtılaşma faktörü II (protrombin), VII, IX ve X ve pıhtılaşma inhibitörleri olan protein

protein

S’nin

geçiş-sonrası

karboksilasyonunda

oynar.

Kumarinler,

vitamininin (kinon formundan) K1 vitamini hidrokinon formuna indirgenmesini inhibe

eder ve ayrıca karboksilasyondan sonra oluşan K1 vitamini epoksidinin, kinon formuna

indirgenmesini önler.

vitamini kumarin tipi antikoagülanların (örn. fenprokumon) bir antagonistidir. Ancak

heparinin aktivitesini nötrleştirmez; protamin heparinin antagonistidir.

vitamini

kalıtsal

hipoprotrombinemide

veya

ağır

karaciğer

yetmezliğine

bağlı

hipoprotrombinemide etkisizdir.

MM ampüllerde K

vitamini, vücut içinde de bulunan bir taşıma ortamı olan, safra asidi

lesitin misellerinin oluşturduğu fizyolojik kollodial sistem aracılığı ile çözülür.

6 / 8

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Emilim:

KONAKION MM ampulün etkisi intravenöz uygulamadan yaklaşık 1-3 saat sonra

başlamaktadır.

Dağılım:

Başlıca dağılım kompartmanı plazma hacmine karşılık gelir. Kan plazmasında K

vitamininin

%90’ı

lipoproteinlere

bağlanır

(VLDL

fraksiyonu).

vitamininin

plazmadaki

normal

konsantrasyonları

0.4-1.2

ng/mL

arasında

değişir.

vitamininin (KONAKION MM), intravenöz uygulanmasından bir saat sonraki plazma

düzeyi yaklaşık 500 ng/mL ve 12 saatte yaklaşık 50 ng/mL’dir. K

vitamini plasentadan

kolayca geçemez ve anne sütüne çok az geçer.

Biyotransformasyon:

vitamini, K

vitamini 2,3-epoksid gibi daha polar metabolitlere hızla dönüşür. Bu

metabolitin bir kısmı yeniden K

vitaminine dönüşmektedir.

Eliminasyon:

Metabolik degradasyonu takiben, K

vitamini glukuronid ve sülfat konjügatları şeklinde,

safra ve idrar yoluyla atılır. Erişkinlerdeki terminal yarı-ömür intravenöz uygulamadan

sonra 14 ± 6 saat arasında değişmektedir. Uygulanan dozun %10’undan azı idrarla

değişmeden atılır.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

Geçerli değil.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Diğer:

vitamininin barsaktaki emilimi, malabsorpsiyon sendromları, ince barsak sendromu,

biliyer atrezi ve pankreas yetmezliği gibi çeşitli durumlarda bozulur. Bu hasta grubu

için doz, önerilen aralığın en alt kısmında olmalıdır

(Bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

şekli)

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geçerli değil.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Glikokolik asit

Sodyum hidroksit

Lesitin

Hidroklorik asit

Enjeksiyonluk su

7 / 8

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3

Raf ömrü

36 ay

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işıktan koruyunuz.

Stabilite göz önüne alınarak, açık ampullerin kullanılmamış olan içerikleri kullanılamaz

ve atılmalıdır.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

KONAKION MM ampul, 1 ml içerisinde, 10 mg K

vitamini (fitomenadion) içeren, 5

ampullük ambalajlarda sunulmaktadır.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha

edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi

Uniq İstanbul

Ayazağa Cad. No:4

D/101 Maslak 34396

Sarıyer- İstanbul

Tel:

(0212) 366 9000

Faks:

(0212) 285 2200

8.

RUHSAT NUMARASI

94/94

Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.

Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir.

Testere kullanılmasına gerek yoktur.

8 / 8

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 12.07.1994

Ruhsat yenileme tarihi: 12.07.2009

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

6-12-2018

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., the Kroger Louisville division announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by the supplier. The dog food was sold in one Kroger store located at 2440 Bardstown Road in Louisville, KY. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., King Soopers announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by Sunshine Mills, Inc. sold in King Soopers and City Market stores, located in Colorado, Utah, New Mexico and Wyoming. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which may caus...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

The FDA is investigating the presence of elevated, potentially toxic levels of vitamin D in several dry pet foodsVitamin D in very high amounts can cause serious health problems like kidney failure or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods, Inc is issuing a voluntary recall of Elm Chicken and Chickpea Recipe dog food because the products could contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of ANF Pet Lamb and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of Evolve Puppy, Sportsman’s Pride Large Breed Puppy and Triumph Chicken and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In association with Sunshine Mills, Lidl is voluntarily recalling specific lots of Orlando brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food because the products may contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

We regret to inform you that Natural Life® Chicken & Potato dry dog food has been confirmed to contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca, of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling one formula of Nutrisca dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling our Chicken & Potato dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the draft Scientific Opinion on the update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants. This draft Scientific Opinion was prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) and endorsed by the Panel for public consultation by written procedure on 9 April 20...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-8-2018

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks. The 11products include vitamins, dietary supplements, workout supplements and decongestants. Seized products were labelled to contain various ingredients, including prescription drugs and controlled substances.

Health Canada

20-6-2018

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that "Beyond Yourself Multi Athlete" multivitamin and unauthorized "Multi-Vitamines" sold in bulk were seized from several Shop Santé stores in Quebec because they may pose serious health risks.

Health Canada

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2018

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Find out how the TGA regulates vitamins in Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia